Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Tematické bloky k rozvíjejícím (oborovým) činnostem
Odborný článek

Tematické bloky k rozvíjejícím (oborovým) činnostem

10. 12. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
Martina Kupcová

Anotace

Tento příspěvek vysvětluje způsob, jak lze vhodně spojit formu integrovaných tematických bloků s požadavky oborových metodik.

Tento příspěvek vysvětluje způsob, jak lze vhodně spojit formu integrovaných tematických bloků s požadavky oborových metodik, a to ve všech fázích vzdělávacího procesu.

Východiska

V nabídce činností tematického bloku by učitelka měla:

 • respektovat metodické řady, jejichž uplatňování zaručuje metodicky správný postup
 • postupovat od jednoduchých činností k náročnějším
 • mít na paměti širší rámec vzdělávání

Práce v rámci integrovaných bloků by tomu neměla být překážkou. Ba naopak! Znamená to, že v nabídce jakýchkoli konkrétních činností by učitelka měla posloupnosti a systematičnost jednotlivých metodik zachovávat. Integrovaný blok jako tematický rámec má tu výhodu, že nabízí přirozenou motivaci dítěte k určitým činnostem, přičemž tyto činnosti samy nejsou cílem, ale prostředkem vzdělávání, resp. prostředkem k nabývání a rozvíjení kompetencí.

Hlavním cílem není, aby všechny děti dokonale zvládly určitou techniku a aby výsledkem byly totožné a stejně dokonalé výtvory. Jde o to, aby děti tvorbu prožily a činnosti tak ovlivnily i jejich postoje, popř. hodnoty. Mimo rozvoje jemné motoriky, pracovních dovedností či zacházení s různými pomůckami, materiály a nástroji, pohybovými dovednostmi, hudebními schopnosti aj. se mají rozvíjet smysly a intelekt, estetické vnímání a vyjadřování, citové prožívání, fantazie, vyjadřování vlastních představ a přání, má docházet k vytváření estetických vztahů a tvůrčích postojů ke skutečnosti.

Výběr tématu

Zvolená témata by měla být dítěti nejen velmi blízká, tedy měla by vycházet z jeho přirozeného prostředí, ale také by měla být součástí určitého rámce či většího celku.

Plánování

Při plánování tematického bloku nebo projektu jde především o rozvoj určitých dovedností.

Učitelka, která si plán tvoří (rozmýšlí), vychází:

 • z předem daných témat v ŠVP a dlouhodobého plánu,
 • ze svého záměru věnovat se konkrétněji určitým dovednostem,
 • z evaluačního a hodnotícího procesu, kdy zjistí nedostatek v určitých dovednostech.

Učitelka využívá:

 • znalostí jednotlivých oborových metodik a praktických dovedností
 • znalostí věkových zvláštností
 • pedagogické diagnostiky (co děti zvládnou, co již umí)
 • vhodných podmínek (prostředí, pomůcek apod. - připravuje si je předem)
 • vhodné organizace dle charakteru činností
Realizace

V samotné realizaci učitelka těží z dobře předem připraveného prostředí, využívá přirozené motivace vyplývající z tématu a přistupuje k dětem laskavým a povzbudivým způsobem, respektuje jejich možnosti, využívá metod práce založené na názornosti, smyslovém poznání, vlastní činnosti a prožitku, využívá hrových prvků a způsobů a vytváří příznivé klima plné pohody a jistoty.

Evaluace a hodnocení

V rámci integrovaného bloku - projektu, tématického celku se sleduje:

 • posun v osvojování dovednosti (její získání a prohloubení)
 • praktické využívání osvojených dovednosti (nejen jejich získávání)
 • uplatňování dovedností v dalších situacích (např. využití pohybové dovednosti v dramatických činnostech, využití správné výtvarné techniky při vyjádření vlastních pocitů, využití dovednosti správného dýchání, získané v pohybových aktivitách v hudebních činnostech)
 • posílení sebevědomí (Zvládnu to sám, umím něco nového...)
 • prožitek dítěte a uspokojení
 • možnost ovlivnit své okolí (např. vylepšit prostředí vzniklým obrázkem, darovat jej jinému dítěti, kterému se třeba nepovedl, výstava pro rodiče, dárky k vánocům)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída