Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jídlověda: Voda a další tekutiny
Odborný článek

Jídlověda: Voda a další tekutiny

19. 6. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Margit Slimáková Ph.D.

Anotace

Zdravý životní styl s důrazem na zdravou výživu patří k základním dovednostem každého jednotlivce a hraje zásadní roli v prevenci i terapii naprosté většiny dnes běžných onemocnění. Výuka těchto dovedností není limitována věkem a může se prolínat nejrůznějšími předměty na základních školách i na vyšších stupních vzdělávání.

Program vysvětluje, že vedle celé řady živin, které jsme dosud probrali, je k životu naprosto nezbytný také pravidelný a dostatečný příjem tekutin. Organismus dospělého člověka je až z šedesáti procent tvořen z vody, mozek obsahuje dokonce až sedmdesát procent vody. Voda tvoří základ všech tekutin v organismu: je základem krve, přenáší živiny, napomáhá udržovat správnou tělesnou teplotu, je nezbytná pro trávení stravy i vylučování nepotřebných látek z těla ven. Každý den se z našeho těla vyloučí více než dva litry vody, které musí být znovu doplněny příjmem tekutin a potravy.

Našim cílem je vysvětlit žákům funkce vody v organismu, proč je nezbytné, abychom pravidelně doplňovali tekutiny, a především které zdroje tekutin jsou pro organismus nejlepší. Je více než vhodné osvětlit žákům problematiku nezdravých (nebo z jiných důvodů nevhodných) nápojů.

Je důležité, abychom žákům vysvětlili, k jak závažným stavům může vést nedostatek tekutin v těle, který bývá způsoben vyšším výdejem tekutin v důsledku různých příčin. Žáci se musí dozvědět, jak prakticky doplňovat tekutiny v průběhu celého dne, které tekutiny upřednostňovat a kterým se nejraději vyhýbat. V případě, že se tématu věnujete se staršími žáky, doporučuji také probrat ekologickou stránku problematiky příjmu tekutin (dopad spotřeby vody v plastových lahvích a limonád v plechovkách na životní prostředí). Je dobré vysvětlit, že v naší zemi je zcela v pořádku konzumovat „obyčejnou“ vodu z vodovodního kohoutku, ale při cestování do rizikových oblastí, na příklad do mnoha asijských zemí, je naopak velmi nutné pít výhradně balenou vodu. Problematiku balené vody je možné doplnit také informacemi o potřebě recyklace obalů.

Program navazuje na předcházející články a shrnuje informace o jednotlivých živinách.

Informace o výživových doporučeních je vhodné předávat v rámci výuky celé řady vyučovacích předmětů, jak je ostatně navrhováno v jednotlivých pracovních listech (viz odkazy níže). V úvodu hodiny doporučuji stručné seznámení s probíraným tématem, dále zadání samostatné školní či domácí práce. Závěrem hodiny je dobré individuálně nebo skupinově vyhodnotit nejen výsledky, ale také jak se žákům dařilo uložené úkoly plnit, které z nich jim činily potíže (a proč). V jednotlivých pracovních listech se nachází vždy několik úkolů nebo návrhů projektů, není však nutné zadávat žákům všechny (výběr je zcela na vašem posouzení). Navrhuji, aby s mladšími žáky procházel jednotlivé úkoly pedagog nebo rodič – práce s tématem pro ně bude snazší a atraktivnější. Většinu odpovědí je možné i kreslit.

Většina listů je zpracována tak, aby jejich vyplnění trvalo přibližně patnáct až třicet minut (délka záleží na množství úkolů, které budete žákům zadávat), a to včetně času pro obecné uvedení do tematiky a zadání úkolu. Vyhodnocením může být individuální ohodnocení připravené práce nebo společná diskuze o shromážděných informacích.

Cíle výuky v různých vyučovacích předmětech podle jednotlivých pracovních listů

Vždy uvádím pouze příklady, skutečných možností je mnohem více. Úkoly a cíle je možné upravovat na základě věku žáků a množství času, který chcete danému tématu věnovat. Zájemcům ráda poradím s dalšími možnostmi.  

Prvouka, přírodopis a ekologie: význam příjmu tekutin a funkce vody, ekologické dopady užívání plastových obalů (lahví).  

Výtvarná výchova: význam příjmu tekutin a funkce vody, příprava reklamy na zdravé pití.  

Matematika: význam příjmu tekutin a funkce vody, sledování denní spotřeby vody v domácnosti.  

Český jazyk: význam příjmu tekutin a funkce vody, využití textu k vyhledávání a zpracování informací. 

Zeměpis: význam příjmu tekutin a funkce vody, vyhledávání dat o spotřebě vody v různých zemích.  

Mediální výchova: vyhledání a samostatné vyhodnocení informací o vlivu limonád (soft drinks) na zdraví, posuzování reklam na tekutiny.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
330.08 kB
Dokument
JV PL Český jazyk 8
doc
330.08 kB
Dokument
JV PL Matematika 8
doc
329.1 kB
Dokument
JV PL Mediální výchova 8
doc
329.1 kB
Dokument
JV PL Prvouka, přírodověda, ekologie 8
doc
329.1 kB
Dokument
JV PL Vlastivěda, zeměpis 8
doc
329.1 kB
Dokument
JV PL Výtvarná výchova 8

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Margit Slimáková Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

OLIVER _
12. 1. 2021, 20:31
Ono je dle mého docela dost nebezpečné nedbát na jídlo, protože z toho mohou vzniknout nějaké opravdu velice závažné nemoce jako je například cukrovka. Ostatně se o tom docela dost zajímavě a rozsáhle píše zde na tomto webu - https://www.bio…ukrovka/ , který se věnuje všelijakým zdravotním tématům. Takže jestli si chce někdo rozšířit obzory, určitě doporučuji mrknout k nim.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence občanské
  • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

Mezioborove presahy: