Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti
Odborný článek

Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti

Anotace

Ve spolupráci se školami a s odborníky bylo připraveno 13 konkrétních metodických doporučení pro výuku finanční gramotnosti. Metodická doporučení jsou členěna do tří oblastí: koncepce, spolupráce, metody a formy práce. Nejprve jsou vždy objasněna východiska, pak následují konkretizovaná doporučení, včetně tipů pro výuku. V závěru celého přiloženého materiálu lze nalézt odkazy na užitečné pomůcky a nástroje a na informační zdroje.

Úvod

Novou verzi tohoto článku najdete pod názvem Aktualizovaná Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti.

Finanční gramotnosti a finančnímu vzdělávání je věnována ve školách i mezi širší veřejností zvýšená pozornost, a to nejen v souvislosti se současnou finanční krizí, projektem EU peníze školám nebo s prvním testováním finanční gramotnosti v rámci programu PISA, ale především proto, že se jedná o nezbytný předpoklad pro ekonomické rozhodování v každodenním životě lidí. I proto se finanční vzdělávání oprávněně stává důležitou součástí přípravy žáků v počátečním vzdělávání. Málokterý učitel se totiž mohl s finančním vzděláváním setkat během své pregraduální přípravy. Proto může být výuka směřující ke zvyšování finanční gramotnosti u mnohých pedagogů spojována s obavami. Ve spolupráci se školami a odborníky bylo připraveno několik konkrétních metodických doporučení, která mohou učitelům při realizací finančního vzdělávání pomoci.

Metodická doporučení uvedená v příloze tohoto článku jsou určena učitelům základních a středních škol, ale také vedoucím pracovníkům těchto škol a koordinátorům školních vzdělávacích programů. Předkládaný materiál najde své uplatnění především mezi učiteli společenských věd, matematiky, ekonomie, informatiky (ICT). Blízko má také ke vzdělávacím oblastem Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce v základním a gymnaziálním vzdělávání a k průřezovému tématu Člověk a svět práce ve středním odborném vzdělávání.

Metodická doporučení jsou členěna do tří oblastí: koncepce, spolupráce, metody a formy práce. Prostor v příloze je věnován těmto 13 tématům, která se vzájemně prolínají a která nelze vnímat zcela izolovaně.

1. Porozumění podstatě finanční gramotnosti

2. Používání a vysvětlování odborných pojmů

3. Integrace vzdělávacího obsahu

4. Rozvíjení kritického myšlení

5. Prezentace finančního světa v širších souvislostech

6. Nepropagovat konkrétní produkty, služby a instituce

7. Spolupráce s kolegy

8. Spolupráce s rodiči

9. Řešení úloh z běžného života

10. Využívání informačních a komunikačních technologií

11. Podněcování kooperace žáků

12. Uplatňovaní inscenačních metod

13. Zařazování didaktických her

Všechna doporučení jsou zpracována shodným způsobem: nejprve jsou objasněna východiska, pak následují konkretizovaná doporučení, včetně tipů pro výuku (vyznačeno kurzivou), odkazů na další materiály a příkladů z výuky. Na závěr celého textu jsou pak zařazeny odkazy na užitečné pomůcky a nástroje a také na informační zdroje.

Metodická doporučení uvedená v příloze tohoto textu jsou shrnutím postupů a zásad směřujících ke zvyšování finanční gramotnosti v základním a středním vzdělávání. Povaha přiloženého materiálu je především doporučující. Záměrem není předepisovat, co všechno by se mělo ve finančním vzdělávání realizovat. Cílem je na konkrétních příkladech ukázat, jakými způsoby lze u žáků finanční gramotnost budovat a rozvíjet. Inspiraci pak mohou čtenářům přinést četné odkazy na pomůcky, nástroje, aplikace, literaturu i další informační zdroje, které jsou uvedeny v závěru přílohy.

Metodická doporučení jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia a Rámcovými vzdělávacími programy pro střední odborné vzdělávání. Vycházejí také z Národní strategie finančního vzdělávání a Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách (včetně Standardů finanční gramotnosti).

Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti naleznete v PŘÍLOZE tohoto článku.

Literatura a použité zdroje

[1] – BUCHTOVÁ, M. et al. Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ. 2011. [cit. 2012-6-28]. Dostupný z WWW: [http://www.generationeurope.cz/images/pdf/internetove_aplikace_ve_vyuce.pdf].
[2] – DVOŘÁKOVÁ, Z.; SMRČKA, L. Finanční vzdělávání pro střední školy. Se sbírkou řešených příkladů na CD. Praha : C.H.Beck, 2011.
[3] – Finanční gramotnost. Digifolio. [cit. 2012-6-28]. Dostupný z WWW: [http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2939].
[4] – Finanční gramotnost ve výuce. Metodická příručka. 2011. [cit. 2012-6-28]. Dostupný z WWW: [http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/11/Financni_gramotnost_ve_vyuce_definitivni.pdf].
[5] – Gramotnosti ve vzdělávání. Příručka pro učitele. 2010. [cit. 2012-6-28]. Dostupný z WWW: [http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2010/02/Gramotnosti-ve-vzdělávání1.pdf].
[6] – Gramotnosti ve vzdělávání. Soubor studií . 2011. [cit. 2012-6-28]. Dostupný z WWW: [http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/06/Gramotnosti_ve_vzdelavani_soubor_studii1.pdf].
[7] – KALHOUS, Z.; OBST, O. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002.
[8] – KAŠOVÁ, J. et al. Rozumíme penězům. Kladno : AISIS, 2009.
[9] – KLÍNSKÝ, P. et al. Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. 2008. [cit. 2012-6-28]. Dostupný z WWW: [http://www.nuov.cz/uploads/Financni_gramotnost_obsah_a_priklady_z_praxe_skol.pdf].
[10] – KLÍNSKÝ, P.; CHROMÁ, D. et al. Finanční gramotnost - úlohy a metodika. 2009. [cit. 2012-6-28]. Dostupný z WWW: [http://www.nuov.cz/uploads/FG/Fingramotnost.pdf].
[11] – MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno : Paido, 2003.
[12] – Národní strategie finančního vzdělávání. 2010. [cit. 2012-6-28]. Dostupný z WWW: [http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Narodni_strategie_Financniho_vzdelavani_MF2010.pdf].
[13] – ODVÁRKO, O. Úlohy z finannční matematiky pros třední školy. Praha : Prometheus, 2005.
[14] – PASCH, M.; GARDNER, T.g. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, 1998.
[15] – PISA 2012. Finanční gramotnost. Příklady úloh. 2012. [cit. 2012-6-28]. Dostupný z WWW: [http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/PISA/Priklady-uloh-z-financni-gramotnosti/FL_uvolnene_ulohy.pdf].
[16] – RADOVÁ, Jarmila; DVOŘÁK, Petr; MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. Praha : GRADA, 2009.
[17] – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2007. [cit. 2011-9-29]. Dostupný z WWW: [http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf].
[18] – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. 2007. [cit. 2012-6-28]. Dostupný z WWW: [http://www.vuppraha.cz/soubory/RVPG-2007-07_final.pdf].
[19] – RATHOUSKÁ GRMELOVÁ, E. et al. Finannčí gramotnost - Analýza zapracování finanční gramotnosti do ŠVP středních odborných škol. 2010. [cit. 2012-6-28]. Dostupný z WWW: [http://www.nuov.cz/uploads/FG/FG_web.pdf].
[20] – Sdělení ředitelům škol v základním vzdělávání o zařazení finanční gramotnosti do PISA 2012 a další doporučení. 2011. [cit. 2012-6-28]. Dostupný z WWW: [http://www.msmt.cz/vzdelavani/sdeleni-k-financni-gramotnosti].
[21] – SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 2. vydání. Praha : Grada, 2007.
[22] – SKOŘEPA , M.; SKOŘEPOVÁ, E. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha : Scientia, 2008.
[23] – SKOŘEPOVÁ, E. O penězích a hospodaření: s Kačkou a Filipem. Praha : Fragment, 2010.
[24] – Slabikář finanční gramotnosti.. Praha : COFET, 2009.
[25] – Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Společný dokument MF, MŠMT a MPO. Praha, 2007. [online]. [cit. 2010-09-17]. . 2007. [cit. 2012-6-28]. Dostupný z WWW: [http://www.msmt.cz/vzdelavani/system-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich-a-strednich-skolach].
[26] – TICHÁ, M. Etické aspekty finančního vzdělávání. 2010. [cit. 2012-6-28]. Dostupný z WWW: [http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/8167/ETICKE-ASPEKTY-FINANCNIHO-VZDELAVANI.html].
[27] – TICHÁ, M. Zisk - symbol úspěchu a výchova k ekonomickému myšlení. 2010. [cit. 2012-6-28]. Dostupný z WWW: [http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/8799/ZISK---SYMBOL-USPECHU-A-VYCHOVA-K-EKONOMICKEMU-MYSLENI.html].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
188.48 kB
PDF
Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Alena Hesová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Finanční gramotnost