Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Aktuální politické téma a jeho prezentace politiky a dalšími osobnostmi v médiích – polemika jako téma hodiny slohu
Odborný článek

Aktuální politické téma a jeho prezentace politiky a dalšími osobnostmi v médiích – polemika jako téma hodiny slohu

14. 12. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Miloš Mlčoch Ph.D.

Anotace

Tato vyučovací hodina je zaměřena na percepci konkrétního mediálního sdělení a na jeho další využití našimi politiky a umělci v médiích. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích a ve skupinách. V rámci přípravy polemiky, její realizace a jejího hodnocení se žáci učí argumenty připravovat, formulovat, obhajovat a také posuzovat.

Tato vyučovací hodina navazuje na téma Radar na území České republiky. 

Úvod: cca 5 minut

Učitel nejprve pustí žákům bez zvuku krátkou videoukázku ze serveru http://www.youtube.com/, kde se v pořadu 168 hodin k umístění radaru na našem území vyslovují známé osobnosti. 

Poznámka pro učitele:

Aby žáci neviděli název videoukázky Radar – hádka, je třeba po otevření odkazu dvakrát kliknout na video, aby bylo přes celou obrazovku. 

Samostatná práce: 5 minut

1. Pozorujte účastníky diskuse, zaznamenávejte si na papír prostředky nonverbální komunikace a následně zhodnoťte osobnosti diskutujících i to, jak svou roli zvládl moderátor pořadu. Jedná se o poklidnou diskusi, nebo je debata mezi paní Věrou Chytilovou (známá a úspěšná česká režisérka) a panem Tomášem Töpferem (herec, ředitel divadla, senátor) vedena v agresivním duchu? Argumentujte ve prospěch svého názoru zaznamenanými nonverbálními projevy účastníků pořadu. 

2. Dokážete jen na základě obrazu beze zvuku určit, kdo je zastáncem radaru na území ČR a kdo nikoli? Svůj názor opět zdůvodněte. 

Učitel pustí žákům videoukázku i se zvukem (5 minut).

Práce ve dvojicích: 5 minut

3. Porovnejte své pozorování a postřehy se skutečností. Napište, co o nás vypovídají naše gesta, mimika apod. 

4. Uvedený sestřih diskuse o radaru mezi p. Chytilovou a p. Töpferem byl díky velkému ohlasu diváků i způsobu vedení diskuse zařazen do silvestrovského programu. Najdete  argumenty pro zařazení této debaty do zábavného pořadu? 

Polemika: 20 minut

5. Učitel rozdělí žáky do 4 skupin. Každá ze skupin si určí svého mluvčího. Učitel rozdělí skupinám dvě témata. Prvním tématem může být  stavba radaru proti raketám potenciálně ohrožujícím naše území. Jedna skupina si připravuje argumenty pro, druhá proti. 

Druhým tématem polemiky je, zda je správné, že politik vezme mikrofon a nazpívá veřejně píseň, aby podpořil svůj názor a pokusil se zvýšit svou popularitu. Jedna skupina si připravuje argumenty pro, druhá proti. 

Učitel vyzve první dvě skupiny, aby jejich mluvčí polemizovali. Žáci třetí a čtvrté skupiny na závěr hlasují, kdo lépe argumentoval. 

Na řadu se pak dostane druhé téma, jejich zástupci argumentují a žáci první  a druhé skupiny potom hlasují. 

MÁME, ČI NEMÁME RADAR NA NAŠEM ÚZEMÍ ANEB JAK TO VŠECHNO DOPADLO?

Aktivita pro domácí úkol: zadání – 3 minuty

Vyhledejte na internetu informaci, zda je či není na našem území umístěn plánovaný radar. Zde napište klíčová slova, která zadáte do vyhledávače:............................................

 Za jak dlouho jste získali potřebnou informaci? Čas:............................... 

Porovnejte svůj dosažený čas se spolužáky a ověřte si, která klíčová slova vedla nejrychleji k cíli, tj. k získání požadované informace. 

Závěr: 2 minuty

Zhodnocení vyučovací hodiny. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miloš Mlčoch Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Dataprojektor, PC, papíry, psací potřeby