Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Učíme žáky podnikat
Odborný článek

Učíme žáky podnikat

Anotace

Příspěvek je věnován výuce k podnikání u žáků technických oborů formou reálných studentských podniků. Již pátým rokem pracuje ve škole souběžně 5–7 studentských firem v rámci programu mezinárodní vzdělávací organizace Junior Achievement. Na základě několikaletých výrazně pozitivních zkušeností s výukou podnikatelských dovedností formou práce studentských firem byla tato forma výuky začleněna do nově vytvořených ŠVP ve všech oborech vzdělání, a to jako volitelné semináře ve třetím ročníku a praktická cvičení ve čtvrtém ročníku. Příspěvek popisuje podstatu studentského podnikání a program organizace Junior Achievement a podrobně objasňuje fungování studentských firem v naší škole a koordinačního Centra studentského podnikání včetně spolupráce se sociálními partnery.

Příklad dobré praxe; průřezové téma

Autorka: Ing. Marie Johnová

Škola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk

Kontext

VOŠ a SPŠ Šumperk začala s výukou studentského podnikání ve školním roce 2004/2005 a hned v prvním roce „podnikání“ na škole začalo pracovat 5 studentských firem. Aktivita pokračovala i v dalších letech a každý školní rok je certifikováno minimálně 100 žáků certifikátem JA a firmy spolupracují minimálně s 15 regionálními firmami. Koordinace práce několika studentských firem si vyžádala vznik tzv. Centra studentského podnikání, které zajišťuje chod firem a je složeno z učitelů ekonomie i odborných předmětů. Jedná se o neformální sdružení. Studentské podnikání souvisí s životem celé školy. Zasahuje do práce jednotlivých komisí, neboť studentské firmy prostupují všechny obory – obor elektrotechnika, strojírenství, informační technologie, technické lyceum, průmyslový design a propagační výtvarnictví. Ve škole studuje cca 750 žáků denního studia a minimálně 10 % z nich aktivně pracuje ve studentských firmách; další žáci jsou zákazníky firem.

Příkladem aktivity, která se týkala skutečně celé školy, byly koloběžkové závody.

Akci Koloběžkové závody organizovala školní firma z více oborů (strojírenství, elektrotechnika a technické lyceum) za pomoci reálné firmy, která vyrábí a prodává koloběžky. Chronologicky – žáci se seznámili s výrobou koloběžek, prodávali je na veletrhu za provizi, jako odměnu dostali koloběžku a tu potom použili jako cenu ve školních závodech, které proběhly jako součást celoškolní soutěže tříd. Studentská firma navíc přizvala do soutěže i děti z dětského domova a sponzorovala jim ceny.

Jaké kompetence zde žáci získali? Klíčové i odborné.

Cíle

Cílem mého příspěvku je ukázat, že výuka průřezového tématu Člověk a svět práce může probíhat pro žáka i učitele netradiční formou. Studentské podnikání spojí znalosti a dovednosti žáka v jeden celek a umožní je prezentovat formou nabídky pro ostatní, především školní veřejnost. Jak učitel, tak i žák si na této aktivitě odzkouší, kde je problém uplatnitelnosti žáka v další profesní kariéře, zda je schopen reálné firemní praxe nebo jen teoretického memorování.

Cílem studentského podnikání není v žádném případě zisk, dokonce studentská firma ani podle pravidel Junior Achievement zisk nesmí mít – jen přebytek, který se zase použije pro firemní činnost. Cílem je naučit žáka uplatnit všeobecné a odborné znalosti v praxi.

Realizace

1. Charakteristika studentského podnikání

Junior Achievement je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací neziskovou organizací na světě. Vznikla v roce 1919 v USA, dnes působí v 97 zemích světa a do jejích programů se každoročně zapojí přes 6 milionů dětí a studentů od 6 do 22 let. Posláním Junior Achievement je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělání a rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, aby se v reálném životě dovedli prosadit a uplatnit, úspěšně se do něj zapojili a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce.

Program Studentská společnost patří k nejzajímavějším a celosvětově nejúspěšnějším aktivitám mezinárodní neziskové organizace Junior Achievement a v České republice funguje již od roku 1994. Jedná se o komplexní metodiku, která umožňuje středoškolským žákům zakládat skutečné, nikoli fiktivní firmy, a vyzkoušet si tak podnikání v praxi. Žáci musí vymyslet podnikatelský záměr, založit a zaregistrovat občanské sdružení, vložit do firmy vlastní peníze nebo si prostřednictvím prodeje směnek zajistit investora, řídit výrobu a prodej, vést účetnictví, podat daňové přiznání. Zisk z podnikání reinvestují zpět do společnosti nebo ho věnují na vlastní vzdělávání a rozvoj či na charitu.

2. Činnost studentských firem v naší škole

Studentské firmy a jejich činnost

V prvním roce studentského podnikání jsme vnímali široké spektrum oborů na naší škole spíš jako překážku, ale pouze do okamžiku, kdy začala „podnikat první víceoborová firma“. Žáci se sice neznali, ale to bylo pravé prostředí reálné firmy. Museli intenzívně komunikovat, pracovat pod vedením pro ně dosud neznámého spolužáka, respektovat autoritu a přijmout odpovědnost. Výrazným a nezastupitelným přínosem je široké spektrum odborných znalostí, které taková firma má. Víceoborové firmy mají také více možností pro realizaci zakázek a jsou schopny mít širší nabídku v podnikatelském plánu, což je v dnešních podnikatelských podmínkách konkurenční výhodou. Jednooborová firma bývá zpravidla jen jedna.

Řízení firem ze strany školy probíhá na smluvním základě. Po odsouhlasení podnikatelských plánů firmy následuje uzavření smlouvy mezi školou a určeným zletilým zmocněncem každé firmy o podmínkách práce firmy ve školním prostředí; součástí je i Souhlas se sídlem podnikání. Po registraci firmy u Ministerstva vnitra je smlouva doplněna dodatkem, který obsahuje IČ příslušné firmy.

Studentské firmy zaměřují svoji činnost na oblast podnikání, které studují – to je na využití informačních technologií, grafiku, pořádání různých akcí, překreslování klasické technické dokumentace ve vhodném programu, návrh a výrobu propagačních materiálů školy nebo zákazníka. Několik příkladů firemních akcí:

Akci – Dny s IT organizovala firmička z oboru Technické lyceum pro žáky z oboru Informační technologie, kteří prezentovali své výstupy, a ostatní žáci školy byli diváky této přehlídky.

Další zdařilou akcí byl historický bál, který pořádala firma z oboru propagační výtvarnictví, která připravila dobové kostýmy a zajistila program. Ostatní žáci byli účastníky bálu.

Dále se podařilo uspořádat výstavu děl výtvarných oborů, fiktivní personální konkurz na zaměstnání, kde si jedna z firem vybírala zaměstnance podle reálných pravidel a za pomoci personalistů, konzultantů z praxe.

Studentská firma (jednooborová) překresluje klasickou tištěnou dokumentaci do elektronické podoby podle přání zákazníka.

Financování činnosti firem

Studentské firmy, které pracují v naší škole, jsou financovány na základě:

a)      Registračního poplatku žáků – zaměstnanců firmy. Registrační poplatek je pro žáky povinný a je vymezen ve Stanovách společnosti. Podle výsledků činnosti té které firmy se tento poplatek žákům vrací.

b)      Sponzorování ze strany konzultantů, které je zajištěno sponzorskou smlouvou znějící na konkrétní studentskou společnost, a dar je účelově vázáno na určitou akci.

c)      Dotace Olomouckého kraje, o které žádá buď Rada přátel Střední průmyslové školy (dále RP SPŠ) Šumperk, nebo některá studentská firma. Dotace jsou většinou nasměrovány na konkrétní akci – veletrh, akademii, výstavu, ples. Velmi významným zdrojem financování práce firem je dotace RP SPŠ Šumperk. Dotace je rovněž poskytována na základě žádosti studentské společnosti na konkrétní akci. Snahou Centra studentských firem je, aby se touto cestou žáci naučili uplatňovat dotační pravidla pro získání, čerpání i vyúčtování dotace. Studentské podnikání tak učí i tvorbě a řízení projektu.

d)     Vlastní prostředky studentských firem plynoucí z jejich podnikatelské činnosti. Finanční prostředky, které firmy vlastní činností získají, jsou nejdůležitějším zdrojem financování každé společnosti Z nich studentské společnosti podle svých finančních možností nejen zabezpečují činnost své firmy, ale i podporují dobročinné účely.

