Odborný článek

Svatba

15. 3. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Zdeňka Drahokoupilová

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Uplatněním situačního učení budou dětem poskytnuty srozumitelné praktické ukázky ze života dospělých. Obsah i metody respektují věkovou přiměřenost a individuální možnosti každého dítěte. Stěžejním cílem je rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a rozvoj kultivovaného projevu. Projekt předpokládá spoluúčast rodičů a ostatních pracovníků školy.
Očekávané výstupy:
- navazovat kontakty s dospělým, komunikovat s ním
- spolupracovat s ostatními
- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi
- porozumět slyšenému
- poznat napsané své jméno
- vyjadřovat se prostřednictvím hudebně pohybových a výtvarných činností
Časový rozsah:6 dnů
Věková skupina: 3 - 6 let

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Uplatněním situačního učení budou dětem poskytnuty srozumitelné praktické ukázky ze života dospělých. Obsah i metody respektují věkovou přiměřenost a individuální možnosti každého dítěte. Stěžejním cílem je rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a rozvoj kultivovaného projevu. Projekt předpokládá spoluúčast rodičů a ostatních pracovníků školy.
Očekávané výstupy:
- navazovat kontakty s dospělým, komunikovat s ním
- spolupracovat s ostatními
- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi
- porozumět slyšenému
- poznat napsané své jméno
- vyjadřovat se prostřednictvím hudebně pohybových a výtvarných činností
Časový rozsah: 6 dnů
Věková skupina: 3 - 6 let


Vzdělávací nabídka

Svatební pochod

 • posloucháme Svatební pochod (Mendelssohn-Bartholdy)
 • učíme se chodit ve dvojicích - koordinace pohybů, spolupráce ve dvojici

Svatební koláčky

 • pečeme svatební koláčky - příprava těsta a náplní, pečení koláčků (za pomoci kuchařek) - z čeho se těsto zadělává, na co musíme dávat pozor
 • vyrábíme papírové košíčky (postupujeme podle instrukcí a návodu, překládání čtvrtky, menší děti s dopomocí učitelek nebo starších kamarádů)
 • počítáme při vkládání určitého počtu koláčků do košíčků (rozsah první desítky)

Pozvání na svatbu

 • roznesení košíčků s koláčky zaměstnancům mateřské školy, pozvání na svatbu
 • vyrábíme oznámení - dekorativní malba s uplatněním tvořivosti a fantazie; připravíme galerii ve spolupráci s rodiči výstava svatebních oznámení, jejich uspořádání do "tabla"
 • zhotovení kartičky pro zasedací pořádek u svatebního stolu (poznat napsané vlastní jméno)

Příprava oblečení pro svatebčany

 • vybírání svatebních šatů, obuvi a dalších doplňků pro ženicha a pro nevěstu (sledujeme je v katalozích, v obchodech) odhalení společných znaků ve spolupráci s rodiči, příprava šatů a doplňků pro svatbu v mateřské škole

Motivační činnosti

 • námětové hry na svatbu, podpora přátelství mezi dětmi (rozdělení rolí na svatební obřad), kooperativní činnosti ve skupinách ( úprava třídy, příprava občerstvení ke svatebnímu obřadu)
 • poslech příběhu na téma mezilidských vztahů
 • vyprávění rodičů dětí o zážitcích ze své svatby

Společná hra na svatbu

 • převléknutí dětí do svátečních šatů s pomocí rodičů
 • svatební pochod (projít celou školou)
 • svatební obřad, modelová situace, střídání rolí (ženich - nevěsta - družičky - svědkové - rodiče - oddávající - další svatebčané)
 • hostina, včetně přípitku, dodržet zasedací pořádek s využitím jmenovek
 • tanec, hudebně pohybové improvizace
 • fotografování
 • při pobytu venku
 • vycházka do města - návštěva obřadní síně v budově Magistrátu města Mladá Boleslav
Spolupráce s ostatními

Učitelka v roli rádce a spolupracovníka pozve k účasti na realizaci projektu rodiče a ostatní zaměstnance. Okrajově se zapojí děti z celé mateřské školy a všechny učitelky: (průvod, blahopřání, předání svatebních darů v jednotlivých třídách).

Hodnocení dětí

Realizace projektu usnadnila adaptaci nového dítěte. Bylo začleněno do společných činností, které se vyznačovaly značnou mírou spolupráce. Zřejmá byla schopnost nejstarších dětí samostatně řešit vznikající drobné konflikty. Zájem o dění ve třídě aktivizoval celý kolektiv. V řízených i spontánních činnostech děti dokázaly formulovat otázky, vzájemně se domluvily slovem i gesty. V rámci naplňování stěžejního cíle získaly nové poznatky a dovednosti i z jiných oblastí ŠVP. Zejména se jim dařilo dodržovat správné pracovní postupy (při zpracování papíru, těsta, při přípravě hostiny a úpravě třídy).

Zhotovení jmenovek splnilo svůj účel. Děti je používaly a ke konci své jméno poznaly všechny 5-6leté.

Výtvarná činnost (zhotovení oznámení) se vyznačovala menší mírou trpělivosti. Především chlapci se zapojili ve snaze "mít to také", ale jejich zaujetí brzy ochablo. Nedostatečně děti projevily schopnost uplatnit výtvarné výrazové prostředky ( dekorativní zdobení oznámení).

Koordinaci pohybu dětem v konečné fázi ztěžoval sváteční oblek. Překvapily děti málo průbojné, a to kultivovaným projevem (svatební obřad). Spontánně děti rozvinuly námětovou hru "Na rodinu" (pojmenovávaly rodinné příslušníky).

V rámci řízených aktivit děti dokázaly tvořit hádanky vztahující se k jednotlivým členům rodiny. Většina jich tuto aktivitu spojila také s určováním povolání rodičů. Každé dítě mělo možnost prožít radost ze zvládnutí dílčí etapy i z vyznění konečné fáze projektu.

Realizace projektu

Účast rodičů a provozních pracovnic v průběhu celého dne přispěla k vytvoření příjemného a podnětného prostředí. Rovnoměrně mohla být věnována individuální péče každému jednotlivci. Aktivní zapojení hostů do příprav a do svatebního obřadu napomohlo k odstranění komunikativních zábran. Značné množství podnětů, ale i účast více lidí zapříčinily určitou nesoustředěnost dětí (např. při výtvarné činnosti).

Časový rozsah byl optimální. Návštěva skutečného svatebního obřadu umocnila prožitky dětí. Vhodně byly do realizace projektu začleněny také ostatní třídy (příležitost ke sblížení, sdílení zážitků a dojmů).

V navazujícím projektu U nás doma budou využity prožitky, nové poznatky a dovednosti dětí. Zaměříme se v něm na posílení schopnosti záměrně řídit svoje chování a na výtvarné vyjádření prožitků.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zdeňka Drahokoupilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Svatební pochod (Mendelssohn-Bartholdy), ingredience na těsto, čtvrtka papíru, kreslící potřeby