Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Zvířata

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Marie Horčičková
Anotace: Na úvod si děti v kruhu povídají, jaká mají doma zvířata. Poté se naučí písničku Bratře Kubo a následně improvizují – oslovují různá zvířata. V další aktivitě sepíší seznam zvířat, která se na jaře probouzejí ze zimního spánku. Poté děti ve skupinách nacvičí v angličtině jednoduché scénky o tom, jak se na začátku jara zvířata navzájem budila. Ke scénkám si žáci poskytnou zpětnou vazbu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie živočichů » porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie živočichů » rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
 3. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie živočichů » odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Dramatická výchova 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Kulturní diference
 2. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Ekosystémy
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: plyšové zvířátko, text písničky v AJ na flipu a na kopiích (pro děti do sešitu), flip se slovní zásobou, kopie textu ukázkové scénky
Klíčová slova: zvíře, zima, jaro, probudit se, vstávat
Příprava:

Předem stanovíme den, kdy se budeme zabývat tématem zvířat. Žákům oznámíme, že jednotlivé aktivity budou probíhat dvojjazyčně.

Popis činnosti
Evokace (10 minut)

Povídání v kruhu - kdo má doma nějaké zvíře? V kruhu koluje plyšové zvíře - smí mluvit pouze ten, kdo ho drží, ostatní poslouchají. Po každém vyprávění se učitel zeptá na anglický název zvířete, o kterém byla řeč: "What has Eliška got?" Děti buď odpoví, nebo slovo doplní učitel: "She has got a hamster." Dítě jméno zvířete zapíše na tabuli (ostatní mu pomáhají - hláskují za pomoci učitele slovo).

Aktivita - skupinová práce: Are You Sleeping? (25 minut)

Děti si zopakují nebo se naučí písničku Bratře Kubo, bratře Kubo (učitel v rámci možností doprovodí na melodický hudební nástroj).

Poté učitel dá k dispozici text písničky v anglické verzi a naučí ji děti. Text písně viz příloha č. 1.

Učitel navrhne dětem, že místo Brother John by šlo oslovit různá zvířátka, např. Are you sleeping, Teddy Bear? Děti samy navrhnou, která zvířata se do písničky rytmicky hodí.

Aktivita - skupinová práce: Hraní rolí (45 minut)

Učitel uvede následující aktivitu návodnými otázkami, například: Která zvířata se na jaře probouzejí ze zimního spánku? Děti navrhují, doplňují a diskutují. Poté je učitel vybídne "Can you think of any in English?" Učitel oba seznamy zapíše.

Děti vytvoří skupinu po 3 - 5 žácích. Každé z nich bude hrát 1 zvířátko. Od této chvíle všechna zvířátka musí mluvit jen anglicky. Připraví si malou dramatizaci na téma - Jak se zvířátka na začátku jara navzájem budila.

(Poznámka: Pokud je ve třídě dítě/rodilý mluvčí, může s ním učitel sehrát ukázkovou scénku. Pokud ne, může si připravit jednoduchý text a přečíst ho společně s žákem, jehož řečové dovednosti jsou na pokročilejší úrovni. Například:
RABBIT + FOX: Are you sleeping, are you sleeping, big fat bear, big fat bear? Etc.
BEAR: Ufff. No, ding, dang, dong. I want to sleep! Please.
RABBIT + FOX: No way. Get up. It's spring. Get up!
BEAR: Oh! OK, then. I love spring.)

Jednotlivé skupiny se prezentují.

Reflexe (10 minut.)

Po prezentaci jednotlivých skupin následuje vzájemná zpětná vazba. Vedeme děti k taktnosti, ale zároveň otevřenosti. Vždy napřed začínáme kladnými komentáři (positive comments, tj. co na scéně zaujalo, co se líbilo), poté následují kritické poznámky (negative comments, tj. co by se dalo vylepšit, co se nelíbilo). Učitel na závěr shrne a doplní.

Názvy zvířat žáci připíší na flip se slovní zásobou k tématu projektu.

(Poznámka - místo angličtiny lze použít jakýkoli jiný cizí jazyk.)

Příloha

Příloha č. 1 - Text písně "Are You Sleeping?"

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 02. 06. 2009
Zobrazeno: 13582krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HORČIČKOVÁ, Marie. Zvířata. Metodický portál: Články [online]. 02. 06. 2009, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZNA/3151/ZVIRATA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.