Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Reálie německy mluvících zemí
Odborný článek

Reálie německy mluvících zemí

27. 6. 2007 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Gabriela Feilová

Anotace

Praktická ukázka výuky reálií německy mluvících zemí s pomocí interaktivní tabule SMART Board.

Praktická ukázka výuky reálií s pomocí dotykové tabule SMART Board je určena především žákům vyšších ročníků, kteří se připravují na maturitní zkoušku z německého jazyka nebo si chtějí zdokonalit své znalosti v oblasti reálií německy mluvících zemí. Žáci by měli ovládat základní gramatická pravidla a běžnou slovní zásobu. Témata jsou obsahově různorodá, objevuje se zde dostatek vhodných námětů, různých činností, které žáky budou aktivizovat k dalšímu přemýšlení. Podnětem k prohloubení znalostí daného tématu může být obrazový materiál, mapy, návodné otázky nebo internetové odkazy. Nabízí se možnost využití mezipředmětových vztahů se zeměpisem, dějepisem, informatikou, hudební výchovou a občanskou výchovou. Předpokládaný časový nárok je jedna vyučovací hodina, popř. lze jednotlivé listy použít jako průběžnou aktivitu. Jak s příslušnými listy pracovat? Pro jednotlivé celky lze použít metodu frontální, individuální nebo skupinové výuky, záleží na uvážení vyučujícího.

Střední Evropa

V této lekci je vhodné použít individuální metodu výuky. Žáci se seznamují se státy, které patří do německé jazykové oblasti. Nejprve mají za úkol přesunout jednotlivé státy z okraje stránky na příslušné místo na mapě a státy pojmenovat. Následující list přináší správné řešení. Dalším úkolem je přiřazení správné vlajky k jednotlivým státům. Na dalším listu je odpovídající řešení. Posledním úkolem je uvedení hlavního města, opět následuje správné řešení. Na každou aktivitu je počítáno 5 minut, a tak celá zabere přibližně 15 minut.

Německo

V této lekci je vhodné použít frontální metodu výuky. Na listech číslo dvě a tři žáci pouze odpovídají na uvedené otázky. Protože problematika na listu dvě je pro žáky složitější, je na aktivitu počítáno přibližně 10 - 15 minut. List č. 3 zabere maximálně pět minut, žáci jen přečtou státy na mapě. Od čtvrtého do šestého listu žáci pracují s fixy, které jsou součástí dotykové tabule SMART Board. Vyučující žáky vyvolává k tabuli a ti vepisují místo teček písmena, aby vznikl název města, pro které je typický daný obrázek. Ostatní žáci sledují počínání druhých, případně je opravují. Na danou aktivitu je počítáno přibližně 10 minut. Následují listy přinášející zmínku o politickém systému Německa. Nejprve krátké seznámení s Říšským sněmem v Berlíně a poté významné osobnosti německé politické scény. Vyučující klade svým žákům otázky, zaznamenává odpovědi a pro kontrolu žákům odsune blok, který se nachází pod obrazovým materiálem. Celá aktivita by neměla přesáhnout 10 minut. Pomocí závěrečného listu žáci pohovoří o symbolech, které jsou pro stát typické (cca 5 minut).

Švýcarsko

Lekce nabízí použití individuální, frontální nebo skupinové metody výuky. Záleží jen na vyučujícím, kterou metodu zvolí. List č. 1 přináší několik otázek týkajících se Švýcarska. Vyučující nechá žákům 15 minut čas, aby mohli na uvedené otázky odpovědět. Žáci si své odpovědi zaznamenávají buď do sešitu nebo do počítače. Po časovém intervalu pedagog vyzve k ukončení práce, žáci mohou své odpovědi buď poslat e-mailem, nebo učitel od žáků vybere sešity, aby mohl jejich práci ohodnotit. S pomocí následujících listů se žáci dozví správné odpovědi. Pro kontrolu je počítáno přibližně 10 minut. Na závěrečném listu jsou obrázky, které jsou pro danou oblast typické, učitel si zaznamenává odpovědi žáků a postupně odsouvá bloky, kde se nachází správná odpověď. Práce se závěrečným listem předpokládá 5 - 10 minut.

Rakousko, Vídeň

Lekce nabízí použití frontální, skupinové nebo individuální metody výuky. Listy č. 1 a 2 se věnují reáliím Rakouska; učitel vybízí žáky, aby odpovídali na příslušné otázky. Ke správnému zodpovězení každé otázky se na listu č. 1 nachází obrázek, který žákům usnadní její vyřešení. Poté, co žáci zodpoví otázku na listu č. 2, učitel odsune blok, pod kterým se objeví správné řešení. Práce s listy č. 1 a 2 představuje přibližně 10 minut. Listy č. 3 - 5 se věnují hlavnímu městu Rakouska - Vídni. Listy obsahují základní informace o městě a obrazovou přílohu s odkazy na internet. Listy by měly učiteli pomoci při výkladu dané problematiky nebo učitel může zadat žákům samostatnou práci, při které jednotliví žáci pomocí internetových odkazů zpracují povídání o dané památce Vídně. Tato aktivita zabere přibližně 30 minut.

Lucembursko a Lichtenštejnsko

Lekce nabízí použití frontální metody výuky. Připravené listy poslouží učiteli při výkladu dané problematiky. Listy obsahují základní otázky k dané oblasti, které by žáci měli zodpovědět bez velkých potíží. Pokud by neznali na danou otázku odpověď, poslouží obrazová příloha k jejímu vyřešení. Na listu č. 3 a 7 je několik doplňujících informací, které si žáci s pomocí učitele přečtou. Na listech č. 4 a 8 se ještě nachází doplňující informace k dané oblasti. Na celou aktivitu je počítáno přibližně 45 minut.

Informační zdroje: Internet

Přílohy:

Každá příloha je ve dvou formátech (notebook - SMART Board; ppt - MS PowerPoint)
Rakousko, Vídeň (notebook, ppt)
Švýcarsko (notebook, ppt)
Německo (notebook, ppt)
Lichtenštejnsko a Lucembursko (notebook, ppt)
Střední Evropa (notebook, ppt)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Gabriela Feilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Vztah v multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Žijeme v Evropě
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sociální komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

PC, interaktivní tabule SMART Board, dataprojektor, internet.