Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Cizojazyčná básnička

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Katja Grád
Anotace: Žáci se mají naučit báseň v maďarštině a porovnat, jestli se jim učila lépe báseň s fonetickým přepisem a ilustrací, báseň s přepisem a překladem, nebo báseň s přepisem a originálem. Žáci básničku odrecitují.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Kulturní diference
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  3. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Multikulturní společnost
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: plakát s básničkou
Klíčová slova: jazyk, multikulturalita, čeština, pozdravy, maďarština, fonetický přepis
Příprava:

Učitel si připraví pětiřádkovou báseň v cizím jazyce (např. v maďarštině - viz příloha), obrázky ilustrující každý řádek básně, zjednodušený fonetický přepis básně pro každého žáka a plakát s textem básničky.

Popis činnosti:

1. vyučovací hodina

Žáci pracují ve skupinách a ve dvojicích. Učitel nejdříve vyzve dvojice žáků, aby napsaly seznam všech jazyků, ve kterých umí pozdravit a ve kterých znají několik slov. Jeden dobrovolník je zaznamenává na tabuli.

Potom učitel ukáže žákům plakát s maďarskou básničkou a požádá je, aby se soustředili na opakování slov v básničce. Po přečtení žákům rozdá básničku v maďarštině a její fonetický přepis a rozdělí je do tří skupin: první skupina se učí básničku pomocí fonetické transkripce a originálu; druhá pomocí fonetické transkripce a ilustrací; třetí skupina se učí pomocí fonetické transkripce a překladu.

2. vyučovací hodina

Všichni žáci odrecitují básničku. Poté je učitel v diskusi vede k tomu, aby povídali o tom, jak se jim básnička učila, s čím měli potíže, co šlo snadno, co jim při učení pomáhalo. Učitel se jich zeptá, zda se stejným nebo podobným způsobem učí i básničky v češtině a co jim při učení pomáhá. Zeptá se, zda je snadnější učit se básničku v češtině, nebo je to „tak nastejno".

Poznámky:

Učitel může podle reakcí a zájmu žáků rozvinout diskusi, zda se jim maďarština jako řeč líbí, zda jim hezky zní a zda by se chtěli učit maďarsky nebo nějakou jinou exotickou řeč. Může se zeptat, kolika jazyky by se chtěli naučit mluvit a proč, jaká slova by se člověk měl naučit, když jede do cizí země a podobně. Diskusí by učitel měl žáky dovést k zájmu o cizí jazyky v tom smyslu, aby se naučili chápat, že řeč je jedním z mála rozdílů mezi lidmi a že jinak jsme si všichni rovni.

Překlad: Ruth Fraňková, úprava: Gabriela Baladová a Kamila Sladkovská.

Citace a použitá literatura:
[1] - http://jaling.ecml.at/pdfdocs/suppots/slovenia/poem.pdf.  
[2] - Jazyková propedeutika pro učitele 1. stupně ZŠ.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc25 kBBásnička v maďarštině
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 09. 2009
Zobrazeno: 6819krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
GRÁD, . Cizojazyčná básnička. Metodický portál: Články [online]. 04. 09. 2009, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZND/3286/CIZOJAZYCNA-BASNICKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.