Odborný článek

Pekař peče housky

26. 6. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Eva Pipková

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tento projekt je součástí dlouhodobějšího tematického bloku s názvem "Kdo, co, čím aneb Práce dospělých", který seznamuje děti s prací dospělých, významem a užitkem některých povolání. Volně navazuje na projekt "Veselý masopust aneb Hodiny a hodináři". Děti si uvědomují, že je třeba si vážit své práce i práce druhých lidí. V tomto konkrétním projektu jsme zvolili povolání pekaře, protože se děti každodenně setkávají s výsledky jeho práce. Zaměřili jsme se na cestu od výroby pečiva až po šetrné zacházení se zbytky potravin.
Očekávané výstupy: Chápat význam lidské práce a vážit si výsledků práce své i jiných lidí
Předpokládaný časový rozsah: Přibližně 2 týdny
Věková skupina: Homogenní, věk dětí 4 - 5 let

Očekávané výstupy (obecné):

 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, udržet pozornost;
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty, drobnými pomůckami, náčiním a materiálem - modelovací hmotou, jednoduchými hudebními nástroji, výtvarnými pomůckami...);
 • naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky), vytvořit jednoduchý rým;
 • zachytit skutečnosti ze svého okolí pomocí různých výtvarných dovedností a technik;
 • vyjadřovat se pomocí hudebních a hudebně-pohybových činností;
 • být citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě i lidem.
Nabízené činnosti, příležitosti

Uváděné náměty k činnostem nejsou záměrně řazeny chronologicky. Každá učitelka si je může seřadit dle vlastní potřeby, a tak je přizpůsobit určité skupině dětí.

Návštěva místní pekárny

Exkurze
Děti pozorují zaměstnance pekárny (pekaře i prodavačku), vnitřní uspořádání vlastní pekárny i prodejny. Zkušenosti následně využívají v námětové hře v MŠ.

"V pekárně"
Postřehy z pekárny zachytíme v kresbě tuší, kolorujeme bretonovými barvami.

Námětová hra "Na pekaře"
Vytvoření hracího koutku "pekárna". Předem připravím a dětem nabídnu koš plný překvapení přikrytý utěrkou. Postupně vyndaváme předměty, pojmenováváme, hledáme mezi nimi souvislost a vyvozujeme téma týdne - "PEKAŘ". Společně vytvoříme hrací koutek pomocí trouby z kuchyňky, stolečku (prodejní pult), Polikarpovy stavebnice (police na zboží). Děti mají k dispozici utěrky, zástěry, nákupní tašky, košíky a ošatky, pokladny, dětské peníze, plastové pečivo apod. (viz foto).

Obrázek
1. Obrázek
Obrázek
2. Obrázek

Práce s obrázky (osvědčil se Slovník pro afatiky)

"Pojmenuj pečivo"
Obrázky na zemi v prostoru herny otočené lícem dolů (počet obrázků je shodný s počtem dětí), děti na signál otočí obrázky, vyhledávají se děti se shodným obrázkem, vytvoří skupiny. Pečivo pojmenují, vytleskají slabiky názvu. Obrázky použijeme v pekárně jako nabídku zboží.

Vymýšlíme další názvy druhů pečiva - rozvoj slovní zásoby dětí, děti se mohou pokusit pečivo nakreslit (vystižení podstatných znaků).

Poznávání vlastností surovin, jejich využití
Řazení obrázků podle dějové posloupnosti

"Odkud jsi, chlebíčku?"
Poznávání a pojmenování surovin pro přípravu pokrmů. Skutečné suroviny děti zkoumají hmatem, chutí (chuťové hádanky - cukr, sůl, mouka...), čichem (droždí).

Inspirovala jsem se publikací Svět předškoláka, dle které jsem překreslila obrázky, jež se tematicky vázaly k průběhu výroby pečiva (zrno, klas, kombajn, pytel mouky, vejce, mouka, mléko a cukr připravené na zpracování těsta, různé druhy pečiva).
Společně jsme s dětmi řadili obrázky podle časové posloupnosti výroby pečiva.

