Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Jablíčkové království
Odborný článek

Jablíčkové království

4. 11. 2011 Speciální vzdělávání
Autor
Věra Holotová

Anotace

Opakování a procvičování učiva z českého jazyka, matematiky a prvouky za pomoci postupné motivace, aktivní a činné zapojení všech žáků do výuky, získání praktických zkušeností, dodržování společných pravidel, navazování vztahů a rozvoj týmové spolupráce. Vše, co se dá o jablíčku říci, napsat, jak je možné se v „jablíčkovém světě“ učit, které smysly je možné zapojit a jak zajímavě je možno s žáky procvičovat učivo z výše uvedených předmětů – to vše je cílem tohoto integrovaného bloku.

Cíl

 • zvládat práci ve skupinách, koncentrovat se na práci, vyjádřit radost z vykonané práce, propojit školní poznatky se životem;
 • porozumět obsahu sdělení, komunikovat ve skupinách, rozvíjet naslouchání a souvislé vyprávění v jednoduchých větách;
 • rozvíjet paměť, vnímání, pozornost, manuální zručnost, navazovat vzájemné vztahy, rozvoj  komunikace a kooperace;
 • získat kladný vztah k učení, rozvíjet samostatnost, aktivitu a vzájemnou spolupráci, dokázat  samostatně pracovat s pomůckami;
 • dodržování dohodnutých pravidel, vytváření příjemného klimatu, navazování vztahů. 

Název projektu: Podzim plný jablíček

Typ projektu: krátkodobý, ročníkový

Integrace předmětů: Čj, M, Pr, Hv, Pv, Tv

Ročník: 2. ročník na základní škole praktické

Realizace: téma vhodné na podzim, kdy probíhá hodně proměn přírody (barevné listí, dozrávání jablek a jejich zpracování), možné je využití i v jiném období během školního roku.

Použité metody: projektové vyučování, skupinová práce, multisenzor. přístup, činnostní učení, prvky dramatiky.

Popis vyučovací jednotky:  (den) – 4 vyučovací hodiny

Motivace:  Zazvonil u nás listonoš a přinesl mi tento dopis z jablíčkového světa (velká barevná obálka s obrázkem jablka). Podíváme se, co se v něm píše. V dopise je příběh o malém Martínkovi, který jezdil ne venkov k babičce, kde byl obrovský jabloňový sad. Není to obyčejný dopis – je plný zajímavých úkolů, her a hádanek, které Martínek plnil. Zkusíme to také? 

1. Martínkova rozcvička na rozvoj smyslů (multisenzor. přístup, viz Montessorri)

U žáků s mentálním postižením je vhodné snažit se při výuce zapojit co největší počet smyslů. Tento způsob jim napomáhá snadnějšímu osvojení  a zapamatování si podoby písmen.

Tři velká jablka představují 3 smysly – zrak, sluch, hmat.

Zrak: rozdělení žáků  po třech do skupin: košík plný papírových jablíček různé barvy a velikosti – rozdělit do správných skupin a správně spočítat počet prvků, porovnání méně-více (rozvoj zrakového vnímání a zrakové diferenciace – třídění podle barvy a velikosti).

Sluch: žáci položí hlavu na lavici, učitel říká různé druhy ovoce a zeleniny – Probudí nás jablíčko... (rozvoj  fonematického vnímání, soustředění se na poslech slov).

Hmat: jablka s vyříznutými písmeny, číslicemi – viz fotografie z akce (žáci jsou vedeni k rozvoji hmatového vnímání, učí se poznávat písmena  za využití co největšího množství smyslů). 

2. Čtenářská rozcvička s Martínkem

Jednou ráno Martínek vyběhl na zahradu a měl radost, že ovoce už dozrálo. Sedl si doprostřed zahrady a začal číst. My to zkusíme také. (Žáci čtou na koberci v kruhu, pak v řadě žebříčky z tabule /motivační materiál/).

 • čtení slabik z papírových jablek;
 • čtení slov na žebříku (na tabuli vysoká jabloň s žebříkem);
 • jablko s textem (žáci si utrhnou na tabuli z jabloně).

Rozvoj automatizace čtení slabik a slov, sledování textu, vyhledávání slov. 

3. Martínkova hra ve skupinách

Jablíčka rozdělíme podle barvy (červená a zelená) do dvou řad daleko od sebe. Na červených kartičkách jsou slova napsaná tiskacím písmem, na zelených psacím. Žáky rozdělíme do dvou družstev. Střídavě zástupci skupin přenášejí jablíčko k druhé skupině a přiřazují je ke stejnému slovu. Druhá skupiny kontroluje. Vítězí skupina, která správně přiřadila nejvíce jablíček (rozvoj kooperace a společné kontroly, činnostní učení). 

4. Píšeme společný dopis

Martínek měl za úkol napsat dopis na veliké linkované jablko, teprve pak si mohl hrát s kamarády. Moc se mu to nepodařilo (jablíčko s chybným textem – žáci opraví). My to určitě zvládneme lépe.

 • grafomotorická rozcvička – písmena do písku;
 • písmena na záda kamarádovi – pozná to?  (řada žáků);
 • velké slabiky na balicí papír – různé barvy (práce ve skupinách) – vytvořit co nejhezčí společný barevný a slabikový papír;
 • opis textu dopisu (2 věty) do linkovaného jablíčka.

Žáci jsou vedeni k rozvoji grafomotorických schopností, úkolem je správný opis krátkého textu. 

5. Relaxační chvilka s Martínkem

Po napsání úkolu byl Martínek unavený, a tak si šel zacvičit. Kdo bude cvičit se mnou?

Žáci cvičí v barevných jablíčkách, které si při pracovním vyučování sami vytvořili ze zbytků tapet na zemi.

 • jednoduché cviky při hudbě v kruhu – cvičíme společně, cviky ve trojicích;
 • pitný režim – ochutnávka jablečného moštu (viz zdravá škola).

Relaxační chvilky jsou při výuce žáků s mentálním postižením nutným předpokladem k načerpání nových sil a mají význam pro lepší koncentraci pozornosti žáků v další výuce. 

6. Počítáme s jablíčky

Jednou v sadě řádila obrovská vichřice a rozfoukala výsledky od příkladů, které už předtím Martínek správně přiřadil. Některá čísla se úplně ztratila, a tak je musíme doplnit.

Červená jablíčka – příklad, zelená jablíčka – výsledek.

 • rozdělení žáků do dvou skupin;
 • přiřazení výsledku k příkladu – všichni žáci ve skupině musí počítat a pomáhat si (střídání do kruhu);
 • dopočítávání  (doplnění chybějících čísel);
 • vyhodnocení skupin.

Na druhé straně červených jablíček je uveden správný výsledek, žák ho může otočit teprve tehdy, když přiřadí všechna zelená jablíčka. Je tak veden k sebekontrole, sebehodnocení a dodržování společných pravidel. 

7. Příprava matematického kompotu

Když se Martínek vrátil domů, babička už připravovala ovoce na kompot. Zkusíme si naše jablíčka také správně roztřídit.

5 sklenic od kompotů označených číslicemi 1–6.

Zařazení příkladu do správné sklenice:

Každý žák dostane 10 příkladů  na jablíčkách, úkolem je vhodit příklad do správné sklenice dle výsledku. Jablíčka jsou z druhé strany označeny razítkem – značkou žáka, aby bylo možné zkontrolovat, kdo vhodil chybný příklad. Žáci se pohybují po celé třídě, což je důležité k překonání únavy a snížené soustředěnosti (společná kontrola, oprava chyb). 

8. Zdravá svačinka

Je čas udělat si chvilku přestávku. Dnes mám pro vás malé překvapení. Uděláme si zdravou svačinku, při které si budeme i trochu hrát.

Ochutnávka různých druhů ovoce a zeleniny se zavázanýma očima, nejvíce je různých druhů jablek (rozvoj chuťového vnímání). 

9. Hra „Na pravdu“ (opakování učiva prvouky – ovoce a zelenina)

Odpoledně v sadě prudce svítilo sluníčko, Martínek si tedy vzal papírovou čepici a šel si hrát s kamarády. My si vezmeme čepici také a zahrajeme si hru „Na pravdu“.

Otázky z tématu ovoce a zelenina (ano – čepice na hlavě, ne – čepici sundám).

Příklady otázek:  

 • Je mrkev oranžová?
 • Dává se jablko do polévky?
 • Je citron sladký?
 • Jsou křížaly sušená jablka?
 • (...)

Rozvoj soustředění a myšlení. 

10. Předčítání v jablíčkovém světě

Martínek byl velmi rád, když mu babička večer četla pohádky. Dokázal celou dobu poslouchat a zapamatovat si obsah pohádky. Myslíte, že to dokážeme také?

Kniha „Hrajeme si s pohádkami“ – pohádka „Jablíčková královna“.

 • předčítání pohádky;
 • rozdělení dětí do skupin;
 • řazení obrázků z pohádky dle děje (posloupnost) – skupina se dohodne;
 • vyprávění dle obrázků (tvoření jednoduchých vět) – skupiny se střídají, za správnou odpověď získávají bod.

Žáci jsou vedeni k rozvoji sluchové paměti, k slovnímu vyjadřování obsahu děje pomocí jednoduchých vět. 

11. Příprava jablíčkové dobroty

Všechny Martínkovy úkoly se nám podařilo splnit, a proto půjdeme do kuchyňky a připravíme si něco dobrého.

(Žáci byli před zahájením práce poučeni o bezpečnosti práce při zacházení s nožem a se struhadlem.)

Příprava jablkového mřížkového koláče

 • rozdělení žáků do skupin;
 • první skupina strouhá jablka, druhá připravuje těsto;
 • výměna pracovních činností ve skupinách;
 • společný úklid kuchyňky. 

Krájení jablek na křížaly

Při těchto činnostech jsou žáci vedeni k rozvoji manuálních schopností při práci v kuchyňce, k  vzájemné spolupráci ve skupinách, což má význam pro jejich přípravu na praktický život. 

12. Pobyt venku s jablíčky

Než nám koláč vychladne, půjdeme si zahrát ven.

 • hra „Škatulata, batulata“ – v nakresleném jablíčku – jablíčko společně kreslí dvojice žáků; obměna hry – dvojice žáků se drží za ruce, nesmí se pustit;
 • soutěže s jablíčky v družstvech  (jeden odnese jablko do košíku, druhý přinese atd.).

Rozvoj pohybové aktivity a schopnosti dodržování pravidel.

Náměty pro učitele

Uvádím ještě další úkoly (náměty pro učitele), kterými se mohou tyto činnosti obměnit:   

Český jazyk

 • komunikace v kruhu – putování jablíčka;
 • čtení pod jabloní – kartičky;
 • jablíčková pošta s úkoly;
 • báseň „Ježek a jablíčko“;
 • na jednom stromě – jablka přání;
 • vyhledávání určitých písmen v textu na jablíčku;
 • skládání rozstříhnutých jablíček se slovy. 

Matematika

 • řazení jablíček podle číslice – číselná řada;
 • vytváření početních skupin;
 • hra na obchod – prodávání jablek;
 • shody a rozdíly – obrázky jabloní;
 • matematické pohádka s hádankou. 

Prvouka

 • třídění ovoce a zeleniny;
 • obrázek „Podzim v zahradě – slovní zásoba, vyprávění;
 • ochutnávky jablek, jablečný salát s mrkví;
 • vycházka do okolních zahrádek;
 • vyhledávání jablíček v časopise;
 • hádanky: je to ovoce, má barvu, ...
 • výroba jablečného koláče – viz výše. 

 Pracovní vyučování

 • jablková mozaika – kousky barevných papírů zaplníme jablíčko;
 • nalepovací jablíčka – od největšího k nejmenšímu;
 • příprava jablečného kompotu;
 • podzimní koláž s jablíčky;
 • foukání dle šablon – stínování jablíčka;
 • modelování jablíček.

Reflexe

Ke zpestření výuky používáme různé hravé formy školní práce. Forma krátkodobého projektu je vítána především žáky, ale i učiteli, kteří jsou ochotni udělat pro své žáky něco navíc. Charakteristickým rysem je vzájemné prolínání učiva z různých předmětů a oblastí, které spolu souvisejí. Žák se tak učí poznávat věci a jevy ve vzájemných vztazích. Jedná se o výuku silně motivovanou (prostupným příběhem), která napomáhá udržovat zájem i pozornost žáků. Motivační příběh musí být vybrán s ohledem na věk a schopnosti žáků.

V uvedené praktické ukázce se jedná o procvičování učiva z českého jazyka, prvouky a matematiky ve druhém ročníku na základní škole praktické. Částečně jsou využity i prvky z hudební výchovy a pohybové aktivity. Spojení školy se životem je nastíněno v činnostech z pracovního vyučování.

Projektový den byl realizován na podzim, tomu odpovídá i výběr motivačního příběhu. Celá tato činnost trvala 5 vyučovacích hodin. Zařadila jsem ji v podzimním období poslední den v týdnu, a tak byla pro nás i jistou formou relaxace. Žáci byli klidní, s nadšením se zapojili do jednotlivých úkolů. Důležitá je pestrost úkolů, střídání jednotlivých činností, což umožňuje žákům s lehkou mentální retardací udržet pozornost po delší dobu.

Záleží na učiteli, kolik činností vybere a jak je uspořádá za sebou. 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
405.27 kB
Dokument
Fotografie z projektu

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
4. 11. 2011
Zajímavý materiál umožňuje učení během činnosti .

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
4. 11. 2011, 09:52
Časté zařazování tematického vyučování ukazuje, že je to zajímavé nejen pro žáky, ale i pro učitele. Díky za další inspiraci.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k učení
 • využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence pracovní
 • zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída

Nutné pomůcky:

dopis s motivačním textem, 3 velká jablka z barevného kartonu (zrak, sluch, hmat), jablíčka s vyříznutými písmeny (hmat), příklady a výsledky na barevných jablíčkách, rozstříhaná jablka – skládanka slov, papírové čepice, barevné obálky, 5 kompotových sklenic s číslicemi, barevná tapeta, kniha „Hrajeme si s pohádkami“ (pohádka „Jablíčková královna“), čerstvé ovoce a zelenina, potraviny na přípravu jablkového koláče, jablka na křížaly