Každá ze studentských firem si vede firemní účetnictví, v tomto školním roce již pomocí účetního programu.

Centrum studentského podnikání

Z důvodu náročnosti koordinace studentských firem a nedostatku vyškolených pedagogů vzniklo Centrum studentského podnikání (2005), které personálně a materiálně zaštiťuje práci studentských firem a rozvíjí spolupráci s OHK ŠPK Šumperk, úřadem práce a celou řadou regionálních firem, tzv. konzultantů. Členy Centra jsou prezidenti jednotlivých firem, vyučující a sociální partneři-konzultanti.

Centrum koordinuje práci firem, kontroluje jejich podnikatelské plány a předkládá je vedení školy k odsouhlasení, poskytuje studentským firmám právní, poradní, účetní a jiný potřebný servis. Připravuje návrhy smluv mezi firmami a vedením školy a mezi školou a organizací Junior Achievement.

Pro práci Centra vznikla interní školní výuková e-learningová pomůcka k výuce studentského podnikání, která obsahuje postup práce studentské firmy a ukázky práce úspěšných firem z minulých školních roků.

Hodnocení úspěšnosti firem

Jak již bylo výše uvedeno, na VOŠ a SPŠ Šumperk pracuje v každém školním roce 5–7 studentských společností, což otevírá možnost jejich vzájemné konkurence a dále možnost sledovat jejich činnost po celý školní rok a podle předem stanovených kritérií jejich činnost bodovat a určit na konci školního roku nejlepší studentskou společnost.

Kritériem úspěšnosti firmy je počet získaných bodů za firemní činnost, firemní katalog, firemní web. Není zohledněn zisk firmy. Firma je hodnocena jako celek a hodnocení – bodování provádí sociální partneři, ostatní žáci – na veletrhu, grafik, ostatní učitelé.

Jednotlivce ve firmě hodnotí firemní prezident a učitel známkou, která odráží aktivitu žáka ve firemní činnosti.

Nejlepší společnost se účastní národní soutěže O nejlepší studentskou společnost, kterou pravidelně vyhlašuje Junior Achievement; prezentovat je zde možno i firemní web.

Soutěžní konkurenční boj je pro jednotlivé společnosti výrazně motivační a jeho výsledky jsou sledovány žáky, studenty a učiteli celé školy. Vítěz je následně medializován na studentském veletrhu a ve veletržních zpravodajích.

3.  Sociální partnerství

Aby firma nezůstala odtržená od podnikatelské reality, tomu napomáhá konzultant studentské společnosti – reálná firma, se kterou žáci naváží spolupráci. Tato spolupráce bývá ku prospěchu obou firem.

V prvním roce studentského podnikání jsme naráželi na problém, že studentské podnikání ještě nebylo v našem regionu známé a pokud se žáci sami pokoušeli najít si konzultanta například tak, že oslovili firmy v regionu s podobným předmětem podnikání, setkávali se s nedůvěrou ze strany podnikatelů. Jako významný pomocník v tomto směru se projevila Okresní hospodářská komora, která podala regionálním firmám základní informace o studentském podnikání. Dále se velice osvědčil i přímý osobní kontakt mezi firemním managementem studentské firmy a reálnou firmou. Většinou se jednalo o předem dohodnutou schůzku, kde si obě strany vysvětlily svoje očekávání. Dnes máme vytvořenu databázi osvědčených konzultantů – firem, které se studentskými společnostmi spolupracují již delší dobu a sami si našli cestu, jak této spolupráce využít. Pokusíme se zachytit všechny vztahy této spolupráce:

 • Konzultant je zákazník studentské společnosti;
 • Konzultant je dodavatel studentské společnosti;
 • Studentská společnost zprostředkuje prodej výrobků konzultanta;
 • Studentská společnost využívá zkušeností konzultanta v oboru a vrací mu jako protihodnotu svoje nápady (změna loga, úprava webu, příprava nového výrobku, marketingový průzkum…);
 • Studentská společnost využívá software konzultanta, učí se na něm a potom na něm realizuje zakázky pro konzultanta;
 • Konzultant využívá akcí pořádaných studentskou společností pro svoji firemní reklamu;
 • Konzultant vede část výuky ve studentské společnosti a tato mu potom věnuje požadovaný výstup;
 • Konzultant sponzoruje práci studentské firmy;
 • Studentská firma realizuje projekt konzultanta a jako protihodnotu získává např. elektronický a klasický materiál.

