Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Mediální výchova > Rozhodnutí angažovat se – Schwarzfahrer

Ikona prakticky

Rozhodnutí angažovat se – Schwarzfahrer

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Petr Albrecht
Spoluautor: Roman Anýž
Anotace: Během této aktivity žáci analyzují modelovou situaci diskriminace. Podrobují kritice úlohu nezúčastněného diváka. Hledají způsoby angažovaného přístupu v „běžných“ životních situacích.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Moderní doba » na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
  2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Cizí jazyk 2. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Mediální výchova » kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: krátký film Schwarzfahrer, režie: Pepe Danquart, Německo 1993; k zapůjčení jako VHS (německy s anglickými titulky) nebo jako DVD (německy s českými titulky) u lektorů programu TTH (kontakt: roman.anyz@gmail.com); dostupný také na http://www.youtube.com/ (německy s anglickými titulky)
Klíčová slova: diskriminace, nezúčastněný divák, angažovaný přístup

Průběh hodiny

1. Představte žákům krátký film, který budete společně sledovat a se kterým budou pracovat (Schwarzfahrer, režie: Pepe Danquart, Německo 1993). Vyzvěte žáky, aby pozorně sledovali (v případě, že použijete video v německém znění s anglickými titulky , můžete využít neoficiální překlad viz níže). DVD s českými titulky mohou zapůjčit lektoři programu TTH. Zastavte video přesně v místě, kde průvodčí volá: „Kontrola jízdenek. Jízdenky prosím!"

2. Umožněte krátkou diskusi o tom, co žáci viděli. Vyzvěte je, aby popsali chování herců, aby vyjádřili své pocity a myšlenky. Můžete také využít deníky.

3. Vytvořte dvojice nebo malé skupiny a vyzvěte je, aby se pokusily vymyslet dva nebo tři možné konce příběhu (mohou zcela volně, nebo to může být „pravděpodobný", „nejlepší možný", „nejhorší možný" konec). Každá skupina ať má prostor své konce přednést.

4. Pokračujte ve filmu (zbývá jen malý kousek).

5. Opět umožněte krátkou diskusi o tom, jak to dopadlo, porovnejte s vymyšlenými konci. Můžete rovněž využít deníky.

6. Nyní rozdělte žáky do pěti skupin. Každé skupině přidělte (losujte) jednu z následujících postav: motocyklista, matka se synem, skupinka mladých lidí, starý muž s čepičkou, muž s brýlemi (spící). Úkolem žáků je:

  • pozorně sledovat chování přidělené osoby (později budou toto chování popisovat),
  • vybrat moment, kdy tato postava mohla zasáhnout ve prospěch „oběti" a zcela konkrétně tuto pomoc popsat (přímou řečí - co mohl(a) říci, jakým tónem, co konkrétně mohl(a) udělat, apod. - dbejte na konkrétnost).

7. Pusťte celé video ještě jednou a poté nechte skupinám nějaký čas na práci.

8. V komunitním kruhu nechte zaznít výsledky práce skupin (popis chování jednotlivých postav, moment a způsob pomoci). Diskutujte o tom, proč lidé (ne)reagují v podobných situacích, jak a proč překonávat ostych, lenost, nechuť „pálit si prsty", „co to stojí" člověka angažovat se v takové situaci, co mu hrozí? Je to nebezpečné? A je naopak bezpečné neangažovat se? Proč?

9. Na konci by si žáci měli do svých deníků poznamenat všechny zajímavé postřehy, dojmy, myšlenky, další otázky apod.

Schwarzfahrer
(neoficiální překlad)

Muž (ke starší ženě): „Máte zde volno?"

Starší žena: „Vy...! Proč si nesednete někam jinam? Je tady spousta volných míst. Člověk už ani nemůže jet tramvají, aby ho někdo neotravoval. Když už žijí z našich daní, aspoň by se mohli chovat slušně. Jakoby nemohli respektovat naše zvyky. Proč jste sem vůbec všichni přišli? Zval vás někdo? My jsme to tady vybudovali. Nepotřebujeme, aby se nám tady roztahovali nějací hotentoti. Teď, když máme tolik nezaměstnaných, všichni pracují ilegálně. Ani není možné tyhle lidi sledovat, všichni vypadají stejně... Měli by být povinni si aspoň změnit jména, než sem přijdou. Jinak vůbec nemáme tušení, kdo je kdo. A mimoto hrozně páchnou. A nemůžete s tím nic dělat... Jako by nestačili Italové a Turci. Teď už tu máme také polovinu Afriky... To se dříve nemohlo stát, že by sem každý mohl jen tak přijít. Můj Hans vždycky říkal, že když necháme přijít jednoho, přijdou všichni, celý kmen... Oni se tam množí jako králíci, pořád dokola. Není divu, že mají všichni AIDS. Nikdy se jich nezbavíme. Jestli to půjde takhle dál, za chvíli tu budou jen Turci, Poláci a negři. Za chvíli nebudeš vůbec vědět, v jaké zemi vlastně žiješ."

Průvodčí: „Kontrola jízdenek. Jízdenky prosím!"

Motocyklista: To jsem měl vědět... (polohlasem) Ksakru...

Starší žena: „Už se ani neodvažuji chodit po ulicích po setmění. V novinách o tom pořád píšou. Poté, co se do bytu pod námi přistěhovali Turci, jsme si koupili aspoň psa. Nikdy nevíš... „sociální případy" - co jiného... Nikomu z nich se nechce pracovat.

Průvodčí: „Kontrola jízdenek. Vaši jízdenku prosím."

Starší žena: „Tady ten negr ji právě snědl!"

Průvodčí: „Tak pitomou výmluvu jsem ještě neslyšel. Když nemáte jízdenku, musím vás požádat, abyste šla se mnou.

Starší žena: „Jedí naše jízdenky. Poslouchejte, měla jsem ji, věřte mi. Nikdy bych nejela autobusem bez placení. Všichni to viděli. Já tomu nerozumím. Všichni to viděli..."

Citace a použitá literatura:
[1] - [cit. 2009-07-26]. Dostupný z WWW: [http://www.youtube.com/].  
[2] - [cit. 2009-07-26]. Dostupný z WWW: [roman.anyz@gmail.com].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 10. 04. 2008
Zobrazeno: 10259krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ALBRECHT, Petr. Rozhodnutí angažovat se – Schwarzfahrer. Metodický portál: Články [online]. 10. 04. 2008, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZP/2212/ROZHODNUTI-ANGAZOVAT-SE---SCHWARZFAHRER.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.