Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Boj o nezávislost Skotska
Odborný článek

Boj o nezávislost Skotska

Anotace

Téma Boj o nezávislost Skotska jsem zvolila proto, aby se žáci dokázali vžít i do jiné než současné doby. Období středověku jsem vybrala zcela záměrně, abych zabránila některým žákům řešit problém např. odletem s vrtulníkem. Příběh Williama Wallace mě velmi inspiroval nejen svou dobou, ale zároveň i jeho tragickým koncem, který však neznamenal jeho prohru v boji za svobodu skotského lidu. Wallaceova snaha o osvobození Skotska se zpočátku zdála být naprosto marná, dokázal však strhnout většinu národa na svou stranu a ovlivnit tím chod dějin. Touto historickou skutečností jsem chtěla žákům ukázat, že i za těžkých podmínek lze dojít k vytyčenému cíli, tedy pokud je člověk o něm pevně přesvědčen. Uveřejněnou přípravu jsem realizovala na 2. stupni ZŠ a doplnila ji reakcemi žáků 8. třídy.

Cíl

 • schopnost uvědomit si rozdílnost kultury, doby, víry atp.;
 • seznámení se s historickým obdobím a problematikou politiky Anglie a Skotska;
 • rozvoj komunikačních schopností – argumentace, obhajoba vlastních postojů a názorů;
 • rozvoj empatie – schopnost vcítit se do prožitků jednotlivých postav a pokusit se s jejich pocity pracovat;
 • rozvoj sociálního cítění – rozvoj schopnosti spolupráce, sounáležitosti a vhodné reakce na podněty druhých a práce ve skupině;
 • rozvoj fantazie – schopnost žáků překročit hranice současnosti a pohybovat se v době dávno minulé;
 • upevnit a dále rozvíjet zvládání technik SD – vyprávění, živé obrazy, nepřipravená improvizace, učitel v roli, rozhodování v roli, modelování živých obrazů, obřad, schůze v rolích, vytváření zprávy, soud, poprava – poslední slova (v roli), reflexe v kruhu;
 • využití práce s prostorem a orientace v něm.

Boj o nezvislost Skotska: 1. hodina

Počet žáků: 16 

Úvod

Povídání v kruhu + myšlenková mapa. 

Instrukce

Uprostřed papíru je napsáno: „William Wallace za svobodu Skotska“. Napište na papír vše, co vás napadá v souvislosti s Wallacem a Skotskem. Možné připomenutí filmu „Statečné srdce“. 

Průběh

Nechala jsem Šimona přečíst text na balicím papíru. Protože jméno neuměl správně vyslovit, nejdříve nikomu nedošlo, že se jedná o tu postavu, kterou, jak jsem posléze zjistila, znají z filmu. Opravila jsem ho a v tu ránu se ozvaly výkřiky. „Jóóó, Wallace, to je Statečný srdce…“ Ptala jsem se, co je k tomuto tématu dál napadá. Někdo prohlásil „drak“, ale později se ukázalo, že si popletl filmy. Bohužel, ač se jedná o osmou třídu, nedokázali odhadnout století, netušili, že jde o středověk. Až poté, co jsem jim sdělila, o kterou dobu se jedná, začali psát: meče, válka, vojáci, armáda, poprava, šípy, hrady, kočáry, rytíři, koně atd.

Vypravování 

Uvedení žáků do doby, kdy se Skotsko potýkalo s bezprávím.

V roce 1295, kdy se skotský král John Balliol odmítá podílet na válce Anglie proti Francii a naopak uzavírá s francouzským králem Filipem IV. jeden z nejstarších a nejdéle trvajících obranných paktů v dějinách, známý jako „Staré spojenectví“, má anglický král Eduard I. konečně důvod, proč obsadit Skotsko a připojit ho k Anglii. John Balliol je sesazen a v ponižující ceremonii jsou mu odebrány symboly královské moci. Skotsko na tom nebylo nikdy hůř, je podrobeno Angličanům.

Lid je ponižován, nemá svou půdu – ta je propůjčena jen za slib věrnosti a pomoci ve válce, musí odvádět roční daně a platí právo první noci. Angličané rabují a plení vesnice i města. Skotský lid je nesvobodný a musí bojovat o svou nezávislost… A tehdy se objevuje William Wallace, který se narodil pravděpodobně v roce 1272 jako druhý ze tří synů sira Malcolma Wallace, nižšího skotského šlechtice, a stal se nadějí pro celé Skotsko. 

Průběh

Když jsem dočetla text, zeptala jsem se žáků, mezi kterými zeměmi byl konflikt, který souvisel s naším tématem. Žáci okamžitě odpovídali: „Mezi Francií, Anglií a Skotskem“. Tak jsem přečetla znovu část textu, kde se píše, že Anglie má důvod obsadit Skotsko… „Anglie – Francie“. Proto jsem četla ukázku potřetí a konečně jsem se dostala správnou odpověď. Jinak tu dobu žáci hodnotili jako krutou a špatnou.

Živé obrazy 

Instrukce

Žáci se rozdělí na 2 skupiny. Jedna skupina má za úkol vytvořit takový živý obraz, který by co nejvíce vystihoval atmosféru ve Skotsku za vlády Johna Balliola. Druhá skupina má za úkol stejným způsobem představit Skotsko po sesazení Johna Balliola… Z obrazů by mělo být jasné, co se změnilo.

ŽO – „Skotsko za vlády Johna Balliola“.

ŽO – „Skotsko po sesazení Johna Balliola“.

Průběh

Rozdělila jsem žáky na dvě skupiny a sdělila jim zadání. Dala jsem jim možnost použít rekvizity: zlatou korunu a meč. První skupina předvedla, jak Skoti tančí a slaví. Druhá skupina v obraze představovala krále Eduarda, rolníky na poli, žebráky atd. 

Nepřipravená improvizace

Vyprávění a intrukce

Kariéra Williama Wallace jako bojovníka proti Angličanům začíná v prosinci 1291 na hradě Dundee. Velitelem hradu je anglický veterán Selby, jehož syn je jen o trochu starší než Wallace. Selby junior při procházce narazí se svými kumpány na osamoceného Wallace, který jej zaujme svojí dominantní dvoumetrovou postavou a výrazným zeleným pláštěm. Skupina Wallace obstoupí a mladý Selby jej začne provokovat…

„Ve skupině utvořte ŽO, který si rozehrajete a zastavíte, jakmile bude jasné, jak se v té chvíli William Wallace zachoval.“

Průběh 

Všichni dostali kostýmní znak, zelený plášť pro Wallace, černý plášť pro Selbyho a další instrukci, kde jsem jim názorně předvedla, jak se hraje bitka – na doby, nikdo se nikoho nedotýká a pohyby jsou zpomalené. V obou etudách Wallace prohraje. V první Wallace zmlátí a v druhé bere Wallace nohy na ramena.

Vypravování

Horkokrevný Wallace zareaguje okamžitě: Selbyho chytne pod krkem a probodne. Nežli se jeho kumpáni vzpamatují, jsou buď mrtví, nebo zranění a Wallace mizí v davu lidí. Tajně se žení s Marion, kterou, ve snaze chytit Wallace, nechává zajmout guvernér města Lanark. Později vlastnoručně Wallaceovu ženu popraví…

William pobil v Lanarku celou anglickou posádku včetně vraha své manželky. Tímto činem se dostal poprvé do povědomí Eduarda I. Od této chvíle začala partyzánská válka Williama a jeho přívrženců. William se schovával po lesích a stále se k němu přidávali noví a noví muži připravení bojovat za svobodu Skotska… 

Průběh

Při vypravování, jak to podle historických pramenů opravdu dopadlo, jsem si vzala meč, zelený plášť a chytla jsem Pepu, který měl u sebe ještě kostýmní znak Selbyho, pod krkem a naznačila mečem, jak Wallace svůj problém vyřešil… Když jsem žákům vyprávěla, že se William tajně oženil, vznikla diskuse, proč tajně. Šimon reagoval jako první: „Aby ho Angličani nenašli a navíc aby ji nemusel dát králi na tu první noc.“

Učitel v roli Williama Wallace 

Vyprávění

William Wallace svým zápalem a vytrvalostí strhává na svou stranu další nespokojence a mění soukromé povstání na celonárodní. K prvnímu střetu s anglickou armádou dochází 11. září 1297.

Instrukce pro žáky

Vy všichni jste Skotové a toužíte po svobodě, anglická armáda má však velkou přesilu a je jen málo pravděpodobné, že bitvu vyhrajete. Král nabízí propůjčení statku každému, kdo se vzdá, s tím, že z něj musí platit daň. Přijíždí William Wallace, aby k vám promluvil.

Instrukce pro učitele

Ukázat dětem Wallace jako člověka, který bojuje a věří ve svobodu a nezávislost Skotska. 

Proslov Williama Wallace

„Synové Skotska, jsem William Wallace a vidím tu armádu mého odhodlaného lidu. Přišli jste bojovat jako svobodní a jste svobodní! Co budete dělat bez svobody? Bojujte! V boji můžete zemřít; utečte a budete žít, alespoň na chvíli, a na smrtelné posteli za mnoho let budete chtít vyměnit prožité dny za jedinou možnost vrátit se sem a říct svým nepřátelům, že si mohou vzít vaše životy, ale nikdy ne vaši SVOBODU…“ 

Průběh

Většina se rozhodla bojovat za svobodu… Všichni pracovali naprosto soustředěně, i když jsem se v proslovu zamotala, vůbec na to nereagovali a naprosto vážně rozmýšleli, jak se rozhodnout. Najednou se uklidnili a nedělali „blbosti“. „Mám ženu a děti a chci jim vybojovat svobodnou zem.“ „Chci zemřít za dobrou věc.“ „Nechci zemřít, raděj přijmu statek od krále.“

Rozhodování Skotů

Dát se na stranu Wallace, nebo přijmout úplatek krále?

Instrukce

Na jedné straně místnosti je koruna jako symbol anglického krále Eduarda I. a na druhé straně stojí učitel v roli Williama Wallace jako symbol svobody skotského lidu. Každý žák se musí rozhodnout a svou volbu odůvodnit…

 • Možnost A – Někteří půjdou na stranu Wallace a někteří na stranu anglického krále.
 • Možnost B – Všichni (nebo většina) se dají na stranu bojující za svobodu a samostatnost Skotka, na stranu Williama Wallace.

Živý obraz bitvy + krátké rozehrání. 

Instrukce pro možnosti A

Skupina, která si vybrala úplatek od krále, se promění v anglické vojáky a ti, co si vybrali stát na straně Williama Wallace, zůstávají Skoty, kteří věří ve svobodu své země. Stojí proti sobě a čeká je bitva, která může vše rozhodnout…

ŽO – „Očekávání před bitvou“.

ŽO – „Bitva“.

ŽO – „Radost Skotů po vyhrané bitvě“ – rozehrání. 

Instrukce pro možnosti B

Skotové se nedali zlákat královskými úplatky a zůstali věrní svému snu… Bojovali jako lvi a vyhráli. Vyhráli nad anglickou armádou a najednou pocítili, že svoboda se blíží, že tento sen se může stát skutečností…

ŽO – „Očekávání před bitvou“.

ŽO – „Bitva“.

ŽO – „Radost Skotů po vyhrané bitvě“ – rozehrání. 

Průběh

I když těch, co se dali uplatit králem, nebylo mnoho, zvolila jsem variantu A a proměnila je v anglické vojáky. Zároveň jsem změnila třetí obraz: Místo radosti z vítězství jsem je nechala předvést výsledek bitvy podle toho, jak si myslí, že to dopadlo. Všichni bez většího domlouvání automaticky předvedli vítězství Skotů. Po rozehrání automaticky začali slavit.

Obřad 

Instrukce

Anglická armáda, chlouba evropského rytířstva, je poražena. Tato bitva dala Skotům naději. Nadšení skotští šlechtici pasují Williama Wallace na rytíře a udělují mu titul Ochránce trůnu…

Všichni si zvolí roli, kterou při obřadu budou vykonávat (nižší šlechtic, spolubojovník, přítel, zapisovatel, William Wallace, …).

Nejprve utvoří společnou sochu a na tlesknutí sochu rozehrají – proběhne slavnostní ceremonie, kdy je William Wallace pasován na rytíře. 

Průběh

Williama Wallace hrál Šimon, který ho hrál i v obrazech. Při rozdělování rolí došlo k nedorozumění – většina se domnívala, že Wallace musí pasovat král. Vysvětlila jsem jim, že anglický král by těžko Williama pasoval na rytíře a dal mu titul Ochránce trůnu. Na to namítali, že ho musel pasovat skotský král. Znovu jsem musela zopakovat, že poslední skotský král John Balliol byl uvězněn a Skotsku vládne anglický král Eduard I. Nakonec celá ceremonie proběhla naprosto skvěle. Šimon slíbil, že bude chránit skotský trůn, a přihlížející tleskali a radovali se… 

Boj o nezávislost Skotska – 2. hodina

Počet žáků: 14 

Úvod

Společné vyprávění. 

Instrukce

Každý vypráví po jedné větě, co všechno se minulou hodinu stalo. 

Průběh

Nakonec to nebylo souvislé vyprávění, ale každý řekl nějaký fakt, proč a co se stalo. Které postavy tam vystupovaly atd. Když žáci už nevěděli, jak dál, začala jsem se jich ptát a ony odpovídaly.

Pro vstup do tématu – Obřad (viz minulá hodina)

Instrukce

Anglická armáda, chlouba evropského rytířstva, je poražena. Tato bitva dala Skotům naději. Nadšení skotští šlechtici v čele s Robertem Brucem, právoplatným dědicem skotského trůnu, pasují Williama Wallace na rytíře a udělují mu titul Ochránce trůnu…

Všichni si zvolí roli, kterou při obřadu budou vykonávat (nižší šlechtic, spolubojovník, přítel, zapisovatel, William Wallace, …).

Nejprve utvoří společnou sochu a na tlesknutí sochu rozehrají – proběhne slavnostní ceremonie, kdy je William Wallace pasován na rytíře. 

Průběh

Roberta Bruce hrál Ondra K. a Williama Šimon – minulá hodina končila právě pasováním Williama na rytíře, a proto si tito dva žáci role zopakovali. Ostatní si zvolili roli šlechtice, spolubojovník Williama atd. Šimon v roli Williama slíbil, že bude chránit skotský trůn před anglickým králem Eduardem. 

Sny 

Instrukce

Žáci se rozdělí do dvou skupin:

Jedna skupina bude vytvářet sny Williama Wallace, který má obavy před další bitvou a možnou prohrou, zároveň má radost z vítězství a svého pasování na rytíře.

Druhá skupina bude vytvářet sny Roberta Bruce, který přemýšlí, že v další bitvě Wallace nepodpoří, ale je si přitom vědom, že to bude znamenat drtivou porážku Skotů. 

Průběh

První skupina (se Šimonem) úkol pochopila a na realizaci snu se podíleli všichni společně, ale členové druhé skupiny (s Pavlem) spolu absolutně nespolupracovali. První skupina si připravila hraný sen a druhá zvukovou kulisu pro „spící obecenstvo“.

Povídání v kruhu 

Instrukce

„Jaké byly sny Williama Wallace a Roberta Bruce?“ 

Průběh

„Hustý sny měl ten Wallace. Že někdo umře, ale on to nebude, on to přežije.“

Schůze skotské šlechty v Edinburghu

Instrukce

Všichni si vyberou roli některého skotského šlechtice, z nichž jeden je Robert Bruce (hraje ho učitel). Na schůzi se projednává strategie další bitvy s Angličany – zda Wallace podpořit či nikoli. Robert Bruce navrhuje stáhnout se a s anglickým králem vyjednávat o příměří. S ostatními šlechtici se musí shodnout.

Průběh

Při této aktivitě žáci absolutně nespolupracovali, musela jsem vystoupit z role a připomenout jim, že jde o dohadování se o budoucnosti Skotska z pohledu šlechty. Nic nepomohlo, nikdo nepromluvil, jen se všichni hloupě smáli. Proto jsem z role vystoupila a řekla jim, jak se skotská šlechta rozhodla.

Vypravování

Skotská šlechta se rozhodne Wallace v bitvě u Falkirku nepodpořit a oznamují mu to až na bitevním poli v roce 1298. Těsně před útokem se otočí a odjíždí pryč.

ŽO – „ Bitva u Falkirku“.

Instrukce

Jednotlivé postavy učitel oživí dotykem a ty pak mohou říci, co si myslí uprostřed bitvy, kde proti obrovské přesile nemají šanci vyhrát, a s vědomím, že skotská šlechta nepodpořila jejich úsilí.

Průběh

Postupně jsem obešla a oživila všechny sochy – jejich úkolem bylo říci, co si právě myslí. Skoti se domnívali: „Tohle nezvládneme.Když budeme rychle běžet, tak je rozdrtíme.“ „Měli bychom raději utéct…“ Angličané si věřili mnohem víc: „Jen se jim směju…“ „To vyhrajeme!“ „Zeptala jsem se Skotů, co si myslí o tom, že je skotská šlechta nechala ve štychu.“ „Asi nás nemaj moc rádi, když nás nepodpořej.“ „Nejsou to praví Skoti, když couvaj před Angličanama…“

Modelování živého obrazu

Instrukce

Všichni žáci jsou ve štronzu a učitel modeluje výsledek bitvy. Žáci tak zjistí, že Skotům jejich touha a odhodlání tentokrát nepomohly. Skoti prohráli a ti, co přežili, se dali na ústup, mezi nimi i William Wallace.

Průběh

Ač výsledek bitvy už všichni znali, vymodelovala jsem z vytvořeného živého obrazu bitvy nový obraz.

Vypravování

William Wallace se vzdává titulu „Ochránce trůnu“ a odchází na diplomatickou cestu do Francie a Říma. Skotsko mezitím uzavírá s Anglií potupný mír. Když se William kolem roku 1302 vrací zpět, aby pokračoval ve svém boji proti Angličanům, zjišťuje, že nemá téměř žádné přátele, kteří by mu pomohli v boji s nepřítelem.

Postava na zdi

Instrukce

Učitel namaluje na balicí papír hrubou linkou obrys lidské postavy. Nejdříve skupina vepisuje do kresby sérii vět, které by o Wallaceovi řekli rodiče, jeho zesnulá žena Marion, přátelé, Král Eduard I., Robert Bruce – následník skotského trůnu, angličtí vojáci atd. Tyto věty žáci píší kolem obrysu postavy. Nová poznání o Wallaceovi žáci vepisují dovnitř postavy.

Průběh

V této části začal být problém s chápáním Williama Wallace jako hrdiny. Většina žákůze skupiny ho přijala jako zbabělce. „Jsi zbabělec a srab, měl si bojovat dál…“ – To sdělil Williamovi jeho přítel. Snažila jsem se všem vysvětlit rozdíl mezi diplomatickou cestou a útěkem. Nikdo až na pár holek se nenechal přesvědčit o tom, že jet na diplomatickou cestu neznamenalo zbaběle utéci. „Je to srab největšího kalibru. Zrádce!“ pořvával celou dobu Pavel.

Zpráva králi o návratu Williama Wallace

Instrukce

Žáci společně vytváří zprávu pro krále Eduarda, která ho má co nejpodrobněji informovat o tom, jak na tom William Wallace je po návratu z diplomatické cesty.

Průběh

Problém z předchozí činnosti přetrvával. Zprávy králi mluví za vše.

Nepřipravená improvizace

Wallace byl zrazen skotským šlechticem a zajat.

Instrukce

Skupina si zvolí svého Williama Wallace a ten čeká za dveřmi na další instrukci. Ostatní jsou skotští zrádci a chystají se Wallace polapit na schůzi v Edinburgu. Schovají se ve třídě a čekají, až se Wallace objeví. Jakmile Wallace vstoupí do třídy, ostatní ho polapí. Štronzo!

Průběh

Žáci v rolích zrádců se poschovávali po celé třídě. Když Šimon v roli WW vstoupil, ozvalo se: „Útok!!!“ a WW byl zajat a předveden před soud.

Soud 

Intrukce pro všechny

William Wallace byl zrazen skotským šlechticem v létě roku 1305 a zajat. Byl převezen do Anglie, kde byl obviněn z velezrady. 

Instrukce pro Williama Wallace

Jelikož pokládal za krále Skotska stále Johna Balliola, tvrdil, že nemohl zradit Eduarda I., který nebyl jeho králem, a ani mu nepřísahal věrnost.

Všichni si rozdělí role – v soudní síni musí být soudce, může být přítomen i sám Eduard, žalobce, zástupce lidu apod. Jejich cílem je Wallace donutit k přiznání z velezrady a odsoudit k smrti.

Průběh

Šimon si vyslechl své obvinění a reagoval na to slovy: „To je pěkná blbost, nemohl jsem zradit svého krále, protože nejsem Angličan. Narodil jsem se ve Skotsku a Skotsko je moje zem. Zabíjel jsem Angličany, protože Angličané vraždili a utlačovali nás.“

Poprava

Poslední slova Williama Wallace.

Soud shledal Williama Wallace vinným, a jelikož Eduard I. doufal, že s jeho smrtí skončí odpor a zároveň zastraší Skoty, byl 23. září podroben drastické popravě.

Instrukce

Každý se postaví tak, jak by se pravděpodobně postavil na popravišti William Wallace, kdyby mohl naposledy skotskému lidu něco říci. Všichni jsou ve štronzu a učitel je postupně obchází. Koho se dotkne, ten promluví jako William Wallace ke skotskému lidu.

Průběh

Tereza: „Sice určitě zemřu, ale vy můžete bojovat dál…“ Ostatním dělalo problém být v tichosti a soustředit se na zadaný úkol. Celou aktivitu jsem musela ukončit, protože Pavel neustále řval a vyrušoval.

Závěrečné vyprávění

„Předpoklad, že tímto činem zastraší Skoty, Eduardovi nevyšel. Už v roce 1306 se mu postavil Robert Bruce a Eduard I. při dalším tažení do Skotska zemřel. Roku 1314 v bitvě u Bannockburnu poráží se svou osmitisícovou armádou téměř třicet tisíc Angličanů pod velením Eduarda II. A tehdy se začala psát nová historie nezávislosti Skotska.“

Reflexe v kruhu

Každý reflektuje počínání Williama Wallace. Byla jeho smrt zbytečná? Co vlastně dokázal? apod.

Průběh

Pavel pokřikoval, že to bylo naprosto zbytečný; když jsem se zeptala proč, tak odpověděl, že neví… Takto se chovala i převážná většina ostatních. Lze říci, že celý tento vyučovací blok Pavel svým chováním bojkotoval a strhl s sebou i většinu chlapců ze skupiny.

Reflexe

Práce této skupiny byla velmi ovlivněna znalostí filmu Statečné srdce, což se odrazilo i na průběhu některých činností. Nutno konstatovat, že ač se jedná o žáky osmé třídy, měli někteří z nich problém porozumět předčítanému textu a ani se znalostí historických faktů to nebylo valné.

V části dramatu, kde nebyl přítomen již zmiňovaný žák s problémovým chováním Pavel, pracovali všichni ostatní mnohem lépe a to jak v práci s živými obrazy, tak v improvizacích. Téma je zaujalo, aktivně se účastnili děje a jejich kooperativnější přístup se pozitivně projevil na výsledné práci.

V průběhu tohoto dramatu se objevily problémy s chápáním postavy Williama Wallce a jeho počínání, což bylo podle mého názoru způsobeno tím, že nevěděli, co je diplomatická cesta.

Části, kde byl Pavel přítomen, byly velmi narušené, což vnímali i někteří jeho spolužáci. Bez nadsázky mohu říci, že Pavel zcela záměrně hodinu bojkotoval a negativně ovlivňoval chování ostatních žáků.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Petra Kratinová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
13. 12. 2011
Původní komentář před autorčinou úpravou: Lekce obsahuje jeden z typů dramatickovýchovné činnosti blízké tzv. dramatickému strukturování, v tomto případě využitému v zejm. k práci s tématem dějepisným. V tomto smyslu je inspirativní a měla by být editována na MP. Problém je s odkazem na osobnostní a sociální výchovu (TO "řešení problémů a rozhodovací dovednosti"). Jednak např. v doporučených očekávaných výstupech OSV (publikovaných také na portálu) je zpřesněno, že téma "řešení problémů" se týká zejm. řešení osobních a vztahových problémů žáků. A jednak - lekce v tomto smyslu nepracuje s jedním ze tří základních principů OSV, totiž se "zosobněním" učiva. Žáci sice např. hrají postavy atd., ale v textu není nikde uvedeno, že se historický obsah nějak vztahuje k jejich vlastním životním zkušenostem či situacím, ale ani nejsou herní aktivity z tohoto hlediska reflektovány. Myslím si ale, že to není nutné, protože smysl hodiny je v něčem jiném. Proto autorce doporučuji dvě možnosti: 1. prostě vynechat v "tiráži" na začátku lekce vztah k OSV nebo 2. doplnit do textu místa, kde se od "historické" zkušenosti žáci - nejspíše s pomocí reflexe - přesouvají ke své vlastní zkušenosti a příp. též místa osobnější reflexe rolového hraní. Logičtější se ale jeví možnost číslo 1. Lekce tvoří určitý celek založený na elementárním divadelně-kreativním uchopení historické látky. Vložením partií zosobňujících učivo by se mohla zbytečně tříštit.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Dramatická výchova a její využití v praxi.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

velký papír, fixy, obrázek W. Wallace, text, kostýmní znaky – barevné pashminy, rekvizity – koruna a meč