Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Projekt Den duševního zdraví
Odborný článek

Projekt Den duševního zdraví

Anotace

Celoškolní projekt konaný v říjnu k Mezinárodnímu dni duševního zdraví (netradiční výuka, besedy o duševním zdraví, celoškolní anketa a výtvarná soutěž).

Zdraví je jeden z nejdůležitějších předpokladů pro spokojený a naplněný život. Kromě zdravého těla je velmi důležitá duševní pohoda a vyrovnanost. V dnešní uspěchané době bohužel bývá pohody a klidu velmi málo. A není to pouze problém nás dospělých. Pokud se trošku vcítíme do rolí našich žáků, pokud poznáme jejich často problematické rodinné zázemí, všímáme-li si často nevhodného chování mezi nimi a přihlédneme-li k negativním vlivům médií, jistě si všichni uvědomíme nutnost zabývat se duševním zdravím obecně.

Při projektu Den duševního zdraví se žáci učí spolu vzájemně komunikovat, diskutovat, zajímat se jeden o druhého, umět vyslechnout názory, s kterými třeba nemusí ten druhý souhlasit, být tolerantní, umět spolupracovat, mít radost z úspěchů druhých apod.

Projekt lze realizovat v jednotlivých třídách, většího efektu lze dosáhnout formou celoškolní akce. Na Základní škole Felberova 2 ve Svitavách se projekt realizoval již čtyřikrát, vždy se do něj zapojily všechny třídy se svými učiteli. Většina učitelů i žáků projekt uvítala a akce vždy vyzněla pozitivně. Než se však projekt stane tradicí, je třeba s ním podrobně seznámit učitele a věnovat mu pečlivou přípravu.

Příprava projektu

Duší projektu bude jeden učitel, který vymezí rámec, nastíní program a požádá kolegy o pomoc při jeho realizaci. Učitel výtvarník si vezme na starost výtvarnou soutěž, jiný učitel provede vyhodnocení ankety, která proběhne ve třídách. Další zajistí besedu s psychologem, návštěvu krizového centra, ústavu sociální péče, dětského domova atp.

Nejprve stanovíme začátek celé akce (výtvarnou soutěž a anketu je vhodné vyhlásit asi v polovině září, kdy už se rozjelo pravidelné vyučování a jsou vyřešeny nejdůležitější úkoly zahájení školního roku, aby byl čas anketu vyhodnotit a udělat výzdobu z vítězných výtvarných prací). Vlastní Den duševního zdraví nemusí být totožný s datem Mezinárodního dne duševního zdraví. Bude stanoven tak, aby se nekryl s jinými akcemi, aby ten den byly všechny třídy přítomny ve škole. Vhodný je termín v první polovině října.

Účastníky projektu budou všichni učitelé a žáci školy, je možno zapojit i rodiče, právníky, psychology, pracovníky výše zmíněných institucí a další přátele školy.

Realizace projektu

Motivace

Po seznámení se s projektem na některé pracovní poradě provedou učitelé ve svých třídách v rámci vhodného předmětu (na 1. stupni např. v prvouce, v přírodovědě nebo ve vlastivědě, na 2. stupni v rodinné výchově nebo v občanské výchově) kratičkou diskusi s žáky na téma "Duševní zdraví". Nastíníme výchozí problémy a dáme žákům čas na přemýšlení o nich. Upozorníme je také, že v blízké budoucnosti proběhne na toto téma anketa a výtvarná soutěž.

Motivovat je třeba nejen žáky, ale i učitele. Než je na poradě seznámíte s projektem, je dobré je příjemně naladit. Nechte je udělat například test "Jak se dnes cítíte?" nebo "Test lidskosti", budou k projektu přístupnější.

Anketa

Je-li termín projektu naplánován na polovinu října, doporučuji anketu vyhlásit s měsíčním předstihem, aby byl dostatek času výsledky zpracovat. Třídní učitelé 1. stupně a pověření učitelé na 2. stupni provedou ve svých třídách anketu, ve které žáci stručně odpovídají na dané otázky. Každý rok vybereme otázky poněkud jiné - ty potom budou určovat směr diskuze. Žáci se mohou podepsat nebo mohou zůstat v anonymitě. Jsou upozorněni, že nesmí používat vulgarizmů.

 1. Kdybych byl kouzelníkem, vykouzlil bych
  - pro sebe...
  - pro rodiče...
  - pro kamarády...
  - pro školu...
  - pro Zemi...
 2. Aby se zlepšilo mé duševní zdraví, chtěl bych
  - od kamarádů...
  - od učitelů...
  - od rodičů...
  - od svého okolí...
  - sám od sebe...
 3. Kamarád by měl být...
  Kamarád by neměl...
 4. Jakou bych si představoval školu.
 5. Co mne mrzí, trápí, rozpláče.
  Co mne těší, pobaví, rozesměje.

Na další otázky přijdou učitelé nebo žáci sami. Někdy vyplynou ze situace ve škole (rozmáhající se šikana, krádeže, výskyt drog).

Anketu na prvním i druhém stupni vyhodnotíme tím způsobem, že vybereme nejčetnější, nejzajímavější a nejvtipnější odpovědi. Ty následně sepíšeme a vrátíme zpět do tříd, kde se o nich diskutuje. Vyhodnocení provádí pověřený učitel. Lze je také vyvěsit na panelech vedle výtvarných prací.

Výtvarná soutěž
1. Výtvarná soutěž

 

Výtvarná soutěž
2. Výtvarná soutěž

 

Výtvarná soutěž
3. Výtvarná soutěž

 

Výtvarná soutěž
4. Výtvarná soutěž

 

 

Současně s anketou je vyhlášena výtvarná soutěž na příslušné téma, například:

 • Nakresli, jak by sis představoval školu
 • Nakresli svého kamaráda
 • Podívej se do zrcadla a nakresli sebe sama jako usměvavého nebo zamračeného
 • Nakresli, jak trávíš volný čas

O soutěži dáme žákům vědět na letáčcích, roznesených po třídách, velkou výzvou na panelu na chodbě i prostřednictvím učitelů výtvarné výchovy. Žáci mohou malovat obrázky ve škole i doma, a to libovolnou technikou. Vítané jsou skupinové práce na velký formát papíru, jež se potom mohou stát součástí dlouhodobé školní výzdoby. Výkresy jsou vystaveny na panelech na chodbě. Vyhodnocení provede komise, složená z učitelů výtvarníků a zástupců žáků. O vítězích soutěže však mohou rozhodnout žáci sami - práce očíslujeme, u výstavy umístíme krabici, do které mohou žáci vhazovat své typy na vítěze. Komise potom už jenom hlasy spočítá a nejzdařilejší výtvarné práce jsou posléze odměněny.

Průběh Dne duševního zdraví

Ráno jsou žáci ve vestibulu školy přivítáni zpěvem školního sboru nebo reprodukovanou hudbou. Hudba je potom prostřednictvím školního rozhlasu provází po všechny přestávky. (Lze např. zvolit hudbu relaxační.) Skrze školní rozhlas také žákům připomeneme, že dnes slavíme Den duševního zdraví a popřejeme jim klidné a pohodové dopoledne. Relaci může provést učitel nebo žák vyššího ročníku. Výuka probíhá podle rozvrhu, ale ve vhodných hodinách, které po domluvě s učiteli stanoví třídní učitel (prvouka, přírodověda, rodinná výchova, literární výchova...) a v nichž se uskuteční besedy na některá z těchto témat:

 • Co je duševní zdraví, jak si ho uchovat, co mu škodí
 • Duševně nemocní mezi námi
 • Kamarádství, mezilidské vztahy v rodině, týrání, šikanování
 • Nebezpečí užívání návykových látek
 • Chování při setkání s neznámými lidmi
 • Zdravý životní styl
 • Vandalismus
 • Mezinárodní úmluva o dětských právech
 • Možnost využití Linky důvěry

Témat je mnoho, proto doporučuji, aby se projekt konal každoročně, měl jej na starosti jeden učitel a vybral vždy určité téma. Od toho se potom odvíjí i anketa a výtvarná soutěž.

Při besedách na 2. stupni využijeme výsledků ankety. Jestliže se v anketě objevily časté připomínky, že by měl být kolem školy větší pořádek, můžeme s žáky diskutovat o tom, jak se na tom mohou podílet. Pokud je na otázku "Jaký by neměl být kamarád?" častou odpovědí "Neměl by být sprostý, ubližovat mi...", diskutujme s žáky o šikaně, o prevenci šikany, kultuře vyjadřování atp. Žákům můžeme dát i "Test lidskosti" anebo test "Jak se dnes cítíte?"

Besedu spojenou s přednáškou může provést pozvaný psycholog, psychiatr, zaměstnanec Linky důvěry či podobného zařízení v obci. Některé třídy mohou navštívit např. ústav sociální péče, domov důchodců, kojenecký ústav.

Z besed mohou vzejít Zásady slušného chování, které budou navazovat na Školní řád a budou zaměřeny na problémy v dané třídě. Žáci si je vyvěsí na nástěnku a budou dbát na jejich dodržování.

Jak již bylo uvedeno výše, besedy proběhnou ve vybraných předmětech (občanská výchova, rodinná výchova). Na prvním stupni, kde je učitel s žáky téměř po celé vyučování, daná témata prolínají všemi předměty. V českém jazyce můžeme zařadit hodinu slohu, jejímž obsahem je např. oslovování, pozdrav, poděkování, v matematice zařadíme slovní úlohu o nově vysázených stromech u školy, o tom, kolik žáci vyrobili dárečků pro obyvatele domova důchodců, ve čtení můžeme číst pohádky, v nichž se hovoří o dobru a zlu, prvouka skýtá nepřeberné množství témat pro diskusi (viz vzdělávací obor Člověk a jeho svět - tematický celek Člověk a jeho zdraví, RVP ZV s. 42). V tělesné výchově při kolektivních hrách znovu zdůrazníme ohleduplnost, zdravé soupeření, dodržování pravidel, sportovní chování.

Vyhodnocení projektu

Na nejbližší poradě učitelé celý projekt zhodnotí. Vzájemně si sdělí, jak se projekt dařilo realizovat, jaké závěry z něj vzešly (vypracování Zásad slušného chování žáky, příslib dodávání dárečků pro občany domova důchodců k různým příležitostem, stálá výzdoba chodeb na dětském oddělení v místní nemocnici, pravidelný úklid v okolí školy). O projektu je vhodné napsat článek do místního tisku, udělat vitrínku před školou či na jiném veřejném místě.

Literatura a použité zdroje

[1] – Dětská práva. Nadace Naše dítě, 2002.
[2] – GOLDMANOVÁ, J. Jak si nenechat ublížit. Portál,
[3] – MUHLAN, E. V pohodě. Portál,
[4] – NEŠPOR, K. Kouření, pití, drogy. Portál,
[5] – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : MŠMT, 2017.
[6] – SMITH, , Ch. A. Třída plná pohody. Praha : Portál, 1994.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
292.97 kB
PDF
Příloha 1 - Jak se dnes cítíte?
pdf
171.88 kB
PDF
Příloha 2 - Test lidskosti

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dana Horská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Psací a výtvarné potřeby, školní rozhlas, panely.