Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Kapaliny a plyny - mapa mysli
Odborný článek

Kapaliny a plyny - mapa mysli

26. 7. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Irena Dvořáková

Anotace

Cílem této aktivity je naučit žáky pracovat s myšlenkovou mapou v hodině fyziky.

Přípravy poskytlo Občanské sdružení Projekt Odyssea. Další přípravy a metodické materiály osobnostní a sociální výchovy naleznete volně ke stažení na www.odyssea.cz. Metodiky byly vytvořeny v rámci projektu "Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií v Praze". Projekt je financován z rozpočtu Evropského sociálního fondu, hlavního města Prahy a České republiky.


PRVNÍ VYUČOVACÍ HODINA
Ukázka vytvoření mapy mysli (5 minut)

"Dnes si zkusíme udělat něco, s čím jste se asi ještě nesetkali. Začneme tím, že mi říkejte cokoli, co vás napadá, když se řekne PES."

Slovo PES pedagog napíše doprostřed tabule, žáci mu říkají své nápady, učitel je píše na tabuli a hned začíná vytvářet strukturu. Např. napíše slova ŠELMA, SAVEC, MÁ 4 NOHY, podobně MAXIPES FÍK, KOMISAŘ REX. Po chvíli ukončí příliv nápadů žáků a zeptá se, zda mají něco společného slova, napsaná u sebe (může je ohraničit čarou). Děti obvykle řeknou něco takového, že první skupina by se mohla jmenovat "vlastnosti", druhá "psí hrdinové" atd. Společně všechny skupiny pojmenují, jsou-li mezi nimi nějaké vazby, pojmenují i je. Například by mohla být vazba mezi skupinou "psí hrdinové" a "psí jména". Není podstatná kvalita vytvořené myšlenkové mapy, ale to, že žáci pochopí, jak se mapa vytváří.

Zadání úkolu (2 minuty)

"To, co jsme na tabuli společně vytvořili, se nazývá mapa mysli nebo také myšlenková mapa. Vaším úkolem teď bude vytvořit mapu mysli na téma Kapaliny a plyny. Budete pracovat ve skupinách po čtyřech, k dispozici máte balicí papír a fixy. Kromě toho, že budete přemýšlet nad tím, co mají společného a čím se liší kapaliny a plyny, všímejte si také toho, jak pracujete, co při činnosti děláte. Na práci máte asi 25 minut, pak budete svůj výsledek prezentovat ostatním. Vytvořené myšlenkové mapy si vylepíme ve třídě, abyste si je mohli každý v klidu prohlédnout a budeme s nimi pak pracovat v dalších hodinách."

Práce ve skupinách (30 minut)

Žáci se rozdělí do skupin, najdou si ve třídě vhodné místo a pracují. Učitel může jejich práci sledovat, ale nekomentuje ji.

Prezentace (15 minut)

Každá skupina ukáže svoji práci, okomentuje ji, řekne, jak její členové pracovali. Pokud by se prezentace nezvládla v dané hodině, je možné ji přesunout do další hodiny.

DRUHÁ VYUČOVACÍ HODINA
Reflexe (15 minut)

V rozhovoru se žáky učitel připomene to, co se v minulé hodině naučili vytvářet. "V minulé hodině jsme dělali něco nového. Jak jsme to nazývali?" (Mapa mysli, myšlenková mapa.) "Jaké byly základní principy při vytváření mapy mysli?" (Zadá se téma, píší se související nápady, myšlenky, vytváří se struktura, hledají se vazby mezi pojmy či skupinami pojmů.) "Napadá Vás, k čemu by bylo možné mapu mysli využít? Při jakých příležitostech - ať už ve škole nebo v běžném životě?"

Žáci si obvykle uvědomí možnost využití této techniky ve škole při shrnutí učiva na závěr tematického celku. V praxi je možné mapu mysli vytvářet například při řešení složitějšího problému, aby se na nic nezapomnělo. Je vhodné žákům doporučit, aby si podstatné myšlenky týkající se vytváření a použití myšlenkové mapy napsali do sešitu.

Dále následuje fyzikální učivo - základní vlastnosti kapalin a plynů. Je vhodné vycházet přitom z poznatků, které žáci mají ve svých mapách, poznatky zpřesňovat, doplňovat, případně opravovat chybné názory.

Doplňující informace k příspěvku
Metody vyučování

- stručný chronologický přehled použitých metod (technik, aktivit)
- nejvýše 3 řádky na metodu
 1. Rozhovor učitele se žáky - pochopení principu metody
 2. Samostatná práce žáků ve skupinách
 3. Prezentace výsledků práce
Základní reflektující otázky vztahující se k OSV cílům, které bych rád/a položil/a.
- číslováno podle popsaných hlavních cílů OSV
 1. Proč jste měli použít mapu mysli k tomuto úkolu?
 2. V jakých jiných situacích vám může pomoci vytvoření mapy mysli?
Jak budu zjišťovat (měřit) dosahování OSV cíle (metody evaluace). Žáci mapu mysli vytvoří, v reflexi budou schopni vyjádřit její smysl a účel.
ZŠ a MŠ Červený vrch, Alžírská 680, Praha 6


Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Irena Dvořáková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Balicí papíry, fixy