Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > E-learning na Metodickém portálu
Odborný článek

E-learning na Metodickém portálu

5. 12. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Daniela Růžičková

Anotace

Příspěvek popisuje způsob a možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve virtuální škole Metodického portálu, která vznikla v projektu Metodika II.

Modul e-learningového projektu Metodika II nabízí učitelům na Metodickém portálu prostředí, ve kterém se mohou vzdělávat v e-learningových kurzech v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Hlavní myšlenka tohoto modulu vychází z filozofie Metodického portálu – v podnětném prostředí s komunitními nástroji nabízet metodickou podporu učitelům a umožňovat a povzbuzovat sdílení jejich zkušeností. Vznikla tak ojedinělá virtuální škola pro další vzdělávání pedagogů.

.
 
 

Virtuální třídy

Středobodem modulu je virtuální škola, ke které směřují všechny další aktivity. Její základní strukturu tvoří LMS Moodle úzce provázaný s dalšími moduly Metodického portálu a s připravenými e-learningovými kurzy. Při nich vznikají jednotlivé virtuální třídy – skupiny, které jsou tvořeny zájemci o vzdělávání.

Webové stránky modulu E-learning

Bránou do naší virtuální školy jsou stránky modulu E-learning (http://elearning.rvp. cz/). Na nich zájemci najdou aktuality, informace o kurzech včetně jejich hodnocení, možnost projevit zájem o kurz (tzv. čekárna), pokud je otevřen zápis do kurzu, i přihlašovací formulář a samozřejmě i samotný vstup do LMS Moodle. Z webu je rovněž pro každého zájemce volně přístupný Minikurz, který nabízí možnost seznámit se se světem on-line výuky přímo v prostředí Moodlu. Minikurz je metakurz, který současně slouží jako pomoc a nápověda pro účastníky kurzů.

Administrativa

aneb Studijní oddělení, on-line podpora a organizátor kurzů

Studijní oddělení se stará o nezbytnou administrativu a o to, aby v běhu kurzů nikde nic nedrhlo. Spravuje databázi zájemců o kurzy v čekárnách, řídí zápisy do kurzů, organizuje prezenční setkání a poskytuje technickou pomoc účastníkům kurzů.

Technická podpora

IT oddělení spravuje/administruje LMS Moodle, řeší technické problémy, na které nestačí studijní oddělení, a zajišťuje implementaci dalších nástrojů, které využíváme v kurzech. Naposledy to bylo například webové konferenční prostředí DimDim, které umožňuje on-line přednášky s moderovanou diskuzí.

Doplňkové aktivity

Přestože řada vzdělávacích center a institucí nabízí e-learningové kurzy v rámci DVPP, není tento způsob vzdělávání mezi pedagogy běžně rozšířený. Abychom zpřístupnili zájemcům o kurzy co nejvíce informací, jak takové e-learningové vzdělávání probíhá, založili jsme na Metodickém portálu blog E-škola. V něm publikujeme konkrétní informace o událostech v jednotlivých kurzech, ohlasy, názory, zážitky a zkušenosti

účastníků a tutorů. Je to méně formální varianta aktualit na webových stránkách, umožňující vhled do zákulisí naší školy: trocha „drbů“, trocha osobních sdělení, ale především možnost, jak sdílet bezprostřední zkušenost se světem on-line výuky na Metodickém portálu.

Propagace

Naším cílem ale je, aby se e-learningové kurzy na Metodickém portálu staly pro pedagogickou veřejnost dobře známou, kvalitní a stabilní variantou, jak se vzdělávat. Proto je propagace nezbytnou součástí této aktivity v projektu.

Specifika modulu E-learning

Obsah

V duchu Metodického portálu naše kurzy nabízejí pomoc při řešení problémů, se kterými se učitelé setkávají v každodenní praxi. Probíhající kurikulární reforma a s ní ruku v ruce jdoucí výuka podle rámcových, resp. školních vzdělávacích programů přinesla do škol řadu nových situací, často nových problémů nebo nových pohledů na problémy staré. Naše kurzy se zaměřují právě na možnosti začlenění nových prvků a postupů do výuky. Kurzy v rámci svého tématu nabízejí konkrétní metodické náměty do výuky a dávají prostor pro vytváření vlastních postupů a materiálů pod vedením odborníků na danou problematiku. 

Každý kurz prochází procesem připomínkování, kde je posuzován jak po stránce obsahové, tak po stránce úrovně e-learningové opory. Prostřednictvím odborných pracovníků NÚV získáváme kontakty na autory a lektory – tutory kurzů, kteří jsou odborníky na danou problematiku – ať už jde o teoretickou část kurzu, nebo část zabývající se praktickými náměty do výuky.

Forma

Všechny kurzy jsou tutorované a naší snahou je využít všechny dostupné prostředky k podpoře komunitní tvůrčí atmosféry v každém kurzu. Zaměřujeme se nejenom na poskytování studijních materiálů a zpětné vazby ke studijním pokrokům účastníků kurzů, ale i na vybudování prostředí, jež povzbuzuje navázání kontaktu a komunikace mezi účastníky a tutorem i účastníky mezi sebou navzájem. Současně poskytujeme on-line podporu při řešení technických potíží, jež potkávají účastníky v souvislosti se studiem.

Snažíme se naše kurzy připravovat tak, aby neztrácely výhody e-learningových kurzů a přitom v nich zůstávaly výhody prezenčních setkání. Aby účastníci měli možnost vzdělávat se z pohodlí domova a možnost volit si čas a tempo studia, přitom ale získávali informace a zkušenosti odborníků různými způsoby (textem, obrazem, mluveným slovem), jež umožňují dostupné technologie a multimediální prostředky, a měli možnost pohotové reflexe svých zkušeností a názorů ze strany tutora i ostatních účastníků kurzu.

Základem zůstává distanční vzdělávání, kde tempo studia každého účastníka je do jisté míry určováno rámci jednotlivých lekcí. Ten je dán postupností úkolů s jejich aktivizačními prvky (např. zápisy do on-line textů, na které reaguje tutor, skupinovými úkoly nebo příspěvky do diskuzních fór) a časy určenými pro synchronní komunikaci na dané téma (např. on-line přednášku externího lektora, chat nebo videokonferenci).

Taková struktura lekcí sice omezuje možnost individuálního řízení výuky, na druhou stranu přináší do kurzů účastníkům příležitost komunikovat, sdílet zkušenosti a získávat okamžitou zpětnou vazbu i odpovědi na otázky týkající se studia.

Ne všichni pedagogové se cítí jako doma v on-line světě s nástroji webu 2.0. Abychom usnadnili studium v našich kurzech, zařadili jsme na začátek každého e-learningového kurzu jednodenní prezenční setkání.

Toto úvodní setkání sleduje několik cílů. Při seznámení tváří v tvář a při skupinových aktivitách v jednotlivých částech setkání překonávají účastníci kurzů snadněji komunikační bariéry a připravuje se půda pro spolupráci v kurzu. V první, technicky zaměřené části se účastníci seznámí s prostředím naší virtuální školy a zabydlí se ve své virtuální třídě. Vyzkoušejí si jednotlivé činnosti, naučí se orientovat ve struktuře kurzu, hledat podstatné informace a komunikovat prostřednictvím dostupných nástrojů. Při té příležitosti upozorňujeme na nástrahy distančního vzdělávání on-line formou a navrhujeme způsoby, jak jim čelit. V druhé části setkání aktivity směřují k evokaci tématu kurzu a motivaci účastníků k bezprostřednímu pokračování ve studiu.

Pokud se vše podaří, je efekt takového setkání nemalý. Účastníci bystře komunikují od první lekce a je na tutorovi, aby tuto atmosféru udržel a dále prohluboval. Ohlasy na úvodní setkání bývají prakticky bez výjimky pozitivní. Účastníci ve velké většině vítají minikurz on-line výuky a možnost vyzkoušet si ovládání jednotlivých nástrojů pod vedením pracovníků, kteří dál v kurzu budou jejich technické hot-line. Ne všichni ovšem potřebují detailní návod, jak v LMS studovat, a velmi záleží na lektorských dovednostech pracovníků, kteří tuto technickou část vedou. Zatím ale je takových účastníků menšina a zpravidla chápou význam této části pro ostatní. Všichni bez rozdílu oceňují možnost poznat se navzájem před zahájením e-learningového kurzu.

