Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čeština pro žáky-cizince: 20 – Určování času
Odborný článek

Čeština pro žáky-cizince: 20 – Určování času

8. 2. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jana Vanhees

Anotace

Cílem příspěvku je přiblížit metody, aktivity a způsoby, kterými učitel zprostředkovává žákům s odlišným mateřským jazykem výrazy z tematického okruhu Určování času. Příspěvek přináší názvy měsíců a ročních období a výběr sloves z tohoto praktického okruhu; má umožnit žákům zvládnout a pochopit běžná označení činností spojených s ročním obdobím. Cílem článku je naučit žáky pojmenovat jednotlivé měsíce a jednotlivá roční období včetně činností s nimi souvisejících.

Cíl

Tento článek si klade za cíl naučit žáky správně pojmenovat jednotlivé měsíce a roční období. Hlavním cílem je usnadnit žákovi orientaci v nejběžnějších situacích spojených s jednotlivými měsíci, užívat vhodné slovesné tvary pro popis činností odpovídajících jednotlivým ročním obdobím.

Dílčí cíle

  • na konci práce s kartou si žák osvojí slovníkovou podobu slova a tvary užívané nejčastěji (produktivní i receptivní forma);
  • žák dokáže vyjádřit jednotlivé činnosti a osvojí si správné tvary pro 1. os. č. j.  bruslím, lyžuji;
  • na konci práce celkem umí odpovídat na otázky: Co děláš na jaře? Co se děje v létě?

Příspěvek č. 20 je o tématu Určování času. Pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem jsou přiřazeny názvy dvanácti měsíců a čtyř ročních období. Pro tento tematický celek byla přiřazena tato slova:

1. LEDEN, ÚNOR

2. BŘEZEN, DUBEN

3. KVĚTEN, ČERVEN

4. ČERVENEC, SRPEN

5. ZÁŘÍ, ŘÍJEN

6. LISTOPAD, PROSINEC

7. JARO

8. LÉTO

9. PODZIM

10. ZIMA 

Pořadí slov odpovídá chronologii, avšak pro výuku je možné a praktické volit jejich nácvik podle aktuální potřeby, v pořadí, které si zvolíme sami, a to v jedné vyučovací hodině nebo v izolovaných výukových jednotkách. 

Návaznost na téma

Tento text  je propojen s tématem č. 11  Čas a č. 18 – Počasí. Je vhodné propojovat tato témata, slovní zásoba okruhů je spojená a umožní rozvíjet chápání souvislostí jak ve školním životě, tak mimo školu.

Cílová skupina: žáci-cizinci, pokročilí

Časový nárok: 225 minut, tj. asi 2025 minut na 1 pracovní list

Příprava

Před výukou je potřeba si  připravit prostředí pro výuku a vhodné pomůcky. Pracovní karta je dílčí součástí výuky. Vhodné je připravit si dostatek obrázků s nejrůznějšími činnostmi, sezonními sporty, názorné pomůcky z domácího i školního prostředí.

Metodika

Příloha příspěvku obsahuje deset pracovních karet s jednotlivými názvy měsíců a ročních období a jejich tvary. Karty jsou zaměřeny na časovou lokaci, na odpověď na otázku Kdy? a na tvary sloves pro 1. os. č. j.  Jde o tvary, které by měly být osvojeny a procvičovány přednostně, protože s jejich používáním se žáci setkávají nejčastěji. Osvojit si kompletní časování sloves není náplní ani cílem práce s kartami a ani to v této fázi vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem není žádoucí. Karty žáci používají jako slovník, proto je potřeba, aby si postupně doplňovali a spojovali informace ze souvisejících oblastí a upevňovali si tím získané jazykové znalosti.

V průběhu výuky se žák setká vždy nejprve se zvukovou podobou slova. Je na učiteli, který postup zvolí, je důležité dbát na správnou výslovnost, doplnit názornou ukázkou, gesty, pantomimou. Následují aktivity, které podpoří správné pochopení výrazu a spojení slyšeného a konkrétní činnosti, obrázku, věci. Při práci s kartami je velmi důležitá vizualizace  ve třídě připravíme velkou pracovní plochu, kam žáci v průběhu probírání tématu budou kreslit, psát či nalepovat vše, co s tématem souvisí. Práce s kartou, tedy její vyplňování, je vhodné zařadit spíše jako průběžnou či závěrečnou aktivitu, žáci využijí vlastnoručně vytvořenou názornou pomůcku.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
63.48 kB
PDF
Určování času 1 - Leden, únor
pdf
53.71 kB
PDF
Určování času 2 - Březen, duben
pdf
51.76 kB
PDF
Určování času 3 - Květen, červen
pdf
53.71 kB
PDF
Určování času 4 - Červenec, srpen
pdf
58.59 kB
PDF
Určování času 5 - Září, říjen
pdf
52.73 kB
PDF
Určování času 6 - Listopad, prosinec
pdf
47.85 kB
PDF
Určování času 7 - Jaro
pdf
45.9 kB
PDF
Určování času 8 - Léto
pdf
58.59 kB
PDF
Určování času 9 - Podzim
pdf
45.9 kB
PDF
Určování času 10 - Zima

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
8. 2. 2012
Příspěvek je v návaznosti na předešlé články pro žáky-cizince. Jsou zde žákům přiblíženy jednotlivé aktivity ve všech měsících v roce a ročních obdobích.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída