Odborný článek

Ptáčci v zimě

Anotace

Tento příspěvek vznikl na podnět dětí, které pozorovaly ptáky v zimě, chtěly se naučit o ně pečovat a něco nového se o nich dozvědět.

Cíl

Cílem tohoto projektu bylo rozvíjet zájem dětí o dané téma, podporovat jejích zvídavost a vést děti k péči o ptactvo v zimě.

Zaměření projektu

 • přiblížit tematiku života ptáků
 • četba a rekapitulace příběhu
 • umožnit dětem pozorovat ptáky na zahradě i v okolí mateřské školy
 • rozvíjet pozorovací schopnosti, zrakovou diferenciaci, paměť a rozlišování
 • rozvíjet schopnost rozlišování figury – se zaměřením na vyhledávání obrázků na pozadí
 • rozvíjet grafomotorické dovednosti
 • upřesňovat pravolevou orientaci
 • procvičit výslovnost a řeč
 • podporovat vzájemnou spolupráci a domluvu dětí
 • rozvíjet pohybovou obratnost
 • procvičit stříhání a nalepování

Realizace nabízených činností

Motivace

1. Lidové říkadlo v dialogu

Už je zima, už je mráz,
kam se ptáčku, kam schováš?
Schovám já se pod hrudu
a tam zimu přebudu.

(In Říkadla pro nejmenší, s. 60)

2. Povídáme si s dětmi o tom, kam všude se může ptáček v zimě schovat před mrazem a zimou.
Pozorujeme ptáky, kteří posedávají na keřích a na plotu. Načepýření kosi a kosice vypadají jako bambule z čepice. Mají načechrané peří a vypadají, jako by byli mnohem větší než v létě. Množství vzduchu kolem těla se načechráním peří zvětší, pták si drží teplo.

3. Vyprávění učitelky

Je mráz a oni mají na sobě jen to, co v létě. To my se oblékáme teple, chodíme zahalení v šále, čepici a rukavicích. Na nohou máme teplé zimní boty. Ale co ptáčci? Jak se mohou chránit? Hluboký sníh, námraza a zledovatělý povrch mohou znamenat pro ptáky nebezpečí. Čím mírnější zima, tím je to pro ně lepší.

4. Práce s obrázky, prohlížíme realistické kresby z atlasu, fotografie ptáčků: kos, stehlík, vrabec, straka, sýkorka, vrána.

5. Přemýšlíme a odpovídáme na otázky

Jsou všichni ptáčci stejní? Čím se liší? Jak rozeznáme sýkorku od vrabce a vrány? Který pták je celý černý se žlutým zobákem? Který pták je vpravo a který vlevo? Kolik ptáků sedí na stromě?

6. Rozvíjíme představivostgrafomotorické dovednosti

Nabídka

 • skupinová práce se Včeličkou – vyhledáváme obrázky ptáků na pozadí (cit. 2)
 • ptáčkové poletují – nepřerušované čárání volnou rukou po celé ploše papíru
 • individuálně – vybarvujeme omalovánky
 • vyhledáváme stejné tvary písmen P, T, Á, C, I

Ve větvích keřů se schovávají ptáčci. Zkusíte je najít? Až si budete myslet, že jste ptáčka našli, obtáhněte jeho obrys tužkou a potom vymalujte barvami podle vzoru, který je na předloze. Můžete si pomáhat a radit si navzájem. Než začneme kreslit, uděláme si z palce, ukazováčku a prostředníčku ptačí zobáček, tak, aby se bříška prstů dotýkala. Zobáček můžeme otevírat i zavírat. Připravujeme děti na správné držení tužky.

7. Přečteme dětem povídku Františka Tenčíka O vrabečkovi (In Soubor textů k literární výchově v mateřské škole, s. 239), povídáme si o slyšeném, řešíme problémovou situaci.

Otázky

Kam přiletěli vrabci a na co si sedli? Kdo nasypal ptáčkům drobečky? Co dělali vrabečci na římse? Viděl Ivánek, co se stalo? Jak to bylo dál? Co hledal poslední vrabeček? Jak se zachoval Ivánek? Co udělal? Myslíte si, že to bylo správné?

8. Pohybová aktivita s cílem procvičit poskoky snožmo.

K motivaci je vhodná představa vrabce, poletujícího sem a tam a lehounce hopkajícího.
Základní postavení: stoj spojný, zapažit, lehké poskoky snožmo na místě i z místa v tempu čtvrťových not čimča – rára – čimča – rára – a běh v tempu osminových not čim, ča, rá, ra, čim, ča, rá, ra.

Pohybová hra Na hlídače (In Rok v mateřské škole, s. 49).
Cílem hry je procvičit poskoky v rytmu, rychle reagovat a rychle vyběhnout.

Popis hry
Vymezíme prostor pro hlídače, použijeme obruč anebo nakreslíme na podlahu kruh. Hlídač v kruhu sedí, má zavřené oči, předstírá spánek. Ostatní děti napodobují vrabce, poskakují okolo kruhu a říkají:

Hlídač usnul na lavici,
všichni vrabci na silnici.

V další části říkanky si sednou do dřepu, předstírají zobání zrní a říkají:

Až se zrní nazobáme,
na hlídače zavoláme:
Hlídači, vstávej!

(In Rok v mateřské škole, s. 49)

Vtom hlídač vyskočí a honí děti. Děti v roli hlídače střídáme.

9. Sluchová hra Ptáčku, jak zpíváš?

Cílem hry je podle sluchu uhodnout, kdo zpíval.

Popis hry
Určené dítě (hadač) se vzdálí od ostatních dětí tak, aby nevidělo, koho učitelka určí ptáčkem. Děti sedí v sedu skrčmo snožném se sklopenou hlavou. Na pokyn učitelky vybrané dítě (ptáček) zazpívá a hadač hádá, kdo to byl. V roli hadače i ptáčka se děti vystřídají.

Při pobytu venku učíme děti rozlišovat stopy ptáků od jiných stop.
Výsledný poznatek je, že ptačí stopy poznáme podle otisků tří silně roztažených prstů.

10. Didaktická hra Kam letí ptáček?

Ke hře s jedním dítětem potřebujeme dva nakreslené a vystřižené ptáky a dvě papírové šipky. Hra je zaměřena na procvičování pojmů nahoře, dole, vlevo, vpravo.

Postup
Učitelka si ponechá šipku, dítě dostane vystřižený obrázek ptáka a podle toho, kam učitelka otočí šipku, musí dítě otočit obrázek. V dalším kole si učitelka s dítětem šipky a obrázek vymění.

Varianty

 • otočíme ptáka do nějakého směru a dítě odpoví, kam pták letí
 • dítě otáčí ptáka nebo šipku podle pokynů učitelky (nahoru, dolu, doleva, doprava)
 • podle toho, kam učitelka otočí první šipku, dítě otočí druhou
 • dvě děti mohou soutěžit, kdo správně nasměruje ptáka podle pokynu učitelky nebo podle šipky

11. Vytvoříme obrázek

Pomůcky: čtvrtky, pastelky, lepidlo, různé druhy semen

Popis činnosti
Děti si vystřihnou předkresleného ptáčka, dokreslí detaily, případně vybarví podle své fantazie. Z nastříhaných proužků sestaví a nalepí krmítko, do kterého nalepí několik zrníček semen i vystřiženého ptáčka. Hotové práce dětí vystavíme.

12. Zhotovíme krmítko

Návodů na zhotovení krmítka pro ptáky bývá mnoho. Nám se osvědčila koule, kterou si děti snadno zhotovily.

Pomůcky: krmná směs pro ptáky, sádlo, nastříhané provázky o délce 20 cm, šišky

Postup
Do zakoupené směsi pro ptáky přidáme sádlo a hnětením vytvoříme směs, kterou vkládáme do šišky tak, až ji celou obalíme. Nakonec přidáme provázek na pověšení a zatlačíme ho do směsi. Při výrobě krmítka si děti navzájem pomáhají, podávají si pomůcky a pomáhají s upevňováním provázku. Hotové kouličky – krmítka pověsíme na keře a stromy.

Reflexe

Během tohoto projektu byly děti velice aktivní, měly možnost pozorovat, objevovat, sdělovat své pocity, získat nové poznatky a zkušenosti. Podařilo se nám udržet zájem dětí až do ukončení projektu. Téma jim kromě poznání přineslo i radost. Prožívaly radost při pohybové hře, kterou jsme postupně upravili o vzájemné zachraňování, radost při sluchové hře ukrýváním pod deku. Abychom uspokojily zájem dětí o činnost, tak jsme do role ptáčka i hadače určovaly dvě až tři děti současně. Největší radost měly z vytvořených krmítek.

Sociální gramotnost - děti se chovaly prosociálně, autenticky, aktivně se přizpůsobovaly prostředí. Téma přispělo k rozvíjení a prožívání citů. Při pohybové hře se dokázaly vcítit do situace nevidomého chlapce a úmyslně přizpůsobily svůj pohyb jeho možnostem, chovaly se ohleduplně a empaticky. Děti se učily vzájemně si pomáhat i ochotně pomáhaly ptáčkům. Povídka přispěla k vytváření povědomí o určitých morálních hodnotách.

Přírodovědná gramotnost - přímým pozorováním děti získaly povědomí o životě ptáků v zimě a svým postojem vyjádřily k přírodě svůj vztah. Naučily se názvy ptáků, tvořivě zachytily přečtený příběh F. Tenčíka O vrabečkovi.

Čtenářská gramotnost - projevily zájem o knížky, soustředěně poslouchaly četbu.Většina dětí dokázala příběh převyprávět, zopakovat.

Matematická gramotnost - dokázaly vnímat, postřehovat rozdíly, rozlišovat, odhadovat podobu i rozdíly, ale hlavně se zlepšila pravolevá orientace u dětí, které tuto dovednost předtím neprokázaly.

Konkrétní náhled k přímé práci s dětmi nabízí přílohová prezentace.

 

Literatura a použité zdroje

[1] – ŘEZNÍČKOVÁ, Daniela. Říkadla pro nejmenší. 1. vydání. Praha : Fortuna Libri, 2009. 76 s. ISBN 978-80-7321-507-1.
[2] – Kol. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole. 3. vydání. Praha : Atelier Ex Aedifico spol.s r.o., 2009.
[3] – VEBEROVÁ, E. Soubor textů k literární výchově v mateřské škole. Praha : SPN, 1982.
[4] – Kol. Rok v mateřské škole. 2. vydání. Praha : SPN, 1963. 235 s.
[5] – SVOLINSKÝ, Karel. Ptáci. 1. vydání. Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1954. 141 s.
[6] – MENŠÍK, Jiří. Poznáš, co neznáš. 1. vydání. Olomouc : Rubico, 2004. 36 s. ISBN 80-7346-011-4.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
6.96 MB
Prezentace
Ptáci v zimě

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
8. 3. 2011
Příspěvek představuje projekt, jehož cílem bylo vést děti k péči o ptactvo v zimě, rozvíjet zájem dětí o dané téma a podporovat jejích zvídavost.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

obrázky a fotografie ptáků, atlas ptáků, dětské knížky, cvičebnice Včelička, Soubor textů k literární výchově, výtvarný materiál, nůžky, lepidlo, obruč, papírové šipky a pták z papíru, rozstříhaný obrázek stromu s ptáčky, šišky, krmná směs pro ptáky, sádlo, provázek