Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Podpora projektové výuky pomocí ICT
Odborný článek

Podpora projektové výuky pomocí ICT

21. 9. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Monika Černá
Spoluautor
RNDr. Michal Černý Ph.D.

Anotace

Projektová výuka patří mezi nedílnou součást soudobých vyučovacích metod a je jí věnována stále větší pozornost. V následujícím článku se zaměříme na metody a možnosti vedení projektů, jejich správu a nástroje na řízení zdrojů i týmovou komunikaci.

Projektová výuka je nesporným fenoménem, který se táhne (nejen) českým školstvím již od první republiky a v současné době zažívá poměrně velký rozkvět. Existují druhy škol, které jsou téměř výhradně projektově orientovány (například Daltonské), ale i na běžných školách se stala práce s projekty integrální součástí výuky. Proto se také o této formě poměrně hodně píše a mluví. Pozornost je ale soustředěna především na obsah projektů, nikoli na formy jejich řízení, vyhodnocování a začlenění do kontextu soudobých technologií.

Školní projekty jsou (většinou) od těch reálných poměrně značně vzdálené a i když nabízejí žákům možnosti spolupráce, rozvoje schopností pracovat v týmu nebo jej řídit, jsou často poněkud skleníkového charakteru. V následujícím článku se proto budeme chtít věnovat nástrojům, které nabízejí možnost opravdu reálného softwarového zázemí pro projekty.

Pomocí programů na správu a řízení projektů si budou moci žáci rozdělit úkoly v rámci projektu a efektivně spolupracovat na jejich řešení. Softwarová výbava jim navíc umožní také jednoduchou online komunikaci.

Žáci si tak budou moci vyzkoušet nástroje na řízení projektů, seznámí se s Ganttovými diagramy, zjistí, jak funguje intranet v organizaci, ale dle konkrétního zaměření může být součástí výuky i otázka CRM (tedy řízení vztahu se zákazníky), znalostního či krizového managementu, rozvoj týmové spolupráce atp. Je zřejmé, že ani nejlepší softwarové vybavení a podpora jeho nasazení není pro výuku dostačující. Vždy je potřeba, aby byl pedagog schopen dát žákům dostatečné množství informací o tom, jak dané procesy pracují, čeho lze využít a především žáky motivovat.

Pokud se podaří tyto technologie do správy projektů na školách zavést, budou žáci vybaveni velice dobrými dovednostmi a znalostmi, aby je mohli naplno rozvinout ve svém budoucím zaměstnání nebo i v dílčích aktivitách, které provozují ve svém volném čase. Při vedení táborů, kroužků nebo školního časopisu je možné tyto nástroje překvapivě efektivně využívat.

Pokusíme se také udržovat linii toho, co je pro žáky i učitele bezplatně dostupné, tak aby nebyli v osobním rozvoji limitováni financemi. Zdarma dostupných nástrojů je velké množství a pro práci na menších projektech budou bez potíží dostačovat. Pravdou je, že pokud by žáci chtěli řídit velké projekty, zřejmě u zmíněných nástrojů narazí na jistá omezení. Přesto by pro ně případný přechod na profesionální nástroje neměl být problematický.

Žáci by se měli organicky seznamovat s důležitými pojmy v oblastech, jako je SWOT analýza, co jsou to zdroje atd. Na teoretický výklad by pak měla hned navazovat praktická ukázka nástrojů, které jim s činnostmi na projektech pomohou. V tomto kontextu je také možné upozornit na to, že by měli učitelé říkat, s jakými nástroji žáci aktuálně pracují a proč. Často si to žáci ani příliš neuvědomují a v jejich případném podnikání nebo činnostech by to pro ně mohl být nemalý hendikep. Proto osobně doporučuji věnovat se také této oblasti.

Ganttův diagram

Zřejmě nejznámějším a stále nejpoužívanějším nástrojem na správu projektů je Ganttův diagram. Je to druh pruhového diagramu pojmenovaný po H. L. Ganttovi, průmyslovém inženýrovi, který byl za první světové války průkopníkem jeho používání (i když ve východní Evropě se podobné diagramy používaly již dříve). Využívá se pro grafické znázornění a naplánování posloupnosti činností v čase. Původně neobsahoval vztahy mezi projekty, ale dnes se jedná již o jeho integrální součást.

Na vodorovné ose Ganttova diagramu je časové období trvání projektu rozdělené do stejně dlouhých časových jednotek (dny, týdny, ...) a na svislé ose jsou pak zaneseny jednotlivé činnosti, na které se projekt rozpadá, vždy jeden řádek pro jednu činnost. Na ploše diagramu jsou jednotlivé činnosti označeny obdélníky, jejichž levá strana označuje plánovaný začátek činnosti a pravá strana plánované ukončení.

Délka pruhu označuje předpokládanou délku trvání činnosti. V dnešní podobě pak mohou diagramy ukazovat také návaznosti činností pomocí lomených šipek nebo čar vedoucích od začátku nebo konce jedné činnosti k začátku nebo konci jiné činnosti. Pruhy jsou vybarvovány tak, jak je plněn úkol. Ten, kdo sleduje diagram, má tak dobrý přehled o tom, co postupuje rychleji, co pomaleji nebo kde je nutné přidat.

V softwarových řešeních bývá tento diagram často spojen s nástroji pro správu a řízení zdrojů, které je možné k jednotlivým dílčím úkolům připojovat. Nevýhodou může být nepřehlednost u velkého množství úkolů nebo skutečnost, že jednotlivé pruhy nezachycují náročnost nebo robustnost úkolů. Přesto patří pro svou přehlednost a jednoduchost k nejčastěji používaným nástrojům, zvláště v menších až středně velkých týmech.

Software pro řízení projektů

V následující části si představíme několik nástrojů, které umožňují řízení projektů za pomoci Ganttových diagramů. Většinou toho ale nabídnou mnohem více, jako je například práce se zdroji, různé přehledy a další analýzy. U těchto programů by měly školní projekty začínat, zvláště pokud jsou realizovány v týmech.

Chili project

Zřejmě jedním z nejlépe vybavených a nejkomplexnějších nástrojů na správu projektů je Chili project (http://demo.chiliproject.org/), který vznikl nedávno jako fork (odvozený program) populárního Redmine (http://www.redmine.org/). Oba projekty nejsou tedy funkčně příliš odlišné, avšak pro školní použití doporučuji Chili project díky tomu, že umožňuje práci online bez nutnosti instalace na školní server. Jedná se o webově orientovaný nástroj, který zvládá většinu potřebných úkolů – od Ganttových digramů a správy projektů, zdrojů či úkolů, přes kalendář, sdílení dokumentů a souborů a diskuse, až po Wiki.

 

Pokud budete chtít služeb této aplikace využívat naplno, zřejmě se ale instalaci nevyhnete. Sami žáci ji ale mohou využívat na své drobné aktivity samostatně a bez instalace. K dispozici je nástroj na organizaci lidí, takže každý člen týmu vidí, co má dělat a co se děje. Vše je překvapivě jednoduché, rychlé a pohodlné, takže by se s aplikací měli žáci během jedné či dvou vyučovacích hodin naučit pracovat.

Pokud hledáte nástroj na komplexní organizaci projektů, je Chili project rozhodně dobrou volbou. Uživatele potěší také lokalizace do českého jazyka. Nástroj je natolik komplexní, že je možné jej velice dobře používat také pro organizaci práce kabinetu nebo celé školy. Nevýhodou je nutnost instalace a konfigurace na školní server v případě potřeby práce s většími projekty.

Planner

Relativně jednoduchou a praktickou aplikací pro správu projektů je Planner (http://live.gnome.org/Planner). Aplikace je rozdělena do několika modulů – v prvním je udržován seznam osob či jiných zdrojů, dále pak soupis úkolů a Ganttův diagram. Samozřejmě je možné vytvářet závislosti mezi jednotlivými úkoly, alokovat k nim zdroje a dohlížet na jejich plnění. K jednotlivým úkolům je možné přiřadit cenu, osoby, které se na činnosti mají podílet, poznámky, návaznost na další úkoly a případně nastavit rezervu.

 

V seznamu zdrojů můžete rozdělit položky na práci a materiál, ke každému je pak možné přiřadit cenu, kontakt a skupinu. Takto je možné poměrně jednoduše spravovat více navzájem ne zcela spolupracujících projektů. Samozřejmě je k dispozici přehled o tom, co jednotliví členové týmu dělají.

Jistým nedostatkem je, že aplikace předpokládá jen jednoho vedoucího projektu. Naopak velice silnou stránkou je export do HTML (které vypadá velice dobře) či PDF. Importovat je možné soubory MS Project.

GanttProject

Velice jednoduchým a rychlým nástrojem na práci s projekty je GanttProject (http://www.ganttproject.biz/), který je napsaný v Javě. Není třeba jej nijak instalovat a spustí se přímo přes webové rozhraní. Na výběr máte ze dvou základních položek – tvorba úkolů a dále pak správa zdrojů. První je organizována jako Ganttův diagram; mezi úkoly je možné vytvářet vazby a přiřazovat k nim zdroje. Zdroje jsou řešeny jako seznam osob, kterým je možné přiřazovat úkoly. Hned vidíte, jaká je vytíženost jednotlivých lidí v týmu. U zdrojů pak je možné ocenit, že aplikace zvládá pracovat s dovolenými, což je velice užitečné. Nechybí ani možnost definování rolí jednotlivých osob v týmu.

 

Mezi zajímavosti patří PERT diagram, prostředí v češtině a velice jednoduché ovládání. Připraveny jsou také základní možnosti importu i exportu.

Další zajímavé nástroje

Pokud se rozhodnete používat některý z nástrojů, který umí jen organizovat projekty, jistě oceníte také další aplikace, které práci na projektu zpřehlední. Součástí interní komunikace by měl být intranet, který zajistí sdílení souborů, nápadů a diskusí. Ideálně se pro tento účel hodí buď některá ze služeb využívajících Wiki, jako je kupříkladu MediaWiki (http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki), u které ale počítejte s tím, že ji budete muset instalovat na školní server, nebo některá již hotová řešení.

Zde se nabízejí dva základní koncepty. První využívá Google Apps a je pro školy zdarma. Je možné mít web projektu, na kterém budou aktuality a diskuse, včetně výstupu pro širší veřejnost (kombinace Google Groups a Google Weby) a také sdílení dokumentů (Google Dokumenty). Dobře je možné nasadit také kalendář nebo elektronickou poštu. Osobně je mi celý koncept Google Apps blízký – vše funguje online a komunikace je opravdu rychlá a jednoduchá. Zdarma je tak pro školní projekty připraven téměř kompletní groupware.

Druhou variantou je Zoho office (http://www.zoho.com/), který je určený především pro nasazení ve firmách. Výhodou balíku je, že si žáci mohou osahat také věci, jako je CRM, personalistika, účetnictví nebo komplexní služby pro business. Ale zdarma skutečně jen osahat, neboť bezplatně je většinou jen velmi omezený úsek funkcí. Přesto může být vyzkoušení tohoto balíčku zajímavé také pro žáky, neboť jim umožní nahlédnout pod pokličku řadě mechanismů, které se ve firmách běžně realizují.

 

Závěr

Nabídka na (polo)profesionální vedení projektů zdarma je pro školy bohatá, a to jsme v článku ani v nejmenším neprošli vše potřebné. Myslím, že podobné nástroje je možné používat nejen pro studentské projekty, ale také pro řadu činností ve škole – od spolupráce v rámci kabinetu, až po celoškolní aktivity.

Je zřejmé, že používat podobné programy pro dobrou projektovou výuku nestačí. Je k ní nutné doplnit dobré téma, motivaci, zpracování a řadu konkrétních poznatků a podkladů, ze kterých budou moci žáci vycházet. Pomocí ICT je možné jen projektovou výuku zasadit do reálnějšího prostředí, lépe rozvinout a koordinovat.

Snad ukáže její nasazení širší možnosti teoretického výkladu, jako je znalostní management, krizové řízení a mnoho dalšího z projektového řízení, na které nezbývá na gymnáziích mnoho času. Přesto věřím, že i tyto stručné poznámky mohou být pro pedagogy určitou inspirací a motivací pro ne zcela běžný pohled na projektovou výuku.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Monika Černá

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
21. 9. 2011
Nelze než souhlasit s autorem článku, když v anotaci konstatoval, že "projektová výuka patří mezi nedílnou součást soudobých vyučovacích metod a je jí věnována stále větší pozornost". Je zřejmé, že při realizaci projektů je nejnáročnější právě jejich administrace. Mnohdy se mohou cíle projektů díky jejich nedokonalému řízení zcela vytratit, což mohu konstatovat z vlastní zkušenosti. Autor příspěvku předkládá několik kvalitních a vyzkoušených softwarových produktů, které nám, řadovým kantorům, mohou při administraci projektů zásadním způsobem pomoci. Rozhodně stojí za to si je vyzkoušet a vybrat si ten, který se z našeho pohledu jeví jako nejefektivnější.

Hodnocení od uživatelů

Martin Rusek
22. 9. 2011, 08:18
Děkuji za skvěle zpracovaný přehled dostupných podpůrných prostředků. Hodnocení týmu RVP třemi hvězdičkami opět vnímám jako zkrat. Několikrát jsem už narazil na opravdu špatný článek hodnocený výše. Těším se na další příspěvky.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Téma článku:

Informační a komunikační technologie