Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Ekosystémy České republiky

Ikona inspirace
Autor: Šárka Kučerová
Anotace: Vlastní zkušenost a možná inspirace, jak v rámci souhrnných opakování a rozšiřování učiva o ekosystémech naší republiky zapojit žáky vyšších ročníků do výroby názorných učebních pomůcek sloužících k podpoře výuky (např. člověk a jeho svět) v nižších ročnících.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Základy ekologie » uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Základy ekologie » rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému
 3. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Ekosystémy
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: čtvrtky – velký formát, výtvarné potřeby (barvy, štětce), magnety, oboustranná lepicí páska, nůžky (popř. řezačka), PC, barevná tiskárna, fóliovací přístroj, laminovací fólie
Klíčová slova: projekt, environmentální výchova, ekosystémy

Kolikrát člověk vidí krásnou učební pomůcku, ovšem cena už tak pěkná není a navíc penízky na učební pomůcky již došly. Ach jo. Proč se ale s faktem, že si ji nepořídíme, jen tak smířit?

Nebylo by to poprvé, kdy bych si pomůcku vyrobila sama. Ale proč pořád jen já! Výroba pomůcek je činnost kreativní a kreativitu máme u žáků rozvíjet. Tak proč by si žáci někdy nemohli pomůcky vyrábět sami!? Navíc tato činnost podpoří projektové metody výuky a vyučování.

Nápad byl na světě. Žáci 9. třídy při opakování a rozšiřování učiva o ekosystémech České republiky připraví vhodné a názorné učební pomůcky pro mladší spolužáky, které budou sloužit k podpoře výuky předmětů prvouka, přírodověda a člověk a jeho svět v nižších ročnících. Teď už stačí ho zrealizovat.

 1. V hodinách přírodopisu žáci připraví seznam vhodných zástupců rostlinné a živočišné říše žijících v daných ekosystémech.
 2. V hodinách výtvarné výchovy vytvoří pozadí ekosystémů typických pro naši republiku, tedy les, louka, pole, rybník, statek a zahrada.
 3. V hodinách informatiky pak žáci naskenují obrázky vybraných zástupců daných ekosystémů, upraví je do požadovaného formátu, vytisknou karty, které vloží do fólií a nalepí na ně magnety.

No a pomůcka umožňující zařazení environmentální výchovy do hodin žáků nižších ročníků byla na světě. Mladší žáci se díky její názornosti budou hrou nejen učit, ale vědomí si vztahy v přírodě, nutnost přírodu chránit a vybudují si k přírodě kladný vztah.

To jak se realizace původního nápadu povedla, můžete sami posoudit alespoň na jedné ukázce.

ekosystém les

1. Ekosystém les
Autorka © Šárka Kučerová

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 06. 05. 2011
Zobrazeno: 10858krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.3333333333333335
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KUČEROVÁ, Šárka. Ekosystémy České republiky. Metodický portál: Články [online]. 06. 05. 2011, [cit. 2020-02-18]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZOA/11437/EKOSYSTEMY-CESKE-REPUBLIKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 06. 05. 2011 14:25
Opakování matka moudrosti, ale i příležitost, jak žáky zapojit do přípravy pomůcek pro mladší spolužáky.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.