Odborný článek

Žabí rodina

11. 9. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Miloš Novotný

Anotace

Učitel vypráví příběh o žabí rodině v mateřském a poté v anglickém jazyce. Žáci se formou dramatizace aktivně podílejí na vyprávění příběhu.

Z anglického originálu přeložila Petra Novotná. Upravil Mgr. Miloš Novotný.


Pro žáky si připravíme příběh s přímo popsanými činnostmi, které budou žáci imitovat.

Připravíme obrázky žabí rodiny - táta žabák, mamka žabka, bratr žabák, sestra žabka, malé žabí miminko. Nakreslíme velký leknínový list a položíme ho na místo, kde bude rybník. Rybník nakreslíme buď křídou, nebo vyznačíme provázkem.

Popis činnosti ve třídě

V hodině Českého jazyka nebo Člověk a jeho svět (příprava pro práci v hodině anglického jazyka):

 1. Sdělíme žákům v jejich rodném jazyce, že jim povíme příběh o žabí rodině a současně buď nakreslíme obrázky, nebo si připravíme kartičky s žabí rodinou a připevníme je na tabuli. Zkontrolujeme, zda žáci vědí kdo je kdo (který obrázek představuje taťku žabáka, který mamku žabku atd.).
 2. Položíme žákům otázky typu: "Už jste někdy viděli žábu?" "Kde žáby žijí?" "Na čem sedí?" "Mají rády teplo nebo zimu?" "Jak se ochlazují?" Potom jim ukážeme obrys rybníka na podlaze s velkým leknínovým listem uvnitř.
 3. Řekneme žákům příběh. Nezapomeňme používat mnoho gest, které pomohou žákům jasněji pochopit významy slov.
 4. Oznámíme žákům, že jim příběh řekneme ještě jednou, ale tentokrát bude pět z nich hrát žabí rodinu. Zeptáme se, zda jsou nějací dobrovolníci, a seřadíme je na okraj rybníka.
 5. Vyprávíme příběh (v mateřském jazyce) znovu, jakmile některý z žáků uslyší o své postavě, zvedne ruku. Pokračujeme ve vypravování dál a povzbuzujeme je v gestikulování.
 6. Všichni žáci budou chtít představovat nějakou postavu. Až uslyší příběh po několikáté, můžeme rozdělit třídu do více žabích rodin k více rybníkům.

(Tuto část je možné vynechat nebo zkrátit. Upravenou část zařaďte na začátek hodiny anglického jazyka.)

V hodině anglického jazyka:

 • Příběh zopakujeme v mateřském jazyce (ihned dramatizujte).
 • Vyprávíme příběh v anglickém jazyce. Žáci dramatizují příběh stejně jako v českém jazyce.
 • Vystřídáme co nejvíce žáků. Je možné opět hrát na několika stanovištích při jednom vyprávění příběhu.

Dodatek 1: Požádáme žáky, aby nakreslili obrázek žabí rodiny.
Dodatek 2: Žáci si mohou vytvořit masky postav a při dalším opakování aktivity je využít při dramatizaci.

Doplnění příběhu:

 • Toto je velmi jednoduchá verze příběhu. Můžeme ji doplnit o vlastní detaily, jako třeba jména, velikosti a podobně. Mysleme však na to, že vždy musí být snadné je nakreslit nebo je předvést pantomimou.
 • Příběh je možné přeložit do jakéhokoli jazyka a využít při výuce. Vznikne tak zajímavý materiál, který by byl vhodný pro jazykovou propedeutiku na 1. stupni ZŠ.

Česká verze:

Příběh:
Toto je příběh o taťkovi žabákovi, mamce žabce, sestře žabce, bratru žabákovi a malém žabáčkovi.
Akce - pohyby:
Když mluvíme o jménech, ukazujeme na obrázky.
Bylo horko - velmi velké horko, Utíráme si z čela pot a děláme "horká" gesta.
a taťka žabák Ukážeme na obrázek a dřepneme si vedle rybníka.
hop, hop, hop a skočil na list do rybníka. Třikrát skočíme a sedneme si na list v rybníce.
Mamce žabce bylo horko - velmi velké horko. Ukážeme na obrázek, dřepneme si k rybníku a děláme "horká"gesta.
Taťka řekl: "Pojď sem!" Ukážeme na taťku žabáka na listu a ten pokývne na mamku žabku.
Mamka žabka hop, hop, hop a sedla si na list v rybníce. Ukážeme na mamku žabku, dřepne si vedle rybníka, třikrát skočí a sedne si k taťkovi žabákovi na list.
Sestře žabce bylo horko - velmi velké horko. Ukážeme na sestru žabku, ta si dřepne vedle rybníka a dělá "horká" gesta.
Mamka žabka řekla: "Pojď sem!" Ukážeme na mamku žabku na listu, ta pokývne na sestru žabku.
Sestra žabka hop, hop, hop a sedla si na list v rybníce. Ukážeme na sestru žabku, ta si dřepne vedle rybníka, třikrát skočí a sedne si vedle mamky na list.
Bratru žabákovi bylo horko - velmi velké horko. Ukážeme na bratra žabáka, ten si dřepne vedle rybníka a dělá "horká" gesta.
Sestra žabka řekla: "Pojď sem!" Ukážeme na sestru žabku na listu, ta pokývne na bratra žabáka.
Bratr žabák hop, hop, hop a sedl si na list v rybníce. Ukážeme na bratra žabáka, ten třikrát skočí a sedne si k nim na list.
Malému žabáčkovi bylo horko - velmi velké horko. Ukážeme na malého žabáčka, ten si dřepne vedle rybníka a dělá "horká" gesta.
Bratr žabák řekl: "Pojď sem!" Ukážeme na bratra žabáka na listu a ten pokývne na malého žabáčka.
Malý žabáček hop, hop, hop a .... Ukážeme na malého žabáčka vedle rybníka, ten třikrát skočí, aby si sedl na list vedle bratra žabáka.
A najednou - ŽBLUŇK - všichni spadli do vody! Začneme se kývat ze strany na stranu a "spadneme" do vody.
Anglická verze
Story:
This is a story about Daddy frog, Mummy Frog, Sister Frog, Brother Frog and Baby Frog.
Actions:
Point to the pictures as you name the frogs.
It was hot - very, very hot, Wipe your forehead and make ´hot´gestures.
and Daddy Frog Point to the pictures of Daddy Frog and squat down beside the pond.
went jump, jump, jump and sat on a leaf in the pond. Jump three times and sit on the leaf in the pond.
Mummy Frog was hot - very, very hot. Point to Mummy Frog, squat by the pond and make ´hot´ gestures.
So Daddy Frog said: "Come here!" Point to Daddy Frog, return to the leaf and beckon to Mummy Frog.
Mummy Frog went jump, jump, jump and sat on the leaf in the pond. Point to Mummy Frog, squat by the pond and jump three times to sit on the leaf by Daddy Frog.
Sister Frog was hot - very, very hot. Point to Sister Frog, squat by the pond and make ´hot´gestures.
So Mummy Frog said: "Come here!" Point to Mummy Frog, return to the leaf and beckon to Sister Frog.
Sister Frog went jump, jump, jump and sat on the leaf in the pond. Point to Sister Frog, squat by the pond and jump three times to sit on the leaf by Mummy Frog.
Brother Frog was hot - very, very hot. Point to Brother Frog, squat by the pond and make ´hot´gestures.
So Sister Frog said: "Come here!" Point to Sister Frog, return to the leaf and beckon to Brother Frog.
Brother Frog went jump, jump, jump and sat on the leaf in the pond. Point to Brother Frog, squat by the pond and jump three times to sit on the leaf by Sister Frog.
Baby Frog was hot - very, very hot. Point to Baby Frog, squat by the pond and make ´hot´gestures.
So Brother Frog said: "Come here!" Point to Brother Frog, return to the leaf and beckon to Baby Frog.
Baby Frog went jump, jump, jump, and... Point to Baby Frog, squat by the pond and jump three times to sit on the leaf by Brother Frog.
And then - SPLASH - they all fell into the water! Start to move backwards and forwards as if you were losing your balance and fall into the pond.

Poznámka:
Aktivita byla ověřena s žáky 1. a 2. ročníku na ZŠ Nemyčeves. Anglická verze dramatizace byla využita v programu školní besídky.

Literatura a použité zdroje

[1] – PHILIPS, S. Young learners. Oxford University Press, 1993.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miloš Novotný

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Kartičky nebo kresby na tabuli s žabí rodinou, křída nebo provázek na vyznačení rybníka, papír pro výrobu leknínových listů.