Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Atentát na Reinharda Heydricha a jeho důsledky
Odborný článek

Atentát na Reinharda Heydricha a jeho důsledky

Anotace

Text článku se soustředí hlavně na důsledky atentátu na Heydricha, vlastní atentát i doba před ním jsou zmíněny stručněji. Jde o blok 4 hodin, ve kterých se žáci zabývají složitostí doby i volby, jak vést odboj proti německé nadvládě u nás. Pracují s materiály na PC, s internetem, ukázkami z literatury. Výsledkem je také žákovská prezentace uvedená v Přílohách, kterou je možno dále medializovat.

Cíle:

 • Žák zopakuje základní události let 1938–9 u nás.
 • Žák dokáže porovnat vlastní existenci a podmínky života obyvatel v Protektorátu.
 • Žák chápe tíhu morální odpovědnosti za vlastní rozhodnutí a činy, včetně sebeobětování ve složitých dobách či životních situacích.
 • Žák popíše a objasní průběh atentátu a jeho důsledky. 

1. hodina:

Běžná třída (event. s dataprojektorem), učitel zapíše na tabuli téma „Atentát na Reinharda Heydricha a jeho důsledky“.

Úvodní opakování učiva minulé hodiny – práce ve dvojicích (viz Příloha 1), základní témata:

 • Mnichovská dohoda a její důsledky, Druhá republika.
 • Vznik Protektorátu Čechy a Morava.
 • Situace u nás do podzimu r. 1941.

Společná kontrola výsledků, krátká autoevaluce v duchu následujících otázek:

Co vás z probrané látky nejvíce zaujalo? Jaký pojem byl pro vás nejsložitější na pochopení? Objevili jste novou souvislost v dějích? Jak byste se cítili v době nastolení Protektorátu? Co byste nejdříve řešili v rámci rodiny? Jak se chovat vůči takovému režimu, jaký byl zde nastolen? Proč někteří lidé mají odvahu k odboji proti Němcům a jiní ne?

Motivace pro novou látku – ukázka z knihy M. Buriana: Atentát. Operace Anthropoid 1941–1942. Citace ze stran 24–25, životopisné údaje Reinharda Heydricha (plný údaj o knize i dalším využitelném materiálu viz Použitá literatura)

Úkoly pro žáky:

Podle pouhého poslechu ukázky se pokusí společně identifikovat základní životopisná data R. Heydricha, každý žák svůj poznatek vysloví, popřípadě jde hned (nebo po diskusi s ostatními) zapsat na tabuli, čímž vznikne základ k další činnosti. Dále navážeme, např. formou brainstormingu, tématem: „Co už víte o době atentátu na Heydricha či následné situaci? Znáte filmová zpracování tématu, četli jste odbornou literaturu na toto téma či beletrii?“ Žáci sice uvádějí své většinou neúplné a nesouvislé znalosti, ale téma se tímto způsobem dobře otevře. Úkolem učitele je vést debatu tak, aby v duchu brainstormingu nikdo řečené nekomentoval, neshazoval, aby mluvil jen jeden žák. Zajímavé postřehy je možno opět krátce zapsat na tabuli. Docílíme tím „zviditelnění“ mezer a nedostatků v informacích.

2. hodina:

Počítačová učebna, žáci se rozdělí do dvojic/trojic k jednomu počítači (podle nutnosti vzhledem k počtu PC).

Následuje krátké frontální zopakování Heydrichova životopisu, učitelův krátký výklad na téma, jak a proč se tento muž dostal na místo říšského protektora u nás v září roku 1941.

Zadání úkolu pro dvojice/trojice – učitel nechá losovat jednoho z každé dvojice/trojice z hromádky 14 připravených úkolů, jejichž obsahem je hlavní téma (konkrétní úkoly, respektive názvy listů prezentace viz Příloha 2). Podle zadaného úkolu dvojice/trojice pracuje tak, že najde internetové zdroje o zadaném jevu, nejlépe jednoduše přes klasický vyhledavač, přečte si jejich obsah a porovná uváděné informace. Pak po dohodě vybere základní a porovnáním ověřené poznatky a z nich udělá 1–2 listy prezentace (možno i s obrázky, mapami apod., tato je celá v Příloze 3 jako ukázka). Zde předpokládáme, že žáci umějí vytvářet prezentace, vědí, jak citovat zdroje a jak pracovat s případnými efekty používaného programu. Je třeba určit, jak list prezentace bude vypadat: rozložení – nadpis a dva sloupce, dohoda o podkladu a užité barevnosti, ústně s učitelem, velikost písma – dodržet alespoň vel. 14 typu písma daného prezentací.

Při práci učitel žáky sleduje, je poradcem a zodpovídá případné dotazy či nabídne technickou pomoc. Jednotlivé listy žáci uloží do učitelem určené složky a ten je pouze logicky seřadí a dotvoří tak celou práci. Tu zpřístupní pro další dvouhodinovou činnost, kterou bude prezentace výsledků samostatného studia. Učitel podle své vůle může zpracovat i krátký Heydrichův životopis jako list č. 2 (list č. 1 je úvodní titulka), a to podle předchozího zápisu na tabuli (viz první hodina).

Kritéria hodnocení prezentace:

 • respektování dohodnuté technické podoby listu prezentace
 • vyjadřování myšlenek v bodech, výstižnost vyjádření
 • výběr podstatných informací
 • jazyková a stylistická správnost
 • doplnění mapami a obrazovým materiálem

3.–4. hodina:

Práce s prezentací ve třídě s dataprojektorem. Je dobré si zajistit dvě hodiny předmětu za sebou, protože v jediné je poměrně málo času a není dobré s tak závažným tématem spěchat, aby žáci vše řádně zažili a mohli se ke všemu vyjádřit či se na cokoli zeptat.

Jednotlivé dvojice postupně přicházejí k počítači a promítnou i komentují svůj list/listy prezentace. Učitel vstupuje do děje jen v případě nutnosti, naznačí např. případnou chybu, kterou žáci neodhalili, nedostatek, špatnou formulaci apod. (je dobré ji ihned opravit v prezentaci, pokud tam je tak zaznamenána, nebo po uzavření činnosti na veřejném školním disku, kam je prezentace umístěna), hlavní slovo mají žáci, kteří se dotazují a eventuálně dodávají další infomace, protože se s nimi mohli setkat při studiu svého dílčího tématu. Učitel na závěr vyzve žáky ke shrnutí, ovšem nikoliv faktů. ale spíše pocitů a názorů na danou dobu. Řada žáků je schopna aspoň částečně komentovat i svůj možný postoj v dané době, i když s vědomím, že se vše „hezky říká, ale hůř se dělá“.

Takto si žáci nejvíce uvědomí, jak složitá to byla doba z pohledu jednotlivce či skupin a z morálního hlediska místy až neřešitelná, vůbec ne podle pravidel původního mírového života. Nakonec žáci sami zhodnotí vzniklou prezentaci, učitel může dodat své hodnocení. Zkušenost: práci na prezentaci vždy hodnotíme pouze slovně, žákům případná horší klasická známka vezme chuť takto pracovat a navíc dle různé úrovně složitosti zadané otázky pro psaní listu ppt by bylo hodnocení diskutabilní až nespravedlivé.

Další možnost: na blok lze navázat promítnutím části hraného dokumentárního filmu Ležáky z DVD (režie Miloš Pilař) nebo návštěvou filmového představení Lidice (režie Petr Nikolaev, premiéra 2011).

Literatura a použité zdroje

[1] – SOCHROVÁ , Marie. Dějepis v kostce. 3. vydání. Praha : Fragment, 2004. 159 s. ISBN 978-80-7200-970-1 .
[2] – ČORNEJ, Petr. et al. Dějiny zemí Koruny české. 1. vydání. Praha : Fragment, 1992. 308 s. ISBN 80-85192-29-2.
[3] – BURIAN, Michal. Atentát. Operace Anthropoid 1941-1942. 1. vydání. Praha : Avis, 2002. ISBN 80-7278-157-4.
[4] – HUSSON, Eric. Heydrich. 1. vydání. Praha : Domino, 2009. ISBN 987-8-7323-467-2.
[5] – WIEDEMANN, Hans Georg; WIEDEMANN, Andreas. Můj strýc Reinhard Heydrich. 1. vydání. Praha : Víkend, 2010. ISBN 987-80-7222-715-0.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
657.23 kB
Prezentace
Příloha 1
doc
31.25 kB
Dokument
Příloha 2
ppt
3.87 MB
Prezentace
Příloha 3

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ivana Syrovátková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
5. 12. 2011
Autorka ve svém příspěvku předkládá náhled na velmi důležitou etapu českých dějin - dobu Protektorátu Čechy a Morava - konkrétně určitý výsek z této periody, tj. atentát na Heydricha a jeho dopad na další vývoj v protektorátu. Autorka nabízí využití dobových materiálů a aktuálně promítaného hraného filmu Lidice. Tento přístup může u žáků probudit skutečný zájem o příslušnou dobu v našich dějinách a podnítit tak v nich potřebu po dalšího hlubšího studia této problematiky.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Globální problémy, jejich příčiny a důsledky

Mezioborove presahy:

 • Gymnázium
 • Fyzika
 • Odborné vzdělávání
 • 68-42-L/51 Bezpečnostně právní činnost

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

dataprojektor, počítačová učebna s internetem, běžná učebna, tabule, křída, školní žákovský sešit dějepisu a pero, kniha s ukázkou, vytisknuté zadání úkolů pro samostatnou práci dvojic/trojic, nůžky, prezentace s opakováním látky