Odborný článek

Na jedné lodi

Anotace

V následující praktické ukázce jde o spojení tematických celků ze vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. Vyučovací předmět, který je součástí této oblasti, má v ŠVP na naší škole stejný název (člověk a jeho svět) a integruje v sobě poznatky dřívější vlastivědy a přírodovědy. Tematické celky, jejichž obsah je integrován v ukázce, byly vybrány s ohledem na jejich blízké vzájemné vztahy a těsné spojení se životem. Jedná se o propojení témat z okruhu lidé kolem nás (obsah učiva: dodržování pravidel pro soužití, rozpoznání vhodného a nevhodného chování) a člověk a jeho zdraví (obsah učiva: dovednosti a návyky související se zásadami zdravého životního stylu).

Na jedné lodi – Integrace tematických celků v rámci jednoho vyučovacího předmětu s praktickým využitím průřezových témat

Jedním z trendů současné moderní školy je snaha o integraci předmětů a integraci tematických celků v rámci jednoho předmětu. Integrovaná výuka využívá mezipředmětové vazby v obsahu učebních předmětů, ale i propojení tematických poznatků s praktickými činnostmi žáků.

Integrace předmětů mezi sebou: upevňují se mezipředmětové vztahy, žák si vytváří jednotný pohled na daný problém jako celek, buduje si ucelený obraz okolního světa.

Integrace tematických celků: obsah jednotlivých předmětů zůstává relativně samostatný, ale jejich témata jsou spojována s ohledem na vazby mezi nimi.

Cílem integrativní výuky je podat žákům učivo ve vzájemných vztazích a souvislostech. Jde o tzv. koncentraci učiva, která umožňuje vytvořit si jednotný pohled na daný problém.

V následující praktické ukázce jde o spojení tematických celků ze vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. Vyučovací předmět, který je součástí této oblasti, má v ŠVP na naší škole stejný název (člověk a jeho svět) a integruje v sobě poznatky dřívější vlastivědy a přírodovědy. Tematické celky, jejichž obsah je integrován v ukázce, byly vybrány s ohledem na jejich blízké vzájemné vztahy a těsné spojení se životem.

Název integrovaného bloku: Na jedné lodi
Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět
Integrace tematických oblastí: propojení témat z okruhu lidé kolem nás (obsah učiva: dodržování pravidel pro soužití, rozpoznání vhodného a nevhodného chování) a člověk a jeho zdraví (obsah učiva: dovednosti a návyky související se zásadami zdravého životního stylu).
Časové rozmezí: 3 vyučovací hodiny
Ročník: 5. ročník na základní škole praktické
Cíl integrovaného bloku: rozvoj komunikace s vrstevníky, vzájemné poznávání žáků, rozvoj schopností řešení běžných problémů, rozvoj spolupráce a práce v týmu. Žáci poznávají sami sebe, zamýšlejí se nad svým vlastním způsobem života a možnostmi jeho ovlivnění.
Pomůcky: lano a molitanové polštářky na vytvoření lodě, magnetofon, reprodukovaná hudba – šuměmí moře, klubíčko vlny, truhla pokladů, lahvičky s tekutinami na čichové vnímání, obrázkové skládanky, papíry, křídy, rybičky...Třída je uspořádána do tvaru lodě.

Změna formy vyučování předpokládá určitou změnu uspořádání školní třídy. Vhodné je, když uspořádání třídy tematicky souvisí s motivačním příběhem. Ve třídě je také třeba vymezit místo pro odpočinek (relaxační chvilku).

Průběh vyučovacího bloku:

1. Motivace: (hraje hudba z magnetofonu – šumění moře)

Ležíme na pláži a posloucháme z nahrávky šumění moře. Učitel čte potichu tento příběh: „Až jednou...“

Víte, co udělám, až bude jednou všude štěstí? Budu mít svou loď a s tou popluji až tam, kde je zelenomodré moře. Potom začnu tichonce pískat takovou jednu tajemnou písničku. Odevšad budou připlouvat rybičky a budou tu písničku také tichonce zpívat. Začneme pomalu plout od pobřeží k pobřeží a na břeh budou přibíhat děti a zvířátka, budou přilétat ptáci a motýli. Všichni budou přidávat své hlasy k našim.

Až obeplujeme zemi dokola, bude tou písní znít celý svět. Všichni se přitom budou usmívat. I když bude mít každý jinou tvář, v srdci budou mít všichni společnou radost a lásku. Potom otočím svou loď a pojedu zase domů, protože to nejkrásnější místo na světě je přece doma...

2. Seznámení námořníků – klubíčko

Já vás teď pozvu na svoji loď, budeme plout také někam hodně daleko a cestou plnit spoustu úkolů. Nejprve se v kruhu seznámíme. K seznámení použijeme klubíčko vlny, které napomáhá udržovat pozornost žáků a je kontrolou, že se vystřídali všichni žáci.

• „Já“: žák se stručně představí

Jmenuji se...
Moji rodinu tvoří...
Nejradši společně děláme...
Nejveseleji u nás bylo...
Mým největším koníčkem je...
Rozvoj vzájemné komunikace – naslouchání. Žáky upozorníme na zásady důvěrnosti.

• „V čem jsme dobří“:

Já jsem Pavel a umím hezky malovat...
Já jsem Jirka a jsem dobrý ve sportu...
Nejlépe ze všeho umím zpívat...
Ve škole bych mohl ostatním pomoci s...

Seznamovací klubíčko

Sebehodnocení je součástí osobnostní výchovy (průřezové téma). Cílem je u dětí podporovat pocit vlastní hodnoty a vlastního významu při vytváření společného díla v kolektivu. (nákres: Blahutková, M.: Psychomotorika)

3. Společná pravidla

Rozdělení žáků (námořníků) do kabin na základě vylosované barevné špejle. Jejich úkol spočívá ve vytvoření pravidel chování pro všechny námořníky. Žáci pracují v tříčlenných skupinách.

Př.: V plnění úkolů si budeme pomáhat.
Každý si po sobě bude uklízet.
Nebudeme se nikomu vysmívat.
Pokud to bude potřeba, slušně poprosíme o radu.

Jednotlivé skupiny seznámí ostatní se svým návrhem a každá skupina napíše tři nejdůležitější body na velký list – zákon námořníků. Každý z námořníků má za úkol své chování kontrolovat a zákon námořníků dodržovat.

Vedeme tak žáky k dodržování pravidel, která si sami stanovili.

4. „Lidé kolem nás“

Úkol je pro jednotlivé námořníky. Nakreslete doprostřed papíru kolečko a napište do něj Já. Kolem něho pak nakreslete kolečka symbolizující lidi, kterých si za něco vážíte, které vás něčím upoutali. Čím lepší vztah máte k určitému člověku, tím blíž bude vašemu kolečku.

a) třída
b) rodina

Seznamte ostatní se svým nákresem a odůvodněte konkrétními příklady.
Rozvoj komunikace, naslouchání, hodnocení ostatních, ale i vyslechnutí názoru druhého (v jaké vzdálenosti je moje kolečko).

5. Rozstříhané lístky – práce ve skupinách

Představte si, že na této lodi žil kdysi jeden nepořádný kapitán a zůstaly tu po něm roztrhané papírky. Některá slova se ještě dají přečíst, a tak se pokusíme ve skupinách celé věty složit.

Jednotlivá slova patřící ke stejné větě jsou z druhé strany označena tečkou stejné barvy, což žákům napomůže složit věty. Jedná se o tázací věty, jejichž cílem je zjistit, jak děti tráví volný čas.

Př. Sportuješ často a pravidelně?
Díváš se více než dvě hodiny denně na televizi?
Často se nudíš?Jsi členem party, která se toulá po městě?
Které aktivity prospívají tvému zdraví?...

První družstvo přečte poskládanou větu, druhé družstvo odpovídá. Žáci se v odpovídání střídají.
Na závěr každé družstvo společně navrhne rozdělení činností na jeden den v týdnu, sepíše na list a nazve je „Náš zdravý den“.
Rozvoj komunikace, kooperace při skládání vět, mezipředmětové vztahy – český jazyk, sebeorganizace, plánování.

6. „Vnímej všemi smysly“

Po starém kapitánovi zde zůstaly ještě nějaké lahvičky. Co v nich asi je? A také je tu nějaká truhla – že by v ní byl nějaký poklad?

 • poznávání podle čichu (bylinky, koření, vzorky tekutin) – rozvoj čichové diferenciace
 • poznávání podle chuti (čaj, voda, džus, limonáda, mléko, kakao...) – rozvoj chuťového vnímání
 • Kimova hra – předměty z truhly (klíč, hřeben, kapesník, zrcátko, nožík, tkanička...)

Rozvoj paměti a zrakového vnímání

Po ukončení hry každý žák dostane skleničku ovocné šťávy – pitný režim.

7. „Na rozkaz kapitána“ – pohybová chvilka

Nyní vyjdeme z lodi ven, vytvoříme si kolem sebe dostatečný prostor a otevřeme okna, abychom pustili do třídy svěží jarní vzduch. Čeká nás krátká rozcvička.
Námořníci musejí svého kapitána poslouchat, proto si zahrajeme obměnu hry „Kuba řekl“.

Př. Na rozkaz kapitána dáme vzpažíme ruce...
Na rozkaz kapitána pětkrát poskočíme po jedné noze...
Na rozkaz kapitána uděláme tři dřepy...

Cvičíme zhruba pět minut. Děti tak překonají únavu a zvýší se jejich soustředěnost na další činnosti. Relaxační chvilka, dodržování pravidel.

8. „Dáváte v sázku svoje zdraví?“ – dramatizace

Každý správný námořník musí umět rozpoznat pocity svých kamarádů. To, že se dokážeme vcítit do situace druhého, přispěje k lepším mezilidským vztahů. My si to vyzkoušíme v dramatizaci některých situací.

 1. situace: Starší spolužák ti nabízí cigarety, ale ty je nechceš. Umíš odmítnout?
 2. situace: Neznámý člověk tě láká na dobrodružný výlet a slibuje ti sladkosti. Půjdeš s ním?
 3. situace: Přišel jsi pozdě domů a z kapsy ti vypadly cigarety, které ti tam někdo dal. Jak bude reagovat rozzlobená maminka?
 4. situace: Spolužáci tě šikanují, učitel si všimne, že jsi odřený a špinavý. Na co se učitel bude ptát? Jak budeš odpovídat? ... další situace

Žáci si navzájem vyměňují role. Cílem je nejen dokázat se vcítit do situace druhého, ale také zvládnout základní prvky asertivního chování.
Žáci s mentální retardací bývají velice snadno ovlivnitelní negativním směrem, proto nácvik dovedností „dokázat odmítnout“ je pro ně důležitý.

9. „Správné ryby“

Každý námořník tráví na moři mnoho času a určitě dokáže také vylovit pořádnou rybu. Kolem lodě jsou rozházeny rybičky, na kterých jsou napsány pojmy související s naším zdravím:

 • co nám škodí (stres, cigarety, alkohol, cukrovinky...)
 • co našemu zdraví prospívá (pohyb, zelenina, otužování, hygiena...)

Žáci mají prut s magnetkou a loví rybičky. Cílem je rozdělit ryby do dvou skupin a uvědomit si jejich vliv na zdraví člověka. Rybky s kladným vlivem na naše zdraví dáváme do sítě, se zápornými vlivy pouštíme zpět do moře.

10. Společná koláž – arteterapie

Ve třídě tichounce hraje hudba připomínající šumění moře. Žáci jsou rozděleni do dvou skupin a jejich úkolem je vytvořit plakát symbolizující zdravý život. Žáci mají k dispozici křídy, vodové barvy, obrázky z časopisů, lepidla. Skupina se musí dohodnout, co kdo bude dělat a jak bude konečný obrázek vypadat.

Rozvoj kooperace, kreativity.

11. Písnička „Tři citrónky“

Po práci si všichni námořníci rádi zazpívají.

12. Autogenní trénink

Dnešní den zakončíme relaxací, po splnění všech úkolů si odpočinek jistě zasloužíme.

Ve třídě stále hraje potichu nahrávka – šumění moře.

„Dýchejte zhluboka, zavřete oči. Představte si, že slunce příjemně hřeje a je vám dobře. Vánek vám ovívá obličej. Posloucháte tichý vánek a šumění moře. Slunce vám zahřívá levou ruku. Teplo pomalu postupuje i na druhou ruku. Zdáli je slyšet zpívající ptáčky...“

Relaxace, uvolnění.

Začlenění průřezových témat

Vyučovacím blokem volně prolínají průřezová témata (především osobnostní a sociální výchova), která mají výchovný aspekt a obsahují sociální dovednosti pro každý den. Tato témata žáci oživují svým chováním, myšlením, cítěním a vzájemnými vztahy ve třídě. V integrativně tematickém bloku jsou obsažena tato průřezová témata:

I. Osobnostní a sociální výchova

1) Osobnostní rozvoj

a) Rozvoj schopnosti poznávání

 • cvičení smyslového vnímání: „Vnímej všemi smysly“
 • cvičení dovednosti zapamatování: „Kimova hra“
 • cvičení dovednosti řešení problémů: „Dáváte v sázku svoje zdraví?“

b) Sebepoznání a sebepojetí

 • já jako zdroj informací o sobě: př. „Já“ – představování,
 • druzí jako zdroj informací o mě: „Lidé kolem nás“
 • můj vztah k sobě samému a k druhým: př. „V čem jsme dobří“

c) Sebeorganizace a seberegulace

 • kontrola regulace vlastního chování: „Společná pravidla“
 • vlastní plánování a organizace: „Náš zdravý den“

d) Psychohygiena

 • prevence zátěží: motivační příběh „Až jednou“, arteterapie, písnička, autogenní trénink

e) Kreativita

 • tvořivost v mezilidských vztazích: „Dáváte v sázku svoje zdraví“
 • praktická tvořivost: „Arteterapie“

2) Sociální rozvoj

a) Vzájemné poznávání: „Já“

 • vzájemné poznávání ve třídě: „Lidé kolem nás“

b) Mezilidské vztahy: dramatizace

 • vztahy v naší třídě: př. Společná pravidla, „Lidé kolem nás“

c) Komunikace

 • cvičení na empatické naslouchání: „Já“, „Lidé kolem nás“
 • prvky asertivity: „Dáváte v sázku svoje zdraví?“
 • specifické komunikační dovednosti

d) Kooperace: „Rozstříhané lístky“, „Náš zdravý den“

 • vzájemná spolupráce ve třídě: př. Společná pravidla,

3) Morální rozvoj

a) řešení problémů: dramatizace

b) hodnoty a postoje

Do vyučovacího bloku je možno začlenit i jiná průřezová témata př. mediální výchovu (práce s tiskem, promítnutí filmu...), multikulturní výchovu (vztahy mezi lidmi různých etnických skupin), výchovu demokratického občana (úkoly týkající se práv a povinností). Obměna záleží na učiteli, ale i na věku a schopnostech dětí.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Věra Holotová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
21. 3. 2011
Příspěvek je odpovídající a velice vhodně zvolen pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v základních školách praktických. Metodiku lze použít i pro mladší žáky na běžných typech základních škol.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k řešení problémů
 • nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • "vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Výchova demokratického občana
 • Občanská společnost a škola

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

lano a molitanové polštářky na vytvoření lodě, magnetofon, reprodukovaná hudba – šuměmí moře, klubíčko vlny, truhla pokladů, lahvičky s tekutinami na čichové vnímání, obrázkové skládanky, papíry, křídy, rybičky...