Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Matematická gramotnost – Úvod
Odborný článek

Matematická gramotnost – Úvod

23. 5. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Anotace

Úvod ke kapitole Matematická gramotnost, která je součástí publikace Gramotnosti ve vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010. Uvedená kapitola i celá publikace bude postupně zveřejněna na Metodickém portále www.rvp.cz ve formě seriálu článků.

„Hluboce si vážím matematiky, neboť ti, kdož jsou obeznámení, v ní vidí prostředek k chápání všeho existujícího.“

Bháskara

Jsou pojmy, se kterými se velmi často setkáváme, intuitivně jim rozumíme, avšak při jejich přesném vymezování se ukáže, že to není tak jednoduché. Mezi takové pojmy patří i matematická gramotnost. Přitom právě s tímto pojmem se v poslední době často setkáváte ve sdělovacích prostředcích. Důvodem jsou (zjednodušeně řečeno) nepříliš dobré výsledky našich žáků v posledních mezinárodních výzkumech matematické gramotnosti PISA a TIMSS. Novináři většinou pokládají jednoduchou otázku: „Čím by se školy měly zabývat, aby došlo ke zlepšení matematické gramotnosti našich žáků?“ A očekávají stejně jednoduchou odpověď.

Rozvoj matematické gramotnosti žáků však ovlivňuje mnoho faktorů. Zeptali jsme se učitelů, jak tento nelehký úkol řeší:

„Žáci mají větší zájem o učební látku, která je úzce spjata s reálným světem, než o učivo, které je naprosto od reálu odtrženo. Preferují smysluplný obsah ze světa, který znají, kde mohou využít své dosavadní zkušenosti.“
„Žáci raději přicházejí k poznatkům vlastním poznáváním a k tomu musí mít prostor.“
„Pomocí různých pomůcek a výpočetní techniky můžu ukázat žákům zajímavé propojení matematiky s reálným světem.“
„K pěstování matematické gramotnosti patří i rozvíjení představ a poznávání různých způsobů vyjadřování.“
„Při hodnocení žáků často používám kromě známek i slovní hodnocení.“
„Moji žáci rádi řeší netradiční zajímavé úlohy.“

Z různosti odpovědí je jasné, že neexistuje jednoznačný návod, jak rozvíjet matematickou gramotnost ve výuce.

Můžeme tedy dát učitelům nějaké doporučení pro rozvíjení matematické gramotnosti žáků?

Použijme slova Františka Kuřiny, která zazněla na celostátní konferenci Jak učit matematice žáky ve věku 11–15 let v říjnu 2009:
„Tak jako neexistuje královská cesta ke geometrii a tak jako nejsou koláče bez práce, matematické kompetence nelze získat bez matematického řemesla, bez porozumění matematice a bez znalostí. Snažme se učit matematiku s porozuměním, zodpovědně a zajímavě. Snažme se přesvědčit naše žáky, že matematika přispívá k porozumění světu. Snažme se vést žáky k tomu, aby rozpoznali, co je co, aby viděli, kde jde o podvod a falše a kde o skutečné hodnoty.“


Tento text byl převzat z publikace Gramotnosti ve vzděláváníPraha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010.

Na přípravě textů v kapitole Matematická gramotnost se podíleli členové odborného panelu, který vznikl při Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze:

Doc. RNDr. Josef Molnár, CSc. – Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Katarína Nemčíková – VÚP v Praze
PhDr. Věra Olšáková – Základní škola Čtyřlístek, s. r. o.
PhDr. Filip Roubíček, Ph.D. – MÚ AV ČR
Doc. RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D. – PedF UK v Praze
Vladislav Tomášek – ÚIV v Praze
Mgr. Jana Vaňková – Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci
RNDr. Eva Zelendová – VÚP v Praze

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.