Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čeština pro žáky-cizince: 15 ‒ Nakupování
Odborný článek

Čeština pro žáky-cizince: 15 ‒ Nakupování

23. 3. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Mgr Jitřenka Malíková

Anotace

Téma nakupování nebo v obchodě patří mezi nejdůležitější a zároveň nejzábavnější téma ve výuce jazyka. Příspěvek ukazuje různé aktivity a činností dětí a také navrhuje metodické postupy pro práci učitele. Procvičují se základní slovesa tématu, číslovky a podstatná jména, která žáci uplatní v praktickém životě.

Cíl

Tento příspěvek pomáhá žákům-cizincům zapojit se do praktického života, naučí se novou slovní zásobu, kterou mohou denně používat při nakupování, pomůže jim reagovat na situace v obchodě, rozeznávat peněžní hodnoty různých bankovek a mincí, používat základní slovesa tohoto tématu. Zároveň si zopakují základní číslovky a slovní zásobu témat jídlo a pití. Do tématu je nenásilně začleněna také gramatická část, a to používání sloves koupit, platit, podstatné jméno po číslovce. Veškerá gramatika není brána samostatně, ale začleněna do komunikace bez jakýchkoliv gramatických pravidel. Gramatická pravidla jsou v této fázi a pro tuto skupinu začátečníků naprosto nepotřebná.

Do pracovních karet jsem zařadila nová slova na téma jídlo, která nejsou součástí jiných pracovních karet a jsou pro běžné nakupování důležitá. Součástí pracovních karet jsou často motivační říkadla, která pomáhají zpestřit a odlehčit vyučování, procvičit zvukovou podobu slov a v neposlední řadě nabízí následné aktivity. Říkanky nám pomohou při vyvozování hlásek a písmen. Pomocí říkanek procvičujeme nejen čtení, ale také čtení s porozuměním nebo procvičování paměti.

Nejdůležitějším hlediskem je procvičování a opakování jednotlivých slov a slovních spojení. Zvukovou stránku nového slova učíme třikrát – nejdříve věc ukážeme (na obrázku nebo v reálu) a pojmenujeme ji. Pak otázkou a pokyny zjišťujeme, zda si žák slovo pamatuje a následně se ptáme: Co je to? A následují další aktivity na procvičení zvukové stránky a používání slova. Teprve až po osvojení zvukové stránky slova přejdeme k vyplňování pracovních karet.

Návaznost příspěvku na téma: Čísla (6), Jídlo a pití (7), Setkání (1), Komunikace (13)

Cílová skupina: žáci-cizinci, začátečníci

Časový nárok: 180 minut = 4 vyučovací hodiny

Příprava: karty s obrázky, které pro jednotlivé žáky nakopírujeme, velká tiskací písmena abecedy, jednotlivé reálné předměty, které budeme s žáky nakupovat, připravíme si obchod s názvy – Pekařství, Mlékárna, Potraviny, Supermarket

Metodika

V příloze tohoto příspěvku máme 10 pracovních karet, pomocí kterých žáky seznámíme se slovní zásobou na téma nakupování. V prvním poli každé karty je motivační obrázek a v posledním poli druhé strany je básnička, říkanka nebo jiná aktivita na prohloubení učiva. Jednotlivá podstatná jména jsou rozdělena do podtémat – chléb a pečivo, mléčné výrobky a maso + uzeniny. Dále budeme pracovat s penězi a slovesem koupit. Doporučuji na jedné vyučovací hodině probrat maximálně 3–5 nových slov. Záleží zde na národnosti (Slované, Neslované) a na pokročilosti skupiny. Žák se nejdříve seznámí se zvukovou formou slova, slovním spojením slova, popřípadě jednoduchou větou. Zpočátku se vždy zaměříme na pasivní znalost slova, to znamená na schopnost žáků porozumět pokynům a otázkám a umět na ně reagovat.                                                                  

Následně po zvládnutí výslovnosti se snaží slovo napsat. Nejdříve slovo obkreslí, píše po jednotlivých písmenkách a napíše slovo celé. Je důležité jednotlivá slova v pracovních kartách učit tak, aby žáci uměli slovo používat v reálném životě. Všechny karty jsou černobílé a mohou sloužit k vybarvování jako omalovánky. Tato aktivita žáky velice baví. Děti si mohou při malování aktivně odpočinout od psychického zatížení během výuky a učitel tím odlehčí hodinu. Zároveň tyto karty slouží jako slovník, který si jednotliví žáci sami zakládají do svého portfolia. Tento slovník používáme k neustálému opakování, procvičování a žáci si pomocí něho zpracovávají své sebehodnocení.

Všechny metody a postupy při práci s cizinci-začátečníky je třeba volit podle jejich možností a úrovně. Žák by měl zažít na hodinách pocit úspěchu.

Pro téma jsem vybrala tato hesla karet:

Koupit – Chleba – Rohlík – Koláč – Máslo – Mléko – Sýr – Maso – Párek – Peníze

Na každé hodině žáci pracují s kartami. Nejdříve bude poslech, porozumění a mluvení a pak teprve následuje čtení a psaní. Na každé hodině pro nácvik nové slovní zásoby a pro procvičování už probraných slov pracujeme s 1. a 2. stranou – 1. a 2. políčko několikrát během hodiny při různých aktivitách. Některé aktivity s kartami uvádím u jednotlivých hodin.

Na začátku každé hodiny se snažíme žáky motivovat – učitel přečte říkanku, ukáže velký obrázek obchodu s regály, přijde s nákupním košíkem s potravinami.

1. hodina – V pekárně + koupit

Cíl: žáci se seznámí s názvy potravin, které si mohou koupit v pekárně, poslechem se seznamují se slovesem koupit v 1. a 2. osobě jednotného čísla + rozkazovací způsob, odpovídají na otázku: Co koupíš v pekárně?

Pomůcky: karty, obrázky, obaly potravin nebo reálné předměty, magnetická tabule

Základní seznámení s tématem

Ve třídě je vytvořen obchod – pekárna – v pekárně na stěně nebo na lavici jsou obrázky, obaly a konkrétní věci, které se dají v pekárně koupit. Nejdříve se zeptáme žáků, jestli už umí něco pojmenovat.

Pracujeme s kartou chleba, rohlík, koláč, koupit – žáci slovo opakují, ukazují

Co koupíš v pekárně?

Nejdříve se učitel ptá a žák odpovídá: V pekárně koupím..., vysloví a ukáže obrázek, obal nebo konkrétní věc. Změníme – obě role žáci.    

Hra ano x ne

Učitel se táže: Koupíš v pekárně rohlík, knihu atd.? Žák slovo ukáže a odpoví: Ano, rohlík koupím v pekárně. Ne, knihu nekoupím v pekárně.

Tady se dají procvičovat různá slova už probraných témat a je důležité, aby žáci to slovo ukázali. Tím si slovo připomenou i žáci, kteří ho zapomněli. Učitel má připravené na stole obrázky nebo konkrétní věcí a odpovídající si vybere a ukáže.

Karta

1. strana 3. pole – nácvik grafické podoby, nejdříve si žáci obkreslí slovo a pak doplňuje jednotlivá písmena

Říkanky – porozumění

Učitel přečte žákům říkanky z karet (2. strana – 4. pole) a žáci zvednou obrázek, o kterém se v říkance hovoří a řeknou: Slyšel/a jsem slovo – chleba, koláče, ...

Karta

Karta koupit 2. strana 4. pole – při nedostatku času to může být domácí úkol. Žáci barevně spojí obchod s potravinou. Při aktivní skupině mohou žáci doplnit svá vlastní slova.

2. hodina – V mlékárně + Maso a uzeniny

Cíl: žáci se naučí mluvenou i písemnou formu nových slov na téma mléčné výrobky a maso, uzeniny

Pomůcky: karty, letáky obchodů, obaly, nůžky, pastelky, obrázky, skutečné předměty, nůžky

Opakování

 • Učitel – obrázek + otázka Co je to?, žáci odpovídají
 • Učitel – Přines mi..., prosím.

Základní seznámení s tématem

Ve třídě je vytvořen obchod – nalevo regál mléčné výrobky, napravo maso a uzeniny, na stěně nebo na lavici jsou obrázky, obaly a konkrétní předměty, které se dají v obchodě koupit. Nejdříve se zeptáme žáků, jestli už umí něco pojmenovat.

Pracujeme s kartou mléko, máslo, sýr, maso, párek – žáci opakují slovo, vyslovují sami a ukazují jednotlivé věci.

Hra koupím – nekoupím

Žáci sedí v kruhu, učitel začne hru slovy: Koupím chleba, ale nekoupím mléko. Žák vedle pokračuje: Koupím mléko, ale nekoupím máslo ... Koupím máslo, ale... Dá se zaměnit osoba – koupíš, koupí, ...

Jestliže je žáků více, můžeme udělat dva menší kroužky.

Karta

1. strana 3. pole – nácvik grafické podoby, nejdříve si žáci obkreslí slovo a pak doplňují jednotlivá písmena

Říkanky – karty

Karty mléko, máslo sýr – 2. strana 4. pole – vysvětlíme žákům, že budou poslouchat říkanky, jejich úkolem bude zvednout obrázek, když uslyší slovíčko. Pak pořadí říkanek přehodíme, přidáme i z minulé hodiny a žáci budou obrázky odkládat v pořadí, v jakém je slyšeli.

Rozděl do oddělení

Rozdělíme žáky na 3 skupiny a předpřipravíme jim velký formát – chléb – pečivo, mléčné výrobky, maso a uzeniny. Žáci si z letáků vystřihnou různé potraviny a na velký formát lepí podle oddělení v obchodě. Vyvěsíme ve třídě a průběžně doplňujeme další a další potraviny.

Rozhovory

1. žák: Ahoj, kde jsi byl?
2. žák – V pekárně, v obchodě, ...
1. žák: A co jsi koupil?
2. žák: Koupil jsem...
1. žák: Koupil si také...?
2. žák: Ne, nekoupil.

Karta

Karta párek 2. strana 4. pole – žáci rozdělí hada podle barev do mléčné výrobky, pečivo, maso a uzeniny

Co snídám

Učitel ukáže obrázek prostřeného stolu k snídani a žák odpoví, co vidí na obrázku. Tuto aktivitu si žáci mohou připravit doma a na hodině pracovat ve dvojicích nebo skupinově.

3. hodina – Peníze

Cíl:žáci poznají hodnotu jednotlivých bankovek a mincí, používají otázku: Kolik stojí...?, používají slovo koruna s číslovkou, dovedou si spočítat vrácené peníze

Pomůcky: karty, mince a bankovky (koruny, eura + peníze zemí, odkud pocházejí žáci), letáky obchodů, peněženka, nákupní košík, taška, dětská pokladna, dětské peníze

Opakování

Učitel čte nákupní seznam a žáci dávají do košíku konkrétní věci, které slyší. Nejdříve pracujeme ve dvojicích a měníme nákup. Zde je nutné, aby žáci měli na lavici všechny věci, na které se bude učitel ptát – konkrétní věc, obrázek, obal. Před hraním jim necháme čas, aby se mohli podívat, co všechno je na lavici, a připomenout si slova. Dáme tam i věci, které nebudou potřebovat. Za domácí úkol si mohou připravit svůj nákupní seznam a příští hodinu si můžeme zahrát hru při opakování.

Opakování

Učitel rozdá obálky s rozstříhanými slovy na předcházející témata a žáci je skládají. Je možné hrát jednotlivě, ve dvojici nebo soutěžit v menších skupinkách.

Základní seznámení s tématem

Na stole různé bankovky a mince, dále potraviny s cenovkou

Pracujeme s kartou peníze – žáci opakují slovo, procvičují výslovnost

Karta

1. strana 3. pole – nácvik grafické podoby, nejdříve si žáci obkreslí slovo a pak doplňují jednotlivá písmena

Koruna + symbol

Učitel ukazuje žákům různé měny (nejdříve jejich zemí) + symbol. Na tabuli napíšeme koruna – Kč

Poslech

Učitel žákům čte libovolný text (např. maminka koupila mléko, máslo a sýr, ... Mléko stálo 8 korun, rohlík 2 koruny, ...). Žáci tlesknou, když uslyší tvar slova koruna. Zopakujeme text, ale změníme úkol (např. prohrábnou se ve vlasech), aby byli nuceni se soustředit.

Karta

Práce s kartou 2. strana – 4. pole – žáci barevně spojí tvar slova koruna s číslovkou.

Při dostatku času může ještě následovat další aktivita:

Učitel se zeptá: Kolik stojí chleba? A ukáže číslici 20, 3, 12, ...
Žák odpoví: Chleba stojí 20 korun...

párová práce

Kolik stojí...?
... stojí ... korun/koruny/korunu

Vystřídají se několikrát všichni žáci. Procvičování slovní zásoby předcházejících lekcí a spojení číslovky + koruny.

4. hodina – procvičování učiva, opakování

Cíl: žáci dovedou zařadit potraviny do různých oddělení v obchodě, vytvoří nákupní lístek k snídani, sehrají rozhovor v obchodě, žáci se naučí koupit si potřebné potraviny ve správném obchodě nebo oddělení, zaplatit a zkontrolovat si vrácené peníze

Pomůcky: pomůcky, které byly používány v minulých hodinách, prádelní šňůra a kolíčky

Poslouchej a reaguj

Učitel říká pomalu za sebou různá slovíčka. Pokud řekne slovo na předem určené téma, žáci tlesknou.

Kimova hra

Učitel rozloží na stůl předměty nebo obrázky učiva předcházejících hodin (počet podle úrovně skupiny), žáci se po určitou dobu dívají (asi 40 sekund), pak učitel zakryje a žáci píší, co si zapamatovali.

Rozhovory

Žáci mají kompletní rozhovor před sebou, nejdříve si rozhovor přečteme, zjistíme, jestli rozumí žáci všem obratům, a budeme číst se změnou potravin a cenou. Dvojice si rozdělí role prodavače a nakupujícího a sehrají dialog v obchodě, který je připraven vzadu ve třídě nebo na chodbě. Nad stolem je šňůra, kde jsou vystaveny obrázky jako zboží, prodavač je podává kupujícímu a ten si je ukládá do košíku nebo tašky.

Prodavač – P               kupující – K

K: Dobrý den.
P: Dobrý den. Co si přejete?
K: Dva chleby a...
P: Prosím. A co ještě?
K: Kolik stojí rohlík?
P: Dvě koruny.
K: Koupím si 4 rohlíky a 2 mléka. Kolik bude platit?
P: 48 korun.
K: Prosím, tady máte 50 korun.
P: Děkuji, tady máte 2 koruny. Nashledanou.
K: Nashledanou.

Jestli zbývá čas, můžeme ještě pokračovat. Kupující je doma a kontroluje si nákup s maminkou – co koupil, kolik to stálo, kontrola vrácení peněz.

Reflexe

Toto téma je u žáků velmi oblíbené, neboť přináší mnoho různých aktivit, při kterých se žáci odreagují. Také se dá snadno rozšiřovat slovní zásoba. Gramatické jevy se neučí, žáci si je zapamatují častým opakováním a hrami. Zároveň se zde procvičují číslovky, základy komunikace a slovní zásoba na téma jídlo. Téma je velmi praktické, takže žáci nepoužívají při hrách jen slova z karet, ale běžně zapojují předměty z letáků. Žáci znají různá slova a tak se učí navzájem neustále slova nová. Je důležité, aby si je učitel zapsal a popřípadě vytvořil k nim kartičku nebo aktivitu, aby se s nimi pracovalo i v dalších hodinách.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
46.88 kB
PDF
Chleba
pdf
34.18 kB
PDF
Rohlík
pdf
40.04 kB
PDF
Koláč
pdf
43.95 kB
PDF
Koupit
pdf
28.32 kB
PDF
Mléko
pdf
34.18 kB
PDF
Máslo
pdf
41.02 kB
PDF
Párek
pdf
41.99 kB
PDF
Peníze
pdf
27.34 kB
PDF
Sýr
doc
35.16 kB
Dokument
Citace
pdf
41.99 kB
PDF
Maso

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr Jitřenka Malíková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
23. 3. 2012
Článek tvořivým způsobem představuje téma nakupování pro žáky cizince. Gramaticky je zaměřen na formy kvantitativního genitivu, akuzativu a imperativu. Především zprostředkovává slovní zásobu pro dané téma, kterou zařazuje nejen do komunikačních výměn, ale i do krátkých říkanek, které žákům usnadňují zapamatování a osvojení si fonetické stránky jazyka. Zároveň je článek propojen s výukou psaní.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

metodické karty, nůžky, lepidlo, obrázky, obaly, prádelní šňůra a kolíčky, letáky a prospekty z obchodů, tabule a křída, fix, magnetická tabule a magnety, pastelky, čtvrtky, role balicího papíru

Spec. vzdělávací potřeby:

z cizojazyčného prostředí, z odlišného sociokulturního prostředí