Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Práce se slovníkem – rozvoj slovní zásoby
Odborný článek

Práce se slovníkem – rozvoj slovní zásoby

14. 12. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Danuše Skotnicová
Spoluautor
Mgr. Radmila Slonková

Anotace

Čtvrtý praktický článek ze seriálu Práce se slovníkem v hodinách angličtiny pro 8. a 9. ročník ZŠ. Rozšiřování slovní zásoby pomocí slovníku patří k základním dovednostem, ke kterým by žáci na ZŠ měli být v rámci práce s cizojazyčným slovníkem vedeni. Aktivity nabízené v tomto článku dávají několik tipů, jak si efektivně zapisovat novou slovní zásobu, jak pracovat s idiomy nebo kolokacemi, a poukazují na fakt, že v angličtině existují výrazy, které jsou v americké a britské angličtině rozdílné.

Rozvoj slovní zásoby

Překlad článků seriálu Dictionary skills in English Lessons for the 8th and 9th grades – Práce se slovníkem v hodinách angličtiny pro 8. a 9. ročník ZŠ – vznikl na žádost učitelů dalších cizích jazyků (nejen angličtiny). Metodika výuky cizího jazyka může být přínosná také pro učitele jiných cizích jazyků, pro které je anglický text nepřístupný. Pracovní listy, které jsou součástí praktických článků, zůstanou však v originále a slouží jako inspirace pro tvorbu pracovních listů v daném jazyce.

Jednou ze základních součástí výuky práce se slovníkem je naučit žáky efektivně využít informace již jednou vyhledané. Aktivity v tomto článku nabízejí několik tipů, jak si novou slovní zásobu zapisovat, jak používat slovníky k vyhledávání idiomů, kolokací a také výrazů, které jsou odlišné v britské a americké angličtině.

1. SLOVO MĚSÍCE

čas

5 minut v každé hodině

cíl

Podpora vizuální paměti a asociace, představit žákům jednu možnost, jak si zapisovat novou slovní zásobu

pomůcky

Větší papír na plakát

Popis aktivity

 • Žákům vysvětlíme, že v hodinách budeme tvořit nástěnný plakát se slovní zásobou, a ukážeme jim plakát s nápisem SLOVO MĚSÍCE. V hodině pokračujeme jako obvykle, pouze před koncem hodiny se žáků zeptáme na alespoň jedno nové slovo, které se v dané hodině naučili. Vybereme jedno nebo dvě, které pro žáky považujeme za užitečné, a napíšeme je na plakát.
 • Na začátku další hodiny zapsaná slova zopakujeme, např. je použijeme ve větě nebo je pouze přeložíme. Takto pokračujeme každou hodinu v průběhu celého měsíce, přidáváme nová slova.
 • Poté, co jsme na plakát zapsali dostatek slov, připravíme kartičky buď s jejich definicemi nebo překladem a každému žáku dáme jednu kartičku. Ti musí na kartičku připsat správné anglické slovo.
 • V hodinách se snažíme nová slova opakovat tak často, jak to je možné a na začátku nového měsíce připravíme nový plakát.

Komentář

Tato aktivita žákům pomohla uvědomit si, jak je důležité si novou slovní zásobu zapisovat. V 9. ročníku byli žáci dokonce sami schopni si nová slovíčka zapisovat, aniž bych jim to musela připomínat – osvojili si dovednost, která je užitečná zejména pro budoucí žáky středních škol.

2. TEMATICKY ZAMĚŘENÁ SLOVNÍ ZÁSOBA

čas

30 minut

cíl

Rozvoj slovní zásoby, pravopis

pomůcky

Slovník pro každého žáka

Popis aktivity

 • Žákům vysvětlíme, že budou ve slovnících vyhledávat slova, která budou patřit k určitému tématu. Nakreslí si tabulku s 9 čtverci.
 • Požádáme žáky, aby vyjmenovali témata, která je zajímají, a napíšeme je na tabuli. Žáci si je přepíší do své tabulky – všichni žáci budou mít devět stejných témat.
 • Každému žáku přiřadíme jiné písmeno abecedy a vysvětlíme, že mají vyhledat jedno nebo dvě nová slova začínající na určené písmeno a spojená s daným tématem. Dáme jim čas na vyhledání slov ve slovnících.
 • Poté, co vyhledali slova, utvoříme dvojice. Žáci ve dvojicích nyní porovnávají svá slova a vysvětlují si jejich význam (česky nebo anglicky). Žáci si mohou zajímavá slova navzájem připisovat do svých tabulek. Utvoříme nové dvojice a aktivita se opakuje.

Komentář

Tato aktivita žákům ukázala, jak se mohou učit tematicky zaměřenou slovní zásobu. Variantou mohou být myšlenkové mapy – všem žákům jsem zadala stejné téma, ale jiná počáteční písmena a jejich úkolem bylo vyhledat alespoň tři nová slova patřící k danému tématu na dané počáteční písmeno. Slova měli zapisovat ve formě myšlenkové mapy. Po chvíli svá slova prodiskutovali ve skupinkách a vybrali jsme patnáct nejzajímavějších slov z daného tématu.

Poznámka: Tato aktivita je upravena z [6], str. 95. 

3. MYŠLENKOVÉ MAPY

čas

30 minut

cíl

Rozvoj slovní zásoby, pravopis, procvičení slovních druhů

pomůcky

Slovník pro každého žáka

Popis aktivity

 • Vytvoříme skupiny po 3–4 žácích.
 • Každé skupině zadáme jedno téma (zvířata, jídlo, budovy a podobně) – každá skupina má jiné téma, které ostatní skupiny neznají.
 • Žákům řekneme, že budou hledat nová slova spojená s jejich tématem a musí najít alespoň dvě podstatná jména, dvě přídavná jména a dvě slovesa. Mohou hledat i jiné slovní druhy. Slova budou zapisovat ve formě myšlenkové mapy, aby si osvojili další způsob zapisování nové slovní zásoby. (Ve skupině každý žák tvoří svou myšlenkovou mapu.)
 • Žákům dáme 20 minut na to, aby vyhledali nová slova.
 • Po časovém limitu vytvoříme nové skupiny. V ideálním případě by v každé nové skupině měl mít každý žák jiné téma.
 • Žáci si v nových skupinách navzájem diktují nebo hláskují nová slova. Ostatní členové skupiny hádají téma a zapisují si nová slova.

Komentář

Tato aktivita byla užitečná nejen z pohledu učení se nové slovní zásoby, ale byla i dobrým poslechovým cvičením. Žáci měli tendenci vybírat obtížná slova, takže jsem jim občas musela pomoci při jejich vyhledávání ve slovníku.

4. AUKCE

čas

20 minut

cíl

Rozvoj tématické slovní zásoby

pomůcky

Slovník pro každého žáka, hrací peníze (příloha 1)

Popis aktivity

 • Žákům řekneme, že jsou účastníky aukce. V případě potřeby vysvětlíme, co znamená aukce.
 • Třídu rozdělíme nejméně na dvě skupiny. Vysvětlíme pravidla aukce: učitel zadá téma, např. jídlo. Žáci mají 30 sekund na to, aby si vzpomněli na co nejvíce slov spojených s tímto tématem. Mohou vyhledat nová slova ve slovnících a zapsat si je.
 • Po 30 sekundách se zeptáme na nejvyšší nabídku – každá skupina tajně napíše počet slov, která mají zapsána, a částku, kterou jsou ochotni vsadit, např. 20 slov / £10. Poté učitel posbírá nabídky. Skupina s nejvyšším počtem správných slov vyhrává stejnou částku, jakou vsadili. Ostatní skupiny musí učiteli vsazenou částku zaplatit.
 • Můžeme opět zadat nové téma a aukce pokračuje.

Komentář

V průběhu aukce žáci začali vykřikovat své nabídky dříve než po uplynutí 30 sekund a aktivita byla více soutěživá. Žáci mohou začínat s nižším počtem slov a mohou přihazovat podle počtu slov ostatních skupin. To přiblížilo aktivitu více ke skutečné aukci.

5. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ – IDIOMY NA TÉMA BARVY

čas

30 minut

cíl

Rozvoj slovní zásoby, procvičení vyhledávání idiomů ve slovníku

pomůcky

Slovník pro každého žáka, kopie pracovního listu (příloha 2)

Popis aktivity

 • Žáky rozdělíme do dvojic a každá dvojice obdrží pracovní list pouze s definicemi. Vysvětlíme význam slova IDIOM. Necháme žákům čas projít si definice a vyhledat neznámá slova ve slovníku.
 • Kolem třídy rozmístíme kartičky s idiomy. (Můžeme udělat před hodinou.)
 • Žákům vysvětlíme aktivitu – jeden žák ze dvojice vybíhá ze svého místa, aby si přečetl a zapamatoval jeden idiom z kartiček umístěných po třídě. Pak se vrací zpět do lavice a diktuje idiom svému partnerovi. Společně se snaží přiřadit definici k idiomu. Pokud se jim toto nedaří, pouze si idiom poznačí a druhý žák vybíhá, aby zjistil další idiom. Aktivita pokračuje tak dlouho, dokud si žáci nezapíší všechny idiomy.
 • Pokud žáci narazí na idiom, kterému nerozumí, mohou jej vyhledat ve slovníku. Následuje společná kontrola s celou třídou a žáci mohou přidat české ekvivalenty.

Komentář

Někteří žáci slyšeli slovo IDIOM v této aktivitě poprvé. Pohyb po třídě žáci mají rádi a vzájemné diktování idiomů bylo také dobrým poslechovým cvičením.

6. JSI BRIT, NEBO AMERIČAN?

čas

30 minut

cíl

Uvědomit si rozdíly mezi britskými a americkými výrazy a jejich rozlišení ve slovníku

pomůcky

Slovník pro každého žáka, kopie pracovního listu (příloha 3), pastelky

Popis aktivity

 • Zeptáme se žáků, zda rozeznají, kdy lidé mluví britskou, americkou nebo například australskou angličtinou. Vysvětlíme, že rozdíl není jen v přízvuku a výslovnosti, ale také v pravopisu a významu některých slov. Ukážeme to například na slově colour (barva), psáno v britské angličtině, ale color v americké angličtině, nebo rozdílná výslovnost slova city. Žákům ukážeme, jak jsou britské a americké výrazy ve slovníku označeny.
 • Žákům rozdáme pracovní listy a necháme je vybarvit. Každá dvojice slov by měla být vybarvena jednou barvou.

Komentář

Žáci 8. a 9. tříd si rozdílů v britské a americké angličtině již všimli, ale prozatím nerozlišují, co je britská a co americké angličtina. Díky této aktivitě si tento problém začali více uvědomovat.

7. KOLOKACE – NAJDI SVÉHO PARTNERA

čas

10 minut

cíl

Uvědomit si kolokace

pomůcky

Slovník pro každého žáka, karty s polovinami kolokací (příloha 4)

Popis aktivity

 • Na tabuli napíšeme příklad jednoduché kolokace, např. fish and chips. Vysvětlíme význam slova kolokace.
 • Pracovní list rozstříháme na jednotlivé kartičky a každému žáku dáme jednu kartičku – polovinu kolokace se sportovní tematikou. Jejich úkolem je najít druhou část. Pokud si žáci nejsou kolokací jisti, mohou použít slovník. Jeden žák má název sportu (nebo sloveso, které tento sport popisuje) a druhý žák má název místa, kde tento sport můžeme praktikovat.

Komentář

Tato aktivita žákům ukázala, že jedno české slovo (v tomto případě HŘIŠTĚ) má v angličtině několik výrazů a tyto výrazy jsou použity v různých spojeních.

8. KOLOKACE – HRA

čas

30 minut

cíl

Uvědomit si kolokace

pomůcky

Slovník pro každého žáka, hrací karty s polovinami kolokací (příloha 5)

Popis aktivity

 • Žákům připomeneme význam slova kolokace a požádáme je, aby vyjmenovali několik kolokací, které znají.
 • Na tabuli napíšeme druhé části kolokací (druhá část pracovního listu). Žáci si je přečtou a říkají první části kolokací – buď je znají nebo je vyhledají ve slovníku.
 • Nyní žáci mohou začít hrát hru. Žáky rozdělíme do skupin po 4 žácích. Každý žák dostane jednou hrací kartu (s prvními částmi kolokací) a každá skupina dostane sadu druhých částí kolokací (žáci si tyto karty uloží na hromádku na lavici, slovy dolů).
 • Jeden žák vezme jednu kartu z hromádky a přečte ji. Žák, který má na své hrací kartě část patřící danému výrazu, si tuto kartu vezme a přiloží ji na hrací kartu – zakryje první část kolokace. Poté si vezme další kartu a postup opakujeme. Vítězem se stává první žák, který získá všechny druhé části kolokací.

Komentář

Žákům se tato hra líbila. Po ukončení hry jsme dále pokračovali v procvičování – žáci na svých hracích kartách vidí pouze druhé části kolokací a jejich úkolem bylo zopakovat celé spojení. Opakování můžeme ztížit tím, že si žáci své hrací karty vymění, takže mohou uvádět nová spojení.

Literatura a použité zdroje

[1] – Collins Cobuild New Student’s Dictionary. 4. vydání. Glasgow : HarperCollins Publishers, 2000. 754 s. ISBN 0003750949.
[2] – Cambridge Learner’s Dictionary – worksheets. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. 14 s.
[3] – Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 7. vydání. Oxford : Oxford University Press, 2005. 1780 s. ISBN 0194316491.
[4] – HAIS, Karel; HODEK, Břetislav. Praktický slovník anglicko-český, česko-anglický. 1. vydání. Voznice : Leda, 2003. 664 s. ISBN 8085927241.
[5] – FRONEK, Josef. Anglicko-český, česko-anglický slovník. 1. vydání. Voznice : Leda, 2003. 1277 s. ISBN 8085927489.
[6] – WRIGHT, Jon. Dictionaries. Oxford : Oxford University Press, 1998. 172 s. ISBN 0194372197.
[7] – Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 2008. [cit. 2009-3-8]. Dostupný z WWW: [http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7].
[8] – WARING, Rob. How to get your students to use their dictionaries effectively. 2001. [cit. 2009-3-8]. Dostupný z WWW: [http://www1.harenet.ne.jp/~waring/vocab/dictionary/dictionary.htm].
[9] – VÍT, Marek. Jak na to: Používáme slovník. 2006. [cit. 2008-2-7]. Dostupný z WWW: [http://www.helpforenglish.cz/tipy-a-triky/jak-na-anglictinu/c2006061601-jak-na-to--pouzivame-slovnik.html].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
26.37 kB
Dokument
Peníze
doc
38.09 kB
Dokument
Idiomy týkající se barev
doc
37.11 kB
Dokument
Jsi Brit, nebo Američan?
doc
25.39 kB
Dokument
Kolokace – najdi svého partnera
doc
38.09 kB
Dokument
Kolokace – hra

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Danuše Skotnicová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

slovník, pracovní listy v příloze