Od zrníčka ke chlebíčku vede dlouhá cesta.
Ví to každé malé dítě z vesnice i z města.

Grafomotorická cvičení, uvolnění ruky

 • ležatý ovál - nejprve uvolnění ruky ve vzduchu, využití říkadla "Od zrníčka...", potom na velký formát papíru;
 • společná práce dětí silným voskovým pastelem s trojhranným profilem, v kleče na zemi = "velká hromada zrní čeká v mlýně na semletí";
 • tečkovaná kresba - "sypeme pečivo mákem", trojhranná tužka - správný úchop;
 • motivační říkadlo:

  Koláče i s rohlíkem
  mákem si je posypem.

Rozvoj a cvičení postřehu, vnímání, zrakové paměti, koncentrace pozornosti

"Kimovy hry"
Na utěrku položíme několik předmětů patřících do pekárny, např. vařečka, miska, rohlík, zástěra (množství předmětů volíme podle konkrétní skupiny dětí). Jedno dítě si zakryje oči (otočí se ke stolu zády). Učitelka nebo určené dítě odebere jeden předmět. První dítě - hadač si odkryje oči a určuje, který předmět to byl.

Třídění předmětů, vytváření skupin, pojmenování významových kategorií
Můžeme třídit předměty v pekárně nebo druhy pečiva (ze slaného těsta nebo moduritu). Vyhledáváme shodné i rozdílné vlastnosti předmětů. Jednotlivé skupiny můžeme dále třídit (např. koláče podle náplně) a řadit (vařečky podle velikosti). Všechny činnosti děti slovně komentují, zdůvodňují svá rozhodnutí.

"Co do police nepatří?"
K tématu "V pekárně" jsem pro děti připravila pracovní list, ve kterém byly skupiny pekařských výrobků, mezi které byl vložen jiný výrobek než pekařský. Děti v pracovním listu vyhledávaly odlišný prvek, který vybarvily nebo zaškrtly. Tato činnost následovala po praktickém procvičování se skutečnými předměty. Např.: Ve skupině rohlíků se nacházelo mléko, mezi chleby bylo umístěno jablko.

Pohybové hry, hudebně-pohybové činnosti a písně, říkadla

Poslech lidových písní tematicky spojených s projektem z CD nebo MC, využití ke spontánní pohybové improvizaci nebo při zdravotních a uvolňovacích cvičeních.

"PEKAŘ PEČE HOUSKY"
Lidové říkadlo obohatíme hrou na tělo, využijeme dětské rytmické nástroje. Lze přednášet také jako dialog - první část chlapci, druhou dívky - nebo se pokusit o jednoduchou melodizaci. Říkadlo také využijeme ke hře se slovy a k vytváření jednoduchých rýmů:

Pekař peče chleba, všude ho je třeba.
Pekařka mu pomáhá, pečou chleba oba dva.

Pekař peče vdolky, pro kluky a holky.
Pekařka mu pomáhá, pečou vdolky oba dva.

Pekař peče rohlíčky s makovými zrníčky.
Pekařka mu pomáhá, mákem sypou oba dva.

Pekař peče koláče, jsou jich plné pekáče.
Pekařka mu pomáhá, pěkně pečou oba dva.

"JEDNA, DVĚ, HONZA JDE", "PEC NÁM SPADLA"
Zpěv písní s pohybem, hra na tělo a dětské hudební nástroje. Konkrétní zpracování záleží na učitelce a skupině dětí (dosavadní zkušenosti, dovednosti).

"KOLO, KOLO MLÝNSKÝ"
Hudebně-pohybová hra.

"ŽIVÁ PEKÁRNA"
Pohybová hra - děti ve skupinách ohraničených obručí a označených obrázkem jednoho druhu pečiva. Motivace: "Pečivo v miskách v pekárně v noci ožívá, ale pekař jej nesmí uvidět." Běh po skupinách, reakce buď na slovní pokyn učitelky nebo na zrakový signál - obrázek s pečivem. Na sluchový pokyn "Pozor, pekař!" rychlý a tichý návrat do své "misky".

"PEKLA VDOLKY"
(Kulhánková, E.: Písničky a říkadla s tancem, Praha: Portál, 1999, s. 56)

Obrázek
3. Obrázek

Prohlížení a "čtení" knížek:
Během celé realizace mají děti k dispozici knihy se vztahem k tématu, individuálně si je prohlížejí, diskutují nad ilustracemi, slovně popisují obrázky:

  • Dufek, A.: Halí belí;
  • Dufek, A.: Skákal pes přes oves;
 • práce s literárním textem, tvořivá dramatika;
 • pohádka "O SLEPIČCE" (Kol. autorů: Pohádky a povídky pro malé čtenáře, s. 14 - 16) - dramatické rozehrání příběhu, děti ztvárňují jednotlivé situace, pohybově a hlasově napodobují jednotlivá zvířátka, podle děje příběhu odhadují další vývoj, pokusí se vyvodit závěr:
  • Jak se asi slepička zachová, až budou chtít zvířátka koláče?
  • Jak by ses zachoval ty?
  • Má se slepička rozdělit?
  • vedeme děti k vymýšlení a zdůvodnění možných řešení;
 • rčení "Bez práce nejsou koláče" - vyvození smyslu a pochopení myšlenky na základě pohádky "O SLEPIČCE" (Kdo nepracoval, ať nejí!);
 • veršované příběhy "ŠETŘI CHLEBA, JE HO TŘEBA", "SVAČINA V KOŠI";
 • poslech básní z knihy "Svět plný sluníček" (M. Tetourová, s. 76 a 77) - společně vyvodíme, jak správně zacházet s nespotřebovaným pečivem (využití ke krmným účelům);
 • diskuze na téma "Co děláte se starým pečivem doma?";
 • po této diskusi jsem vyzvala děti, ať po dobu hry "Na pekaře" nosí zbytky pečiva do školky.
Návštěva hospodářství

S rodiči jednoho z dětí jsem předem dohodla termín návštěvy u nich na statku a během pobytu venku jsme nasbírané pečivo zanesli hospodářským zvířatům. Tatínek dětem ukázal domácí zvířata, děti si je mohly nakrmit a některá i pohladit. Pozor na zajištění bezpečnosti dětí!

Básně a hádanky na dané téma

Během celého bloku zařazujeme při všech činnostech, režimových momentech a před odpočinkem básně, říkadla a hádanky na téma pekaři.

Hádanky:
Když ho v létě sklidí, bídu v zimě neuvidí.
OBILÍ

Běloučký tam vejde, červeňoučký vyjde.
CHLÉB

Má to dva rohy, ale netrká.
ROHLÍK

Lesklý je, tvrdý je a chlebíček krájí.
NŮŽ

Měsíčku můj, srpku malý, jak to, že ses octl tady?
V noci jsi byl na nebíčku, ráno si tě slupnu k mlíčku.
ROHLÍK

Nejkrásnější ze všech vůní jde z pekařské pece.
A i když ho denně jíme, nepřejí se přece.
CHLÉB

Zlatá zrnka, zlaté vlasy, copak je to, děti, asi?
Ať je pátek nebo svátek, mlynář mouku vymílá.
Z té mouky pak pekař peče, pečivo nám posílá.
Co je to?
KLAS OBILÍ

K poslední hádance můžeme dětem nabídnout omalovánku Zlatá hádanka, sešit "Léto pro 3 - 5leté děti", s. 28 (viz použitá literatura).

Básně a říkadla:

 • Ty pekařský tovaryši (lidová), Zima, s. 45;
 • Mlynář (lidová), Zima, s. 45;
 • Perníkář (M. Tetourová), Zima, s. 47;
 • Pekaři (O. Syrovátka), Zima, s. 53;
 • Pekař (D. Hilarová), Zima, s. 53;
 • Setkání (F. Kábele), Zima, s. 53;
 • Koblihové dostihy (L. Středa), Zima, s. 53.
Manipulační činnosti, jednoduché úkony s předměty, náčiním a materiály

Pečivo z modelíny
Vytváříme různé druhy pečiva - využijeme obrázky, různé druhy zpracování hmoty (válce, zploštěná koule, spojování do celků...).

Práce se slaným těstem nebo moduritem
Vytváření rohlíků, housek a koláčů ze slaného těsta nebo moduritu, sušení, případně vaření nebo pečení a kolorování barvami. Hotové pečivo využijeme pro námětovou hru "V pekárně", třídění.

Pečeme koláče z kynutého těsta - vyvrcholení celého projektu
Průběžně od rána zkoumáme všemi smysly suroviny na přípravu těsta i náplně, čteme recept. Připravujeme kvásek a zaděláváme těsto (děti velice zaujalo pozorování kynutí). Po vykynutí těsto rozdělíme na díly, vytváříme několik větších koláčů a poklademe náplň (např. tvaroh a marmeláda). Společně požádáme kuchařky ve školní kuchyni o upečení. Všechny děti se postupně ve větší nebo menší míře zapojily do činností spojených s pečením (míchání a válení těsta, vytvoření tvarohové nádivky, potření mašlovačkou, žmolenka atd.) - motivace pohádkou "O slepičce". Po upečení koláč rozdělíme na větší počet dílů, ochutnat dostanou nejen děti, ale i paní kuchařky! Každé dítě si odneslo jeden díl i domů na ochutnání rodičům společně s okopírovaným receptem. Pro tuto činnost je důležité mít připravený dostatek pomůcek - zástěry, vařečky, misky atp., aby se všechny děti mohly zapojit. Během celé práce je třeba důsledně dodržovat hygienu, mýt si ruce!

Obrázek
4. Obrázek
Evaluace

Evaluační postupy jsem použila již při přípravě a realizaci projektu - projekt volně navázal na předcházející téma, průběžně jsem porovnávala plán s požadavky RVP PV i ŠVP, myšlenková mapa byla průběžně rozvíjena a doplňována podle situace.

Kromě průběžné evaluace, která poskytovala okamžitou zpětnou vazbu, bylo provedeno hodnocení závěrečné.

Po dokončení projektu jsem vyhodnotila skutečný přínos pro děti, jak byly naplněny cíle apod. Všechny tyto poznatky (kladné i záporné) využíváme při další práci.

Během celého projektu jsme společně s dětmi průběžně hodnotili, co nového se dozvěděly. Děti projevovaly stálý zájem o nové činnosti. Velice hezky se (i díky exkurzi) rozvinula námětová hra. Silný citový prožitek z pohádky "O slepičce" se odrazil při pečení koláčů. Všechny děti se při pečení aktivně zapojily, nikdo nezůstal v roli pozorovatele. Rodiče byli po celou dobu informováni o průběhu realizace projektu a vřele s námi spolupracovali. Přínosem pro děti byla i návštěva na statku, kde si uvědomily potřebu šetrného zacházení s jídlem a jeho další možné využití.

Literatura a použité zdroje

[1] – DUFEK, A. Halí belí: říkadla pro děti. Ostrava : Librex, 1996. ISBN 80-85987-56-2.
[2] – DUFEK, A. Skákal pes přes oves, říkadla pro nejmenší děti. Ostrava : Librex, 1996. ISBN 80-85987-57-0.
[3] – Pohádky a povídky pro malé čtenáře. Praha : SPN, 1971.
[4] – KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-306-4.
[5] – ŠOTTNEROVÁ, D. Zima. Olomouc : Rubico, 2005. ISBN 80-7346-059-9.
[6] – TETOUROVÁ, M. Svět plný sluníček. Kladno : Delta, 2002. ISBN 80-86091-59-7.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
41.02 kB
PDF
Myšlenková mapa

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze