Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Komentář k úloze „PRÁCE“ – otázka 16
Odborný článek

Komentář k úloze „PRÁCE“ – otázka 16

13. 5. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Panel čtenářské gramotnosti při VÚP v Praze

Anotace

Tento článek je druhým komentářem seriálu komentářů k uvolněným úlohám mezinárodní sondy PISA 2000, která se zaměřila na zjišťování čtenářské gramotnosti žáků českých základních a středních škol ve věku 15 let. Na článcích seriálu pracoval panel čtenářské gramotnosti při Výzkumném ústavu pedagogickém. Tyto komentáře jsou publikovány pouze na Metodickém portálu www.rvp.cz. Výchozí text k úloze naleznete v příloze článku.

Otázka 16

Kolik lidí v produktivním věku nepatřilo k pracovní síle? (Napiš počet lidí, ne procento.)

Zdroje pro vyhodnocení:

Úplná odpověď

Kód 2:

Určuje, že číslo ve stromovém diagramu a tisíce uvedené v nadpisu/poznámce patří k sobě: 949 900. V číslicích nebo slovech je povolen odhad v rozmezí 949 000 a 950 000. Přijatelné je také 900 000 nebo jeden milion (slovy nebo číslicemi) s bližším určením.

 • 949 900
 • o něco méně než 950 000
 • 950 000
 • 949,9 tisíce
 • téměř milión
 • okolo 900 tisíc
 • 949 x 1000 apod.

Částečná odpověď

Kód 1:

Uvádí správné číslo ze stromového diagramu, ale informace o tisících uvedená v nadpisu/poznámce není vzata v úvahu: 949,9 slovy nebo číslicí. Je povolen odhad srovnatelný s odhadem uvedeným u kódu 2.

 • 949,9
 • 94,900
 • téměř tisíc
 • o něco méně než 950
 • okolo 900
 • o něco méně než 1000 apod.

Co otázka testuje

Zjišťuje se, zda žák:

 1. najde příslušné políčko „nepatřící k pracovní síle“
 2. vybere v políčku „nepatřící k pracovní síle“ náležitý číselný údaj o počtu lidí, nikoli údaj o jejich procentu
 3. s číslem v políčku spojí informaci v závorce v názvu grafu a ve vysvětlivce o tom, že čísla jsou v tisících, a číslo pochopí jako počet tisíců lidí
 4. nedá odvést svou pozornost nadbytečnou informací ve vysvětlivce č. 3
 5. povšimne si závorky v zadání – porozumí omezení, že se nemá zabývat procenty, ale absolutními čísly, a proto opíše a doplní třemi nulami levé číslo z políčka
 6. zná pojem desetinné číslo a jeho zápis a umí s ním zacházet, tudíž ví, že číslice 9 po desetinné čárce bude v odpovědi znít jako „devět set“ nebo 900
 7. umí pojmenovat výsledný počet buď slovně, nebo číslicí
 8. orientuje se v běžně užívaných zkratkách a symbolech (tis., %)

Poznámka:

Úloha implikuje, zda žák má i obecnější dovednost číst texty v celé ploše, včetně různých jeho doplnění, jako například vysvětlivky drobným písmem nebo pod čarou atp.

Z dovedností ČG úloha zapojuje:

doslovné porozumění

 • žák rozlišuje mezi významy různých použitých termínů v políčkách grafu, porozumí obsahu vysvětlivky

metakognici

 • žák volí způsob čtení, záměrně volí strategie pro vyhledání potřebné informace (využití poznámek, propojení jednotlivých údajů v diagramu)
 • aktivuje dosavadní vědomosti, zkušenosti a názory
 • využívá organizační pomůcky v textu

Metodická doporučení

 • učíme žáky různým typům zápisu čísla (používat jich i porozumět jim) i mimo matematiku,
 • vedeme žáky k soustředěnému čtení (případně i opakovanému) celého textu (právě i u nelineárního diagramu), aby žák správně  porozuměl informacím. Dáváme žákům úkol doplnit k textům vysvětlivky, určení například pro laika nebo „začátečníka“ v některém oboru. Dáváme žákům naučné a informativní texty ochuzené o nebytné vysvětlivky, poznámky, aparát, aby se naučili rozpoznat místa v textu, která vyžadují doplnění, vysvětlení,
 • dovednost zacházení se zápisy číselných údajů cvičíme zejména v dalších vyučovacích předmětech, zejména při četbě přírodovědných nebo zeměpisných textů doplněných poznámkovým aparátem,
 • četbou textů odborných nebo úředních a sledováním jejich aparátu rozvíjíme dovednost orientovat se v základních rysech a zvyklostech odborného nebo administrativního stylu (na textech odborně náročných, avšak přiměřených věku žáka)
 • v různých typech grafů a tabulek se žáky nacházíme různá základní dělení, ať na dvě nebo více linií, skupin, aspektů: osu x a y, barevné odlišení sloupců v sloupcových grafech, dva nebo více koláčů v koláčových grafech, větve stromového zobrazení. Tomu je můžeme učit tím, že mají za úkol některý z údajů obsažený v grafu zařadit do příslušné „kolonky‟,
 • necháváme žáky kategorizovat neuspořádaně předložené jevy. Vytvořené kategorie je pak necháváme zobrazovat. Necháváme žáky vytvářet grafy, aby získali zkušenost s vlastním vynášením údajů do grafu a zvýšila se tak jejich dovednost orientace při čtení grafu cizího,
 • čteme legendu, poznámky k jednotlivým údajům v reklamních materiálech, obchodních nabídkách, smlouvách. Podněcujeme žáky, aby posuzovali způsob, kterým jsou v materiálech předkládány a zvýrazňovány nebo upozaďovány informace.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
150.39 kB
Dokument
Práce – text

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Panel čtenářské gramotnosti při VÚP v Praze

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Čtenářská gramotnost