Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čeština pro žáky-cizince: 17 – Město
Odborný článek

Čeština pro žáky-cizince: 17 – Město

30. 1. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Alena Klabanová
Spoluautor
PaedDr. Marta Šefčíková

Anotace

Příspěvek si klade za cíl obohatit slovní zásobu žáka výrazy z komunikační oblasti město. Seznamuje nejen se slovníkovými tvary těchto slov, ale i s jejich tvary nejčastěji používanými v běžné komunikaci. Žák se seznámí s adverbii místa (vpravo, vlevo, vedle, rovně, doleva, doprava, nahoru, dolů). Žák se seznámí s imperativem slovesa jít. Žák se seznámí se slovy signalizujícími nebezpečí. K příspěvku náleží deset pracovních karet, ke kterým jsou zpracována jednotlivá metodická doporučení. Rozsahem a náročností je příspěvek vhodný pro začátečníky.

Cíl příspěvku

Příspěvek představuje 10 výrazů, ke kterým se váží další slova, slovní spojení, ustálené fráze z komunikační oblasti město. Slova s úvodními texty a komunikačními aktivitami jsou umístěna na deseti pracovních kartách uložených v příloze.  Výrazy jsou vybrány s ohledem na využitelnost pro žáka základní školy. Jednoduché texty operují s různými jmennými tvary a dalšími gramatickými strukturami reflektující komunikační záměr. Výrazy pro jednotlivé karty:

1. MĚSTO

2. ULICE

3. OBCHOD

4. NÁDRAŽÍ

5. ZASTÁVKA

6. PŘECHOD

7. KŘIŽOVATKA

8. METRO

9. NEMOCNICE

10. PARK

Dílčí cíle

Na konci práce s jednotlivými pracovními kartami žák dokáže vyslovit a napsat probírané slovo, rozumí jeho významu, umí ho použít ve vybraných tvarech. Ty byly zvoleny dle frekvence užívání v běžné komunikaci.

Návaznost příspěvku na téma

Příspěvek navazuje na předchozí témata Výlet (dopravní prostředky) a V obchodě (názvy prodejen, sloveso kupovat), Lidské tělo, Komunikace.

Cílová skupina: žáci s odlišným mateřským jazykem, začátečníci

Časový nárok

Některé pracovní karty mohou být použity ve vyučovací jednotce jako mluvní cvičení s časovou dotací 20 minut. Pouze karta č. 6. Přechod neobsahuje komunikační aktivitu. Zde je zařazena preaktivita pro následující kartu Křižovatka, totiž výroba hrací kostky. Je možné procházet více (2–3) pracovními kartami v jedné lekci.

Příprava

Kopírované pracovní karty pro každého žáka. Výuku je vhodné doplnit názornými obrázky k tématu. V některých pasážích si učitel připraví gramatické učivo na tabuli.

Metodika

Všechny karty kopírují stejné schéma, první stranou lze tedy projít vždy podle stejných metodických doporučení:

 1. vnímání ilustrace a slovníkového tvaru výrazu a jeho grafické podoby, zaměření se na jeho správnou výslovnost;
 2. žák provádí nácvik hláskové podoby (individuální péče);
 3. pole pro ilustraci žáka má za cíl upevnění a zafixování probíraného lexika;
 4. pole pro nácvik psaní.

Metodická doporučení pro druhé strany karet:

 • Pracovní karta č. 1 – MĚSTO

Po vypracování první strany čteme text v horní části druhé strany. Obrázek pod textem znázorňuje náměstí s několika domy jako obchody. Je třeba si nejprve obrázek dobře prohlédnout, připomenout si názvy obchodů (viz téma V obchodě). V textu se objevují tvary ve městě, na náměstí, v další aktivitě žáci použijí tvary genitivu u názvů obchodů. Učitel pomocí obrázku vysvětlí význam v textu uvedených adverbií. Na tabuli jsou dopředu napsány zobrazené názvy obchodů v základním tvaru s vazbou vlevo / vpravo je / jsou a pod ně tvary genitivu sg. spolu s prepozicí vedle.

 • vlevo  /  vpravo       je ...  škola – cukrárna – drogerie – obuv – pekařství / jsou ... květiny – hračky
 • vedle                               školy – cukrárny – drogerie – obuvi – pekařství –             květin  –   hraček

Otázky – Co je vlevo/vpravo?, Co je vede cukrárny?, Kde jsou květiny? pokládá nejdřív učitel žákům, poté žáci vzájemně.

 • Pracovní karta č. 2 – ULICE

Po přečtení textu se žáci píší vlastní adresu do připraveného formuláře. Nejmladší žáci-cizinci zpravidla svou adresu neznají nebo si nepamatují číslo domu. Doporučuji adresu zajistit před lekcí. Pokuste se s žáky nakreslit plánek – okolí školy s domy, v nichž bydlí vaši žáci – pokud tomu tak ve skutečnosti je. Nebo nakreslete fiktivní plánek s domy, ve kterých žáci jako bydlí. Popisujte obrázek podobným způsobem, jako jsme popisovali obrázek v předchozí lekci Město. Např.: Nataša bydlí vedle Kolji. Vlevo bydlí Vláďa.

 • Pracovní karta č. 3 – OBCHOD

Tato lekce navazuje na předcházející 16. sadu karet V obchodě. Nyní se žáci naučí používat tvary 6. pádu v názvech obchodů. Tato slova učitel přehledně zapíše na tabuli ve slovníkovém tvaru a hned k nim připojí tvary lokálu s předložkami v/ve. Tak je ponechá po celou dobu lekce, aby si je žáci mohli kdykoli připomenout. Poté žáci vypracují cvičení na obrázku. Jedná se o spojování obrázků v doprovodu s otázkou Kde Filip nakupuje? a odpovědí Filip nakupuje v obuvi.

Žáci sepíší seznam všech názvů obchodů, které znají, učitel k nim připojí tvary 6. pádu a se všemi tvary tvoří odpovědi na otázku.

 • Pracovní karta č. 4 – NÁDRAŽÍ

Aktivita vychází z úvodního textu – rozhovoru. Při tomto komunikačním cvičení si žáci upevňují funkci adverbií místa a aktivně je začleňují do vět. Pro toto cvičení doporučujeme práci ve dvojicích, při které si žáci zvykají na slovní intarakti s různými komunikátory. Žáci v každém páru střídavě posunují figurku (vystřihnutý obrázek Filipa) po herní ploše podle šipek a opakují aktualizovaný úvodní rozhovor. Setkávají se zde s rozkazovacím způsobem slovesa jít.

Později je možné žáky seznámit s dalšími exponenty pro dotazování na místo např.: Jak se dostanu na...?, Kudy se jde do....?

 • Pracovní karta č. 5 – ZASTÁVKA

Cílem této lekce je tvoření a fixace genitivu u vybraných substantiv. Před zahájením aktivity učitel představí substantiva nádraží, škola, park, nemocnice, obchod v základovém tvaru a následně v genitivu singuláru s vážící se prepozicí na nebo do, přičemž zvýrazní koncovky pro oba pády. Žáci po samostatném vypracování aktivity mohou správně odpovídat na otázku Kam jede Tereza?  nebo Kam jede autobus číslo... ?

 • Pracovní karta č. 6 – PŘECHOD

Zde se žáci seznámí s výrazy jdi, stůj, nechoď a rozhlédni se.

Nejprve učitel demonstruje na obrázku pomocí figurky nebo lépe pomocí obrázku postavy reakci na rozkazy Jdi!, Nechoď!, Stůj!, Rozhlédni se vlevo a vpravo!

Znalost těchto výrazů je nezbytně nutná pro bezpečný pohyb v terénu. Příležitostí, kdy žák tato slova uslyší, bývá během školního roku mnoho. Ještě než se vydáte s žáky-cizinci na výlet nebo do divadla, ubezpečte se, že těmto slovům rozumí. Třeba na školním hřišti, kde si s žáky nakreslíte křídou na zem ulice s přechody pro chodce a vydáte se z bodu A do bodu B.

Aktivita na této pracovní kartě představuje výrobu hrací kostky pro stolní hru Člověče, rozhlédni se! na následující pracovní kartě. Kostku vystřihneme, na tři stěny namalujeme červený puntík a na další tři zelený puntík.

 • Pracovní karta č. 7 – KŘIŽOVATKA

Člověče, rozhlédni se! – pravidla hry

Princip hry je podobný hře Člověče, nezlob se! V každém kole však hráč hází napřed červenozelenou kostkou. Když padne červená, hráč řekne Stůj! a jedno kolo nehraje, když padne zelená barva, řekne se Jdi! a hráč pokračuje ve hře hodem hrací kostkou a posune svou figurku po hracím plánu podle dosažené výše.

Na herním plánu jsou umístěny tři obrázky dopravních prostředků, které vrací figurku na úplný začátek hry.

 • Pracovní karta č. 8 – METRO

V textové části jsou slova, která mohou být pro žáka-cizince snadno zaměnitelná. Při čtení vět klademe pozornost právě na drobné odchylky mezi nimi (metro – metru – metrem, je – jde – jede) a přiřazujeme věty k ikoně Filipa na obrázku pod textem.

 • Pracovní karta č. 9 – NEMOCNICE

Pracovní karta žáky seznamuje s výrazy, které používáme při signalizování nějakého nebezpečí. K vysvětlení významu těchto slov a frází slouží obrázek pod textem. Žáci se učí názvy záchranných útvarů a jejich telefonní čísla. Žáci by měli umět říci věty Je mi špatně, Jsem nemocný a z předchozí sady Lidské tělo umět pojmenovat, co je bolí.

 • Pracovní karta č. 10 – PARK

V této lekci můžeme procvičit některé slovesné tvary – běhat, cvičit, procházet se, hrát si, hrát něco, skákat, jezdit. Z paradigmatu sloves doporučujeme vybírat postupně jen některé tvary, např. 1. osobu singuláru a pro vyvození otázky 2. osobu singuláru, potom to samé v plurálu atd.

Učitel nabídne žákům venkovní aktivitu skákaní panáka a vysvětlí nebo ukáže jim princip hry. Může jim nabídnout další možnosti, jak si hru zpestřit – obměna políček – písmena abecedy, jména spolužáků, barvy.

Reflexe

Pracovní karty nabízí řadu komunikačních a herních aktivit, které napomáhají zapamatování si nebo upevnění významů slov a frází. Aktivity mohou doplnit výuku ve specializovaném kurzu češtiny pro cizince nebo je mohou použít učitelé češtiny jako individuální práci s žáky-cizinci v hodinách českého jazyka.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
24.41 kB
Dokument
CITACE
pdf
169.92 kB
PDF
ULICE
pdf
169.92 kB
PDF
MĚSTO
pdf
147.46 kB
PDF
OBCHOD
pdf
183.59 kB
PDF
NÁDRAŽÍ
pdf
155.27 kB
PDF
ZASTÁVKA
pdf
113.28 kB
PDF
PŘECHOD
pdf
206.05 kB
PDF
KŘIŽOVATKA
pdf
155.27 kB
PDF
METRO
pdf
166.99 kB
PDF
NEMOCNICE
pdf
157.23 kB
PDF
PARK

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
30. 1. 2012
Příspěvek náleží do ucelené řady přinášející pracovní listy k vybraným komunikačním tématům pro žáky cizince na 1. stupni ZŠ. Článek autorovu zkušenost s výukou daného tématu, je obsahově i formálně kompatibilní a metodicky je vhodný pro výuku žáků cizinců. Metodicky odpovídá současným trendům ve výuce cizích jazyků, zároveň integruje principy výuky čtení a psaní na ZŠ. Volbou lexika i frází odpovídá komunikační potřebě žáků ve zvolené oblasti mezilidské interakce.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu • Čeština pro žáky-cizince: pracovní listy pro začátečníky.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

metodické karty, pastelky, nůžky, lepidlo, obrázky k tématu, např. Demonstrační obrázky, sada I, II, III (ISBN 80-903161-1-2-3)

Spec. vzdělávací potřeby:

z cizojazyčného prostředí, z odlišného sociokulturního prostředí