Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Vybraná metodická podpora ke klíčovým kompetencím
Odborný článek

Vybraná metodická podpora ke klíčovým kompetencím

16. 5. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Šárka Kocourková

Anotace

Kurikulární reforma přinesla do života škol řadu nových pojmů. Jedním z těch nejfrekventovanějších je pojem klíčové kompetence. Klíčové kompetence by si měli žáci postupně osvojovat napříč všemi předměty. Se systematickým zaváděním klíčových kompetencí do výuky je doposud spojeno mnoho nejasností a otázek. Článek přináší soupis inspirujících metodických materiálů, které pedagogům mohou pomoci při začleňování klíčových kompetencí do vyučování.

Klíčové kompetence (k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní / k podnikavosti) by si žáci měli postupně osvojovat napříč všemi předměty. Jak konkrétně ale problematiku klíčových kompetencí do výuky začleňovat? Děláme to cíleně a dlouhodobě nebo nahodile? Jak poznáme, že k rozvoji klíčových kompetencí ve výuce skutečně dochází? A jakým způsobem klíčové kompetence rozvíjené ve výuce hodnotit? Jednoznačná a vyčerpávající odpověď na tyto otázky stále ještě nebyla nalezena. Nechme se inspirovat přehledem vybrané metodické podpory ke klíčovým kompetencím z České republiky i ze zahraničí.

Vybranou metodickou podporu ke klíčovým kompetencím, tedy zajímavé články, praktické náměty rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí, přehled nejrůznějších publikací, informace o e-learningovém kurzu a mnoho dalšího soustřeďuje tzv. tematický vstup Klíčové kompetence, který lze nalézt na Metodickém portále www.rvp.cz.[1]

Za zdůraznění stojí především nově vytvořená metodická příručka s názvem Klíčové kompetence ve výuce na základní škole a gymnáziu.[2] Nabízí modelový způsob uvažování o klíčových kompetencích, jejichž utváření je přímo propojeno s osvojováním vědomostí, dovedností a návyků v konkrétních vyučovacích předmětech. Obsahuje názorné příklady výukových situací pro 1. a 2. stupeň základní školy i gymnázium z Českého jazyka a literatury, Matematiky, Přírodopisu/Biologie, Fyziky, Chemie, Výtvarné, Hudební a Tělesné výchovy. Je na nich ukázáno, jak rozvíjet klíčové kompetence (jejich části/hladiny) ve vazbě na vybrané očekávané výstupy RVP ZV [3] a RVP G [4], prostřednictvím kterých výchovných a vzdělávacích strategií je toho možné dosáhnout a jak přistupovat k jejich hodnocení.

Příručka je určena učitelům základních škol a gymnázií i studentům vysokých škol, kteří se na toto povolání teprve připravují. Navazuje na dvě publikace, které je možné stáhnout na webových stránkách výše uvedeného tematického vstupu – Klíčové kompetence v základním vzdělávání [5] a Klíčové kompetence na gymnáziu [6]. Obsahují rozpracování jednotlivých klíčových kompetencí do hladin, které specifikují, čeho by měli žáci dosáhnout na konci 5. a 9. ročníku základní školy a na konci gymnazijního vzdělávání. Konkrétní návrhy, jak hodnotit klíčové kompetence žáků, pak obsahuje např. publikace Příklady dobré praxe pro gymnázia [7].

Inspirativní může být nejenom metodická podpora z České republiky, ale i ze zahraničí. Na tematickém vstupu Klíčové kompetence naleznete materiál Pojetí klíčových kompetencí v kurikulech vybraných zemí [8] (Finsko, Anglie, Irsko, Nový Zéland, Slovensko), dále ale také např. standardy klíčových kompetencí a jejich testy dle jednotlivých úrovní z Anglie, záznamové archy sloužící ke zpětné reflexi toho, jak efektivní byla aktivita rozvíjející klíčové kompetence z Irska, popis vztahů standardů a klíčových kompetencí a informace o tom, jak přistupují k hodnocení klíčových kompetencí na Novém Zélandu a mnoho dalšího. Zde si pro inspiraci uvedeme příklad strategií, které využívají k dokumentaci, rozpoznání či uvažování o tom, zda byly klíčové kompetence ve výuce rozvinuty, např. na Novém Zélandu a v Irsku.

Jaké strategie využívají na Novém Zélandu? Patří mezi ně:

  • Studijní deníky nebo záznamy žáků týkající se kompetenčně zaměřených cílů a dalších učebních cílů, ve kterých dokumentují jejich úspěšné dosažení v konkrétních situacích a uvažují o svých dalších studijních potřebách.
  • Portfolia, jejichž prostřednictvím žáci dokumentují své učení během určitého období. Sami vybírají, co do svého portfolia zahrnou, a popíší, co konkrétně to dle jejich názoru vypovídá o jejich učení. Portfolia mohou být využívána také pro trojstrannou komunikaci mezi učitelem, studentem a rodiči.
  • Elektronická portfolia, která taktéž slouží žákům k vedení záznamů o vlastní práci, úspěších, cílech, k reflexi vlastního studia a ke sdílení informací. Umožňují jim předkládat informace v různých formátech a mít je k dispozici pro různé instituce. Stále ve větší míře pomáhají žákům přebírat odpovědnost za své vlastní vzdělávání. Pro prezentaci vzdělávacího procesu i jeho konečných výsledků je možné využít celou řasu médií – video, zvukové a obrazové záznamy i textové soubory.
  • Krátké texty, tzv. učební příběhy, které dokládají rozvoj klíčových kompetencí žáka. Soubor těchto textů za určité časové období podává obraz o rozvoji žáka a o posílení jeho kompetencí. Mohou být vypracovány učitelem, žákem, rodičem nebo jinou dospělou osobou. Zpravidla jsou výsledkem spolupráce několika osob. Mohou obsahovat i fotografie a další doklady. Tato metoda hodnocení byla původně vypracována pro potřeby dětí předškolního věku, v současnosti se ale využívá na všech úrovních včetně středních škol.
  • Krátká neformální diskuse na konci každého dne, které se mohou zúčastnit nejenom žáci a učitel, ale i rodiče, a která se týká zhodnocení celého dne včetně reflexe rozvoje klíčových kompetencí.
  • Možnost žáků, zaznamenat na list papíru, který vhodí do krabice jako zpětnou vazbu učiteli při odchodu ze třídy, vše, co si myslí o průběhu celého dne, o tom, co a jak se během dne učili a naučili.
  • Diskusní webové fórum, na kterém žáci upřesňují své zkušenosti z učení rodičům, aby je mohli sdílet anebo komentovat.
  • Připomínky vztahující se ke klíčovým kompetencím ve formě námětů pro diskuzi, které si žáci připravují jako součást domácího úkolu.
  • Příležitost pro spolužáky sdílet mezi sebou navzájem to, jak se projevují jejich kompetence v konkrétních situacích před, během a po vyučování a také během přestávek.
  • Vyžadování toho, aby žáci zaznamenávali situace, ve kterých využili klíčové kompetence, např. prostřednictvím fotoaparátu či kamery.[9]

Další ze strategií, sloužící k dokumentaci, rozpoznání či uvažování o tom, zda byly klíčové kompetence ve výuce rozvinuty, může být i využívání záznamových archů, které mohou být vyplňovány učiteli anebo přímo žáky. Níže uvádíme příklad ze záznamového archu, který je využívaný v Irsku a který slouží žákům ke zpětné reflexi jejich vlastního učení.

1
Obr. č. 1: Záznamový arch ke sledování rozvoje klíčových kompetencí, Irsko

Přestože byly v České republice i v zahraničí vydány různé metodické materiály zaměřené na podporu rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí u žáků, jejich obsah není pro potřeby praxe stále dostačující. Důležité ale je, aby byli o již existujících materiálech učitelé informováni, aby je využívali a aby se jimi, je-li to relevantní, inspirovali. A právě tomu chce tematický vstup Klíčové kompetence napomoci.


[1] Tematický vstup Klíčové kompetence. Mgr. Šárka Kocourková: <http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=4149>

[2] Klíčové kompetence ve výuce na základní škole a gymnáziu. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2011. 153 s. [cit. 2012-05-16]. ISBN 978-80-87000-72-4. Dostupné z WWW:<http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2011/07/Klicove_kompetence.pdf>

[3] Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami k 1. 9. 2007). [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007. 126 s. [cit. 2011-04-29]. Dostupné z WWW:<http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf>.

[4] Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007. 100s. [cit. 2011-04-26]. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPG-2007-07_final.pdf>. ISBN 978-80-87000-11-3.

[5] Klíčové kompetence v základním vzdělávání. 1. vydání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007. 75 s. [cit. 2011-04-26]. ISBN 978-80-87000-07-6. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2010/02/kkzv.pdf>.

[6] Klíčové kompetence na gymnáziu. 1. vydání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2008. 129 s. [cit. 2011-04-26]. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2010/02/KK_gy.pdf>.

[7] Příklady dobré praxe pro gymnázia. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2008. 376 s. [cit. 2011-04-26]. ISBN 978-80-87000-21-2. Dostupné z WWW: <http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/2607/priklady_dobre_praxe_pro_gymnazia_.pdf>.

[8] Tato srovnávací analýza je v současné době dokončována, brzy ji bude možné na stránkách výše uvedeného tematického vstupu v elektronické podobě stáhnout.

[9] How could we monitor key competencies? New Zealand Ministry of Education. [online] [cit. 4. 4. 2011]: <http://keycompetencies.tki.org.nz/Monitoring>

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
41.02 kB
Dokument
Pracovní arch k hodnocení nácviku klíčových kompetencí, Irsko

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Šárka Kocourková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Klíčové kompetence