Odborný článek

Jsem pořád Romka

30. 11. 2011 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Vladimíra Neužilová
Spoluautor
PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Anotace

Příspěvek představuje možnost využití nenásilného začlenění problematiky Romů a vůbec romství do výuky.

Aktivizující metody použité v návrhu hodiny: 

Volné psaní

Cíl: objevit v sobě nečekané nápady, myšlenky, souvislosti, pomocí psaní se učit, reflektovat.

Postup:

 1. Polož tužku na papír a piš svým tempem souvislý text (věty), co tě napadá k danému tématu.
 2. Neplánuj si dopředu, co a jak budeš psát, prostě pořád piš. Tužka musí být pořád v pohybu.
 3. Nevracej se k tomu, co máš napsané, neopravuj chyby (v této fázi je dovoleno chybovat).
 4. Piš po celý stanovený čas (min. 3–5 minut) a stále usilovně mysli na dané téma. Když tě nic nenapadá, piš např.: „Co mám psát, když mě nic nenapadá, jak mám pokračovat….“
 5. Rozhodni, jestli své volné psaní budeš prezentovat, přečteš. 

Skupinová výuka

Cíl: rozvoj kooperace mezi žáky (podněcuje žáky ke spolupráci, dělbě práce, vzájemné pomoci); řešení náročnější úlohy nebo problému; rozvoj komunikačních dovedností (sdílení názorů, prezentace výsledků, argumentace); rozvoj sociálních dovedností, učení ke skupinovému soužití; aktivizace žáků ve vyučování.

Pravidla tvoření skupin:  skupiny vznikají náhodně či podle určitého klíče, vždy zvolí učitel.

Postup práce:

 1. formulace úkolu, otázky nebo problému;
 2. vlastní skupinová práce žáků;
 3. prezentace výsledků. 

Diskuze

Cíl: žák se v rámci diskuze učí vyslovovat a obhajovat své názory a formulovat myšlenky, zároveň se učí toleranci, naslouchání. Diskuze vyžaduje angažovanost, proto má silný aktivizující potenciál, ale vyžaduje též určitou vyzrálost účastníků, neboť klade nároky na formulaci myšlenek, na respektování odlišných názorů, soustředěnost na téma, na ukázněnost v projevu. 

Předmět: Český jazyk a literatura 8., 9. ročník

Práce s textem  Tera Fabiánová: Jsem pořád Romka

Integrace učiva slohu, literatury a jazyka

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova

Klíčové kompetence: kompetence občanské, sociální, k řešení problémů

Výstupy:

 • Žák se učí pochopit text a sám v něm jako autor pokračovat.
 • Žák se vcítí do hlavní postavy a za ni vyjadřuje city, činí rozhodnutí.
 • Žák prezentuje svou práci jako součást celku – umělecký přednes.
 • Žák srovnává historii, zvyklosti, slovní zásobu apod. Romů a gadžů. 

Tera Fabiánová, autorka příběhu Jsem pořád Romka, vypráví vlastní osudy z konce 2. světové války:

Návrh aktivit:

1. Práce s textem

a) Přečti si následující text.

Byla jsem mladá holka a doma nás bylo hodně dětí. Kopec dětí. Táta nám umřel, bývali jsme víc hladoví než sytí. Jednou mi povídá máma: „Marjenko, holčičko, potřebuji ti něco říct. Pojď prosím tě dovnitř a zavři dveře, ať nás nikdo neslyší.

b) Pokračuj písemně ve vypravování příběhu. Co se mohlo podle tebe dál stát?..................................... 

c) Prezentace práce.

Pokračování textu podle T. Fabiánové.

Ženský si povídaly, že si tě dneska přijde namlouvat Gejza, ten vdovec, co bydlí kousek od nás. Kdykoli jde okolo, nemůže z tebe oči spustit.“ A pokračovala: „Děvenko moje, moc tě prosím, jestli opravdu přijde, neodmítej ho! Je to dobrý muzikant, vydělává peníze, má barák. A my třeme bídu s nouzí, střecha děravá, aspoň mi trochu vypomůžeš.“

2. Deník, proslov...

a) Úkol pro děvčata: Pokračuj ve vypravování příběhu formou deníku, který si píše Marjánka. Ten osudný večer si napsala do deníku toto........................................................................................................

b) Úkol pro chlapce: Připrav si písemně proslov v roli Gejzy, který se chystá zítra požádat Marjánku o ruku a chce na ni udělat dojem. 

c) Prezentace práce: Skupina si sedne do kruhu a učitel pustí romskou píseň; po chvíli ji ztiší a komu položí ruku na rameno, ten začne číst. Bude se postupně střídat četba z deníku Marjánky a proslov Gejzy. Mezi jednotlivým čtením učitel nechá zaznít kousek romské písně.

3. Skupinová práce

 • 1. skupina – najde význam pojmu Rom, gadža, vyhledá na internetu následující slova v romštině – maminka, tatínek, děkuji, dobrý den, prosím, mít rád, omluva, práce, radost, smutek.
 • 2. skupina – najde a vypíše typické zvyklosti Romů.
 • 3. skupina – najde a vypíše typické zvyklosti gadžů.
 • 4. skupina – v krátkosti seznámí ostatní s příchodem Romů na naše území.
 • 5. skupina – v krátkosti seznámí ostatní s příchodem Slovanů na naše území.
 • 6. skupina – napíše z historie typická zaměstnání Romů. 

Jednotlivé skupiny svá zjištění napíší na arch papíru, který vyvěsí ve třídě. Poté svá zjištění prezentují před celou třídou. Kterou formu prezentace zvolí, necháme na žácích a na jejich tvořivosti.

Poznámka pro učitele: připravte žákům materiál – knihy, časopisy, učebnice dějepisu (nakladatelství Nová škola, zde je dobře zpracovaná tematika Romů), http://www.romea.cz/, úryvky z krásné literatury. 

4. Diskuse o tom, co jsem věděl, co jsem se dozvěděl nového, co bych rád ještě věděl. Otázky zapisuje učitel na tabuli a podle možností společně se žáky na ně hledá odpověď. Nebude-li odpověď uspokojivá, odpoví ji příští hodinu a požádá žáky, aby se na ni snažili najít odpověď také.

Je možné využít následující tabulku, do níž si každý žák zapíše své odpovědi, a potom se o nich diskutuje.                                                                             

Co jsem věděl?

Co jsem se dozvěděl nového?

Co bych rád věděl?

 

 

 

5. Na závěr hodiny učitel pustí jednu romskou a jednu českou píseň. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Vladimíra Neužilová

Hodnocení od uživatelů

Lenka Koubová
2. 12. 2011, 19:08
Velmi mě zaujala metoda volného psaní. Okamžité a neustálé zaznamenávání odehrávajících se myšlenek může pomoci vystihnout mnoho podstatných a nejniternějších nápadů k dané problematice. Informace, které z textu vyplynou, lze stylisticky upravit později. Věřím, že bude pro děti zábavné zpětně si číst jejich procesy v mozku. Zajisté si tuto metodu zkusím sama na sobě.
Kristýna Tylečková
2. 1. 2020, 15:06
inspirativní

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Etnické a náboženské skupiny v ČR