Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Modelové učební osnovy
Odborný článek

Modelové učební osnovy

27. 7. 2011 Základní vzdělávání
Autor
RNDr. Jan Maršák CSc.
Spoluautoři
PaedDr. Markéta Pastorová
PaedDr. Miroslava Salavcová

Anotace

Cílem článku je přehledně čtenáře informovat o srovnávací analýze, jež se zabývala problematikou existence a postavení „modelových“ učebních osnov v rámci kurikulárních dokumentů ve vybraných zahraničních evropských zemích.

Srovnávací analýzy a studie jsou důležitou a neoddělitelnou součástí řešení různorodých úkolů, zejména koncepční povahy. Zaměřují se na zkoumání vybraných aspektů vzdělávacích systémů, procesů a dokumentů v zahraničních zemích a srovnávají je s odpovídajícími aspekty v České republice. Samotná zjištění a závěry vyvozené na základě uvedených zkoumání a srovnávání jsou důležitým východiskem a podkladem jednak pro rozhodnutí, která se týkají vzdělávacího systému jako celku, jednak pro inovace stávajících dokumentů a jejich vzdělávacích obsahů i jako podpůrné argumenty pro rozhodnutí strategického charakteru.

Analýzy a studie tvoří nejen nezbytný kontext pro český vzdělávací systém, ale jsou součástí konkrétních úkolů a okruhů problematiky, kterou řeší. Jedná se například o podněty pro inovace kurikulárních dokumentů, tvorbu různých didaktických a metodických materiálů pro výuku na školách, pro rozvoj mezinárodní spolupráce ústavu s odpovídajícími institucemi v zahraničí apod.

V souvislosti s tvorbou ukázek „modelových“ učebních osnov z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka pro využití v českých školách[1]byla zpracována přehledová srovnávací analýza, která ve vybraných zemích sledovala, zda a jakým způsobem jsou „modelové“ učební osnovy součástí kurikula a zda jsou pro školy závazné, či doporučené. Analýza se zaměřila na následující země: Anglii a Wales, Skotsko, Finsko, Švédsko, Dánsko, Albánii, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko. Při práci na této analýze byly získány další odkazy na konkrétní zdroje včetně kontaktních adres využitelných pro další komunikaci.

Informace o vazbě mezi kurikulem a metodické podpoře včetně modelových ukázek vzdělávacích programů/osnov, doporučených z úrovně státu, byly získány prostřednictvím vyhledávání na internetových stránkách příslušných odborných a státních institucí a prostřednictvím e-mailových a telefonických dotazů. Pozornost byla zaměřena především na země Evropské unie. Z celkového počtu šestnácti zemí bylo v devíti zemích dohledáno kurikulum, z toho u dvou zemí (Slovensko a Slovinsko) jsou kurikulární dokumenty rozpracovány podle ročníků. U ostatních zemí (Anglie a Wales, Finsko, Irsko, Skotsko, Švédsko, Dánsko, Belgie – vlámská část) je kurikulum rozpracováno nikoli pro ročníky, ale pro různě dlouhé etapy. Z celkového počtu šestnácti zemí byly nalezeny u čtyř zemí (Albánie, Lotyšsko, Maďarsko – dvouúrovňová kurikula, Slovensko – jednoúrovňové kurikulum) modelové vzdělávací programy/osnovy vytvořené na státní úrovni. U ostatních sledovaných zemí existují pouze metodické materiály, které podrobněji rozpracovávají vzdělávací obsahy a metodické pokyny pro učitele. U těchto zemí se však nejedná o ukázky distribuce vzdělávacího obsahu do ročníků/období, které by měly charakter učebních osnov.

Přehled získaných informací o výše uvedených zemích byl prezentován též na kulatém stolu SKAVu dne 31. 3. 2011 prostřednictvím powerpointové prezentace[2].


[1] Učitelé základních škol dostali od ministerstva školství ukázku osnov tří předmětů: češtiny, matematiky a angličtiny. Dostupné na WWW: http://www.vuppraha.rvp.cz/?s=+u%C4%8Debn%C3%AD+osnovy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Jan Maršák CSc.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.