Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Od pramene ku prameni
Odborný článek

Od pramene ku prameni

14. 3. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Iveta Hudzietzová

Anotace

Projektový den na 1. stupni ZŠ, který se věnuje znalostem a dovednostem ze vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět formou soutěže. V projektu se realizují mezipředmětové vztahy, je zde zakomponováno PT Environmentální výchova a dochází také k utváření a rozvoji klíčových kompetencí.
Obsah projektu

Během realizace projektu si všichni zúčastnění procvičují, doplňují a prohlubují znalosti i dovednosti z oblasti Člověk a jeho svět (některé otázky i úkoly určené ke splnění nejsou zahrnuty v očekávaných výstupech daného oboru - např. rozlišit druhy dřevin podle destiček z nich vyrobených, druhy sov).

Charakteristika

V projektu se soutěžícími stávají žáci 2. - 5. r. ZŠ, kteří také tvoří hlídky na jednotlivých stanovištích. Hlídek se účastní všichni žáci z celých tříd jednotlivých ročníků (tato soutěž proběhla na půdě kmenové školy a soutěže se zúčastnili nejen žáci 2. - 5. r. dané školy, ale i celé třídní kolektivy ZŠ ve městě). Proč klademe důraz na celé třídní kolektivy? Pedagogové nemusí vybírat ze své třídy pouze jednu pětičlennou hlídku a nemusí zajišťovat pro vybranou hlídku doprovod i dozor, soutěží všichni žáci. Porotci se stávají převážně žáci 4. a 5. r. ZŠ, doplňuje je výpomoc dospělých odborníků (ornitologů, myslivců, lesníků atd.) Výběr stanovišt je na možnostech organizátorů a schopnostech hlídek (cca 30 stanovišť).

Metody a postupy

Přípravná fáze:

 • časová, prostorová, organizační a finanční příprava pedagogů pro soutěž (výběr prostoru i úkolů, zajištění osob pro hlídky, příprava bodovacích tabulek, plakátů pro propagaci, tabulky pro zápisy soutěžících družstev, tabule soutěžících s výsledným bodováním, příprava místnosti a občerstvení pro doprovodné pedagogy, sestavení pravidel pro hodnocení soutěže, výběr prostoru pro volný pohyb žáků, kteří již soutěž ukončili, doporučení - připravit i plakát s názvy stanovišť a jmény porotců);
 • tvořivá činnost s žáky, kteří tvoří hlídky na jednotlivých stanovištích - příprava úkolů pro soutěžící, výběr pomůcek a materiálů, sestavení pravidel pro hodnocení jednotlivých úkolů na stanovištích;
 • objasnění organizačních pravidel pro jednotlivá stanoviště i pravidel morálního jednání při hře (soutěži) jednotlivých porotcům.

Vlastní soutěž:

 • objasnění organizačních i morálních pravidel chování a jednání v soutěži jednotlivým soutěžícím (možnost volného výběru stanovišť, nezáleží na množství ani pořadí);
 • rozdělení do skupin (po 4-5), výběr vedoucího skupiny;
 • zápis na tabuli - vzor - tabulka č. 1:

  číslo
  družstva
  škola, vedoucí družstva součet
  bodů
  pořadí
 • volný vstup do vymezeného prostoru pro soutěž;
 • po ukončení sběru bodů z jednotlivých stanovišť návrat na start, odevzdání bodovací tabulky - vzor - tabulka č. 2:

  Škola, třída, družstvo:
  Stanoviště č. Body Stanoviště č. Body Stanoviště č. Body
 • žáci, kteří již skončili v soutěži, se dále zdržují ve vymezeném prostoru (např. fotbalové hřiště), kde čekají na ostatní spolužáky, kteří ještě soutěží;
 • celé třídní kolektivy odcházejí spolu se svým dozorem zpět do svých škol, tříd.

Vyhodnocení a zhodnocení soutěže:

 • po ukončení soutěže se spočítají získané body jednotlivých skupin soutěžících;
 • soutěžící na 1. - 3. místech získávají cenu;
 • vedoucí soutěže spolu s porotci zhodnotí průběh soutěže, zda se naplnil předpokládaný cíl, zaměří se na úspěšná a neúspěšná místa při realizaci soutěže;
 • tvorba výstupu - zprávy ze soutěže (uveřejnění v místním tisku).
Organizační zajištění

Při organizování projektu je třeba zajistit:

 • vedoucího organizátora soutěže,
 • tým spolupracovníků - dospělých,
 • porotce - jsou jimi žáci i odborníci,
 • soutěžící - žáci 2. - 5. r. libovolných ZŠ (viz charakteristika), třídní kolektivy jsou rozděleny do skupin,
 • materiály, pomůcky,
 • prostředí,
 • finance.
Témata úkolů na jednotlivých stanovištích
 1. Manuální zručnost: origami - skládání novinového papíru (přírodnina, materiál, výrobek, recyklace).
 2. Manuální zručnost: stavba bobří hráze - postavit z 15 kostek pyramidu s očima zavázanýma šátkem.
 3. Manuální zručnost: sběr potravy - roztřídit zrnka rýže, čočku, hrách, fazole, těstoviny se zavázanýma očima.
 4. Čichové, zrakové vnímání - poznávání vůni sušených bylin (kopřiva, meduňka, heřmánek, lípa, sedmikráska).
 5. Určování 5 druhů živočichů podle obrázků (datel černý, strakapoud velký, mlok skvrnitý, skokan zelený, užovka obojková).
 6. Dle vlastního výběru říci názvy 2 pohádek a 3 písniček, ve kterých se objevují zvířata.
 7. Rostliny a barvy jejich květů - určování barev květů rostlin (zvonek okrouhlolistý - modrá, vlčí mák - červená, sedmikráska obecná - bílá, blatouch bahenní - žlutá, smetanka lékařská - žlutá, pomněnka lesní - modrá, kopretina bílá - bílá, jetel luční - fialová, violka vonná - fialová, jetel plazivý - bílá).
 8. Rozlišení nemoc - úraz, poskytnutí první pomoci při povrchovém zranění, důležitá telefonní čísla (Policie ČR, Městská policie, Záchranná služba, Požární ochrana, linky tísňového volání).
 9. Určit názvy rostlin, rozhodnout, zda-li se jedná o rostliny jedlé, nejedlé, jedovaté (rulík zlomocný, vraní oko čtyřlisté, bez černý, brusnice borůvka, maliník obecný, lýkovec jedovatý, brusnice brusinka, kaštanovník jedlý, líska turecká, jírovec maďal).
 10. Pexeso - obrázky rostlin nebo obrázky živočichů (doporučení: 2 družstva hrají proti sobě, kdo vyhraje, získá body).
 11. Rozšifrování tajného písma: k vymyšleným znakům (tajné písmo) přiřadit písmena latinky (abecedy), tajným písmem napsáno: mandelinka bramborová.
 12. Určování končetin ptáků, ptačí druh + končetina.
 13. Otázka a odpověď - odpovědět na hádanky o přírodě.
 14. Určit názvy hřibů z přeházených, různě velkých písmen.
 15. Otázka a výběr správné odpovědi ze 3 možných.
 16. Potravní řetězec - podle obrázků zjistit 3 posloupnosti potravního řetězce (např. List - housenka - pták).
 17. Určit destičky dřevin - z jakého stromu pocházejí.
 18. Obrázky sov + texty, úkolem je přiřadit texty k druhům sov.
 19. Určit horniny a nerosty (např. černé uhlí, hnědé uhlí, křemen (pazourek), žula, slída, vápenec, pískovec, síra, grafit, sůl kamenná).
 20. Sestavit názvy živočichů z rozházených písmenek.
 21. Poskládat tělo živočicha z dílků obrázku (možný časový limit).
 22. Chmataná - v pytlíku je 10 druhů přírodnin, žáci si postupně všichni "chmátnou" do pytlíku a pak společně sestaví názvy 10 přírodnin.
 23. Kimovka - pod šátkem je schováno 10 přírodnin, které se volně vyskytují v místě probíhající soutěže, porotce odkryje na minutu šátek, po minutě jej opět vrátí na přírodniny a žáci musí přinést 10 přírodnin, které pod šátkem viděli (časový limit).
 24. Obrázky 10 přírodnin s čísly od 1 - 10 volně rozvěšené např. na plotě, úkolem je zapamatovat si posloupnost všech obrázků a odříkat jejich názvy.
 25. Rozlišení modelových situací - zdraví bezpečné a nebezpečné, dramatizace.
 26. Určení různých předmětů a jejich materiálů.
 27. Třídění odpadů (sklo, papír, plast, nebezpečný odpad, kovy, vše ostatní).
 28. Stanoviště pro odborníka - myslivce (kynologie, chov psů a péče o ně, druhy psů a jejich význam v životě člověka).
 29. Stanoviště pro odborníka - myslivce (myslivost, myslivecká mluva, ochrana divokých zvířat, výskyt divokých zvířat v místní lokalitě); předložené úkoly i jejich plnění na stanovištích 28 i 29 byly řízeny odborníky - myslivci.
 30. Stanoviště pro odborníka - ornitologa.
Fotodokumentace soutěže
1.

 


2.

 

3.

 

4.

 

5.

 


 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Iveta Hudzietzová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Základní podmínky života

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Záleží na volbě jednotlivých úkolů.