Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Podzimní celoškolní ekologický projekt
Odborný článek

Podzimní celoškolní ekologický projekt

9. 2. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Bronislava Nováková

Anotace

Jednodenní výukový projekt zaměřený na pozitivní vztah dětí k životnímu prostředí a k vlastnímu zdraví. Smyslem projektu je rovněž prohloubení vztahů mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli. Projekt byl uskutečněn v málotřídní škole ZŠ Olomouc - Droždín.

Základní informace

Termín realizace: 14. 10.2005
Místo konání: ZŠ Olomouc-Droždín: zahrada a její okolí
Celkový počet žáků: 50
Cíle:
 • rozvíjení spolupráce ve věkově rozdílné skupině
 • lepší vzájemné poznávání žáků
 • společné prožitky žáků a učitelů přispívající ke zlepšování vztahů žák - žák, žák - učitel
 • upevňování pozitivního vztahu k životnímu prostředí, k aktivní účasti na ochraně životního prostředí a svého zdraví

Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence k učení

 • žák pracuje s obecně užívanými termíny z oblasti ekologie a přírodních věd, uvádí věci do souvislostí a poznatky získané při výuce propojuje s vlastními zkušenostmi do širších celků
 • při získávání poznatků žák využívá různé zdroje informací
 • prezentuje výsledky své práce před spolužáky, učiteli (aktivity na stanovištích)
 • vytváří si kladný postoj ke vzdělávání

Kompetence k řešení problémů

 • žák vnímá problémové situace v oblasti životního prostředí
 • vyhledává podobné či modelové problémové situace ve svém okolí, v médiích
 • problém rozpozná a pojmenuje (znečištění vody, vzduchu, hromadění odpadu, ohrožené druhy ptáků, význam stromů)
 • hledá společně s ostatními možný způsob řešení problému při skupinové práci, využívá k tomu vlastní zkušenosti
 • respektuje a přijímá názory druhých (aktivity na stanovištích)

Kompetence komunikativní

 • žák aktivně naslouchá
 • dodržuje gesto aktivního naslouchání - "zvednutá ruka = jsem připraven k aktivnímu naslouchání"
 • uvědomuje si porušení pravidla aktivního naslouchání
 • jednoduše zformuluje svoji myšlenku a vyjádří ji mluveným projevem
 • respektuje názory ostatních
 • výstižně vyjadřuje své myšlenky formou písemnou, ústní či dramatizací, zapojuje se do diskuse (celý projekt)

Kompetence sociální a personální

 • žák reguluje své chování
 • vyslechne návrh druhého
 • pracuje ve věkově smíšených skupinách
 • ovládá a koriguje své emoce
 • rozvíjí a upevňuje pozitivní pohled sám na sebe i na okolní svět (celý projekt)

Kompetence občanské

 • žák částečně vysvětlí nejzákladnější ekologické souvislosti a environmentální problémy
 • zdůvodní nutnost třídění odpadu, ochrany vody, vzduchu, půdy, rostlin, živočichů i svého zdraví (aktivity na stanovištích)

Kompetence pracovní

 • žák udržuje pořádek na jednotlivých stanovištích
 • přispívá k úklidu v okolí školy
 • používá bezpečně nástroje i vybavení
 • dodržuje společně dohodnutá pravidla
 • dbá na ochranu zdraví svého i ostatních při jednotlivých činnostech na stanovištích i při úklidu okolí školy

Realizace průřezových témat

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní rozvoj

 • Rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
 • Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - pružnost nápadů

Sociální rozvoj

 • Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupině
 • Mezilidské vztahy - přispívá k utváření dobrých vztahů mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli, napomáhá k zvládání vlastního chování, uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci
 • Komunikace - cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání
 • Morální rozvoj
 • Hodnoty, postoje a praktická etika - vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnosti

Výchova demokratického občana

 • Občan, občanská společnost a stát - občan jako odpovědný člen společnosti - jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat zodpovědnost za svoje činy

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 • Evropa a svět nás zajímá - uvědomění si souvislostí řešení běžných situací občana s globálními problémy

Multikulturní výchova

 • Kulturní diferenciace - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti
 • Lidské vztahy - právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní příslušnost, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu

Environmentální výchova

 • Ekosystémy - vodní zdroje - lidské aktivity, důležitost pro krajinnou ekologii
 • Základní podmínky k životu - voda - vlastnosti vody, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, ovzduší - čistota ovzduší, ohrožování ovzduší, ochrana biologických druhů
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí - odpady a hospodaření s odpady
 • Vztah člověka k prostředí - naše obec- řešení odpadového hospodářství, náš životní styl, prostředí a zdraví

Mediální výchova

 • Fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií na každodenní život

Realizace mezipředmětových vztahů, přesahů a vazeb

Podzimní celoškolní ekologický projekt je úzce propojen především s vyučovacími předměty:

 • Prvouka a Přírodověda (Místo, kde žijeme - okolní krajina - působení člověka na krajinu a životní prostředí, Rozmanitost přírody - ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody, živočichové, Člověk a jeho zdraví - návykové látky a zdraví)
 • Český jazyk a literatura (Komunikační a slohová výchova - naslouchání, mluvený projev)

Co zajistit předem

 • připravit pro rodiče informační lístky a nalepit do Terez (žákovských knížek)
 • zajistit přistavení velkoobjemového kontejneru na sběr papíru 14. 10. - 17. 10. 2005
 • připravit pomůcky pro jednotlivá stanoviště a pro společný úvod a závěr

Pomůcky pro společné části projektu:

 • na zahájení a ukončení projektu - karimatky, kytara, triangl (bude použit i na signál pro výměnu stanovišť)
 • pro rozdělení žáků do skupin - rozstříhané obrázky jednotlivých stanovišť (1, 2, 3, 4, 5), pět barevných papírů a pět lepidel
 • na závěrečný úklid okolí školy - tři pytle, sběrové kolíky na odpad, sáčky od svačin na ochranu rukou při sbírání odpadků v okolí školy
 • fotoaparát

Časové rozvržení projektu

Čas Činnost
8:00 - 9:00 Vyučování
9:00 - 9:30 přestávka, svačina
9:30 - 9:35 shromáždění žáků na hřišti školy na karimatkách
9:35 - 10:00 zahájení, písnička, rozdělení žáků do skupin, zdramatizovaná motivace (předvedou učitelky), odchod na stanoviště s přiděleným vyučujícím
10:00 - 11:40 práce skupin na pěti stanovištích (po 20 minutách)
11:40 - 12:10 závěr - společné shrnutí poznatků z jednotlivých stanovišť, vyvození cílů projektu a ukončení projektu pro žáky 1. a 2. ročníku
12:10 rozloučení se s žáky 1. a 2. ročníku, odchod žáků 1. a 2. ročníku na oběd
12:10 - 12:30 zadání úkolu pro žáky 3., 4. a 5. ročníku, společný úklid okolí školy, úklid stanovišť, ukončení projektu pro žáky 3., 4. a 5. ročníku
12.:35 odchod žáků 3., 4. a 5. ročníku na oběd

Scénář projektu

1. Zahájení
Přivítání všech, důvod každoročního setkání, význam slova ekologie.

2. Písnička
Jestli tak jako já (kytarový a pohybový doprovod).

3. Rozdělení žáků do skupin
Žáci vytvoří velký kruh po třídách (obličejem ven). Do ruky za zády učitel rozdá části pěti obrázků (každý pátý žák dostane obrázek stejné skupiny - tím se zajistí smíchání žáků do skupin ze všech tříd), žáci si bez mluvení najdou svoji skupinu, poskládají a nalepí obrázek na připravený barevný papír, po skončení práce žáci zůstanou stát ve svých skupinách čelem k předváděné zdramatizované motivaci.

4. Motivace - dramatizace.
Učitelky představí jednotlivá stanoviště pantomimou - každá předvádí jedno stanoviště, které se shoduje s jedním složeným obrázkem (např. stanoviště Ohrožení ptáci a obrázek čápa), žáci přemýšlí, který složený obrázek patří ke které učitelce, triangl přeruší vystoupení, učitelky se rozestaví v okolí hřiště, skupiny žáků si najdou svoji učitelku a společně zkontrolují, zda si vybrali správně.

5. Odchod na stanoviště s přiděleným vyučujícím

6. Přesun všech skupin zpět na hřiště
Všichni sedí na karimatkách.

7. Závěr
Společné shrnutí poznatků z jednotlivých stanovišť, prezentace a zhodnocení práce na stanovištích - každá učitelka spolu s žáky zhodnotí práci na svém stanovišti v pořadí Voda, Ohrožení ptáci (žáci předvedou dramatizaci), Vzduch, Můj strom (žáci mohou v rámci tříd zjistit počet jednotlivých stromů), Třídění odpadů (žáci si odnáší vytvořené plakáty do tříd).

8. Závěrečné slovo
Naplnění cílů projektu.

9. Rozloučení se s žáky 1. a 2. ročníku, odchod 1. a 2. ročníku na oběd

10. Zadání úkolu pro žáky 3., 4. a 5. ročník
Pravidelný sběr odpadků ve skupinách (učitelky připomenou opatrnost při sběru odpadků v blízkosti silnice).

11. Společný úklid okolí školy
Každý má svůj vymezený prostor, 3. ročník se rozdělí do stávajících skupin 4. a 5. ročníku (dohled učitelé).

12. Společné zhodnocení poslední aktivity
Jaký odpad a kolik jsme ho našli, do které sběrové nádoby odpad umístit, úklid pomůcek ze stanovišť.

13. Ukončení projektu

14. Odchod žáků 3., 4.a 5. ročníku na oběd

Realizace

Učitelky dostaly k dispozici témata určená jednotlivým stanovištím, konkrétní náplň práce si vytvářela každá učitelka samostatně:

 1. stanoviště VODA (pitná voda, znečišťování vody v našem okolí, jednoduché pokusy)
 2. stanoviště TŘÍDĚNÍ ODPADU (aktivita zaměřená na třídění odpadu v naší škole)
 3. stanoviště OHROŽENÍ PTÁCI (ohrožení ptáci na střední Moravě, dramatizace - každá skupina jiný druh ohroženého ptáka)
 4. stanoviště VZDUCH (dýchání, znečišťování vzduchu kouřením - ukázka účinku cigaret na plíce, kouřící přístroj = naše plíce)
 5. stanoviště MŮJ STROM (v říjnu - Den stromů, ochrana stromů, povaha stromů X povaha lidí - najít si strom podle data narození - keltský "stromokruh")

Žáci pracují v pěti skupinách - v každé skupině je 10 žáků. Na každém stanovišti pracuje vždy jedna skupina, po 20 minutách skupiny střídají stanoviště. Každá skupina postupně projde všemi stanovišti.


Stanoviště VODA

Cíle:

 • rozpoznání vody z různých zdrojů;
 • uvědomění si dopadu znečištění vod na životní prostředí a zdraví člověka, zapojení všech členů skupiny do aktivit.

Pomůcky:

 • tři různé vzorky vody v průhledných zavařovacích sklenicích;
 • dvě menší průhledné skleničky;
 • dostatek čisté vody na pokusy se znečištěním;
 • jar na mytí nádobí;
 • stolní olej;
 • kyblík na přelévání čištěné vody;
 • vata, vatové tampony, ubrousky, houbičky, obvaz, nůžky, hadříky, popř. další pomůcky na čištění a filtrování vody.
Průběh činností na stanovišti

1. Diskuse - druhy vod

 • Je na světě jen jedna voda nebo je jich více? (Jedna voda, která se liší tím, co obsahuje za minerály a jiné rozpuštěné látky.)
 • Jaké druhy vod rozlišujeme podle toho, kde se nachází nebo co obsahují? (Např. povrchová - podzemní, sladká - slaná, měkká - tvrdá, ve skupenství kapalném, plynném, pevném, voda říční, potoční, přehradní)

2. Práce s různými vzorky vody

 • Žáci se pokouší uhodnout pouze za pomocí zraku, odkud jsou vzorky vody ve třech průhledných sklenicích:
  • 1. sklenice - voda z potoka z blízkého okolí,
  • 2. sklenice - voda z místní hasičské nádrže,
  • 3. sklenice - voda z vodovodu.
 • Své domněnky o původu vzorků potvrzují či vyvracejí po zkoušce čichem.
 • Zdůvodňují svůj názor (rozdílná barva a zápach vzorků, přítomnost či nepřítomnost rostlin, živých organismů, neživých částic).

3. Ukázka znečištění vody pomocí jaru, oleje

 • Žáci symbolicky znázorní znečištění vody nakapáním přiměřeného množství jaru na nádobí a oleje na vaření do dvou různých sklenic s čistou vodou.
 • Pozorují, jak se ve vodě chová jar, olej.
 • Diskutují o tom, co se děje v našich domácnostech s takto znečištěnou vodou, zamýšlejí se nad tím, co se děje, pokud se takto znečištěná voda dostane do volné přírody, uvádějí další možné způsoby znečištění vody z našeho okolí.
 • Uvědomují si obdobu chování oleje ve vodě při ropných haváriích v mořích.

4. Pokus o odstranění nečistot ze znečištěné vody ve sklenicích

 • Žáci se ve dvou skupinách pokouší pomocí vaty, vatových tamponů, kousků látky, obvazu, ubrousků a houbiček odstranit jar a olej ze znečištěné vody ve sklenicích.
 • K dispozici mají také kyblík na přelévání a odstraňování nečistot.

5. Hodnocení práce, diskuse, vyvozování závěrů

 • Nečistoty se podaří vyčistit pouze částečně, většina jaru i oleje zůstává ve vodě. Čištění vody od chemikálií je velmi náročný proces, který je bez čističek a úpraven vody téměř nereálný.
 • Diskuse o významu používání ekologicky šetrných výrobků. Žáci mají za úkol doma zjistit, zda je jejich domácnost napojena na veřejnou kanalizaci a čističku, či kam je odváděna odpadní voda z domácnosti.

Dobrovolný domácí úkol - zjistit, jaké čistící prostředky se v rodinách žáků užívají, podpořit nákup ekologicky šetrných výrobků.


Stanoviště TŘÍDĚNÍ ODPADU

Cíle:

 • třídění běžného školního odpadu (podle průzkumu týden předtím) do tří košů (plasty, papír, ostatní);
 • uvědomění si faktu, že odpady (a hlavně plasty) zavalují svět - příběh plejtváka malého;
 • ujasnění si pojmu recyklace;
 • výroba plakátu do třídy (co patří do kterého koše).

Pomůcky:

 • článek o plejtvákovi;
 • materiály ze Sluňákova;
 • pojmy odpad, recyklace, šifra (ob jedno písmeno) = slovo RECYKLACE;
 • koše na tříděný odpad;
 • hromada odpadků nalezených během týdne v koších ve třídách;
 • předpřipravený plakát s nevybarvenými kontejnery;
 • lístečky na roztřídění a nalepení, pastelky, tužkové lepidlo, lepidlo Herkules na lepení odpadků;
 • tvrdá podložka na podložení plakátu.
Průběh činností na stanovišti

1. Odpady nás zavalují
Tři otázky, žáci ukazují rukou "teploměr":

 • Kolik je na světě odpadů ? (málo - hodně - obrovské množství)
 • Kolik ty sám uděláš za týden odpadu?
 • Čím ty sám můžeš přispět k tomu, aby ho na světě bylo méně? (tříděním, menším množstvím věcí pro svoji potřebu atd.)

Seznámení s příběhem plejtváka malého, který byl vědci nalezen na dně moře s 800kg mikrotenu v žaludku (sáčky si spletl s medúzou).

2. Recyklace
Žáci luští šifru (ob jedno písmeno), vyjde jim slovo recyklace. Povídají si o tom, co to je a jaké znají konkrétní příklady recyklací.

3. Třídění odpadu
Učitelka rozmístí na hřišti odpadky, které nashromáždila ze školních košů během posledního týdne. Žáci mají za úkol vytvořit dvojice, vysbírat odpadky na hřišti a umístit je do správného koše. Při sbírání platí 3 pravidla:

 • dvojice se nesmí rozpojit,
 • dvojice nesmí do nikoho vrazit,
 • dvojice může vzít pokaždé jen jeden odpadek.

Po vysbírání hřiště následuje kontrola a při ní se objevují pojmy potřebné pro plakát (návod k třídění odpadu), který budou žáci vytvářet (vymyté kelímky od jogurtu X nevymyté kelímky od jogurtu, obaly se stříbrným vnitřkem atd.).

4. Výroba plakátu do třídy
Žáci obdrží plakát se třemi pojmenovanými kontejnery (shodné s koši ze tříd) a barevné lístečky. Jejich úkolem je kontejnery vybarvit správnou barvou, pod každý zařadit lístečky s názvy odpadků, které do něj patří, a lístečky nalepit. Plakát obdrží na konci projektu každá třída a nalepí si ho vedle svých košů na tříděný odpad. Prvňáčkům se vyrobil speciální plakát s nalepenými kousky odpadků. Názvy odpadů na lístečcích:

 • čisté ubrousky a pytlíky od svačin,
 • odstřižky z VV,
 • krabičky od bonbonů a čokolád,
 • popsaný a pokreslený papír,
 • vymyté kelímky od jogurtů,
 • igelitové sáčky,
 • obaly od sušenek a bonbonů,
 • plastové lahve od pití,
 • nevymyté kelímky od jogurtů,
 • mastný ubrousek či pytlík od svačiny,
 • znečištěný papírový kapesník,
 • obaly se stříbrným vnitřkem,
 • ohryzky,
 • slupky.

Stanoviště OHROŽENÍ PTÁCI

Cíle:

 • seznámení s vybranými druhy ptáků, kteří jsou na území střední Moravy ohroženi;
 • zapojení všech členů skupin do dramatizace;
 • vysvětlení pojmů - ohrožené druhy, chráněné druhy.

Pomůcky:

 • listy s povídáním o jednotlivých ptácích;
 • encyklopedie a knihy o ptácích;
 • kartičky s nápisy jednotlivých ptáků (rozdělíme losováním).
Průběh činností na stanovišti

1. Úvod
Žáci společně s učitelkou určí oblast střední Moravy a rozeberou pojmy ohrožení a chránění ptáci.

2. Vylosování jednoho z pěti ohrožených druhů ptáků
Každá skupina vylosuje jednoho z těchto ptáků:

 • Krahujec obecný
 • Ledňáček říční
 • Moudivláček lužní
 • Sýček obecný
 • Volavka popelavá

3. Práce s informacemi
O vylosovaném živočichovi žáci zjišťují informace - prohlédnou si podobu ptáků v atlasech, seznámí se s informacemi o vylosovaném ptáku (starší žáci ve skupině čtou z připravených materiálů).

4. Nácvik dramatizace
Skupina žáků má za úkol zdramatizovat část textu o ptákovi. Žáci se musí nejdříve ve skupině domluvit, které informace jsou důležité a hodí se k dramatizaci, potom probíhá nácvik dramatizace.

5. Závěr
Každý žák ústně sdělí alespoň jednu informaci, kterou si ze stanoviště odnáší.

(Prezentace dramatizací jednotlivých skupin se uskuteční při společném závěru projektu.)


Stanoviště VZDUCH

Cíle:

 • uvědomění si důvodů kouření a nekouření;
 • zjištění působení cigarety na lidské tělo;
 • uvědomění si významu ochrany zdraví;
 • spolupráce při sestavení jednoduchého názorného pokusu o účinku kouření na plíce.

Pomůcky:

 • 5x papír, fixy;
 • zvětšený obrázek dýchacího ústrojí;
 • 5x velká plastová láhev- čirá;
 • plastelína;
 • 10 cm dlouhá trubička (např.obal od fixy);
 • vata;
 • cigarety bez filtru, zápalky;
 • voda v lahvi;
 • encyklopedie o lidském těle.
Průběh aktivit na stanovišti

1. Otázky
Žáci písemně odpovídají na čtyři otázky, potom si porovnávají své odpovědi:

 • Proč lidé kouří X proč lidé nekouří?
 • Proč dospívající děti kouří X proč dospívající děti nekouří?
 • Jak dýcháme správně? (názorná ukázka učitelky s žáky)
  Nosem nádech, nosem výdech - chloupky v nose a pak v průdušnici zachycují malé částice nečistot.
 • Jak dýcháme při kouření?
  Ústy - nejsou chloupky jako v nose pro zachycení nečistot, v průdušnici si horkým vzduchem s látkami z cigarety postupně vyřazujeme z funkce chloupky - zachytávače nečistot, látky z cigarety jdou dál do plic.

2. Společný popis obrázku dýchacího ústrojí
Na zvětšeném obrázku plic učitelka společně s žáky popíše jednotlivé části dýchacího ústrojí.

3. Pokus - kouřící přístroj = naše plíce
Žáci spolu s učitelkou pomocí jednoduchého pokusu vyzkouší, co se děje při kouření:

 • do hrdla vypláchnuté plastové láhve vložíme připravenou trubičku s cigaretou na jedné straně a se smotkem vaty na straně druhé,
 • trubičku utěsníme v hrdle lahve plastelínou,
 • láhev pevně stiskneme a vytlačíme z ní vzduch,
 • zapálíme cigaretu a začneme láhev pomalu pouštět.

4. Slovní informace o složení cigaretového kouře
V průběhu pokusu učitelka diskutuje s žáky o tom, co je v cigaretovém kouři:

 • nikotin - silně návyková látka,
 • dehet - lepkavá látka podobná asfaltu,
 • kysličník (oxid) uhelnatý - jedovatý plyn (výfuky aut), jež se dostává do těla společně s kyslíkem a způsobuje zdravotní problémy,
 • 15 látek, které způsobují rakovinu,
 • další nebezpečné látky.

5. Pozorování výsledků pokusu podle návodných otázek, diskuse
Jak vypadá smotek vaty? Jak vypadá láhev? Jak si myslíte, že cigaretový kouř působí v plicích?

6. Závěr aktivity
Shrnutí poznatků, příprava žáků na přechod k dalšímu stanovišti.


Stanoviště MŮJ STROM

Cíle:

 • připomenutí října jako měsíce stromů;
 • životní podmínky stromů;
 • získání informací o různých stromech a o možném srovnání s povahou lidí - keltský "stromokruh".

Pomůcky:

 • nafocený keltský "stromokruh" podle data narození;
 • kartičky s popisem jednotlivých stromů;
 • knihy o stromech;
 • lepidlo;
 • namnožené karty na krk pro nalepení svého stromu, provázky na zavěšení karty na krk, pastelky na vybarvení karet na krk;
 • seznam žáků s datem narození a kolonkou pro zapsání stromu.
Průběh aktivit na stanovišti

1. Motivace
Učitelka diskutuje s žáky: v říjnu slavíme Den stromů - proč, historie svátku, význačné stromy v našem kraji a státě.

2. Otázky
Jaké druhy stromů znáte? Jaký je národní strom? Najdi ho v okolí školy. Čím se vyznačuje? Co potřebuje strom k životu - podmínky života? Společné znaky člověka a všeho živého.

3. Různé stromy X různí lidé
Srovnání různých vlastností stromů a lidí - příklady, povídání (topol - vysoký a štíhlý, dub silný a houževnatý apod.).

4. Hledání svého stromu podle data narození
Žáci si najdou svůj strom ve "stromokruhu", vyhledají si lísteček s informacemi o něm, přečtou si je (mladším informace přečtou starší spolužáci), pokusí se najít nějakou podobnost své povahy a vlastností daného stromu.

5. Výroba závěsné kartičky na krk
Žáci si nalepí vyhledaný lístek na závěsnou kartu a pastelkami celou kartu dokončí.

6. Závěrečné povídání
Učitelka s žáky diskutuje o tom, zda jsou opravdu některé vlastnosti lidí a stromů podobné (srovnání nemusí být pravdivé, stará keltská pověra apod.).


Zpětná vazba

Podařilo se:

 • naplnit cíle projektu (rozvíjení spolupráce ve věkově rozdílných skupinách - zlepšení; vzájemné poznání žáků, společné prožitky žáků a učitelů přispěly ke zlepšení vztahů žák - žák a žák - učitel, upevňování pozitivního vztahu k životnímu prostředí, k aktivní účasti na ochraně životního prostředí a svého zdraví);
 • propojit poznatky získané v jiných předmětech s aktivitami na stanovištích;
 • umožnit žákům společně si prožít jednotlivé aktivity (zážitková pedagogika);
 • zaujmout žáky vybranými tématy;
 • dodržet časový plán;
 • úklid odpadků v okolí školy;
 • zcela naplnit přistavený velkoobjemový kontejner sběrovým papírem.

Doporučení pro příště:

 • mít žáky dopředu rozdělené pro práci ve skupinách (vyrovnanější skupiny pro práci na stanovištích).

Informační zdroje:

 • aktivita ze semináře ekologického sdružení Sluňákov (stanoviště MŮJ STROM)
 • Susan Shapiro: Prevence kouření, Soros Foundantions 1992 (stanoviště VZDUCH)
 • Ohrožení ptáci střední Moravy, Český ústav ochrany přírody Olomouc
 • spolupráce s Moravským ornitologickým spolkem (stanoviště OHROŽENÍ PTÁCI)
 • Lidové noviny, vydání z 30. 10. 2004, článek Plasty se zabydlují v přírodě (stanoviště TŘÍDĚNÍ ODPADU)
 • Čihař Jiří a kol.: Příroda v ČSSR, Práce 1978 (stanoviště OHROŽENÍ PTÁCI)
 • Shapiro,S., Flaherty-Zonis,C., Libal,J.:Životní prostředí a naše celosvětová společnost, Soros Foundations, kapitola Znečištění vod, str. 157 (stanoviště VODA)
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
15.63 kB
PDF
Obrázek č. 1
pdf
20.51 kB
PDF
Obrázek č. 2
pdf
21.48 kB
PDF
Obrázek č. 3
pdf
23.44 kB
PDF
Obrázek č. 4
pdf
15.63 kB
PDF
Obrázek č. 5

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bronislava Nováková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občan, občanská společnost a stát
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí