Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čeština pro žáky-cizince: 10 –­ Zvířata
Odborný článek

Čeština pro žáky-cizince: 10 –­ Zvířata

21. 4. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Mgr Hana Brožová
Spoluautor
Mgr. Lada Faldynová

Anotace

Příspěvek představuje učitelům žáků-cizinců možné postupy, metody, aktivity a činnosti, kterými mohou přibližovat žákům s odlišným mateřským jazykem tematický okruh zvířata. Žáci si osvojí také zdrobnělé výrazy některých zvířat a mláďat. Naučí se popisovat zvířata podle jednoduché charakteristiky.

Návaznost příspěvku na téma: Barvy (5), Čísla (6), Tělo (8)
Cílová skupina:
žáci-cizinci, začátečníci
Časový nárok: 5 vyučujících hodin

Metodika práce s kartami:
V příloze tohoto příspěvku se nachází 10 pracovních karet. Na každé z nich je jedno zvíře. Karta obsahuje také zdrobnělé označení pro dané zvíře, jeho použití v 5. pádu a jednoduchou charakteristiku zvířete. Tyto karty slouží žákům jako slovník. Je žádoucí, aby si žáci postupně v každé hodině doplňovali svůj slovník o další slova z tohoto významového celku.

K vyplňování pracovních karet přistupujeme až po osvojení si zvukové podoby slov či jiné gramatické záležitosti. To znamená, že nejdříve by měli žáci slovo slyšet, pak mu porozumět, v další fázi by si měli procvičit správnou výslovnost a užití slov. Tato část je pro žáky nejdůležitější, proto se v příspěvku nabízí systematický postup s řadou činností a aktivit, které napomůžou žákům při osvojování si nové slovní zásoby a některých gramatických jevů. Teprve po ústním procvičení vyplňujeme s žáky danou část v pracovních kartách.

Aktivity jsou rozvrženy do pěti vyučovacích hodin. V každí hodině je uvedeno, kterou část pracovních karet budou žáci vyplňovat.

V 1. hodině – 1. strana, 3. pole – žáci si doplní slovo do prázdné linky
Ve 2. hodině – 2. strana, 3. pole – žáci zde uvedou obvyklé zvuky, které zvířata vydávají, tzv. ,,jak zvířata dělají"
Ve 3. hodině – 2. strana, 3. pole – žáci vyhledávají zdrobněliny, které označují dané zvíře
Ve 4. hodině – 1. strana, 4. pole – žáci si vyznačí u vybraných zvířat samce (modře), samice (červeně), a mláďata (žlutě)
V 5. hodině – 2. strana, 3. pole – žáci si vyznačí slovesa

V posledním poli na 2. straně je uvedena básnička, písnička nebo říkadlo. Můžeme je použít k vyvozování slov nebo k dramatizaci některých částí textu. Žáci se nemusí učit zpaměti celý text. Postačí, když porozumí, o kterém zvířeti učitel zpívá nebo přednáší. Žáci zvířata dramaticky ztvárňují.

Některé příklady:

 • Karta ŽÁBA – báseň slouží k vyvození slova skáče. Žáci napodobují žabí skoky.
 • Karta HAD – říkadlo slouží k vyvození slova leze nebo dlouhý. Žáci se spojují do zástupu – vytvoří tak dlouhého hada.
 • Karta RYBA – v části ocasem hýbá žáci předvádějí rukou za zády rybí ocas.
 • Karta JEŽEK – v části běžím, běžím k jezu žáci napodobují běhání.
 • Karta MOTÝL – píseň, při níž žáci napodobují létání. V části usedni na stráni – žáci si dřepnou, nebo mě na dlani – žáci natáhnou dlaň směrem vzhůru.
 • Karta VEVERKA – báseň, při které žáci skáčou ze strany na stranu.
 • Karta MYŠ – žáci si mohou zahrát na Myšičko myš, pojď ke mně blíž. Několikerým opakováním si osvojí oslovení myšičko a kocourku. Pro větší žáky je zde jazykolam Šedé myši v šedé chýši, mají šaty šedé
 • Karta OVCE – žáci se zapojují v části dupy, dupy,dup a cupy, cupy,cup.

1. hodina

Cíl: žáci se seznámí s novými slovy z významového celku – zvířata, rozdělí podstatná jména do tří rodů
Příprava:
Lepidlo, nůžky, modré, červené a žluté barevné papíry rozstříhané na čtvrtky, dětské časopisy Sluníčko, Mateřídouška, omalovánky se zvířaty, další obrázky zvířat, pexesa, kvarteta, 10 karet se slovy (zvířat).