V průběhu spolupráce se již stává běžným, že konzultant si vytipuje z řad žáků svého budoucího zaměstnance.

V současné době spolupracujeme aktivně asi s 15 konzultanty, jejich řady nám pomáhá rozšiřovat Okresní hospodářská komora. Konzultant se většinou na začátku školního roku již sám informuje o studentském podnikání a nabídne spolupráci. Někteří konzultanti jsou naši bývalí žáci, kteří rovněž pracovali ve studentské firmě a nyní již sami podnikají.

4. Začlenění studentského podnikání do ŠVP

Na základě charakteristiky tohoto programu a našich zkušeností je zřejmé, že studentské podnikání je vhodná cesta k rozvoji klíčových kompetencí, zejména kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, finanční gramotnosti a ekonomického myšlení v podmínkách tržního prostředí. Při řízení firmy žáci využívají vědomostí a dovedností z řady předmětů, např. z ekonomiky, českého a popř. i cizího jazyka, občanské nauky, podle zaměření podnikatelských aktivit i z odborných předmětů. Tento program se stal v naší škole nosnou osou průřezového tématu „Člověk a svět práce“.

Podnikání bylo začleněno do nově vytvořených ŠVP ve všech oborech vzdělání, a to formou volitelných seminářů ve třetím ročníku a praktických cvičení ve čtvrtém ročníku.

Volitelný seminář Základy podnikání je nosným předmětem při výuce firmy, kde probíhá hlavní část „firemních“ aktivit – volba předmětu podnikání, registrace firmy, vedení účetnictví, marketingové činnosti. Vlastní výroba probíhá v odborných předmětech – podle zaměření firmy – odborná praxe, informační a komunikační technologie.

Výsledky

Přínosem studentských firem je možnost vhodně propojovat vědomosti z odborných předmětů a vybraných všeobecných vzdělávacích předmětů s konkrétním a reálným výstupem. Žák například na odborné praxi pracuje na výkresu, který mu zadala reálná firma, a učitel s ním konzultuje postup. Studentská firma může realizovat řadu zakázek i pro vlastní školu a tak pomáhá zlepšovat školní prostředí a rozvíjet školní klima. Dalším významným výsledkem je motivace žáků dosáhnout lepších studijních, respektive firemních výsledků. Nezanedbatelným přínosem studentského podnikání je rozvoj klíčových kompetencí žáků, jejich výchova k toleranci a respektování názoru druhého. Firmu řídí vlastní firemní management, což nutí žáka, aby respektoval ostatní a podřídil se, ale zároveň aby řešil komunikační problémy nebo rozhodoval.

Firemní činnost může, ale nemusí zohledňovat obor vzdělání žáka. V případě, že podnikatelský plán firmy vychází z oboru vzdělání, je vhodné začlenit jeho část do učební osnovy odborného předmětu. Příkladem je studentská firma oboru vzdělání Informační technologie, kde žáci provozují grafické studio s využitím znalostí a dovedností z předmětu multimedia. Rozložení do více předmětů vyžaduje užší spolupráci vyučujícího základů podnikání a příslušného(-ých) odborného(-ých) předmětu(-ů).

Použitá literatura a zdroje

www.jacr.cz

Macková Kateřina, Lukeš Petr: Příručka studentské společnosti Junior Achievement

www.vsps-su.cz

 

Tento příklad dobré praxe je publikován ve sborníku Příklady dobré praxe SOŠ a SOU vydaném v rámci projektu Kurikulum S - podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání.

Odkaz na originální umístění tohoto článku naleznete zde. Další příklady dobré praxe naleznete zde.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
9.77 kB
Dokument
PDP Učíme žáky podnikat

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Marie Johnová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Příklady dobré praxe SOŠ a SOU.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence H
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Průřezová témata:

 • Odborné vzdělávání
 • Člověk a svět práce

Nutné pomůcky:

Přihlášení do programu STUCO – na www.jacr.cz, certifikovaný učitel