Odborný článek

Pohádková rodina

10. 5. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Bc. Radmila Michlíčková

Anotace

Příspěvek nabízí praktické hry, činnosti a aktivity, které dětem umožňují setkání s pohádkovou rodinou, a to prostřednictvím veršované pohádky.

Cíl

 • Prostřednictvím pohádky (pohádkové rodiny) rozvíjet fantazii a představivost. 
 • Rozvíjet komunikativní dovednosti (verbální i neverbální). 
 • Rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách.   
 • Získávat povědomí o vlastní sounáležitosti se světem.  

Integrovaný blok: Rozhlédni se tu i tam, uvidíš, že nejsi sám

Tematický celek: Rodina

Dílčí téma: Pohádková rodina

Věk: 4–6 let

Pomůcky: viz hry, činnosti a aktivity

Didaktické prostředky: leporelo – HILAROVÁ, D. Jak zvířátka našla domov. Praha : Albatros, 1984. Demonstrační obrázky, Grafie, 2006. II. Volně žijící živočichové. ISBN 80-902560-0-7. LOGICO PICCOLO, Praha : Mutabene, 2009. Prvouka – Domácí a lesní zvířata. ISBN 80-86745-17-1. 

Motivace

Rozhlédni se tu a tam,
uvidíš, že nejsi sám.
Všude je tvůj velký svět,
pojď si o něm vyprávět.

Povíme si pohádku,
třeba o tom zvířátku.
Nakreslíme sluníčko,
trávu, kytky, jablíčko. 

Jsme tu všichni kamarádi,
všichni se tu máme rádi.

 • plyšové sluníčko nám vypráví pohádku

„Dobrý den, milé děti. Dnes vám povím pohádku. Pohádku o babičce a dědečkovi, kteří žili v domečku, na okraji lesa. Žili spokojeně, ale přeci jen jim někdy bylo trošku smutno. Jednou v zimě se přihodilo něco nevídaného.“

společné hry, činnosti a aktivity

 • seznamujeme se s veršovanou pohádkou (HILAROVÁ, D. Jak zvířátka našla domov)   
 • vedeme rozhovor o obsahu pohádky
 • cvičíme s říkankou Domeček

DVOŘÁKOVÁ, H. Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. s. 88.   

 • jednoduše charakterizujeme vzhled a způsob života zajíce, veverky, lišky
 • rytmizujeme říkanku Běžela liška, s doprovodem na hůlky; naleznete na http://www.predskolaci.cz/?p=2113
 • hrajeme hru Na zajíčka

MIŠURCOVÁ, V. Hry se zpěvem. s. 36.     

 • učíme se charakterizovat vzhled a způsob života kachny, srny, kňoura, kamzíka a daňka
 • získáváme encyklopedické informace o zvířatech z pohádky, naleznete na www.wikipedia.cz
 • vystřihujeme, nalepujeme a malujeme společný obraz pohádky Jak zvířátka našla domov
Jak zvířátka našla domov
1. Jak zvířátka našla domov
Autor díla: Bc. Radmila Michlíčková

hry, činnosti a aktivity skupinové, individuální

JAZYKOVÉ

 • před zrcadlem si procvičujeme mluvidla „řeč zvířat“ (kachna, kňour)
 • hrajeme hru Hádanky v obrázcích – otoč obrázek a vymysli hádanku    
 • vymýšlíme improvizovaný rozhovor „zajíc potkal veverku“  
 • popisujeme obrázky – Co vidím na obrázku? (leporelo veršované pohádky)
 • procvičujeme názvy méně známých zvířat – kňour, kamzík, daněk; učíme se pojmenovat samce, samici, mládě  
 • hrajeme sluchovou hru Hledej cestu k domečku (dítě jde se zavázanýma očima za zvukem zvonečku)
 • hrajeme slovní fotbal (využíváme první písmeno zvířete z pohádky Z, S, V, L, K, D)
 • vymýšlíme labyrint „Cesta k domečku?“ – nejkratší, nejdelší, jednoduchá bez překážek, náročná s překážkami (švihadla, lana, provázky, TV překážky)

LOGICKO-MATEMATICKÉ

 • pracujeme s pracovním listem (zakresli nejkratší x nejdelší cestu k domečku)
 • skládáme a nalepujeme puzzle zvířat z pohádky (rozstříhané obrázky zvířat, výkresy, lepidla)
 • starší děti pracují s didaktickou pomůckou LOGICO PICCOLO – Domácí a lesní zvířata
 • třídíme demonstrační obrázky II. Volně žijící živočichové – „vyber zvířata z pohádky“   
 • posloupně řadíme obrázky zvířat „kdo přišel k domečku první, druhý, ... poslední“

PROSTOROVÉ

 • stavíme domeček babičky a dědečka (velká dřevěná průlezka, bílá prostěradla; dřevěné kostky na kachlová kamna)
 • vystřihujeme sněhové vločky, stříháme podle čáry stromy, zvířata (šablony)  
 • malujeme, kreslíme – stromy, vločky, zvířata a postavy z pohádky
 • ze slaného těsta modelujeme zajíce
 • uvolňujeme zápěstí ruky v grafickém cviku = svislé nebo vodorovné vlnky „kňour běhá mezi stromy“, oblouky „veverka skáče ze stromu na strom“
 • vyrábíme si plošné loutky  
 • vyrábíme leporelo – kreslíme, vystřihujeme, lepíme
leporelo
2. leporelo
Autor díla: Bc. Radmila Michlíčková

HUDEBNÍ

 • JANOVSKÁ, O. Malým zpěváčkům. s. 217, s klavírem procvičujeme píseň Zajíček
 • ZRNA, F. a kol. Zpěvník pro mateřské školy. s. 79, hrajeme si s flétničkou (zobcovou flétnou) a písní Sedí liška pod dubem
 • učíme se píseň Veverka, pohybově ji ztvárňujeme, JANOVSKÁ, O. Malým zpěváčkům. s. 248  
 • hrajeme si s písní Veverky, HANUŠ, J. KALABIS, V. Skřivánek. s.74
 • veverky se smějí „šibalsky“ – doprovázíme na hůlky 
 • veverky se smějí „mile, líbezně“ – doprovázíme na zvonkohru
 • veverky jsou „rozchechtané“ – doprovázíme na rumba koule

TĚLESNĚ KINESTETICKÉ

 • pohybově improvizujeme říkanku Domeček, DVOŘÁKOVÁ, H. Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. s. 88
 • hrajeme si na zvířátka – cvičíme s hudbou
 • cvičíme na žebřinách „veverky v lese“ (vylézáme/přelézáme/slézáme/seskakujeme na měkkou podložku)
 • relaxujeme „u kamen v domečku jako zvířátka z pohádky“ (relaxační hudba, přehrávač) 
 • procvičujeme mazurku v páru na píseň Měla babka, čtyři jabka

ZRNA, F. a kol. Zpěvník pro mateřské školy. s. 131

DRAMATICKÉ

 • LADA, J. Bajky, hledáme poučení v bajkách
 • HILAROVÁ, D. Jak zvířátka našla domov, dramatizujeme veršovanou pohádku (s čepičkami)
 • hrajeme si divadlo s plošnými loutkami   
 • strojíme se, chystáme se na „setkání zvířátek“; učíme „srdečné pozvání“  

Lištičko, lištičko,                   
zajdi k nám na slovíčko.
Obleč hezkou blůzičku,
sejdeme se v domečku.  

(autorkou díla je Bc. R. Michlíčková)

 • úvodní oslovení obměňujeme podle výběru zvířete

Veveřičko, veveřičko...
Zaječko, zaječko...

hry, činnosti a aktivity pro pobyt venku

 •  „kreslíme“ jedním tahem do sněhu (smrk, zajíc)
 • „otiskujeme“ do sněhu (stopy zvířat)
 • dramatizujeme pohádku v prostředí lesa  
 • pečujeme o lesní zvířata – do krmelce neseme ořechy, kaštany, žaludy
 • sypeme ptáčkům do budky  
 • procvičujeme chůzi v hlubokém sněhu; srovnáváme, jak se skáče zajíci x jak se jde daňkovi

Reflexe

Dílčí téma zaměřené na pohádkovou rodinu bylo dětem velmi příjemné. Samotná ústřední pohádka děti motivovala ke spontánnímu získávání nových znalostí a zkušeností. Všechny nabízené hry, činnosti a aktivity byly přiměřené věku i individuálním zvláštnostem dětí. 

Literatura a použité zdroje

[1] – DVOŘÁKOVÁ, H. Pohybové činnosti v MŠ. 2006. [cit. 2012-05-10].
[2] – HANUŠ, J.; KALABIS, V. Skřivánek. 1980. [cit. 2012-05-10].
[3] – HILAROVÁ, D. Jak zvířátka našla domov. 1984. [cit. 2012-05-10].
[4] – JANOVSKÁ, O. Malým zpěváčkům. 1986. [cit. 2012-05-10].
[5] – LADA, J. Bajky. 2007. [cit. 2012-05-10].
[6] – MIŠURCOVÁ, V. Hry se zpěvem. 1964. [cit. 2012-05-10].
[7] – ZRNA, F. Zpěvník pro mateřské školy. 1954. [cit. 2012-05-10].
[8] – Předškoláci. [cit. 2012-3-16]. Dostupný z WWW: [http://www.predskolaci.cz/?p=2113 ].
[9] – Wikipedie. [cit. 2012-3-16]. Dostupný z WWW: [www.wikipedia.cz ].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Radmila Michlíčková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
10. 5. 2012
Článek je pěkný, inspirativní. Autorka pracuje se všemi oblastmi RVP PV.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Rodina.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída