Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Občan v ekonomických a sociálních vztazích
Odborný článek

Občan v ekonomických a sociálních vztazích

Anotace

Patříte k těm, kteří neradi učí celý rok stereotypní formou výkladu? Chcete vidět zájem většiny žáků nejen v hodinách, ale i mimo ně? Připadá vám, že máte ve třídě šikovné žáky, jen se prostě neradi učí něco nazpaměť? Chtěli byste tedy najít něco, čím byste zaujali, nemuseli se vzdát mnoha hodin jen "pro hraní" a zároveň byste mohli učit v rámci osnov, s pomocí své oblíbené učebnice a internetu? Nebojíte se práce ve skupinách? Zkuste veletrh fiktivních firem (VFF).

Patříte k těm, kteří neradi učí celý rok stereotypní formou výkladu? Chcete vidět zájem většiny žáků nejen v hodinách, ale i mimo ně? Připadá vám, že máte ve třídě šikovné žáky, jen se prostě neradi učí něco nazpaměť? Přesto byste je chtěli ocenit a ještě jste nepřišli na způsob, jak je vtáhnout do výuky? Nikdy za vámi nechodili kolegové, aby zjistili, co se to vlastně děje, protože i méně snaživí žáci po nich požadují informace přímo nesouvisející s výukou jejich předmětu? Jste na jednu stranu odvážný "dobrodruh", ale na druhou odpovědný učitel, který nechce nic zanedbat a ví, že pro výuku občanské výchovy máme málo hodin? Chtěli byste tedy najít něco, čím byste zaujali, nemuseli se vzdát mnoha hodin jen "pro hraní" a zároveň byste mohli učit v rámci osnov a s pomocí své oblíbené učebnice a internetu? Nebojíte se práce ve skupinách? Zkuste veletrh fiktivních firem (VFF).

Máte-li čas na přípravy, které vám v prvním roce zaberou více času než obvykle, a nepospícháte-li každý den hned po vyučování domů, zkuste tento projekt. Z vlastní zkušenosti ho mohu doporučit. Mám pocit, že je každým rokem lepší. Nejdříve mě překvapilo, že i velmi tiší, nenápadní a někdy i značně laxní žáci mají své záliby, jimž se velmi intenzivně věnují. Oklikou se dozvíte, čemu zajímavému se věnují rodiče (porodnice, plastická chirurgie, truhláři, módní návrháři, vitráže...). Snad poprvé jsem viděla některé žáky oblečené jinak než v sepraných džínách, zjistila jsem, kolik z nich je výtvarně nadaných, kolik mě předčí při práci s počítačem, jak snadno se dokáží domluvit se zahraničními lektory, když jim chtějí představit svou firmu nebo nabídnout své zboží či služby. Jediné, co opravdu potřebujete, je elán a několik paralelních tříd v jednom ročníku. Některé ročníky veletrhů vede jeden vyučující, jindy jsme spolupracovali ve třech. Jsou možné obě varianty, jen se při té druhé musíte pečlivě dohodnout na pravidlech a pak je již neupravovat.

Tento projekt je určen pro žáky 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Splňuje podmínky dané osnovami pro základní školu a požadavky stanovené RVP. Projekt byl poprvé realizován na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze ve školním roce 1998/99. Od té doby tuto myšlenku každoročně využívá řada učitelů.

Původní nápad jsem převzala z Veletrhů fiktivních firem, které pravidelně pořádají obchodní akademie. Na nich žáci zakládají různé fiktivní firmy, v jejichž rámci podnikají a prověřují si své teoretické znalosti z účetnictví, marketingu a jiných odborných předmětů. To pro nás, učitele OV nebo ZSV, není přijatelné. Při tvorbě tohoto projektu jsem si tedy vzala k ruce osnovy a stavěla na dvou tematických celcích - Občan v ekonomických a sociálních vztazích.

Velkou výhodou pro práci na VFF je fungující mezioborová spolupráce - např. při vytváření plakátu a jiných propagačních materiálů (VV), prezentace firmy a pozvánky (český jazyk, v případě možnosti i cizí jazyky), sestavování tabulek a prezentací na webových stránkách (informatika), konzultace s učiteli matematiky. Není-li tomu tak, nebojte se, mohli byste prolomit ledy (a jednou to musí být poprvé).

Poprvé jsme projekt vyzkoušeli ve školním roce 1998/99, čtyři roky jsem jej vedla já. Někdy jsem učila všechny třídy (3 - 4 po třiceti žácích), jindy jsem spolupracovala s kolegyněmi, které učily v paralelních třídách. Po dobu mé mateřské dovolené jsem sledovala vše jen z povzdálí, hlavně přes internet - fotografie z veletrhu jsou na domovských stránkách našeho gymnázia (www.gjn.cz). Postupně se přidávali i kolegové, kteří VFF využili pro svůj obor (hlavně při vyučování cizích jazyků a informatiky).

Výchovně vzdělávací cíle projektu
 • upevnění kooperace a podpora skupinové práce ve třídě
 • rozvíjení komunikačních dovedností, především schopnost přesného a srozumitelného formulování myšlenky i věcné argumentace
 • pochopení a aplikace základních znalostí o fungování tržního hospodářství
 • získání základního přehledu o dávkách státní sociální podpory, informací o úřadu práce
 • smysluplné využití různých písemných forem vyjadřování (popis, oznámení, anketa) jak v českém, tak i cizím jazyce
 • rozvíjení komunikačních dovedností v cizím jazyce, zejména schopnost jasné a přesné prezentace i věcné argumentace při diskusi
 • aplikace získaných matematických vědomostí a dovedností při propočtech týkajících se firmy
 • pochopení a dodržení obecných zákonitostí srozumitelného, estetického a etického zpracování reklamy
 • získání potřebné sebedůvěry a odpovědnosti při práci ve skupině
 • získání zkušeností z veřejné prezentace
Klíčové kompetence

Projekt VFF je plně v souladu s RVP ZV. Jeho úkolem je tedy mj. i utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. V tomto ohledu je daný projekt ideálním nástrojem, jak se lze zaměřit na většinu klíčových kompetencí tak, jak je uvádí dokument RVP ZV. Projekt se zejména věnuje občanské, sociální a personální kompetenci - žák:

 • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni;
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce;
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá;
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, >chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska;
 • čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají;
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj.

Do tohoto výčtu patří i kompetence pracovní - žák:

 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření;
 • orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení.

K dalším klíčovým tématům, kterým je v rámci projektu věnována pozornost, patří kompetence k učení a k řešení problémů - žák:

 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě;
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti;
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému;
 • samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.

Dále sem patří kompetence komunikativní - žák:

 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu;
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje;
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění;
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem;
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.
VFF a průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova klade důraz na získávání praktických dovedností spjatých s tématem Občan v hospodářských a sociálních vztazích. U žáků je v rámci tohoto průřezového tématu rozvíjena schopnost poznávání a sebepoznání, dále pak kreativita, komunikace, kooperace a soutěživost, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje.

Do projektu se výrazným způsobem promítá i průřezové téma Výchova demokratického občana. Toto téma má vazbu na různé vzdělávací oblasti, zejména pak na ty, v nichž se tematizuje vztah k sobě samému i ostatním lidem, k okolnímu prostředí, k normám i hodnotám. Ve spojitosti s projektem je třeba zmínit tematické celky tohoto průřezového tématu, jako např. Občan, občanská společnost a stát či Občanská společnost a škola.

Důležitou složkou projektu je Mediální výchova. Při tvorbě reklamy se žáci učí sestavit mediální sdělení, pochopit fungování a vliv hromadných sdělovacích prostředků ve společnosti.

Časová náročnost

Z vlastní zkušenosti vím, že musím napsat nejméně 12 - 13 hodin. Tím jsem začínala. Nyní (dovolí-li čas a kolegové) přidávám jednu hodinu před samotným veletrhem, tomu věnuji jedno dopoledne (1 vyučovací hodina - příprava místnosti a stánků, 2 hodiny - obchodování, 1 hodina - "papírování", úklid...). Jedna hodina patří dojmům, hodnocení, fotografiím, videu. Nakonec se tedy vše vyšplhá až na 15 hodin.

Pokud jste stále ještě přesvědčení, že to chcete zkusit, přeji vám hodně štěstí při realizaci veletrhu fiktivních firem a hodně radosti po jeho dokončení. Snad se vám podaří (stejně jako mně) založit ve vaší škole novou tradici.

Návod - teorie a realizace - viz přílohy
Závěr

Prošli jste s úspěchem celým projektem? Pak vám gratuluji! Napadá vás nyní mnoho inovací? Napište si je hned! Třeba jen v bodech, protože příští rok se vám budou hodit. Každý rok mě napadne něco nového, co potom v přípravném období znovu promyslím. Stejně musím zjišťovat aktuální informace, týkající se právních norem, sociálního zabezpečení, podnikání. Jsem pak velmi ráda, když najdu své poznámky, kam si po skončení projektu přidám pár možných inovací. S odstupem jednoho roku se na některé z nich dívám velmi shovívavě, ale jiné mi ušetří spoustu času a práce.

Jste unavení? Připadáte si jako "vymačkaný citron"? Všechno chce čas! První ročník byl zkušební, druhým rokem už budete jen vychytávat drobné nedostatky a třetím rokem už budete ostříleným borcem! A to stojí zato.

Literatura a informační zdroje:

Bílý, J.: Výchova k občanství. 1. vydání. Praha: Fortuna, 1995.
Jirásková, V.: Občan v demokratické společnosti. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1999.
Kol. autorů: Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000.
Nagel, K.: Úspěch! strategie a metody. Praha: Grada, 1992.
Práce a sociální politika - měsíčník MPSV ČR. 7-8, 2006.
Schwalbe, H.: Praktická reklama. Praha: Grada, 1994.
Učební osnovy pro 6. - 9. ročník OV.
Valenta, M.: Občanská výchova pro 9. ročník. 1. vydání. Praha: Práce, 1998.
Vančurová, A. - Láchová, L.: Daňový rozhled. Praha, Vox consult 1995 (a aktualizace).
www.jobs.cz
www.jobdnes.cz
www.portal.mpsv.cz/eures
www.ajob.cz
www.prace.cz
www.portal.mpsv.cz (i právní předpisy, jako Zákoník práce)
www.uradprace.cz
www.business.center.cz (Živnostenský zákon)
www.mfcr.cz (veřejné finance)

Poznámky k přílohám:

 • zákaznický list mají ti, kteří reprezentují firmu ve výstavním stánku
 • ke každému průkazu pro fyzickou osobu potřebujeme také hodnocení tří nejlepších firem (někdy je také zajímavé nechat si připsat, proč je hodnotili jako nejlepší)
 • přehled o uzavřených obchodech má ten, který obchází firmy na veletrhu a uzavírá smlouvy
 • překrývání zákaznického listu a přehledu o uzavřených obchodech slouží:
  • k ověřování uzavřených obchodů
  • k rychlému přehledu o tom, kolik která firma utratila

Literatura a použité zdroje

[1] – Inspirace podle Veletrhů fiktivních firem pravidelně organizovaných ekonomickými školami.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
210.94 kB
PDF
Příloha 1 - teorie a realizace učebních hodin
pdf
20.51 kB
PDF
Příloha 2 - registrace firmy na VFF
pdf
24.41 kB
PDF
Příloha 3 - pozvánka na VFF
pdf
27.34 kB
PDF
Příloha 4 - pracovní plán pro VFF
pdf
33.2 kB
PDF
Příloha 5 - zákaznický list
pdf
39.06 kB
PDF
Příloha 6 - průkaz pro fyzickou osobu
pdf
21.48 kB
PDF
Příloha 7 - hodnocení firem
pdf
32.23 kB
PDF
Příloha 8 - přehled o uzavřených obchodech
pdf
35.16 kB
PDF
Příloha 9 - hodnotící tabulka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Šárka Coufalíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna