Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Průmysl v mém okolí – projekt
Odborný článek

Průmysl v mém okolí – projekt

21. 9. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Věra Pavlátová

Anotace

V rámci výuky chemie žákům ukládám zpracování projektu: Průmysl v mém okolí. Žáci (nejčastěji ve dvojicích) si vyberou podnik ze svého okolí a zpracují prezentaci coby průvodce továrnou – historie a struktura podniku, výrobní postupy, vlastnosti a použití výrobků – př. jejich ukázka, ekologie výroby, úspěšnost podniku na trhu. Časová náročnost zpracování je cca 1 měsíc. Poté studenti předvedou prezentaci ostatním, vítány jsou počítačová zpracování, fota, videa, rozhovory se zaměstnanci... Během trvání projektu jsem se všemi žáky v kontaktu, seznamují mě s různými stadii projektu. Je nutno vše pečlivě naplánovat a dodržet určitý časový horizont, pokud si žák nechá vše na poslední chvíli, na výsledku práce je to znát. V článku předkládám návod, jak žáky aktivně zapojit do výuky a rozvíjet tak více klíčových kompetencí zároveň. Jedná se o zadání projektu „Průmysl v mém okolí“, včetně popisu jednotlivých kroků projektu i případných úskalí. V příloze je ukázka výstupu – prezentace o výrobě piva.

Cíl

Předkládám zde návod, jak žáky aktivně zapojit do výuky a rozvíjet tak více klíčových kompetencí zároveň. Jedná se o zadání projektu „Průmysl v mém okolí“, včetně popisu jednotlivých kroků projektu i případných úskalí.

V septimě, respektive ve třetím ročníku gymnázia se u nás na škole v chemii před kapitolou makromolekulární chemie a biochemie probírá kapitola s názvem chemický průmysl. Zde se zabýváme rozdělením průmyslu, výrobními postupy, reakcemi při výrobách, charakteristikou výrobků. Zejména se zaměřujeme na průmysl v blízkém okolí, a to nejen chemický.

V rámci výuky žákům ukládám zpracování projektu: Průmysl v mém okolí.

Žáci (nejčastěji ve dvojicích) si vyberou podnik ze svého okolí a zpracují prezentaci (referát) coby průvodce továrnou – historie a struktura podniku, výrobní postupy, vlastnosti a použití výrobků – př. jejich ukázka, ekologie výroby, úspěšnost podniku na trhu. Časová náročnost zpracování je cca 1 měsíc. Poté žáci předvedou prezentaci, vítány jsou počítačová zpracování, postery (nástěnné obrazy, schémata), fota, videa, rozhovory se zaměstnanci...

Během trvání projektu jsem se všemi žáky v kontaktu, seznamují mě s různými stadii projektu. Je nutno vše pečlivě naplánovat a dodržet určitý časový horizont. Pokud si žák nechá vše na poslední chvíli, na výsledku práce je to znát.

Stadia projektu:

1. Zadání projektu a výběr závodu

Projekt žákům představím, vysvětlím, co od nich chci, jak si asi představuji harmonogram, který by si měli vytvořit. Také zdůrazním, že je to pro mě důležitá záležitost ohledně jejich hodnocení, protože v projektu naplní více kompetencí najednou. Žáci si vyberou závod, který je dostupný z hlediska vzdálenosti a kde se nejlépe vyrábí něco, co je zajímá. Je potřeba si do takovéhoto závodu včas zavolat či poslat e-mail a domluvit si exkurzi, některé podniky neumožňují vstup, ať z hlediska bezpečnosti práce, či z hlediska know-how výroby.

2. Domluvení exkurze

Určitě je jednodušší si vybrat podnik, kde pracuje známý žáka, který mu pomůže vše zajistit, nebo podnik, kde byl žák na brigádě a ví, na koho se obrátit. Jelikož tento projekt pořádám již několik let, u některých závodů již mohu žákům doporučit kontaktní osoby, na které se mohou obrátit. V této fázi již žáci vyplňují do tabulky název podniku a své jméno a já doplním termín, kdy prezentaci přednesou ostatním (snažím se na jeden termín dávat obsahově blízké závody či například závody, kde dochází při výrobě ke kvasným procesům podobně).

Příklad tabulky:

Název podniku

Jméno referátníka(ů)

Termín referátu

Knauf Krupka

 

 

Autokabel Krupka

 

 

Toyota Krupka

 

 

Elektroporcelán Krupka – Bohosudov

 

 

Šroubárna Krupka

 

 

Porcelán Dubí

 

 

Fluorit Sobědruhy

 

 

Pivovar Velké Březno

 

 

Spolchemie Ústí nad Labem

 

 

Linde Ústí nad Labem (technoplyn)

 

 

AGC Teplice

 

 

TESAS Teplice

 

 

Chemopetrol Litvínov

 

 

Elektrárna Ledvice

 

 

Pekárna

 

 

Lihovar (KB likér)

 

 

Papírna (Dubí)

 

 

TONASO Neštěmice

 

 

MUS (Mostecká uhelná společnost)

 

 

Doly Bílina

 

 

ETZ Bystřany

 

 

Vápenka

 

 

LYBAR Velvěty

 

 

Krušnohorské strojírny Komořany

 

 

Může být i problém s tím, že vedení školy nebude chtít žáky uvolňovat kvůli exkurzi z výuky a výrobní proces závodů se většinou kryje s rozvrhem žáků. Zde je také důležité předem nastavit pravidla, aby nedošlo k „účelnému záškoláctví“. Termíny exkurzí si mohou také například žáci domluvit na období podzimních prázdnin apod.

3. Příprava na exkurzi

Žáci by se měli na exkurzi teoreticky připravit – to znamená shromáždit si o podniku dostupné informace prostřednictvím internetu, knihovny, různých publikací. Pokud budou mít dovoleno fotit či natáčet (také nutno domluvit v podniku předem), zajistit si potřebné vybavení. Nejlepší je pro žáky práce ve dvojicích, žáci tak nemají z úkolu obavy a rozdělí si práci (to rozdělení práce je nutné ohlídat, aby vše neoddřel jen jeden z nich, i ve fázi prezentace projektu).

V této fázi projektu jim také sděluji, čeho si mají všímat, že si mají například kreslit plánek výrobního procesu, uspořádání na dílnách…

4. Vlastní exkurze a zpracování materiálu

Žáci si musí rozvrhnout čas tak, aby jim zbyl dostatečný prostor ke zpracování materiálu (procvičují se tak v time managementu). Nejoblíbenějším a nejčastějším zpracováním je počítačová prezentace, kdy žáci: představí název podniku, umístění, čím se zabývá, ve zkratce historii podniku, schéma výroby, suroviny, vlastní výrobní proces, reakce a změny, ke kterým dochází během výrobního procesu, přehled a charakteristiku výrobků, význam a úspěšnost závodu. Do prezentace v rámci možností vkládají fotky a videa pořízené během exkurze. Na závěr mají ještě povinnost připravit krátké shrnutí (zápis pro žáky), někteří si pro spolužáky připraví i krátký test či zajímavosti.

5. Prezentace projektu

Prezentace projektů bereme jako slavnostní okamžik (většinou nám to časově vychází před vánočními svátky). Žákům říkám, že je to jako jejich trénink k maturitě, protože záleží nejen na tom, jak projekt zpracovali, ale také na tom, jak ho budou schopni odprezentovat ostatním a jak zaujmou své spolužáky. Záleží tedy i na jejich komunikačních schopnostech a síle osobnosti – často si v této fázi žáci uvědomí i funkci učitele – že nemůže být jen odborně připraven, ale také znát metody, jak poznatky a kompetence předat a žáky zaujmout.

