Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Historie českých zemí na internetu
Odborný článek

Historie českých zemí na internetu

19. 4. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Lubomír Šára

Anotace

Jak pracovat s internetovými stránkami pro výuku historické části vlastivědy ve 4. a 5. ročníku?

Internetové stránky pro výuku historické části vlastivědy ve 4. a 5. ročníku najdeme na adrese cr.ic.cz. Slouží žákům přímo při vyučovacích hodinách k hledání a objevování nových informací. Obsahují historii našich zemí od nejstarších dob až po současnost. Objevíme tu patnáct kapitol: V pravěku, Dávní Slované, Ze starých pověstí, Přemyslovský stát, Lucemburkové, Husitské války, Po husitských válkách, Habsburkové, České země - součást Rakouska, Století páry a elektřiny, První světová válka, Československá republika, Druhá světová válka, Obnovené Československo, Návrat k demokracii. Každá kapitola je rozdělena na další články s různými odkazy a množstvím obrazového materiálu. Články doplňují kresby žáků Základní školy Lukavice.

Průběh činností

Vyhledávání informací k probíranému učivu je možné zařadit kdykoliv v průběhu vyučovací hodiny. Doporučená délka je 10 - 15 minut.

Rozplánování
Práci na počítači rozplánujeme do kroků:

 • zadání adresy
 • vybrání kapitoly
 • čtení a vyhledávání informací
 • jejich zapsání

Internetovou adresu zapíšeme žákům na tabuli (stane se, že v průběhu hledání stránku zavřou).

Stanovení cíle
Vždy stanovíme konkrétní cíl - tedy co mají žáci vyhledávat (např. jak se jmenovaly a jak vypadaly zbraně husitů). Získané poznatky žáci zapisují na list. Jestliže povolíme kopírování a vkládání do souboru, případně rovnou vytištění celého článku, budeme zavaleni spoustou nepotřebných informací, které se žáci ani nebudou obtěžovat číst, natož aby se jim snažili porozumět.

Závěrečné shrnutí
Při práci na počítači je třeba hlídat čas na závěrečné shrnutí a prezentaci objevených poznatků, jejich doplnění dalšími žáky. Listy s výpisky vystavíme ve třídě, žáci je mohou kdykoliv doplňovat. Ponecháme tak prostor k dalšímu objevování a zkoumání, vyučovací proces tím neuzavřeme. Mnozí žáci na stránkách vyhledávají i mimo vyučovací hodiny, objevené poznatky mohou prezentovat například v komunitním kruhu před zahájením následující hodiny. Tak motivují i ostatní spolužáky.

Týmová spolupráce
Pro žáky na 1. stupni ZŠ je vhodné, aby při práci u počítače pracovali v týmu. Záleží pochopitelně na uspořádání a prostorových možnostech ve třídě či počítačové učebně. Osobně volím spolupráci tří členů v jednom týmu. Pro týmovou spolupráci musíme stanovit základní pravidla, tedy co má který člen týmu dělat, jaký je jeho úkol. Jeden může vyhledávat informace, druhý bude zkoumat jejich důležitost, třetí zapisuje a prezentuje. Alespoň zpočátku musíme dodržení stanovených pravidel kontrolovat a vždy při této opakované činnosti dbát na jejich uvědomělé uplatňování. Úkoly pro členy jednotlivých týmů příště vyměníme, aby se dostalo na každého.

Různá témata
Při týmové spolupráci můžeme každému týmu zadat jiné pátrání. Takže v našem příkladu husitských válek se můžeme pustit do pátrání po Janu Žižkovi, husitských zbraních, místech husitských bitev; zjistit, co se dělo v Táboře, kdo byli křižáci, co bylo přijímání pod obojí, kdo vládl v českých zemích v této době atd. Každý tým poté připraví prezentaci pro ostatní žáky, přičemž by měl být připraven zodpovědět jejich dotazy.

Zpracování jednotlivých kapitol

Po probrání učebního celku necháme žáky v týmech zpracovat a zobecnit získané poznatky. Propojit můžeme vyučovací hodiny výtvarných a pracovních činností, ICT a českého jazyka. Někteří žáci jistě zvládnou i jednoduchou prezentaci v PowerPointu, ostatní mohou učivo zpracovat na velký arch balicího papíru. Přidáme malé zamyšlení o životě lidí v této historické epoše, např.: Já husita, Můj život v Táboře, Mezi křižáky, Můj tatínek byl chudý zeman, Písař v klášteře. Tato zamyšlení vedou k vícevrstevnému pohledu žáků na naše dějiny. Při zpracování by opět měly být žákům k dispozici tyto historické stránky - potřebují mít možnost potvrdit si své hypotézy.

Hotové práce žáci prezentují ostatním, vhodná je i prezentace pro mladší spolužáky, například na školní chodbě. Mnohá zamyšlení nad naší historií určitě obohatí školní webové stránky, či se mohou objevit ve školním časopise. Pro inspiraci můžete shlédnout některé práce žáků základní školy Lukavice v časopise Kvasnice na adrese kvas.ic.cz:

 • v čísle 1 - Jak bychom žili za první republiky, Obyvatelé za 2. světové války;
 • v čísle 6 - Dopis Jiřímu z Poděbrad, Co mohlo být jinak, aneb dopis prezidentu Benešovi, případně Život v klášteře;
 • v čísle 9 - Můj život ve slovanské vesnici či Jak žili naši vynálezci.
Závěry
 • Žáky vedeme ke spolupráci v týmu, trénujeme mluvený projev, práci s odbornou literaturou.
 • Tvořivě pracujeme s textem, učíme se v něm orientovat.
 • Žáky učíme respektovat pravidla a přizpůsobovat se jim.
 • Každý žák naslouchá druhým a toleruje případné nedostatky, snaží se svým projevem zaujmout druhé.
 • Rozvíjíme znalosti žáků o lidské společnosti, činnostech člověka a práci lidí.
 • Žáci získávají vztah k minulosti a vytvářejí si o ní určitou představu, vyjádří své pocity z různých historických etap naší vlasti.
 • Při hodinách můžeme kombinovat frontální výuku s týmovou spoluprací a vlastní prací žáků, využijeme metod RWCT.
 • Dochází k integraci vzdělávacího obsahu oboru Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura, Člověk a svět práce.
Metodický přehled
Zaměření příspěvku Pohled na možnosti využití internetových stránek zaměřených na historii českých zemí.
Příklady rozvoje klíčových kompetencí Kompetence k učení: žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je využívá v procesu učení a v tvůrčích činnostech (propojuje časově i místně zeměpisné informace, rozšiřuje slovní zásobu, zachycuje myšlenky a názory ve vlastních výtvorech).
Kompetence k řešení problémů: samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení.
Kompetence komunikativní: rozumí různým typům textů a obrazových materiálů, přemýšlí o nich, využívá je (samostatně vystupuje a obhajuje vlastní myšlenky).
Kompetence sociální a personální: účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k diskusi.
Kompetence občanské: učí se respektovat a chránit naše tradice a historické dědictví.
Příklady zařazení průřezových témat Mediální výchova: produktivní činnosti, práce v realizačním týmu.
Osobnostní a sociální výchova: rozvíjí základní dovednosti dobré spolupráce a komunikace, kreativita.
Výchova demokratického občana: prohlubuje empatii, posuzuje společenské jevy a události z různých pohledů.
Multikulturní výchova: získává základní znalosti o různých skupinách žijících v české společnosti v historických souvislostech.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lubomír Šára

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Informační a komunikační technologie 1. stupeň