Odborný článek

Poslední čert

26. 3. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Svatopluk Mareš

Anotace

Lekce je určena pro žáky 6. ročníku, je zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti a kreativní práci s literárním textem. Žáci pracují s pohádkou Poslední čert Olgy Scheinpflugové, tato pohádka je obsažena v učebnici Čítanka 6 ‒ Fraus.

Cíl

Cílem lekce je rozvoj kreativity a čtenářské gramotnosti, rozvoj kritického čtení a myšlení v kontextu životních situací.

1) Motivace

a) Rozdělení do skupin

Rozdělíme žáky do skupin. Pro rozdělení můžeme využít obrázek čerta (obrázek, který bude obsahovat příloha A). Obrázek nejprve namnožíme na barevné papíry (podle počtu skupin) a následně rozstříháme podle počtu žáků (počet žáků ve skupině).

Žáci se pohybují prostorem třídy a hledají zbývající části skládanky. Složením obrázku čerta vzniknou skupiny.

b) Diskuze nad obrázkem

Vyzveme žáky k zamyšlení nad obrázkem čerta. Žáci sdělují ostatním vše, co se jim vybaví při pohledu na obrázek.

Sdělíme žákům, že se dozvíme o tomto čertovi více z následujícího příběhu.

2) Aktivity

a) Uvedení do příběhu

 Přečteme úvodní část příběhu Poslední čert:

„Na světě zbyl malý, zbytečný čert z dob, kdy se ještě věřilo v peklo...

 ...nastavoval nohy a snaživě vyplazoval jazyk.“

Lederbuchová L.; Beránková E. Čítanka 6 pro ZŠ a VG UČ. Plzeň : Fraus, 2003. Scheinpflugová O. Poslední čert, str. 197

Diskuze:

Vyzveme žáky k zamyšlení:

 • Co jste se dozvěděli z úvodu příběhu?
 • Získali jste nějaké informace o čertovi?
 • Jak bude příběh asi pokračovat?

b) Čtení textu

Rozdělíme žákům text pohádky.

Každá skupina obdrží jednu část, zkušenější čtenáři mohou pracovat s textem celé pohádky (rozděleným značkami na jednotlivé úseky).

Žáci ve skupině si přečtou text.

Doporučené rozdělení textu:

 1. Jsem asi neviditelný... ...Musil přece napřed zjistit, kde je peklo a jeho kolegové.
 2. Řekl si, že se to asi nedozví v téhle vesnici... ...a ujel mu před hubou.
 3. Čertisko tam zůstalo dlouhou dobu stát... ...že je to obyčejný malý kluk.
 4. Čert toho měl dost... ...poslední čert by to byl těžko snášel.
 5. Jednoho dne vlezl odhodlaně jedné paní do tašky... ...a horlivě vyplazoval jazyk na kolemjdoucí.

c) Práce s textem

Po přečtení textu rozdáme žákům přílohu A.

Žáci budou diskutovat ve skupině o obsahu úryvku.

Následně vyzveme žáky:

„Pokuste se zformulovat jednu nejdůležitější otázku, kterou si náš čert pokládá v jednotlivých částech příběhu.“

d) Dramatizace

Každá skupina přiblíží obsah přečteného úryvku ostatním.

Pro tuto aktivitu použijí jednu z metod dramatické výchovy, tzv. živé obrazy.

Úkolem každé skupiny je vybrat tři nejdůležitější dějové body, které charakterizují obsah části příběhu.

Členové skupiny zaujmou postoj v roli určitých postav, svým výrazem ilustrují pocity postavy v daném okamžiku. Nehybně stojí, na určený signál (např. tlesknutí) se rychle přeskupí do dalšího obrazu.

Závěrečný obraz doplní vyřčená otázka, kterou skupina zformulovala v aktivitě C.

Prezentace živých obrazů.

e) Reflexe

Žáci hodnotí práci ostatních. Sledují čitelnost sdělení a výstižnost zformulované otázky.

3) Reflexe

Shrnutí obsahu a myšlenky příběhu.

Dočteme příběh.

Závěr:

„Kdekdo se zastavil, usmál se, vešel dovnitř... ...Objednávek na čerty přibývalo a poslední chlupáček byl šťasten.“

4) Doplňkové aktivity

Rčení a pořekadla

Najdi a vysvětli rčení.

V textu pohádky žáci vyhledávají lidová rčení, se kterými se čert na své cestě setkává.

Vysvětlí jejich význam.

Komiks

Děj příběhu zpracují žáci formou komiksu. Vyberou klíčové uzly děje a vytvoří k nim ilustraci.

Do komikových „bublin“ zapíší text, který je v dané situaci nejdůležitější.

Jednotlivé skupiny mohou zpracovat celý děj, nebo jen tu část příběhu, se kterou pracovaly.

Reflexe

Lekce byla realizována s žáky 6. ročníku v rámci tematického bloku Moderní pohádka.

Literatura a použité zdroje

[1] – LEDERBUCHOVÁ, Ladislava; BERÁNKOVÁ, Eva. Čítanka 6 pro ZŠ a VG. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2003. 224 s. ISBN ISB 80-7238-248-9.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
19.53 kB
Dokument
Příloha A

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
26. 3. 2012
Příspěvek přináší konktétní popis hodiny literární výchovy. Pro učitele je velmi inspirativní hlavně v představené struktuře hodiny, jež obsahuje i nezbytnou reflexi. Na tu by rozhodně neměl učitel v závěru zapomenout. Popisovaná hodina je praktickou ukázkou, jak lze se žáky v hodinách literární výchovy nápaditě pracovat a aktivně je zapojovat.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita