Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak se Řekové bavili
Odborný článek

Jak se Řekové bavili

11. 12. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Daniela Figránová

Anotace

Přeneseme se do antického světa olympijských her. Přečteme si zajímavý příběh dávného olympijského běžce a dotvoříme jeho závěr. Stranou nezůstanou ani některé informace o průběhu olympijských her ve starověkém Řecku.
Vlastní strukturovaný popis činnosti
1. Opakování předchozího učiva

Dobrovolníci si vyberou kartičku s pojmem, spolužákům ho charakterizují, ti pojem určí (různé pojmy s tématem starověkého Řecka, např. Olympia, Akropolis, Peršané, Solón, Knossos, antika, Sparta, Mínótaurus, Zeus, Peloponés, Xerxes, peplos).

Kartičky s pojmy leží na katedře obsahem dolů, žáci si je losují. Pokud pojem neumí vysvětlit, mohou ho vyměnit za jiný.

2. Práce s obrázky

Žáci si prohlížejí obrázky umístěné po třídě - Naši slavní olympionici (využila jsem obrázky z novin a časopisů - nalepila je na bílé papíry a rozvěsila po třídě). Společně na tabuli zapíšeme odpovědi na tyto otázky:

 • Co mají tito sportovci společného? (medaili z olympijských her)
 • Jaké znáš olympijské disciplíny?
3. Poslech

Následuje poslech audiokazety a vyplňování pracovního listu (viz příloha č.1). Společně zkontrolujeme.

4. Čtení textu s porozuměním, vymýšlení příběhu

Každý žák ve skupině dostane kopii nedokončeného příběhu (viz příloha č. 2), který poté společně dotvoří. Rozdělení rolí ve skupině - měřič času, mluvčí. Indicie umístěné na tabuli napovídají další vývoj děje (na tabuli jsem nakreslila zlomenou kost, napsala 4 roky a 1.). Žáci je mají do příběhu zapracovat v tom pořadí, jak jsou umístěny na tabuli.

5. Četba a hodnocení práce

Všichni si sedneme do kruhu a mluvčí skupin nahlas přečtou dokončené příběhy. Žáci třídí informace - v čem se naše závěry liší, co mají společného. Žáci hodnotí, který se jim líbil více a proč. Je možné z originálu přečíst skutečný závěr.

6. Reflexe

Na proužek papíru každý sám napíše:

 • jak se mu pracovalo ve skupině,
 • co se mu líbilo,
 • co se mu nelíbilo.

Literatura a použité zdroje

[1] – SÁBL, Václav. Olympijské pověsti a příběhy. 1. vydání. Praha : Olympia, 1980. 205 s.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
44.92 kB
PDF
Příloha č. 2
pdf
27.34 kB
PDF
Příloha č.1

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Daniela Figránová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

* výstřižky z novin a časopisů, tabule, fixy, papíry, kopie textů * audiokazeta - Starověk, jak ho možná neznáte