Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Jak nás ovlivňují média
Odborný článek

Jak nás ovlivňují média

7. 1. 2011 Speciální vzdělávání
Autor
Mgr. Miroslava Prchalová

Anotace

V příspěvku je uveden příklad výuky mediální výchovy na základní škole speciální. Jsou zde volené metody, jak mediální výuku přiblížit žákům se středně těžkou a těžkou mentální retardací.

Mediální výchova nabízí základní poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace. Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité využít podněty, které přicházejí z okolního světa prostřednictvím médií. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Především se jedná o schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb − od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času.

Mediální výchova se podílí na utváření podob a hodnot moderní doby, na vnímání mluveného i psaného projevu, využívání tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje informací.

Přínos mediální výchovy k rozvoji osobnosti žáka:

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností:

 • učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času
 • rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování
 • přispívá k využívání vlastních schopností

V oblasti postojů a hodnot:

 • vede k uvědomování si hodnoty vlastního života
 • rozvíjí citlivost vůči předsudkům

Učivo:

Základní poznatky a dovednosti týkající se médií a mediální komunikace.

1. Vnímání mediálních sdělení − hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením.

Reklama je jakákoliv placená forma propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje. Reklama může být televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná.

 • Otázky:

Znáš reklamu na nějaký výrobek?

Informace může být obsah zprávy, informace jsou různého typu (sport, věda, umění…)

Zpráva obecně je jakákoliv nová, souhrnná nebo cílená jednorázová informace, kterou jeden člověk nebo skupina lidí předává jiným lidem. Používá se v nejrůznějších oblastech lidského života a společenského styku, jako např. ve zdravotnictví, v politice, v podnikání apod.

V žurnalistice je základním žánrem zpravodajství. Informuje o události nebo jevu, který přináší alespoň jeden dosud neznámý fakt (anebo známý, ale vystupující v nových souvislostech), přičemž daný jev se stal nebo nestal, popřípadě stane nebo nestane.

 • Otázky:

O čem mohou být zprávy? Z jakých oblastí?

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. Odtud také přídavné jméno zábavný/zábavní.

Zábava může být pasivní, kdy se člověk "nechává bavit" jako divák nebo posluchač, anebo aktivní, kdy je například účastníkem nějaké hry nebo sportu. Zábava souvisí s odpočinkem a s volným časem. Činnosti jako hra, aktivní sport nebo četba literatury ale patří spíše k rekreaci, neboť vyžadují i jistou dovednost a aktivní účast.

Dříve se "zábavou" rozuměla především taneční zábava. Rostoucí podíl volného času v moderních společnostech vedl ke vzniku zábavního průmyslu, což je významné odvětví hospodářství, které nabízí lidem pasivní zábavu.

 • Příklady zábavních aktivit:

film
divadlo
cirkus
komedie
tanec
četba
společenské hry
deskové hry
počítačové hry
hudba
televize
rozhlas
revue
sport
iluzionismus (kouzelnictví)
internet
společenský tanec

 • Otázky:

Čím se bavíš ve svém volném čase? Co tě zajímá? Jaké zájmy mají rodiče? Co je baví? Čemu se věnují?

Rozlišení: pasivní  x  aktivní zábava (roztřiď obrázky)

Aktivita:

Připravené výstřižky z novin a časopisů – obrázky, fotografie zachycující:

 • zprávy různého typu (sport, zdravotnictví, politika, doprava, počasí…)
 • zábavní pořady různého typu (film, divadlo, pohádka, soutěž, zábavní pořad…)
 • reklamy na různé druhy zboží či služby

(obrázky mohou být doplněny průvodním textem: foto – titulek, žáci přiřazují k sobě)

Žáci se učí vnímat rozdíl mezi jednotlivými mediálními sděleními, společné rozlišování, třídění.

Obměna  –  mediální sdělení má učitel připravená v PC, žáci sledují na multimediální tabuli – učí se rozlišovat rozdíly.

Žáci si mohou některé druhy sdělení "přehrát" – reklamu na zboží, zpravodajství, moderování zábavního pořadu, soutěže…

2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality − různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou.

Reklama je jakákoliv placená forma propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje. Reklama může být televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná.

Zpráva obecně je jakákoliv nová, souhrnná nebo cílená jednorázová informace, kterou jeden člověk nebo skupina lidí předává jiným lidem. Používá se v nejrůznějších oblastech lidského života a společenského styku, jako např. ve zdravotnictví, v politice, v podnikání apod.

V žurnalistice je základním žánrem zpravodajství. Informuje o události nebo jevu, který přináší alespoň jeden dosud neznámý fakt (anebo známý, ale vystupující v nových souvislostech), přičemž daný jev se stal nebo nestal, popřípadě stane nebo nestane.

Aktivity:

 • vyhledat nebo jmenovat reklamy na nějaký výrobek vysílané v televizi
 • vyhledat nebo vystřihnout reklamu z novin, časopisů, letáků…
 • vyhledat reklamu na internetu
 • na vycházce najít reklamu na plakátech
 • objevíte ještě nějaký jiný způsob reklamy?

Doplňující otázky (diskuze):

Jak mě ovlivní zprávy o počasí?
Jak mě ovlivní zprávy o dopravě, průjezdnosti silnic?
Jak mě ovlivní reklama na nějaký výrobek?
Jak mě ovlivní úspěch českého sportovce v mezinárodních soutěžích?
Znám některé české sportovce (sportovce jiné národnosti, z jiných zemí)?

Čas věnovaný médiím:

Kolik času trávíš u televize?
Díváš se na televizi každý den? Na jaké pořady?
Pouštíš si doma rádio? Co v rádiu posloucháš? Pouštíš si rádio každý den?
Posloucháš písničky? Jaké hudební skupiny, zpěváky posloucháš? Umíš kousek nějaké písničky?
Kolik času trávíš u PC?
Pouštíš si PC každý den? Jaké programy tě zajímají? K jakým účelům PC využíváš?
Jaká jiná média ještě využíváš? (MP3, MP4, videopřehrávač, CD přehrávač, DVD přehrávač, mobil…).
Tisk, noviny, časopisy, knihy.

3. Fungování a vliv médií ve společnosti – vliv médií na každodenní život, role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti).

Aktivity:

 • doplnit filmovou pohádku četbou z knížky, podle které byla natočena zhlédnutá pohádka v televizi
 • historické filmy doprovodit návštěvou hradu nebo muzea
 • jako doplněk detektivních filmů návštěva policejního muzea (ukázky zbraní a historie kriminality)
 • sportovní přenosy nebo filmy s bojovým uměním doplnit skutečným sportem
 • na rodinné seriály navázat debatami o vztazích v konkrétní rodině
 • přírodovědné filmy a filmy z divočiny spojit s návštěvou ZOO nebo vycházkou do přírody

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miroslava Prchalová

Hodnocení od uživatelů

Mgr. Lenka Říhová
7. 1. 2011, 22:24
Děkuji a zařazuji do své kolekce
Mgr. Růžena Pekařová
8. 1. 2011, 12:23
I já děkuji. Velice pěkně zpracovaný příspěvek, kterým se lze inspirovat i pro výuku na 1. st. ZŠ. Oceňuji zejména aktivity.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností
 • Základní vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší známé situace na základě nápodoby či opakování
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Mediální výchova
 • Vnímání mediálních sdělení
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Mediální výchova
 • Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Mediální výchova
 • Fungování a vliv médií ve společnosti

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

obrázky reklam, obrázky ze zpráv, obrázky z televizních pořadů