Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Klíčové kompetence a jejich úloha v předškolním vzdělávání
Odborný článek

Klíčové kompetence a jejich úloha v předškolním vzdělávání

21. 1. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Kateřina Smolíková

Anotace

Charakteristika klíčových kompetencí, jejich postavení v předškolním vzdělávání tak, jak je předpokládá Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV), a jejich využití v tvorbě školních vzdělávacích programů.

Jedním ze znaků pojetí vzdělávání v rámcových vzdělávacích programech je přechod od osvojování si velkého objemu faktů k rozvoji životně důležitých klíčových kompetencí. Rámcové vzdělávací programy definují klíčové kompetence jako "soubory vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě".1

Výběr klíčových kompetencí vychází z obecně sdílených představ společnosti o tom, které kompetence přispívají k spokojenému a úspěšnému životu jedince a z hodnot společností obecně přijímaných. V souladu s prioritami společnosti byly jako klíčové stanoveny:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské2

Ani tyto jmenované soubory dovedností, poznatků, hodnot a postojů nejsou izolované, ale vzájemně propojené a provázané.

Charakteristika klíčových kompetencí

Pro lepší pochopení univerzálnosti klíčových kompetencí i procesu jejich postupného nabývání a zdokonalování v průběhu života a vzdělávání jedince se pokusíme blíže charakterizovat některé projevy, na jejichž základě můžeme říci, že jedinec je (ač na různé úrovni svého rozvoje a vzdělávání) v té které oblasti kompetentní (způsobilý):

Kompetence učit se znamená, že jedinec je na své úrovní schopen např.

 • vnímat učení jako přirozený, otevřený celoživotní proces, obohacující kvalitu lidského života
 • rozvíjet své schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu učení, zdokonalovat své učební strategie, obohacovat a prohlubovat svou poznatkovou zkušenost
 • přistupovat k učení iniciativně, s aktivním zájmem
 • výsledky učení uplatňovat v životě i v dalším učení a tak neustále posouvat vpřed hranice svých možností

Kompetence řešit problémy znamená, že jedinec je na své úrovní schopen např.

 • vnímat problémy jako samozřejmou součást života a učení
 • chápat je jako výzvu k řešení, jako příležitost k vlastnímu rozvoji i k působení na své okolí
 • přistupovat k problémům aktivně, řešit je iniciativně a inovativně
 • při jejich řešení postupovat způsobem racionálním, konstruktivním a účelným, vedoucím k cíli
 • získané zkušenosti vyhodnocovat a využívat je při řešení dalších problémů a situací, s nimiž se v učení i v životě setká

Kompetence komunikovat znamená, že jedinec je na své úrovní schopen např.:

 • užívat přirozených prostředků komunikace k vyjádření svých myšlenek, názorů, pocitů, mínění i úsudků i k naslouchání a porozumění druhým
 • vstřícně komunikovat se svým okolím, kultivovaně se domlouvat a vyjednávat, a tak přispívat k vzájemnému porozumění
 • užívat svých komunikačních schopností k dalšímu učení
 • užívat technických i informačních prostředků k vlastnímu rozvoji a učení, k řešení problémů i k otevřené komunikaci s okolním světem

Kompetence sociální a personální znamenají, že jedinec je na své úrovní schopen např.:

 • vystupovat autonomně
 • vnímat a přijímat hodnoty spojené s důstojnými a kultivovanými vztahy mezi lidmi, chránit je, uplatňovat a rozvíjet
 • zaujímat prosociální postoje, spolupracovat a spolupodílet se na činnostech i rozhodnutích, a přispívat tak k pohodě prostředí
 • odmítat společensky nežádoucí chování a bránit se jeho důsledkům
 • adaptovat se na prostředí i jeho běžné proměny

Kompetence činnostní a občanské znamenají, že jedinec je na své úrovní schopen např.:

 • vnímat svou sounáležitost s přírodním i společenským prostředím, kulturním i multikulturním světem, uvědomovat si osobní, občanskou i lidskou odpovědnost
 • respektovat pravidla, etické i právní normy a požadavky společnosti, jejímž je členem
 • zaujímat odpovědný vztah k práci i učení, k pracovním i tvůrčím aktivitám i jejich výsledkům
 • vystupovat aktivně, projevovat činorodost, pracovitost a podnikavost
 • vnímat, přijímat, rozvíjet a chránit hodnoty spojené se zdravím a bezpečím, s životem a životním prostředím i hodnoty vytvořené člověkem
Proces vytváření klíčových kompetencí

Získávání vzájemně propojených klíčových kompetencí začíná v předškolním věku dítěte, pokračuje v základním a posléze středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalších obdobích života. Je to proces dlouhodobý, otevřený, celoživotní.

Vzdělávající se jedinec si osvojuje nejprve elementární základy kompetencí, postupně je rozvíjí, obohacuje a zdokonaluje. Kompetence nabývají stále nových kvalit, které zvyšují jejich využitelnost v životě a v dalším učení.

Klíčové kompetence a rámcové vzdělávací programy

Konkrétní podobu (kvalitu) kompetencí, které by mělo být dosaženo v jednotlivých vzdělávacích etapách, stanovují jednotlivé rámcové vzdělávací programy. Specifikují, k jaké úrovni příslušných vědomostí, dovedností, postojů i hodnot by měl jedinec na základě učení a vzdělávání dospět a jakého vzdělávacího pokroku by měl zpravidla dosáhnout.

Klíčové kompetence v předškolním vzdělávání

Předškolní vzdělávání otevírá dětem cestu k tomu, aby byly v budoucnu schopné získávat klíčové kompetence potřebné pro život. Úroveň kompetencí, kterou jsou děti v průběhu předškolního vzdělávání s to zvládnout, je dána rozvojovou úrovní dítěte a jeho reálnými možnostmi v chápání a ovládání sebe sama i okolního světa, dosud značně omezenými. Kompetence zůstávají spíše na úrovni předpokladů, protože dítě, které vstupuje do role školáka, teprve postupně dospívá ke schopnosti učit se vědomě, rozšiřovat a prohlubovat svou zkušenost nad rámec bezprostředního prožitku a objevovat svět v širších souvislostech. Včasné vytvoření a rozvoj těchto elementárních předpokladů však představuje základ, o který lze bezpečně opřít vytváření klíčových kompetencí nejen v následující vzdělávací etapě, ale který je z hlediska celoživotního učení dobrým vkladem do budoucna.

Klíčové kompetence v RVP PV

RVP PV definuje úroveň klíčových kompetencí, která je dosažitelná v předškolním vzdělávání. Kompetence jsou formulovány jako očekávané výstupy. Představují tak jednu z cílových kategorií vzdělávání dětí předškolního věku. Úroveň kompetencí vyjadřuje, čím předškolní vzdělávání může přispívat k výbavě dítěte pro celoživotní učení dříve, než započne jeho povinné vzdělávání. Kompetence vyjadřují tedy očekávaný vzdělávací přínos mateřské školy a nabízejí poměrně jasnou představu o tom, kam předškolní vzdělávání směřuje a oč usiluje, tedy nač může navázat základní vzdělávání, resp. RVP ZV.

Klíčové kompetence slouží především k vymezení příslušného vzdělávacího obsahu (tzn. že vzdělávací obsah, resp. oblastní vzdělávací cíle, vzdělávací nabídka i oblastní výstupy, byly v RVP PV stanoveny tak, aby k vytváření základů klíčových kompetencí přispívaly co nejvýznamněji).

Klíčové kompetence a příprava školních vzdělávacích programů

Klíčové kompetence vyjadřují (spolu v rámcovými cíli) hlavní záměry a očekávání předškolního vzdělávání v rovině velmi obecné. Jde o to, aby pedagogové v souladu s nimi postavili svůj vlastní program tak, aby vzdělávání dětí skutečně vedlo k vytváření základů klíčových kompetencí.

Rámcové cíle a klíčové kompetence slouží především ke stanovení konkrétních vzdělávacích cílů a záměrů školy a pomohou tak pedagogům především při zpracování charakteristiky školního vzdělávacího programu a jeho orientace.

Klíčové kompetence by měly pomoci i při zpracování vzdělávacího obsahu, tj. při tvorbě integrovaných bloků. Pedagogové by měli stavět integrované bloky ve svých ŠVP tak, aby vzdělávání skutečně přispívalo k naplňování kompetencí, zejména klíčových. Proto by bloky v ŠVP měly být charakterizovány právě ve vztahu k nim (aby bylo zřejmé, čím blok ke kompetencím přispívá, a tedy k jakým dovednostem, poznatkům, postojům i hodnotám vede). Smyslem toho postupu je uvědomit si vzdělávací cíle i jejich komplexnost a zároveň poskytnout pedagogům, kteří budou s blokem dále ve svých třídách tvořivě pracovat, hlavní cíl (směr), který by měli neustále sledovat (přestože každý z nich bude postupovat třeba úplně jiným způsobem).

Sledováním hlavních cílů v jejich komplexní podobě lze zaručit cílevědomost postupu pedagoga a zároveň předejít tomu, aby stanovoval jednotlivé izolované úkoly a omezoval se na jejich mechanické plnění.


1 RVP PV, s. 4
2 Uvedené členění klíčových kompetencí pochází z RVP PV. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) definuje klíčové kompetence - kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kateřina Smolíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.