Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Tvorba a realizace školního vzdělávacího programu
Odborný článek

Tvorba a realizace školního vzdělávacího programu

23. 2. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Mgr Jaroslav Březka

Anotace

Informace o projektu, který má za cíl podpořit přípravu a vytvoření kvalitního ŠVP orientovaného na rozvoj klíčových kompetencí podporujících zaměstnatelnost a flexibilitu absolventů ZŠ Úvaly.

Projekt Tvorba a realizace školního vzdělávacího programu, který realizuje Základní škola Úvaly, je v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

Projekt má naší škole pomoci při realizaci kurikulární změny. Vychází z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění dovedností i získaných vědomostí v praktickém životě. Projekt podporuje přípravu a tvorbu kvalitního školního vzdělávacího programu orientovaného na rozvoj klíčových kompetencí podporujících zaměstnatelnost a flexibilitu absolventů ZŠ v Úvalech.

Jedním z cílů projektu je vytvoření vlastního školního vzdělávacího programu a rozpracování vzdělávacích obsahů pro jednotlivé vzdělávací oblasti na Základní škole Úvaly. Při realizaci vzdělávacích obsahů se budou využívat nové, efektivní metody a strategie, které kladou důraz na rozvíjení klíčových kompetencí a jejich provázanost se vzdělávacími obsahy. Získávání nových poznatků v oblasti teorie zpracování informací, z teorie mozkově kompatibilního učení, z oblasti emoční inteligence a dalších nám umožní další kvalitní vzdělávání pedagogů.

Nové metody práce, jako jsou kooperativní, činnostní a projektové vyučování, pomohou žákům využívat intelektuální dovednosti vyššího řádu (např. tvořivost, laterální myšlení, hodnocení, analýzu a syntézu). Přirozenou cestou se spolu s kognitivními dovednostmi rozvinou také sociální dovednosti žáků a vyučování získá výrazný aktivizující ráz.

Realizací projektu by mělo dojít ke zkvalitnění a zefektivnění výuky. Na škole by mělo být vytvořeno bezpečné a podnětné prostředí a v žácích by měla být vzbuzena chuť k celoživotnímu vzdělávání. V rámci toho budou uskutečňovány ročníkové a školní projekty, budou vytvářeny pracovní listy pro jednotlivé obory a zároveň programy pro využití prezentační techniky. Bude vytvořena databáze informačních zdrojů, vznikne nové učební zázemí – pracovna s prezentační technikou, bude pořízena mobilní jednotka (dataprojektor, notebook), která bude využívána mimo odborné pracovny a dojde k vybavení knihovny dalšími knihami.

Projekt je zaměřen na cílové skupiny žáků a pedagogů 2. stupně základní školy. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání tvoří obecný rámec vzdělávání, který stanovuje základní obsah výuky a vzdělávacích kompetencí. Tento přístup je výzvou pro učitele. Vlastní náplň vzdělávání, způsoby a formy realizace učiva jsou ponechány na učiteli. Vzdělávací obsah se bude realizovat škálou vyučovacích metod zaměřených na individualitu žáka, bude využívat jeho zájmů. Je proto nezbytné, abychom se s novými metodami postupně seznamovali a naučili se je běžně používat v naší praxi. Musíme se zaměřit na rozvoj osobnosti, využívat metody otevřeného učení a volné práce.

Realizátor projektu Tvorba a realizace školního vzdělávacího programu:
ZŠ Úvaly, okres Praha východ

Doba realizace:
Listopad 2006 – červen 2008

Další informace na:
www.zsuvaly.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr Jaroslav Březka

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.