Po absolvování kurzu se sejdou účastníci a tutoři na závěrečném prezenčním setkání. Zde probíhá hodnocení kurzu, účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu a seznámí se s možnostmi, jež nabízejí další moduly Metodického portálu.

Základní schéma kurzu, ze kterého vycházíme při přípravách kurzů, je tříměsíční kurz v rozsahu 40–45 hodin včetně obou prezenčních setkání.

Seznam kurzů modulu E-learning

Environmentální výchova v předškolním vzdělávání

Účastníci kurzu se seznámí s metodami a formami environmentálního vzdělávání v mateřské škole. V souladu s RVP PV půjde o začleňování environmentálního vzdělávání do ŠVP PV, vytvoření vlastních krátkodobých a dlouhodobých ucelených bloků s implementací klíčových kompetencí. Kurz přiblíží účastníkům možnosti spolupráce s odborníky v této oblasti (jednotlivci i organizacemi), možnosti exkurzí dětí v rámci daného bloku s určitým tématem. V rámci kurzu účastníci připraví a zrealizují integrovaný blok s tematikou environmentální výchovy. Průběh a výstupy bloku vyhodnotí, zkušenosti zpřístupní a budou diskutovat s tutorem a účastníky kurzu. Součástí kurzu bude rovněž shrnutí celkového přínosu environmentálního vzdělávání pro děti, popřípadě pedagogy, školu, místní komunitu.

ICT jako nástroj pro tvůrčí činnost, aplikace ICT do výuky výtvarné výchovy

Obsah kurzu je koncipován tak, aby se účastníci seznámili s různými možnostmi využití prostředků ICT ve výuce výtvarné výchovy, zpracovali návrh výukového programu pro žáky (vyučovací hodiny, školního projektu apod.), při němž budou tvořivě využity prostředky ICT, výukový program podle možností zrealizovali a výstupy z výuky zdokumentovali.

Pro konkrétní ukázky budou využity příklady lekcí z DVD demoverze Výtvarná výchova inspirativní (dále jen VVI), který vznikl jako interaktivní metodická podpora pro výuku výtvarné výchovy a je možné jej využívat na všech stupních a typech škol. Obsah VVI vychází ze vzdělávacího obsahu rámcových vzdělávacích programů a nabízí příklady lekcí, jejich metodické zhodnocení a obrazovou dokumentaci tvůrčí práce žáků. Najde uplatnění jako inspirace pro práci výtvarných pedagogů i jako důležitý materiál pro oborovou diskuzi i v mezinárodním kontextu. Více informací o metodické podpoře je k dispozici na stránkách Metodického portálu RVP.CZ.

M-learning – využití mobilních technologií ve výuce

Kurz se zaměřuje na využití širokého spektra mobilních zařízení ve výuce. Bude řešit možnosti využití softwaru, elektronických prezentací, elektronické komunikace a internetu i přípravu k vyučovacím hodinám. Ukazuje možnosti smysluplného využívání mobilních zařízení a m-technologií ve výuce i způsoby, jak tyto prostředky využít.

Mobilní technologie (např. mobilní telefony, mp3, tablety) jsou žákům i učitelům dostupnější než jiné ICT, proto se jejich využití v současné školní praxi nabízí.

První část kurzu je zaměřena výkladově, poskytuje účastníkům přehled současné problematiky m-learningu, příležitost se v problematice pod vedením tutora zorientovat a ujasnit si možnosti využití mobilních technologií ve výuce obecně, zvážit příležitosti svoje i své školy. Obsah této části je přípravou na zpracování a realizaci výukových aktivit se zapojením mobilních zařízení do výuky v druhé části kurzu.

V druhé části kurzu budou účastníci pod vedením tutora připravovat vlastní výukové aktivity a v rámci svých možností je realizují. Součástí těchto lekcí je i mohutná metodická podpora s ukázkami a náměty z konkrétní výuky.

Migrace v Evropě: střetávání a prolínání kultur I.

Téma migrace je zpravidla vnímáno především v souvislostech geografických a může na první pohled působit jako příliš „úzkoprofilové“. Je to ovšem omyl. V historických souvislostech migrací se vyjevuje téma střetávání, od násilného konfliktu po přátelskou koexistenci. Toto střetávání nám umožňuje nejen sledovat politické změny, ale především komparovat rozličné kultury a hodnoty. A pouze z tohoto srovnání může plynout vlastní vymezení, v konfrontaci s „jiným“ dospíváme k tomu, co je „naše“, tedy jací jsme. Téma migrací nám tak prolíná do multikulturní výchovy, etické výchovy, výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Kurz tak mohou využít nejen vyučující zeměpisu a dějepisu, ale především vyučující základů společenských věd a všichni, kteří učí průřezová témata. Umožňuje jinak strukturovat tradiční témata a přináší celou řadu konkrétních metodických podnětů, které mohou vyučující využít ve své praxi.

Migrace v Evropě: střetávání a prolínání kultur II.

Téma migrace je zpravidla vnímáno především v souvislostech geografických a může na první pohled působit jako příliš „úzkoprofilové“. Je to ovšem omyl. V historických souvislostech migrací se vyjevuje téma střetání, od násilného konfliktu po přátelskou koexistenci. Toto střetávání nám umožňuje nejen sledovat politické změny, ale především komparovat rozličné kultury a hodnoty. A pouze z tohoto srovnání může plynout vlastní vymezení, v konfrontaci s „jiným“ dospíváme k tomu, co je „naše“, tedy jací jsme. Téma migrací nám tak prolíná do multikulturní výchovy, etické výchovy, výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Kurz tak mohou využít nejen vyučující zeměpisu a dějepisu, ale především vyučující základů společenských věd a všichni, kteří učí průřezová témata. Umožňuje jinak strukturovat tradiční témata a přináší celou řadu konkrétních metodických podnětů, které mohou vyučující využít ve své praxi.

Moderní metody ve výuce AJ pro 1. st. ZŠ

Kurz je určen pedagogům 1. stupně základních škol, kteří vyučují nebo v budoucnu budou vyučovat anglický jazyk a nemají velké zkušenosti v oblasti metodiky. Během kurzu budou seznámeni s inovativními metodami výuky. Jednotlivé lekce kurzů naučí účastníky, jak využít tyto metody při rozvoji jednotlivých jazykových dovedností: poslechu, mluveného projevu, čtení i psaní, jak efektivně začlenit metody do plánování výukové lekce a také které klíčové kompetence jsou těmito metodami rozvíjeny. Jedna z lekcí je zaměřena na výuku dětí s SPU a na metody výuky výslovnosti. Všechny získané znalosti uplatní účastníci prakticky při tvorbě vlastních aktivit, které budou následně reflektovány.

Moderní metody ve výuce AJ pro 2. st. ZŠ

Kurz je určen pedagogům 2. stupně základních škol, kteří vyučují nebo v budoucnu budou vyučovat anglický jazyk a chtějí si rozšířit své zkušenosti v oblasti metodiky. Během kurzu budou seznámeni s inovativními metodami výuky. Jednotlivé lekce kurzu naučí účastníky, jak využít tyto metody při rozvoji jednotlivých jazykových dovedností: poslechu, mluveného projevu, čtení i psaní, jak efektivně začlenit metody do plánování výukové lekce a také které klíčové kompetence jsou těmito metodami rozvíjeny. Jedna z lekcí je zaměřena na procvičování výslovnosti. V průběhu každé lekce se objevují aktivity rozvíjející různé klíčové kompetence.

Kurz podporuje zavedení integrované výuky cizího jazyka a odborného předmětu do státních základních škol a využívá internetu při vyučování. Účastníkům kurzu bude teoreticky představena metodika a na to navazující praktické aktivity, kde mohou rozvíjet nové postupy.

Pedagogické (a jiné) dovednosti začínajícího učitele

Kurz se zabývá čtyřmi úhly pohledu na práci učitele – čtyřmi oblastmi: „Učitel jako zaměstnanec“, „Učitel v síti vztahů“, „Učitel a sebeřízení“, „Učitel a třída“. Každý z nich vyžaduje jistý druh dovedností – komunikační dovednosti, schopnost spolupracovat, prezentovat a jistě i další. Toto vše je jim společné. Odlišuje je úroveň, na které jsou tyto dovednosti realizovány. Každý, kdo někdy učil, si pamatuje, že uvítal rady zkušenější kolegyně či kolegy.

Je možné přenést zkušenosti, které učitel nasbírá praxí? Asi těžko. Je možné poskytnout modelové situace, které se ve škole vyskytují, a také modelová řešení. Je však možné nastínit, kudy cesta rozhodně nevede, a to začínajícímu učiteli ušetří hodně času.

Příprava digitálních textových a grafických materiálů

Kurz je zaměřen na tvorbu elektronických a písemných dokumentů podle platných norem a pravidel používaných v ČR. Kurz nabídne učitelům velmi efektivní způsob, jak získat základní znalosti a dovednosti pro vytváření textů a prezentací včetně pokročilejší práce s vloženou grafikou. Účastníci se naučí rychle, efektivně a přitom podle typografických a estetických pravidel pracovat s různými texty a prezentacemi, získají také potřebné teoretické znalosti, bez kterých není možné v současnosti s porozuměním vytvářet a editovat dokumenty. V kurzu získají účastníci praktické dovednosti uplatnitelné nejen ve výuce a přípravě na ni, ale i v provozu školy a běžném životě. Kurz bude doplněn o řadu odkazů na další doprovodné materiály na internetu i v odborné literatuře.

Rozvíjení čtenářské gramotnosti ve škole

Kurz je zaměřen na porozumění pojmu čtenářská gramotnost. Přináší postupy, které účastníkům pomohou rozvíjet čtenářskou gramotnost u žáků. Zaměřuje se na celkový rámec pro výuku čtenářství a čtenářské gramotnosti (tzv. schéma před – při – po), na základní čtenářské dovednosti, na učitelovo modelování čtenářských dovedností a na činnosti a metody, které čtenářskou gramotnost rozvíjejí krok za krokem. Významnou složkou kurzu bude přemýšlení o vlastních možnostech účastníků jako učitelů čtenářské gramotnosti – mohou naučit svoje žáky číst i navzdory nepříznivým společenským a rodinným okolnostem?

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků

Kurz je určen pedagogům základních škol a je zaměřen na nácvik rozvoje a hodnocení klíčových kompetencí žáků. Nabídne učitelům metodiku sledování a hodnocení rozvoje klíčových kompetencí ve výuce žáků, naučí je reflektovat vlastní práci. V lekcích kurzu bude kladen důraz na trénink získaných znalostí a dovedností ve vlastní výuce účastníků kurzu. Kurz bude doplněn o řadu odkazů na další doprovodné materiály na internetu i v odborné literatuře.

Specifika výuky češtiny pro žáky-cizince

Kurz je určen pedagogům 1. stupně a 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, kteří vyučují ve své třídě žáky-cizince, tj. žáky, jejichž mateřským jazykem není čeština. Kurz je určen především pedagogům, kteří nestudovali obor čeština jako cizí jazyk, a proto nezískali dostatečný přehled např. o typologii jazyků, o metodice výuky nemateřského jazyka, o přístupu učitele k žákovi pocházejícímu z odlišného sociokulturního prostředí a o práci pedagoga v multikulturní třídě.

Teaching English – CLIL Essentials

Kurz poskytne základní informace o metodologii CLIL a o možnostech, jak ji uplatnit v našem vzdělávacím kontextu. Účastníci se seznámí s principy obsahově a jazykově integrované výuky, s jejím teoretickým zázemím a praktickým využitím. Kurz nabídne praktické ukázky a příklady různých předmětů vyučovaných metodou CLIL, které budou účastníci analyzovat a upravovat podle svých potřeb a svého kontextu.

V průběhu celého kurzu budou mít účastníci možnost diskutovat se svými kolegy pod vedením odborného tutora.

Tvorba a realizace individuálního vzdělávacího plánu (IVP) mimořádně nadaného žáka

Navrhovaný kurz by měl pedagogy provést první konkrétní činností z celé řady dalších aktivit, které je nezbytné realizovat při vzdělávání mimořádně nadaných žáků – přípravou a tvorbou IVP mimořádně nadaného žáka. Absolventi navrhovaného kurzu projdou tvorbou IVP krok za krokem, od legislativních podkladů pro IVP až po samostatné zpracování IVP konkrétního mimořádně nadaného žáka. V rámci kurzu by tak jeho absolventi na základě získaných vědomostí, znalostí a dovedností měli být do budoucna odborně připraveni IVP mimořádně nadaných žáků samostatně vytvářet.

Vlastní hodnocení mateřské školy v praxi

K zajištění státem požadované kvality vzdělávání a rozvoje mateřské školy je třeba, aby každá škola prováděla vlastní hodnocení – autoevaluaci. Tato povinnost monitorování a hodnocení kvality a efektivity vzdělávání, která vyplývá ze státní vzdělávací politiky a je dána zákonem a dalšími prováděcími předpisy (vyhláška, směrnice, RVP PV), se stává nutnou součástí řízení školy. V praxi to znamená nejen ověřovat, na jaké úrovni a v jaké kvalitě své činnosti se škola nachází, ale i vyvozovat a následně realizovat opatření vedoucí k jejímu dalšímu pozitivnímu rozvoji.

Na začátku kurzu půjde především o připomenutí základních východisek – dokumentu RVP PV a tvorby ŠVP PV. Naváže zopakování a upřesnění základních pojmů, principů, zásad a funkcí autoevaluace. Studenti se postupně seznámí se způsoby a možnostmi monitorování předepsaných oblastí autoevaluace (podmínek, průběhu, cílů a výsledků vzdělávání v MŠ). Najdou odpovědi na otázky, kdo a kdy má autoevaluaci provádět, v jakých úrovních a jakými nástroji. Prakticky si vyzkoušejí různé techniky a metody autoevaluace, vytváření dotazníků s příslušnou hodnotící škálou, jejich zpracování a vyhodnocení i tvorbu závěrečného dokumentu. Autorky kurzu budou pracovat s materiálem Autoevaluace mateřské školy, vydaným VÚP v roce 2008, i využívat svých zkušeností, poskytnou náměty nebo příklady, jak si s touto problematikou poradit.

Vyhledáváme rozumově nadané žáky

Z Výroční zprávy České školní inspekce za rok 2009/2010 vyplývá, že běžné školy mají i nadále „problém identifikovat nadané žáky a připravit pro ně individuální podporu podle jejich potřeb. V souboru navštívených základních škol bylo zjištěno jen 0,1 % žáků evidovaných jako nadaní, cílenou podporu nadaným žákům zjistila inspekce jen v 26,3 % sledovaných hodin“. Cílem navrhovaného e-learningového kurzu je poskytnout pedagogům základních a středních škol odbornou metodickou pomoc při vyhledávání rozumově nadaných žáků, ukázat jim, jak lze s pomocí nástrojů, z nichž některé již běžně ve své praxi využívají, identifikovat nadané žáky a vytvořit dostatečně širokou a různorodou databázi podkladů pro případné potvrzení jejich mimořádného rozumového nadání ve školském poradenském zařízení. Včasné odhalení intelektového potenciálu nadaných žáků pak dává pedagogům možnost podporovat a rozvíjet tyto jejich individuální schopnosti v souladu s požadavky a principy právě probíhající školské reformy.

Využití geoinformačních technologií ve výuce

V současné době dochází k intenzivnímu rozšiřování geoinformačních technologií (GIT) do celé řady oblastí lidského života. Tyto technologie jsou stále dostupnější široké veřejnosti, což s sebou nese i potřebu připravit žáky na jejich používání. S rozšiřováním technologické vybavenosti škol roste i možnost jejich využití ve výuce.

Cílem kurzu je zprostředkovat pedagogům formou praktických úkolů a aktivit obecný návod, jak s geoinformačními technologiemi pracovat, popř. kde a jakým způsobem vyhledávat podkladové materiály pro tvorbu pracovních listů do výuky. Studijní materiály jednotlivých lekcí kurzu nejsou zaměřeny pouze na teoretické poznatky, ale je v nich kladen důraz především na jejich praktické využití v pedagogické praxi.

Využití geoinformačních technologií představuje nástroj, kterým je možné oživit vyučování celé řady vzdělávacích oborů. Zapojení těchto technologií do výuky může žáky navést k atraktivnímu a tvůrčímu používání geodat a geoinformací, ale především jim umožní chápání prostorových vazeb jednotlivých objektů a jevů na Zemi v širších souvislostech. Z pohledu zařazení výše uvedených technologií do výuky v rámci RVP ZV lze spatřovat jejich využití ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a Člověk a zdraví, popř. průřezových tématech Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. V Rámcovém vzdělávacím programu GV je možné výuku geoinformačních technologií zařadit do vzdělávacích obsahů následujících témat: Kartografie a Geografické informace a zdroje dat.

Vzdělávací technologie pro 21. století

Běh kurzu bude rozdělen na část prezenční a distanční. Prezenční část se bude skládat ze dvou setkání účastníků – z úvodního a závěrečného. Úvodní setkání bude věnováno vzájemnému poznávání a seznámení se všemi on-line nástroji, které budou v rámci kurzu použity. Závěrečné setkání pak bude věnováno individuální obhajobě výsledků každého účastníka s diskuzí.

Distanční část bude realizována tematicky s tím, že každý týden bude věnován jinému tématu. Na začátku týdne budou předloženy materiály k prostudování, bude zahájena diskuze, v druhé polovině týdne bude zorganizována on-line přednáška pozvaného odborníka na dané téma, po ní diskuze. Účastníci budou vedeni k tomu, aby své názory týkající se dané problematiky průběžně šířili jak prostřednictvím internetu, tak přímo mezi svými kolegy a známými. Případnou zpětnou vazbu pak sdělí ostatním účastníkům kurzu.

Účastníci se budou snažit během kurzu nejen získávat nové poznatky a dovednosti z oboru vzdělávacích technologií, ale též sdílet své zkušenosti s dalšími účastníky i s veřejností. To znamená, že budou obohacovat své vzdělávací prostředí tak, aby v něm současné technické možnosti hrály významnou roli. Zda a jak se jim to podařilo, bude možno snadno ověřit díky stopě, kterou v on-line prostředí zanechají.

Právě rozvoj osobního vzdělávacího prostředí každého účastníka a pozitivní vliv na využívání vzdělávacích technologií v jejich okolí je hlavním cílem kurzu. Portfolio veřejně publikovaných výstupů reflektujících pochopení odborného obsahu jednotlivých lekcí s důrazem na schopnost ovlivňovat okolí bude předmětem závěrečné prezentace účastníků a hodnocení tutorem.

Základy finanční gramotnosti

Naší snahou je nabídnout studijní materiály, které by učitelům na středních školách usnadnily výuku finanční gramotnosti, staly se součástí portfolia metodických materiálů a dotvořily tak ucelený systém finančního vzdělávání žáků základních a středních škol. Lekce jsou koncipovány pro učitele, kterým nabídneme možnosti, jak při výuce finanční gramotnosti využít materiály připravené autory. Jejich prostřednictvím si žáci budou moci osvojit potřebné kompetence odpovídající příslušnému Standardu finanční gramotnosti.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Daniela Růžičková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.