Rozdělení slov – zvířat do tří skupin podle rodů

Žáci vystřihují obrázky zvířat z různých časopisů, mohou je i malovat. Vystřižené obrázky nalepují na barevné papíry podle rodů. Zvířata rodu mužského nalepují na modrý papír, zvířata rodu ženského na červený papír a zvířata rodu středního na žlutý papír. Učitel jim pomáhá rozdělování. Při práci často učitel říká názvy zvířat, v první hodině se soustředí na zvířata, která jsou uvedena v kartách. Po vyhodnocení učitel ukazuje žákům jednotlivá zvířata a říká jejich názvy – např. To je pes, to je kočka…Žáci opakují: To je pes, to je kočka… Nemusí hned v první hodině nalepit všechna zvířata, v dalších hodinách můžeme vystřihovat a nalepovat další zvířata, která ještě nemáme. Budeme mít velkou zásobu zvířat na obrázcích, kterou využijeme i v následujících hodinách. Žáci si také uvědomí, že některá zvířata mají u samce i samice stejný tvar slova a mládě je často zdrobnělinou tohoto názvu zvířete.

Na ozvěnu

Aktivita, kterou zařazujeme při seznamování s novou slovní zásobou. Učitel ukáže žáků obrázek – např. motýla a řekne hodně nahlas: motýl. Žáci opakují slovo třikrát po sobě a po každém vyslovení ztiší hlas (jako ozvěna).

Tichá pošta

Učitel rozdělí žáky do dvou družstev – žáci utvoří dva zástupy. Před první dvojici žáků (alespoň jeden metr od nich) umístí lavici, na kterou položí obrázky nalepených zvířat. Poslední dvojici žáků v zástupu pošeptá některé zvíře. Tito žáci se obrátí na předposledního v zástupu a pošeptají mu slovo. Tento žák ho pošeptá dalšímu, ten zase dalšímu, až slovo doputuje k prvnímu žáku v zástupu. Ten musí z nabídnutých obrázků vybrat správný a přinést jej učiteli. Kdo z dvojice jej uchopí první, získal pro své družstvo bod.

Pokud učitel napracuje se skupinou žáků, ale pouze s jedním žákem, upraví tuto aktivitu – na lavici rozprostře obrázky zvířat, řekne jedno slovo – žák má za úkol ukázat obrázek

Práce v kartách – doplňování slov do karet

Žáci si do karet doplní tvary slov v 1. pádu čísla jednotného – 1. strana, 3. pole

2. hodina

Cíl: žáci se naučí zdrobnělá pojmenování zvířat a označení pro zvuky, které zvířata obvykle vydávají (,,jak dělají")
Pomůcky: masky zvířat nebo maňásci, pracovní karty se zvířaty, nalepené obrázky zvířat, CD přehrávač, CD s písní Krávy, krávy, 10 karet se slovy (zvířat)

Na začátku každé hodiny můžeme dolepit na barevné papíry další zvířata. Tak postupně ve všech hodinách rozšiřujeme žákům jejich slovní zásobu o další slova.

Píseň Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře – Krávy, krávy

Učitel žákům pustí píseň Zdeňka Svěráka Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte. Žáci se připojí se svým zpěvem v refrénech.  V 1. sloce – Krávy – bů, bů, bů. Ve 2. sloce – Kočky – mňau, mňau, mňau atd. Učitel může přidávat další sloky o dalších zvířatech a jejich řeči.

Dramatizace zvířat – Jak dělá pes?

Učitel žáků řekne nějaké zvíře, žáci se jej snaží napodobit – hlasem nebo pohybem. Učitel řekne: Pes. Žáci říkají: Haf, haf. Kočka – žáci říkají: Mňou, mňou. Žába – žáci říkají – Kvá, kvá atd. Při slově veverka – žáci přeskakují ze strany na stranu.

Práce v kartách – Jak zvířata dělají?

Žáci si v kartách vyznačí, jak dělají zvířata – např. zeleně. Nepoužívejte modrou, červenou a žlutou barvu, žáci tyto barvy budou potřebovat k vyznačení samců, samic a jejich mláďat (2. strana, 3. pole).

Poznej zvíře

Vybereme některého z žáků, pošeptáme mu, které zvířátko má předvést. Ostatní žáci hádají, které zvíře předvádí. Vystřídáme co nejvíce žáků. Žáci si mohou dávat hádanky i ve dvojicích.

Hledáme zvířátka – Kde je pejsek?

Žákům rozdáme čepičky – masky zvířat nebo maňásky. Pokud nemáme, rozdáme jim nalepené obrázky zvířat. Učitel se ptá: Kde je pejsek? Žák, který má masku pejska, se ozve: Já jsem pejsek. Učitel pokračuje: Kde je kočička? Žák, který má masku kočky, volá: Já jsem kočička. Po důkladném procvičení mohou zvířata ,,hledat“ i žáci. Pokud je malý počet žáků ve skupině, učitel položí obrázky zvířat na stůl, žáci vyhledávají zvířátka, která učitel ,,hledá“.

Práce v kartách – zdrobněliny

Žáci si v kartách vyznačí (např. vlnovkou) zdrobnělé tvary podstatných jmen (zvířat) – 2. strana, 3. pole.

3. hodina

Cíl: žáci se naučí mláďata některých zvířat, slova pojmenovávající samice podstatných jen – zvířat
Pomůcky:
masky nebo maňásky zvířat, obrázky zvířat, kartičky se slovy (samice na červeném papíru, mláďata na žlutém papíru), CD s písní Krávy mají telátka, CD přehrávač, 10 karet se slovy zvířat.

Píseň Krávy mají telátka

Text písně:
Krávy mají telátka,
klisny mají hříbátka,
ovce mají jehňátka,
kozy mají kůzlátka,
husy mají housátka,
kachny mají kachňátka,
fenky mají štěňátka,
kočky mají koťátka,
mámy mají miminka
jako moje maminka.

Pustíme žákům píseň, ukazujeme na obrázcích, o kterém zvířeti se v písni zpívá. Při druhém poslechu žáci sami ukazují na obrázku zvířátko, o kterém se právě zpívá.

Pro žáky-cizince je obtížné si názvy mláďat i samic hned zapamatovat, proto píseň je pouze jako motivace pro další práci žáků.

Přiřazování kartiček: samice, mládě

Učitel má přiřazeny kartičky se slovy. Na červeném papíru: KRÁVA – KLISNA – OVCE – KOZA – SLEPICE – HUSA – KACHNA – FENKA – KOČKA
Na žlutém papíru: TELE – HŘÍBĚ – JEHNĚ – KŮZLE – KUŘE – HOUSE – KACHNĚ – ŠTĚNĚ – KOTĚ

Žáci nejdříve společně s učitelem přiřazují slova k obrázkům. Pak přiřazují k sobě kartičky – samice a jejich mláďata. Utvoří tak 9 dvojic (kráva – tele, klisna – hříbě…).

Procvičování: žáci si zavřou oči, učitel odebere jedno slovo (jednu z kartiček). Žáci hádají, které slovo chybí. Slova jsou ve dvojicích, žákům tedy může napovědět sousední slovo.

4. hodina

Cíl: žáci se naučí rozlišovat pojmy samec, samice, mládě. Naučí se slova, která pojmenovávají samce.
Pomůcky: obrázky zvířat, kartičky se slovy – na modrém papíře samci, na červeném samice, na žlutém mláďata z předešlé hodiny, kartičky se slovesy (skáče, plave, běhá…), 10 karet se slovy zvířat.

Uspořádání slov do trojic

Učitel má připraveny kartičky se slovy na modrém papíru: BÝK – KŮŇ – BERAN – KOZEL – KOHOUT – HOUSER – KAČER – PES – KOCOUR

Žáci společně s učitelem vytvářejí z kartiček trojice: samec – samice – mládě.

Obdobně jako v předešlé hodině nejdříve přiřazujeme ke slovům obrázky, pak učitel odebíráním kartiček (slov) upevňuje slovní zásobu.

Práce v kartách – vyznačení samců, samic a mláďat

Žáci si v kartách (1. strana, 4. pole) vyznačí modře samce (pes, beran, kocour…), červeně samice (slepice, ovce, kočka…) a žlutě mláďata (kotě, kuře, jehně…).

Slovesa létá, skáče, plave, běhá, leze

Učitel má připraveny kartičky se slovy LÉTÁ – SKÁČE – PLAVE – BĚHÁ. Rozloží je na lavici, koberec nebo je připevní na tabuli. Ke každému slovesu uvede vždy jeden příklad, případně žákům sloveso předvede, aby pochopili jeho význam. Žáci pak sami přidávají ke každému slovesu další zvířata.

Upevnění: Učitel se ptá: Kdo skáče? Žáci odpovídají: Veverka skáče, žába skáče…

5. hodina

Cíl: žáci se naučí jednoduchou charakteristiku zvířat
Pomůcky:
obrázky zvířat, kartičky s jednoduchým popisem zvířete, 10 karet se slovy (zvířaty)

Otázky s obrázky

Na stole jsou kartičky s obrázky zvířat otočené směrem dolů. Každý žák si vybere jeden obrázek a má za úkol říct, co dané zvíře dělá. Např. žák si vybere obrázek veverky, učitel se ptá: Co dělá veverka? Žák odpovídá: Veverka skáče. Vystřídají se všichni žáci.

Jednoduchá charakteristika zvířete

Učitel má připraveno 10 kartiček s jednoduchým popisem zvířete: ŠTĚKÁ – SKÁČE – KVÁKÁ – MŇOUKÁ – DUPE A FUNÍ – MÁ RÁD SÝR – BĚHÁ PO DVOŘE – PASE SE – SKÁČE PO STROMECH. Žáci přiřazují kartičky s popisem ke správnému zvířeti. Učitel názorným předváděním napomáhá žákům pochopit význam slov.

Hádanky

Učitel žákům jednoduše popisuje některé zvíře – např. Má 4 nohy a štěká. Žáci hádají, o které zvíře jde. Žáci se pak sami pokoušejí dávat sami hádanky svým spolužákům. Protože už znají části lidského těla, číslovky a barvy, mohou využít těchto znalostí a popisovat: Má 4 nohy, má 2 velké uši, nemá nohy, je žluté, je zelená apod.

Práce v kartách – vyznačení sloves

Žáci vyznačí v kartách slovesa – 2. strana, 3. pole

Reflexe

Téma zvířata je žákům velmi blízké. Zvířata mají rádi a rádi si o nich povídají. Je dobře, když toto téma zařadíme ve výuce češtiny brzy poté, co se žáci naučí barvy, počet, části těla. Protože žáci mají ke zvířatům citovou vazbu, volají na ně, užívají zdrobnělých tvarů, je vhodné zařadit tyto gramatické jevy do výuky. Každé zvíře se jinak pohybuje, využijeme této odlišnosti při seznamování žáků s novými slovesy.

Na zvířatech máme možnost vyvozovat také další slovní zásobu (žije v lese, dává mléko…). Žáci pochopí význam daných slov, pokud jim předložíme obrázky skupiny zvířat se stejným charakteristickým rysem.

Zvířata nám také nabízejí příležitost naučit žáky některým přídavným jménům. Tady nám opět vypomůžou obrázky zvířat nalepené podle rodů ke třem barvám. K oblíbeným písním patří píseň Když jsem já sloužil to první léto (žáci v jednotlivých slokách drží obrázek zvířete, o kterém se zpívá).

Do hodin je vhodné nosit plyšáky. Můžeme je použít k určování polohy jednotlivých předmětů, k učení se předložkových vazeb. Např.: Polož pejska na lavici; Dej kočičku do košíku… apod. Naučíme tak žáky i další slovesa (přines mi, ukaž mi…) a rozšíříme jejich slovní zásobu o další předměty z jejich okolí. Žáci pak začínají tvořit sami jednoduché věty.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
40.04 kB
Dokument
Citace
pdf
40.04 kB
PDF
1. Pes
pdf
42.97 kB
PDF
2. Kočka
pdf
44.92 kB
PDF
3. Myš
pdf
41.02 kB
PDF
4. Ovce
pdf
44.92 kB
PDF
5. Had
pdf
39.06 kB
PDF
6. Kuře
pdf
45.9 kB
PDF
7. Žába
pdf
35.16 kB
PDF
8. Ježek
pdf
39.06 kB
PDF
9. Veverka
pdf
41.02 kB
PDF
10. Motýl

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr Hana Brožová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
21. 4. 2011
Článek je zaměřen na posilování žákovské komunikace na téma žákům blízké - což může zrychlit začlenění žáka-cizince do třídního kolektivu. Zpracování pracovních listů a didaktickou přiměřeností se jedná o velmi kvalitní příspěvek k této tolik aktuální metodické podpoře škol.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

obrázky zvířat, karty DIDA, pexesa, omalovánky, dětské časopisy, pastelky, křída, školní tabule, nůžky, barevné papíry, 10 karet se slovy zvířat, CD přehrávač, CD ke Slabikáři J. Žáčka (píseň Mláďata), CD J. Svěráka a J. Uhlíře (píseň Krávy)