Je samozřejmostí, že žáci, kteří ten den prezentují projekt, přijdou slušně oblečeni. Příjemným zpestřením je, pokud mají k prezentaci projektu i různá videa (v některých závodech žáky přímo zapojí do výrobního procesu a oni nám to natočí, například výrobu jádra na odlévání ve slévárně, výrobu závitů ve šroubárně, výrobu housky, malování na porcelán…) či ukázky výrobků – šrouby, porcelán, keramiku, sklo, kosmetiku, ale i pečivo (někteří žáci přinesli k prezentaci i přepravky s pečivem, bagetami nebo dorty, které jim zajistil majitel podniku).

6. Evaluace projektu

Ke konci prezentující připraví pro ostatní krátký zápis a zahájí diskusi – kdy musí být připraveni na všetečné dotazy spolužáků. Jelikož se ve svých letech žáci do továren ještě moc nedostanou, diskutuje se poměrně dost, zajímá je jiné než školní prostředí. Já jako vyučující do samotné prezentace či diskuse vstupuji jen minimálně. Kde se to hodí, připomenu nějakou chemickou reakci a podobně.

Poté následuje hodnocení, kdy hodnotí všichni včetně žáků, kteří prezentovali – vždy se dohodneme na nějakém rozumném kompromisu, v naprosté většině to jsou výborné a chvalitebné, žáky projekt většinou baví a nepodceňují ho.

Prezentace, které byly zpracovány kvalitně, používám se svolením autorů při své výuce v jiných třídách, dávám je i k dispozici svým kolegům, uvažuji i o umístění na web školy či o tom, že nejzajímavější prezentace předvedeme veřejně.

Nakonec si žáci na základě úspěšných prezentací vyberou podnik, kam půjdeme na exkurzi všichni společně – většinou vyberou pivovar.

7. Klíčové kompetence, které jsou projektem rozvíjeny:

DRUH KLÍČOVÉ KOMPETENCE (= KK)

JAK JI PROJEKT UTVÁŘÍ A ROZVÍJÍ:

Kompetence k učení

 

Žák si v rámci projektu plánuje a organizuje pracovní činnost, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení a tento proces reflektuje. Během projektu využívá různých zdrojů informací, které zpracovává a hodnotí.

Kompetence k řešení problémů

 

Žák navrhuje, realizuje a vyhodnocuje postupné kroky při řešení problému v projektu. Při řešení uplatňuje analytické, kritické i tvořivé myšlení, nahlíží na problém z různých stran.

Kompetence komunikativní

 

Žák formuluje, prezentuje a obhajuje podložené výstupy projektu, a to za využití dostupných prostředků verbální i neverbální komunikace. V projektech je také důležité používat s porozuměním odborný jazyk a ve fázi prezentace projekt vhodným způsobem představit i neznámému či nezasvěcenému publiku.

Kompetence sociální a personální

 

Žák musí během projektu účinně spolupracovat v týmu, respektovat názor druhého, ovládat a řídit svoje jednání a chování, být schopen sebereflexe.

Kompetence občanské

 

Díky projektové činnosti žák projevuje pozitivní postoj k lidské práci, produktům lidské činnosti, k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do aktivit, chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy.

Kompetence pracovní a k podnikavosti

 

Žák v projektové činnosti usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl, dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu. Žák, který se podílí na plánování projektu, využívá těchto dovedností i ve své přípravě na budoucnost, např. se orientuje v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci.

8. Příloha: ukázka takové prezentace – pivovar

Reflexe

Příspěvek může pomoci spojit teorii s praxí.

Literatura a použité zdroje

[1] – RVP pro gymnázia. 1. vydání. Praha : VÚP, 2007.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
21.94 MB
Prezentace
Exkurze: Pivovar

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Věra Pavlátová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
21. 9. 2011
Průmysl v mém okolí - projekt jistě pomůže učiteli při zadávání projektu na toto téma. Příspěvek je vhodně doplněn ukázkou PowerPointu - Exkurze do pivovaru - výroba piva.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
 • Gymnázium
 • Kompetence k podnikavosti
 • získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Životní prostředí regionu a České republiky

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Exkurze

Nutné pomůcky:

Nutná teoretická příprava, dále papír, tužka, fotoaparát, diktafon, kamera, notebook či počítač pro další zpracování