Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pracovní listy ve výuce - téma Mozart
Odborný článek

Pracovní listy ve výuce - téma Mozart

Anotace

Žáci pomocí pracovních listů procvičují některá témata jak z hudební výchovy, tak z českého jazyka a zároveň se seznamují s životem a dílem W. A Mozarta.

Vlastní strukturovaný popis činnosti:

"Mozartovský pracovní list z HV"

Práce s "Mozartovským pracovním listem" v HV umožňuje žákům seznámit se s hudbou (vybranými skladbami) W. A. Mozarta a tuto hudbu prožít prostřednictvím různých hudebních činností. Realizace výuky s využitím pracovních listů předpokládá zvládnutí tónického kvintakordu – jeho intonace, schopnost žáků orientovat se v rytmickém schématu písně a jejich předchozí znalost pojmu variace. To znamená, že se žáci s variacemi jako znějícím hudebním útvarem v hodinách HV již dříve setkali a pracovali s ním.

Pomůcky:

 • W. A. Mozart - Malá noční hudba - 1. věta - Allegro;
 • W. A. Mozart - Variace na francouzskou lidovou píseň;
 • případně Orffovy nástroje.

První aktivitou by mělo být procvičení tónického kvintakordu. Učitel ukazuje tóny T5, které má napsány na tabuli, žáci je zpívají na solmizační slabiky a zároveň využívají fonogestiku.

1. úkol - Nácvik a zpěv francouzské lidové písně "Tři slípky"

Žáci vytleskají rytmus dle notového zápisu, který mají na pracovním listu. Posléze se pokusí píseň zaintonovat (např. na slabiku "ju") a nakonec se ji naučí zpívat s textem.

2. úkol - Práce s poslechem Variací na francouzskou lidovou píseň od W. A. Mozarta

Skladbu pustíme žákům dvakrát. Při opakovaném poslechu si žáci mohou dělat čárky, aby mohli určit, kolik variací slyšeli. Na základě poslechu se pokusí ve dvojicích melodicky improvizovat na slova písně "Tři slípky". V zadání úkolu je řečeno, že se při improvizaci smí využívat jen tóny tónického kvintakordu a musí se zachovávat rytmus písničky. Každý žák si vymyslí svou melodii a prezentuje ji svému kolegovi ve dvojici. Po práci ve dvojicích učitel vyvolá několik žáků, kteří svůj nápad předvedou před třídou. Ostatní mohou posléze vždy zopakovat např. poslední čtyři takty vymyšlené melodie (to znamená, že zpívají vždy na slova: "Když tři slípky ze vsi jdou, první má dvě za sebou.").

3. úkol - Řešení tajenky, ve které žáci vyluští název skladby, kterou budou následně poslouchat

První úspěšný řešitel půjde napsat znění tajenky zezadu na tabuli. Když budou hotovi všichni, zkontrolujeme si, jaká komu vyšla řešení. Ptáme se, zda někdo skladbu zná, jestli o ní někdo něco ví (jaká je apod.). Nakonec skladbu pustíme.

4. úkol - Práce s poslechem Malé noční hudby a její rytmický doprovod
(viz Jenčková, E.: Hudba v současné škole - I. Učivo. 2. díl, str. 47)

Na základě poslechu žáci zakroužkují možnosti, jak na ně skladba působila. Společně si povídáme, jak kdo skladbu vnímal a na jakých barvách jsme se nejčastěji shodli. Barevnou paletu z poslechu můžeme využít v hodině výtvarné výchovy, kdy budou žáci opět poslouchat Malou noční hudbu a budou vyjadřovat své pocity ze skladby malbou či kresbou.

Nakonec se pokusíme doprovodit Malou noční hudbu hrou na tělo. Tempo skladby - allegro, metrum - sudé, takt - C. Žákům předložíme schéma doprovodu - "partituru". Nejprve si vyzkoušíme, co které značky znamenají. Je dobré předkreslit si jednotlivé značky na tabuli a podle nich s žáky nacvičit, co která znamená. Poté si vyzkoušíme první řádek bez hudby a následně s hudbou. Postupně si projdeme celou "partituru" a nakonec zkusíme doprovodit skladbu bez přerušování vcelku. V následujících hodinách hudební výchovy můžeme místo hry na tělo využít též hry na Orffovy nástroje.

"Mozartovský pracovní list z ČJ"

Svým ústředním tématem navazuje tento pracovní list na "Mozartovský pracovní list z HV". Ještě než začneme pracovat s listem z českého jazyka, napíší žáci na list papíru, co ví o W. A. Mozartovi. Dva až tři dobrovolníci přečtou, co napsali. Teprve pak rozdáme pracovní listy se slovy, že se dnes možná dozvíme o panu Mozartovi ještě další zajímavosti.

1. úkol - Doplňování i/í a y/ý do textu

Žáci do textu samostatně vyplní vynechaná písmena. Následuje výměna pracovního listu se sousedem, který se pokusí provést kontrolu. Nakonec proběhne kontrola společná. Žáci čtou věty a odůvodňují, proč napsali i/í nebo y/ý. Navzájem si listy vrátí a pracují na druhém úkolu.

2. úkol - Opakované čtení a převyprávění obsahu přečteného textu

Žáci si znovu čtou samostatně celý text a poté se jej pokusí vzájemně převyprávět se sousedem v lavici. Učitel žáky obchází a naslouchá jim. Po dokončení práce ve dvojicích se pokusí jeden žák převyprávět text před třídou.

3. úkol - Odpovídání na otázky

Žáci samostatně písemně odpovídají celou větou na zadané otázky. Odpovědi mohou vyhledávat v textu. Po vypracování úkolu se společně pokusíme zjistit správné odpovědi. Ptáme se, co kdo napsal, jestli někdo nemá ještě jinou odpověď, vracíme se k textu.

4. úkol - Vlastní psaní o W. A. Mozartovi

Po diskusi týkající se článku mají žáci samostatně napsat několik řádků o W. A. Mozartovi. Neměli by se již vracet k textu, ale měli by napsat to, co si zapamatovali.

5. úkol - Kresba obrázku

Své vyprávění žáci doplní vhodným obrázkem.

V úplném závěru dobrovolníci přečtou svá povídání o W. A. Mozartovi. Společně zhodnotíme, co nového jsme se v hodině dozvěděli. Z vyprávění na pracovních listech lze vytvořit ve třídě výstavu.

Literatura a použité zdroje

[1] – JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole - I. Učivo. 2. díl.
[2] – VYSLOUŽIL, J. Hudební slovník pro každého II. Vizovice : LÍPA, 2001.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
107.42 kB
PDF
Mozartovský pracovní list z ČJ
pdf
369.14 kB
PDF
Mozartovský pracovní list z HV

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Čížkovská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Nahrávky: ◦W. A. Mozart - Malá noční hudba - 1. věta - Allegro; ◦W. A. Mozart - Variace na francouzskou lidovou píseň Orffovy nástroje Obrázky W. A. Mozarta