Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čeština pro žáky-cizince: 9 – Oblečení
Odborný článek

Čeština pro žáky-cizince: 9 – Oblečení

11. 1. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Mgr Hana Brožová

Anotace

Příspěvek je zaměřen na rozšíření slovní zásoby pro žáky-cizince tématem Oblečení. Je doprovázen deseti pracovními kartami. V příspěvku se procvičují přídavná jména a opakují se některá základní slovesa (být a mít). Popisuje se zde, jak hravou formou si žáci upevní získané dovednosti.

Cíl:

Příspěvek je zaměřen na rozšíření slovní zásoby žáků-cizinců-začátečníků na téma Oblečení. Do tématu je začleněna gramatická i praktická část. Žáci si osvojí názvy základního oblečení. Navazují na příspěvek Tělo. Na jednotlivé části těla „oblékají“ příslušné oblečení. Volnou komunikativní a hravou formou si osvojí názvy pro základní části oblečení.

Součástí příspěvku jsou pracovní karty, s jejichž pomocí si žák osvojí základní pojmy částí oblečení. K jednotlivým kartám je připojena metodická část.

Dílčí cíle:

 • Na konci hodiny žák dokáže pojmenovat jednotlivé části oblečení
 • Přiřazuje části oblečení k příslušným částem těla
 • Popíše, co má na sobě
 • Popíše oblečení kamaráda
 • Přiřazuje barvy k oblekům
 • Přiřazuje přídavná jména malý, velký, hezký, moderní, starý, nový

Návaznost příspěvku:

Příspěvek je součástí seriálu Čeština pro žáky-cizince: pracovní karty pro začátečníky. Téma Oblečení navazuje zejména na téma Barvy a Tělo, kdy žáci přiřazují k částem těla příslušné oblečení a k oblečení různé barvy. Gramatická část se rozvíjí o přídavná jména hezký svetr, moderní kalhoty, starý kabát a žáci si opakují přivlastňovací zájmena moje čepice, tvoje sukně.

Žáci si také zopakují sloveso mít. Dnes mám červené tričko, Jirka má zelené ponožky.

Cílová skupina: Žáci-cizinci, začátečníci

Časový nárok: 45 minut

Příprava:

Pro výuku je potřeba připravit různé typy oblečení. Jak formou obrázků, tak skutečných částí oblečení. Dále je nutné namalovat nebo vytvořit postavu člověka, která byla použita při seznámení s tématem Tělo – žáci přiřazují různým částem těla příslušné části oblečení (ruka – rukavice).

Metodika:

V příloze je deset pracovních karet, které představují různé části oblečení. Žák se nejdříve seznámí s konkrétním slovem (označením části oblečení), snaží se je vyslovovat. Po zvládnutí výslovnosti se žák snaží dané slovo napsat, doplňovat chybějící písmenka, až napíše celé slovo sám. Ve druhé části karty jsou slovu přiřazeny různé aktivity. Nejdříve si děti zopakují gramatiku (skloňování, vazby s přídavnými jmény, procvičování se slovesy). Dále se snaží slovo najít v básničce, poté ji celou za pomoci učitele přednést a klást důraz na osvojované slovo. Tak si žáci procvičí slovní zásobu i paměť.

Na závěr hodiny se žáci ke kartám vrátí a znovu se snaží slovo napsat a přiřadit odpovídající přívlastky nebo karta může sloužit jako omalovánky pro relaxaci.

Aktivity:

Práce s kartami

Cíl: osvojení základních pojmů na téma oblečení

 • Čas: 10 minut
 • Žáci pracují s kartami, viz ,,Metodika“

Práce s figurínou

Cíl: přiřazování různých částí oblečení odpovídajícím částem těla

 • Čas: 10 minut
 • Učitel má na stole připravené části oblečení, sponky nebo špendlíky. Na tabuli visí nakreslená postava člověka. Žáci vezmou část oblečení, pojmenují ho a přišpendlí na část těla postavy. Toto lze provádět ještě lépe, když jeden žák představuje figurínu a žáci-cizinci ho oblékají, přičemž říkají názvy oblečení i části těla.

Popisování oblečení spolužáků

Cíl: používání přívlastků k částem oblečení, zároveň si žáci opakují časování slovesa mít

 • Čas: 10 minut
 • Nejdříve žáci jednotlivě popisují, co mají na sobě, přidávají barvy, ukazují např. zelený svetr, černé boty, modré kalhoty. Pak přidají sloveso mít. Já mám nové tričko, já mám bílé ponožky… Pak popisují kamaráda, přitom mohou použít některé citoslovce. Ach, ty máš moderní kalhoty, Jé, to jsou krásné rukavice – žáci si zároveň opakují časování slovesa být.

Práce s kartami a básničkou

Cíl: procvičení paměti a zopakování si poznaných pojmů

 • Čas: 15 minut
 • Žáci si společně s učitelem přečtou básničku, říkanku, správně vyslovují i slova, kterým nerozumí, napodobují intonaci podle učitele. Snaží se číst samostatně s korigováním učitele, pak znovu čtou společně. Některý z žáků se pokusí básničku říct zpaměti. V závěru hodiny mohou žáci vybarvovat karty, přičemž relaxují a zároveň si upevňují získané vědomosti.

Reflexe

U žáků je téma Oblečení velmi oblíbené, brzy si osvojí nová slova, přiřazují s radostí části oblečení patřičným částem těla. Popisování toho, co mají spolužáci na sobě, je pro ně zábavné, rádi si vymýšlejí tipy oblečení, které k sobě nejdou dohromady, zasmějí se a snaží se vymyslet vtipnější oblečení figuríny, spolužáka. Tím se rychle a správně naučí výslovnost a intonaci daného slova. Velmi dobře se při těchto aktivitách procvičí gramatika (sloveso být, mít a zájmena).

Karty

1. Košile

Žáci říkají básničku, učitelka pantomimicky předvádí, co se stalo. Pak opakují žáci hru po paní učitelce a snaží se zpaměti odříkat básničku.

2. Sukně

Žáci nejdříve čtou básničku společně. Pak se rozdělí na chlapce a děvčata. Chlapci čtou první část říkanky, děvčata odpovídají druhou částí.

3. Kalhoty

Paní učitelka říká básničku spojenou opět s pantomimou. První části žáci-cizinci již rozumějí: „Já mám nové kalhoty“, zdůrazní slovo boty a kapsa, kapsička.

4. Čepice

Jeden žák stojí na jedné straně třídy, všichni ostatní na druhé. Samostatný žák říká říkanku ,,Pan čáp ztratil … barvičku např. zelenou“ Všechny děti, které mají na sobě něco zeleného, se za část oděvu chytnou a mohou projít na druhou stranu třídy. Ostatní chytá samostatný žák. Ty, které chytne, odříkávají říkanku s ním, až zbude opět jen jeden žák.

5. Tričko

Žáci čtou několikrát básničku. Na tabuli mají postavu chlapce, který má na zádech školní tašku. Žáci-cizinci mají dokreslit obrázek tak, aby vystihoval přesně básničku. Používají slovníky.

6. Kabát

Po přečtení hádanky žáci zkoušejí všechny známé pojmy zakreslit. Učitel jim pomáhá. Až nakonec uhodnout, o kterou postavičku se jedná.

7. Boty

Učitel rozdá dětem Orfeovy hudební nástroje. Všichni čtou říkanku, jeden žák tleská, ostatní se snaží rytmicky říkanku a spolužáka doprovázet. Učitel vyťuká na jeden nástroj jiný rytmus a žáci se snaží říkanku říct v tomto rytmu.

8. Svetr

U této karty se snaží žáci pouze o přesnou výslovnost a intonaci slov v básničce.

9. Ponožky

Po opakovaném přečtení básničky se snaží žáci řešit jednoduchou slovní úlohu. Když ji vypočítají, znovu zarecitují básničku a společně odpoví: „Pět stonožek potřebuje 500 ponožek.“

10. Rukavice

V této básničce má slovo rukavice duálový význam. Učitel si obléká nebo naznačuje oblékání rukavice na jednu a druhou ruku. Žáci si osvojí pojmy levá a pravá.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
59.57 kB
PDF
1. Košile
pdf
53.71 kB
PDF
2. Sukně
pdf
65.43 kB
PDF
3. Kalhoty
pdf
65.43 kB
PDF
4. Čepice
pdf
51.76 kB
PDF
5. Tričko
pdf
62.5 kB
PDF
6. Kabát
pdf
54.69 kB
PDF
7. Boty
pdf
73.24 kB
PDF
8. Svetr
pdf
50.78 kB
PDF
9. Ponožky
pdf
51.76 kB
PDF
10. Rukavice
doc
25.39 kB
Dokument
Citace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr Hana Brožová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
11. 1. 2011
Zdárně se blížíme k ukončení seriálu výukových materiálů pro učitele zabývající se vzděláváním žáků-cizinců na 1. stupni ZŠ. Devátý díl série je zaměřen na další zajímavé a užitečné téma, a to je Oblečení. Zájemci o příslušnou problematiku tak získají 10 karet s pojmenováním základních částí našeho šatníku.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Jednotlivé části oblečení, sponky, obraz postavy člověka, pastelky, školní třída.

Spec. vzdělávací potřeby:

z cizojazyčného prostředí