Odborný článek

Zvířecí rodina

2. 5. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Bc. Radmila Michlíčková

Anotace

Příspěvek nabízí hry, činnosti a aktivity, které u dětí podporují získávání základních poznatků o lesních zvířatech, o zvířecí rodině.

Cíl

 • Získat základní poznatky o lesních zvířatech, o jejich způsobu života. 
 • Učit se lesní zvíře jednoduše charakterizovat. 
 • Prostřednictvím her, činností a aktivit vnímat svět zvířat jako jednu z forem života.  

Integrovaný blok: Rozhlédni se tu i tam, uvidíš, že nejsi sám

Tematický celek: Rodina

Dílčí téma: Zvířecí rodina

Věk: 4–6 let

Pomůcky: viz hry, činnosti a aktivity

Didaktické prostředky:

Demonstrační obrázky, Grafie, 2006. II. Volně žijící živočichové. ISBN 80-902560-0-7, videokazeta Méďové I., Méďové II.  

Motivace

Rozhlédni se tu a tam,
uvidíš, že nejsi sám.
Všude je tvůj velký svět,
pojď si o něm vyprávět.          

Povíme si pohádku,
třeba o tom kuřátku (zvířátku káčátku, koťátku, mláďátku apod.).
Nakreslíme sluníčko,
trávu, kytky, jablíčko. 

Jsme tu všichni kamarádi,
všichni se tu máme rádi.

společné hry, činnosti a aktivity

 • plyšové sluníčko si s námi povídá

„Dobrý den, milé děti. Budeme si spolu chvíli povídat. Každý den chodím po obloze a rozhlížím se kolem sebe. Svítím na celý svět a svými paprsky vše zahřívám. Zahřívám město, zahřívám ves. Zahřívám louku, zahřívám les. A o tom, kdo v lese bydlí, si spolu budeme povídat.

Ježčí rodinka

Táta ježek funí, dupe, 
ježčí máma za ním cupe,
shání ježčí dětičky,
proběhli les celičký. 
Ježčí kluk i ježčí holka,
schovali se u potoka.                                            

(autorkou díla je Bc. R. Michlíčková)

Medvědí rodinka

Medvíďata na pasece
koulejí tam kotrmelce. 
Medvědice s medvědem
spěchají k nim s obědem.                                     

(autorkou díla je Bc. R. Michlíčková)

 • seznamujeme se s novými názvy (samec zajíce – zajíc, samice zajíce – zaječka, mládě zajíce – zajíček)  
 • seznamujeme se s encyklopedickými informacemi o ježkovi, zajíci, veverce, lišce a medvědovi, naleznete na www.wikipedia.cz
 • posloucháme píseň V lese je krásně
 • společně dramatizujeme pohádku O Rukavičce (hl. role – zvířátko, vedl. role – stromy v lese) (ZÁVADOVÁ, J. O Rukavičce)

dítě se učí

 • zpaměti krátký text
 • domluvit se slovy i gesty, improvizovat pohyb k říkánkám, písním a dramatizovat pohádku
 • soustředěně poslouchat četbu i sledovat film
 • přemýšlet a vést jednoduché úvahy, které dokáže sdělit 
 • vnímat rozmanitý řád světa a porozumět mu 

hry, činnosti a aktivity skupinové, individuální

JAZYKOVÉ

 • procvičujeme říkanky Ježčí rodinka, Medvědí rodinka; rytmizujeme, hrajeme na tělo, pohybově ztvárňujeme
 • povídáme si nad demonstračními obrázky II. Volně žijících živočichů  
 • hrajeme divadlo s vlastnoručně vyrobenými plošnými loutkami
 • před zrcadlem procvičujeme mluvidla i modulaci hlasu „Jak mluví?“ medvěd x medvědice x medvídě

LOGICKO-MATEMATICKÉ

 • počítáme lesní zvířata, přiřazujeme stejný počet (puntíků), starší děti přiřazují i číslici
 • skládáme puzzle lesních zvířat   
 • třídíme podle velikosti malý/velký (starší děti i malý/větší/největší nebo velký/menší/nejmenší)
 • procvičujeme prostorové pojmy – MD nahoře, dole; SD nahoře, dole, vpravo, vlevo, uprostřed nahoře, uprostřed dole   
 • poznáváme a přiřazujeme kartičky zvířecích stop 

PROSTOROVÉ

 • kreslíme jedním tahem – Smrk, Zajíc
 • uvolňujeme zápěstí ruky v grafickém cviku Ježek (svislé čáry – bodliny) 
 • vytváříme společný obraz Kdo bydlí v lese (vystřihujeme, lepíme, malujeme, otiskujeme)
 • „stavíme si“ – liščí noru, medvědí brloh (deky, polštáře, molitanové kostky)

