Odborný článek

Den EU

15. 12. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Lenka Frídlová

Anotace

Tento školní projekt je zaměřen na seznámení žáků se zeměmi EU a poznání shod a odlišností jednotlivých členských zemí EU. Úkolem žáků je zjistit co nejvíce informací o daném členském státě EU. Tyto informace pak vytřídit na ty nejdůležitější a nezajímavější a pomocí počítačové prezentace proložené krátkými ukázkami z různých oblastí je předat mladším spolužákům tak, aby jim daný stát co nejvíce přiblížily a oni pak pochopili tento stát v co nejvíce souvislostech, odlišnostech a podobnostech s ostatními státy EU. Projekt se mezipředmětově snaží propojit co nejvíce předmětů – zeměpis, výchovu k občanství, ICT, přírodopis, dějepis, český jazyk, hudební výchovu, tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu…

Proč je následující ukázka příkladem dobré praxe?

 • protože učí žáky spolupracovat,
 • protože učí žáky respektovat názory spolužáků, ale také chápat odlišnosti různých kultur,
 • protože učí žáky vyhledávat informace a třídit je od podstatných k méně podstatným,
 • protože propojuje technické zpracování prezentace s nácvikem prezentačních dovedností,
 • protože dává možnost ověření účinků prezentací na publikum, pro které byly vytvořeny.
Základní škola Ostrava-Dubina je úplnou školou pavilonového typu. Nachází se v prostředí sídlištní zástavby na okraji Ostravy s vyhlídkou na Beskydy. Byla postavena v roce 1996 a je stále nejnovější školou v Ostravě.

Škola má ve svém ŠVP několik projektových dnů. V těchto dnech neprobíhá výuka klasickým způsobem, ale dochází k propojení několika předmětů najednou. Využívá se několika forem práce a vyučovacích metod. Žáci mohou být rozděleni do jiných skupin, než jsou ve třídách, a pracují na různých stanovištích. Jindy se zase sami podílí na vytváření projektu, jako tomu bylo v tomto případě. Žáci jako třída tvořili jednu společnou skupinu, kdy se pak v rámci této skupiny rozdělili do několika menších skupinek a zpracovávali dílčí podoblasti.

Projekt se realizoval v délce jednoho týdne. Na začátku týdne si zástupci osmých a devátých tříd přišli za koordinátorem Dne EU vylosovat jeden ze členských států EU. Úkolem zástupců bylo sdělit výsledky losování celé třídě a rozdělení spolužáků do jednotlivých skupin. Žáci pak v daném týdnu pracovali na shromažďování informací z různých oblastí – přírodní podmínky, kultura, náboženství, architektura, sport, hudba, osobnosti z oblasti vědy a kultury, jídlo aj. Vyučující se v jednotlivých předmětech snažili do učiva zahrnout co nejvíce informací týkajících se vylosovaného státu a dohlíželi na správné zařazení informací do prezentace. Třídní učitel pak žákům pomáhal s přípravou prezentace v prezentačním programu, který si žáci mohli vybrat, a přípravou praktických ukázek a nácvikem celé prezentace. Žáci se při tvorbě prezentace měli držet určitých pravidel.

Jaká by měla být správná prezentace:

 • srozumitelná,
 • přehledná,
 • obsahovat krátká a výstižná hesla,
 • obsahovat grafické údaje,
 • obsahovat praktické a poutavé ukázky,
 • na konci mít zpětnou vazbu posluchačů (např. krátký kvíz).

Žáci na konci týdne představili své prezentace mladším spolužákům. Většina prezentací byla velmi zdařilá a posluchači je odměnili potleskem a kladným hodnocením.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
717.77 kB
Dokument
Fotodokumentace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lenka Frídlová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference

Nutné pomůcky:

PC, internet, dataprojektor, plátno, prezentační programy (on-line- Prezi, Zoho, VoiceThread, aplikace v počítači - Impress, Photo Story, PowerPoint), ostatní záleží na tvořivosti žáků