Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Cesta kolem světa za 141 dní
Odborný článek

Cesta kolem světa za 141 dní

3. 7. 2007 Speciální vzdělávání
Autor
Jana Mundilová
Spoluautor
Milena Peteříková

Anotace

Projekt vytvořili učitelé ZŠ a OŠ ve Zbůchu. Škola je určena pro žáky s různým stupněm a druhem mentálního i tělesného postižení. Pro mnohé z nich z celé řady důvodů, ať už zdravotních, rodinných nebo sociálních, nepřichází v úvahu dlouhé a náročné cestování. Projekt se může prolínat všemi vyučovacími předměty a záleží jen na pedagogovi, jakou formu práce a organizace zvolí. Realizace projektu je celoroční. Jeho součástí je i velká hra Hledání pokladu. Vyvrcholením celého projektu je závěrečná besídka v měsíci červnu. Cílem je poznávání okolního světa a utváření si vlastních představ o něm.

Tento zajímavý projekt vytvořili učitelé ZŠ a OŠ ve Zbůchu u Plzně. Je zaměřen na seznámení žáků se zeměpisným, přírodním a společenským uspořádáním světa. Škola je určena pro žáky s různým stupněm a druhem mentálního i tělesného postižení. Pro mnohé z nich z celé řady důvodů, ať už zdravotních, rodinných nebo sociálních, nepřichází dlouhé a náročné cestování v úvahu. Projekt se může prolínat všemi vyučovacími předměty a záleží jen na pedagogovi, jakou formu práce a organizace zvolí. Realizace projektu je celoroční. Jeho součástí je i velká hra Hledání pokladu. Vyvrcholením celého projektu je závěrečná besídka v měsíci červnu. Cílem projektu je poznávání okolního světa a utváření si vlastních představ o něčem nepoznaném, vědomí toho, že na této planetě žije velké množství lidí s rozdílnou barvou pleti, různými zvyky, životním stylem, jídlem i oblečením.

Vazba na průřezová témata

Multikulturní výchova

Žáci mají možnost srovnat naší kulturu, tradice a hodnoty s okolním světem. To vše vede nejen k poznání ostatních kultur, ale zároveň i k lepšímu uvědomění si našich vlastních zvyků a tradic.

Osobnostní a sociální výchova

Žáci mohou poznat příslušníky ostatních komunit, jejich život, koníčky, prostředí, ve kterém se pohybují, ale i jejich vlastnosti a hodnoty, jež upřednostňují.

Environmentální výchova

Žáci mají možnost seznámit se s problematikou životního prostředí ostatních států a kontinentů i s jejich ekosystémy.

Mediální výchova

Žáci se učí využívat média k získávání informací k daným tématům.

Rozvíjení klíčových kompetencí

Kompetence k učení

Žáci se učí vyhledávat a zpracovávat potřebné informace i prezentovat výsledky své práce.

Kompetence komunikativní

Žáci se při práci na projektu učí využívat různé prostředky sdělování informací, vyjádřit své názory a postoje.

Kompetence sociální a personální

Žáci se učí pracovat v týmu, snaží se o společný výsledek (ať už se jedná o získání informací nebo zhotovení výrobku).

Kompetence pracovní

Žáci vyrábějí rukodělné výrobky, malují výkresy, vytvářejí dekorace na nástěnku, koláže, kostýmy, připravují různé pokrmy...

Realizace

Projekt byl rozdělen do tří částí:

 • shromažďování informací, zpracování daného tématu, výrobků
 • velká hra Hledání pokladu
 • besídka - vyvrcholení projektu
První část - Příprava na cestu

Vždy po měsíci nebo dvou jsme vyhlásili nové téma - kontinent. Třída měla možnost vybrat si jednu zemi, celý kontinent nebo jen určitou oblast či téma - např. historie, móda, kultura, fauna, flóra, zeměpisné a přírodní zajímavosti, města, architektura, průmysl, technika, známé osobnosti, sport, jídlo, nápoje.

Všichni zúčastnění obdrželi slepou černobílou mapu, na kterou po uplynutí daného období lepili barevné kousky mapy s vyznačenou trasou k pokladu. Dílky získávali za příspěvky do projektu, za zpracování tématu, výrobky apod. Počet získaných dílků závisel na aktivitě a originalitě třídy.

Formy prezentace:

 • rukodělné výrobky, výkresy, puzzle
 • výrobky a dekorace na besídku
 • vlastní časopis
 • deník
 • výpisky z knih, fotografie
 • koláž z výstřižků z časopisů
 • obaly od výrobků
 • národní pohádky
 • typická jídla pro danou oblast
 • hudba, písničky, tance
 • typické sporty
 • práce s internetem (vyhledávání obrázků, článků, vytváření prezentací apod.)
 • ukázky platidel, státní symboly, suvenýry
Druhá část - Hledání pokladu

Po naplnění mapek nastal čas na hledání pokladu. Celá akce se uskutečnila v areálu Zoologické zahrady v Plzni. Všichni žáci za doprovodu pedagogů vyrazili podle mapy k cíli, každá třída šla jinou trasou. Cestou byl pochopitelně ještě prostor pro poznávání zvířat i kontinentů, ze kterých pocházejí. A tak si žáci mohli upevnit vědomosti získané během práce na projektu. Na konci cesty vyznačené v mapce čekala každou třídu odměna za celoroční práci v podobě různých sladkostí, knížek a CD.

Třetí část - Cesta kolem světa

Tím však projekt ještě nekončil. Vyvrcholením našeho celoročního snažení byla školní besídka, která se nesla v duchu cestování kolem světa. Začátkem června se naše tělocvična proměnila na palubu letadla, z něhož mohli cestující zahlédnout to nejzajímavější a nejtypičtější z každého kontinentu. V hlavních rolích se opět představili žáci. Bez ohledu na různé druhy postižení se vžili do svých úloh a vytvořili přehlídku rozličných kultur, zvyků, památek a oděvů za doprovodu reprodukované hudby.

Zhodnocení projektu

Cíle projektu se podařilo splnit. Žáci si prostřednictvím získaných informací udělali obrázek o kontinentech a zemích naší planety. Při shánění podnětů i výrobě příspěvků do projektu spolupracovali se svými spolužáky, naučili se pracovat s encyklopediemi i internetem. Výsledky své práce - v podobě výstav výrobků i přehlídek krojů a místních oblečení - prezentovali před žáky ostatních ročníků.

Projekt může sloužit jako námět pro další aktivity s multikulturní problematikou. Lze jej upravit pro různé možnosti, podmínky i schopnosti jiných škol a podobných zařízení.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Mundilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k učení
 • využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Environmentální výchova
 • Základní podmínky života
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Exkurze, Školní třída, Specializovaná učebna