HUDEBNÍ

 • podle melodie poznáváme písně Medvěd, Zajíc (FIŠER, V.; EBEN, P. Elce, pelce kotrmelce, s. 20, 27, Běžel tudy zajíček, Medvědí trápení, Veverky, Zajíček; HANUŠ, J.; KALABIS, V. Skřivánek. s. 42, 36, 74, 31)
 • hledáme a zpíváme písničky v obrázcích
 • tančíme ve dvojicích Liščí mazurku, naleznete na http://www.predskolaci.cz/?cat=120&paged=3 

TĚLESNĚ-KINESTETICKÉ

 • hrajeme sluchovou hru „V lese jdeme tiše za zvukem“ (v lese ťuká datel – ozvučná dřívka)
 • lezeme jako ježek (lezeme ve vzporu dřepmo, prolézáme, přelézáme nízké překážky)
 • běháme, skáčeme jako zajíc (běháme mezi nebo pod překážkami, skáčeme přes nebo dovnitř překážky) 
 • skáčeme jako veverka (skáčeme, poskakujeme, přeskakujeme) 
 • procvičujeme medvědí „těžkou chůzi“ (chodíme dlouhými kroky, s kolíbáním) 

DRAMATICKÉ

 • „režírujeme“ a hrajeme pohádku O Rukavičce (ZÁVADOVÁ, J. O Rukavičce)
 • s plošnými loutkami hrajeme loutkové divadlo  
 • hrajeme si s pantomimou „Poznáš lesní zvíře?“, „Co zvíře právě dělá?“

hry, činnosti a aktivity pro pobyt venku

 • chodíme, běháme, skáčeme, prolézáme, podlézáme, přelézáme – lesní překážková dráha
 • sbíráme přírodniny a tvoříme lesní zvíře    
 • hrajeme si na průzkumníky – hledáme stopy zvěře
 • pečujeme o lesní zvířata (neseme do krmelce kaštany a žaludy)
 • házíme šiškou – procvičujeme hod horním obloukem 

Reflexe

Nabízené hry, činnosti a aktivity u dětí rozvíjely poznávací schopnosti, jazykové, komunikativní a pohybové dovednosti. Děti získaly základní poznatky o lesních zvířatech, o jejich způsobu života, učily se úctě ke zvířatům jako jedné z forem života. 

Téma bylo dětem velmi blízké a zároveň stimulující ke každé nabízené činnosti. U mladších i starších dětí byly v oblibě písně a jejich pohybové ztvárnění, dále pak dramatizační a improvizační chvilky. Starší děti zaujaly encyklopedické informace. 

Literatura a použité zdroje

[1] – FIŠER, V.; EBEN, P. Elce, pelce, kotrmelce. 1973. [cit. 2012-05-02].
[2] – HANUŠ, J.; KALABIS, V. Skřivánek. 1980. [cit. 2012-05-02].
[3] – JANOVSKÁ, O. Malým zpěváčkům. 1986. [cit. 2012-05-02].
[4] – KOPECKÁ, Z. Hádanky od srdíčka. 1996. [cit. 2012-05-02].
[5] – MIŠURCOVÁ, V. Hry se zpěvem. 1964. [cit. 2012-05-02].
[6] – ZÁVADOVÁ, J. O Rukavičce. 1981. [cit. 2012-05-02].
[7] – [cit. 2012-05-02]. Dostupný z WWW: [http://www.skolka-svojetice.cz/trida-mysky2/ ].
[10] – Wikipedie. [cit. 2012-05-02]. Dostupný z WWW: [www.wikipedia.cz ].
[11] – [cit. 2012-05-02]. Dostupný z WWW: [http://www.predskolaci.cz/?cat=120&paged=3 ].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Radmila Michlíčková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 5. 2012
Prezentovaný článek by mohl být volným pokračováním článku Lidská rodina. Opět se zaměřuje na rodinný život a vztahy v rodině - tentokrát v prostředí zvířat. Tematika je dětem velmi blízká - jednak je zajímá poznávání života zvířat a fungování světa a vztahů v něm, ale také jim je blízké to, že vnímají asociace s vlastní rodinou - také jsou mláďaty... Aktivity jsou voleny tak, aby podporovaly kromě frontální také jiné organizační formy, což je velmi žádoucí. Škoda jen, že závěrečná reflexe není konkrétnější na doporučení či upozornění na rizika.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Rodina.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída