Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Vánoce ve světě

Ikona prikladIkona projekt
Autor: Mirka Gardoňová
Anotace: Námět na projekt, během něhož žáci formou skupinové práce zjišťují, jak se slaví vánoční svátky v různých koutech světa.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období » pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
  2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období » využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Kulturní diference
  2. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Multikulturní společnost
  3. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Objevujeme Evropu a svět
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Dostupná literatura, internet, výtvarný materiál.
Klíčová slova: Vánoce

Cíl výuky:

Cílem projektu bylo seznámit žáky s oslavou svátků narození Ježíše Krista v různých koutech světa, zamyslet se nad společnými i rozdílnými zvyklostmi a vytvořit prezentaci pro ostatní žáky ve vestibulu školy, která je seznámí se zjištěnými poznatky.

Projekt probíhal během prosince v pátém ročníku s 22 žáky převážně formou skupinové práce.

Téma: Vánoce – nejkrásnější svátky v roce a jejich oslava v různých koutech světa.

Zadání úkolu pro žáky:

1. Vyberte si stát a zjistěte co nejvíce informací o tom, jak zde slaví Vánoce.

2. Vytvořte plakát pro veřejnou prezentaci.

3. Seznamte s výsledky své práce ostatní.

4. Vámi vytvořené plakáty vystavte ve vestibulu školy.

Celý projekt začal volným psaním žáků na téma „Moje Vánoce”. Některé práce jsme si poté společně přečetli a následovala živá diskuze na toto téma. Nezapomněli jsme si připomenout, co je základem těchto křesťanských svátků. Nastolili jsme problém, kterým jsme se celý projekt zabývali – JAK SE SLAVÍ VÁNOCE JINDE VE SVĚTĚ. Své zkušenosti jsme označili za nedostatečné a rozhodli jsme se zjistit více informací a seznámit s nimi i ostatní žáky naší školy prostřednictvím výstavky ve vestibulu školy.

Žáci si po úvodním získávání informací z různých zdrojů (internet, dostupná literatura) sami vybrali státy, s jejichž oslavou Vánoc nás seznámí. Na daném úkolu pracovali ve skupinkách. Doma zjišťovali dostupné informace, které následně ve škole společně zpracovávali.

Každý skupina vypracovala svůj plakát, který se snažila i výtvarně ztvárnit. Fantazie jim nechyběla.

V posledním předvánočním týdnu žáci svou práci prezentovali ve třídě. Společnými silami jsme poté vytvořili zdařilou vánoční výstavku se spoustou informací. Odměnou za odvedenou práci byl žákům velký zájem spolužáků, se kterým se prezentace setkala.

Projekt vyvrcholil malou vánoční besídkou ve třídě, která nesla rysy jednak typických českých Vánoc, ale odzkoušeli jsme si i některé zvyky jiných národů.

Během celého měsíce se téma projektu prolínalo do výuky všech předmětů. Vhodné je spojení s výukou cizích jazyků (anglické či německé koledy, slovní zásoba atd). Doporučuji použít i DUM přiřazené k projektu.

Téma Vánoc je pro žáky vždy velmi příjemné. S problematikou oslavy těchto křesťanských svátků v jiných státech světa se žáci však ještě příliš nesetkali. I proto je téma velmi zaujalo a pracovali na něm s elánem a zaujetím. Díky projektu si osvojili velké množství nových poznatků, které předali i ostatním žákům naší školy. Jeho hlavní přínos vidím v naplnění cílů multikulturní výchovy. Vzniklá výstavka měla velkou odezvu a žáci tak viděli, že jejich práce je přínosem i pro ostatní.

Reflexe:

V naší škole probíhal ve stejném období ve čtvrtých třídách projekt České Vánoce. Vřele doporučuji propojit takovéto projekty alespoň formou společné prezentace.

 


 

Odkazy:

Vánoce ve světě

Vánoce ve světě

Vánoční tabule ve světě

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
 NázevAutor
Vánoční matematikaMgr. Mirka Gardoňová
Předvánoční nákupy - matematikaMgr. Radka Poláková
VánoceMichaela Kuklová
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 12. 08. 2010
Zobrazeno: 11937krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.5

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
GARDOŇOVÁ, Miroslava. Vánoce ve světě. Metodický portál: Články [online]. 12. 08. 2010, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZN/9155/VANOCE-VE-SVETE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 12. 08. 2010 13:21
Vánoce se kvapem blíží! :-) Vhodná variace na dané téma.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 12. 08. 2010 13:21
"Vánoce – nejkrásnější svátky v roce a jejich oslava v různých koutech světa" - námět na projekt, během něhož žáci formou skupinové práce zjišťují, jak se slaví vánoční svátky v různých zemích světa. Díky projektu si žáci osvojí velké množství nových vědomostí a dovedností.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.