Odborný článek

Slovenská republika

5. 3. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Veronika Čížkovská

Anotace

Návrh vyučovací hodiny oboru Člověk a jeho svět v duchu kritického myšlení.
Zařazení vyučovací jednotky

Protože tématem hodiny je Slovenská republika, bylo by dobré zařadit jednotku do období, ve kterém se probírají sousední státy ČR (5. ročník).

Potřebné znalosti a dovednosti žáků

Žáci by měli být schopni pracovat samostatně i ve skupinách. Předpokládá se čtení s porozuměním a znalost alespoň nějakých informací o Slovensku, aby bylo na čem stavět.

Potřebné znalosti učitele

Základní informace o SR.

Pomůcky pro práci

Určitě bude potřeba mapa SR a okolních států, text o Slovensku (např. z učebnice).

Jak s jednotkou pracovat

Nejprve žáky motivujeme a snažíme se zjistit, co vše již o Slovensku vědí a na co tedy můžeme navazovat při další práci. Snažíme se, aby docházelo ke vzájemnému předávání vědomostí mezi žáky, na což navážeme v úplném závěru lekce. V průběhu hodiny informace sumarizujeme a třídíme.

Následuje čtení textu metodou INSERT a opětovné vzájemné porovnávání individuální práce při závěrečné prezentaci ("autorské čtení"), kdy mají žáci přečíst, co by doporučili svému kamarádovi, který se chystá na Slovensko. Žáci by si měli uvědomit, co je na Slovensku zajímavého (osobně pro každého žáka).

Struktura vyučovací jednotky
Evokace

Úvodní motivace: skládání rozstříhané slepé mapky Slovenska - práce ve dvojicích.

Zadání úkolu: Ve dvojicích složte rozstříhanou mapku a určete, jak se jmenuje stát, jehož hranice je vyznačena červenou barvou. (5 minut)

Potom každý žák dostane papír a samostatně píše: "Co vím, nebo si myslím, že vím o Slovensku?"

 • Brainstorming - samostatně (3 minuty)
  (nápady žáků - "Tatry, hory, ovce, turistika, hotel, Dunaj, soused, Bratislava, Evropa, moře, slovenština, cizina, Slováci, republika, prezident, babička, halušky, prázdniny, slepice, hrad, EU, euro")
 • Porovnejte ve dvojici s kamarádem, na co si vzpomněl on, a podtrhněte, co jste měli společného. (5 minut)
  (Většina žáků si vzpomněla na Tatry, Bratislavu, hrad.)
 • Najděte si ještě další dva společníky, vytvořte čtveřici. Navzájem si popovídejte o tom, co víte o Slovensku, a zkuste vytvořit kategorie, do nichž by vaše jednotlivé informace patřily z hlediska zeměpisného. (7minut)
  (Žáci vytvořili tyto kategorie: zemědělství, turistika, příroda, politika, města, ostatní informace.)
 • Společná sumarizace na tabuli - čtveřice sdělují, jaké vytvořili kategorie (8 minut)
Uvědomění si významu

Čtení textu o Slovenské republice (viz Chalupa, P. a kol: Zeměpis - Světový oceán/Evropa. Všeň: Alter, 1996, s. 32) - metoda INSERT.
Žáci mohli používat tyto značky (značky byly nakresleny i s popisky na tabuli):
♦ - Již jsem věděl/a.
+ - Nevěděl/a jsem, že... (nová informace)
? - Chtěl/a bych vědět více (nejasnosti).

 • samostatná četba a záznam značek do textu (12 minut)
 • porovnávání svých záznamů z textu ve dvojicích (5 minut)
 • společná diskuse nad přečteným textem, zodpovídání případných nejasností (8 minut)
Reflexe

Zadání úkolu: Představ si, že tvůj kamarád/kamarádka chce jet na Slovensko. Co bys mu/jí o Slovensku řekl, doporučil navštívit? Napiš mu, co ti připadá zajímavé na této zemi.

 • samostatná práce (15 minut i déle)
 • společná prezentace práce a shrnutí, o čem jsme se dnes bavili, co jsme se dozvěděli, na co bychom se ještě chtěli podívat, ujasnit si (lze zadat i jako domácí úkol pro zájemce) (10 minut)

Žáci shrnuli zajímavé informace pro kamaráda např. takto:

 1. "Řeknu ti něco zajímavého o Slovensku. Většinu Slovenska zaujímají Bílé Karpaty. Hlavní město je Bratislava, Slovensko je náš východojižní soused. Na Slovensku je mnoho pohoří a rudohoří. Velice známé jsou Vysoké a Nízké Tatry. Do roku 1993 (1.1.) byla Česká republika se Slovenskou rep. jeden stát - Československý. Těží se tam pouze hnědé uhlí. Největší řeky jsou: Odra (pramení v ČR), Visla (vtéká do Baltského moře)."
 2. "Až pojedeš na Slovensko, tak uvidíš, že je tam krajina hornatá. Po skoro celém Slovensku se rozprostírají Karpaty. Jen kolem Bratislavy je nížina. Jsou tu minerální prameny a lázně. Voda v nich bývá železitá, ale teplá (v nejteplejším bazéně bývá hodně věcí). V horách je krásná krajina pro turistiku a lyžování (spíš strmější sjezdovky)."
 3. "Samostatnost Slovenska vznikla 1993 a oddělila se od České republiky. Ve Slovensku se těží jen hnědé uhlí. A rozhodně byste se měli podívat do Alp a do Karpat. Mají různé řeky, třeba, Váh, Dunaj, Morava. Má hlavní město Bratislavu."

Literatura a použité zdroje

[1] – CHALUPA, P. et al. Zeměpis - Světový oceán/Evropa. Všeň : Alter, 1996. 32 s.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
360.35 kB
PDF
Mapa Slovenské republiky a okolních států

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Čížkovská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Mapa SR s vyznačenými sousedními státy; text pojednávající o SR